2010 – 2019
Premáhanie sveta
predchádzajúce ďalej

Premáhanie sveta

Premáhanie sveta nie je jedným určujúcim životným okamihom, ale sú to okamihy počas života, ktoré definujú večnosť.

Pred mnohými rokmi hovoril prezident David O. McKay o nádhernom zážitku, ktorý mal, keď sa plavil na lodi na Samou. Keď zaspal, „uzrel vo videní niečo nekonečne nádherné. V diaľke,“ povedal, „som uzrel nádherné biele mesto. … Stromy s voňavým ovocím … a kvety v rozkvete boli v hojnosti všade naokolo. … Veľký dav ľudí sa blížil k mestu. Každý z nich mal oblečené biele rúcho. … Moja pozornosť sa okamžite … upriamila na ich vodcu, a hoci som ho mohol vidieť iba z profilu, … okamžite som v ňom rozpoznal môjho Spasiteľa! Žiara jeho tváre [bola] nádherná. … Pokoj, ktorý ho obklopoval … bol božský!“

Prezident McKay pokračuje: „To mesto … bolo jeho … Večné mesto; a ľudia, ktorí ho nasledovali, tam mali prebývať v pokoji a večnom šťastí.“

Prezident McKay sa divil: „Kto to [je]? [Kto sú títo ľudia?]“

Vysvetľuje, čo sa ďalej stalo:

„Ako keby Spasiteľ čítal moje myšlienky, odpovedal tým, že ukázal na [slová v] polkruhu, ktoré … sa zjavili nad [ľuďmi], … napísané zlatými písmenami … :

,Toto sú tí, ktorí premohli svet –

ktorí sa skutočne znova narodili!‘“1

Po desaťročia som si pamätal oné slová: ,Toto sú tí, ktorí premohli svet.“

Požehnania, ktoré Pán prisľúbil tým, ktorí premohli svet sú úchvatné. Budú „oblečení do bieleho rúcha … a … [zapísaní do] knihy života“. Pán „[vyzná ich mená] pred svojím Otcom a pred Jeho anjelmi“2. Každý bude mať účasť na prvom vzkriesení3, obdrží večný život4 a „už nikdy nevyjde“5 z prítomnosti Božej.

Je možné premôcť svet a obdržať tieto požehnania? Áno, je.

Láska k Spasiteľovi

Tí, ktorí premáhajú svet, rozvíjajú všeobjímajúcu lásku k nášmu Pánovi a Spasiteľovi, Ježišovi Kristovi.

Jeho božské narodenie, Jeho dokonalý život, Jeho nekonečné uzmierenie v Getsemanoch a na Golgote zaisťujú vzkriesenie pre každého z nás. A keď úprimne činíme pokánie, On samotný je schopný očistiť nás od našich hriechov, umožniac nám návrat do prítomnosti Božej. „My milujeme, lebo On nás miloval ako prvý.“6

Ježiš povedal: „[Buďte dobrej mysle]; ja som premohol svet.“7

Neskôr pridal: Chcem, aby ste premohli svet.8

Premáhanie sveta nie je jedným určujúcim životným okamihom, ale sú to okamihy počas života, ktoré definujú večnosť.

Môže to začať vtedy, keď sa dieťa učí modliť sa a úctivo spievať: Pokúšam sa byť ako Ježiš.9 Pokračuje to tým, keď človek študuje v Novom zákone život Spasiteľa a premýšľa nad mocou Spasiteľovho uzmierenia v Knihe Mormonovej.

Keď sa modlíme, činíme pokánie, nasledujeme Spasiteľa a obdržíme Jeho milosť, vedie nás to k lepšiemu porozumeniu toho, prečo sme tu a kým sa máme stať.

Alma to opísal takto: „A v ich srdciach [je] tiež spôsobená mocná zmena, a oni sa [pokorujú] a [vkladajú] dôveru svoju v pravého a živého Boha … [zostávajúc] verní až do konca.“10

Tí, ktorí premáhajú svet vedia, že budú zodpovední svojmu Nebeskému Otcovi. Už viac nič nebráni úprimnej zmene a pokániu z hriechov, ale sme oslobodení, keď „hriechy ako šarlát … zbel[ejú] na sneh“11.

Zodpovednosť Bohu

Tí, ktorí sú zo sveta, majú problémy s tým, že sa zodpovedajú Bohu – ako dieťa, ktoré sa zabáva v dome svojich rodičov, zatiaľ čo sú mimo mesta, raduje sa z hluku a odmieta premýšľať nad tým, čo sa stane, keď sa o 24 hodín rodičia vrátia späť. 

Svet sa viac zaujíma o uspokojenie prirodzeného človeka, než o jeho podriadenie.

Premáhanie sveta nie je globálna invázia, ale súkromný, osobný boj, ktorý si vyžaduje boj zblízka s našimi vlastnými vnútornými nepriateľmi.

Premáhanie sveta znamená, že si ceníme ako poklad najväčšie prikázanie: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej duše a z celej mysle a z celej sily.“12

Kresťanský spisovateľ C. S. Lewis to opísal týmto spôsobom: „Kristus hovorí: ,Daj mi Všetko. Nechcem toľko tvojho času a toľko tvojich peňazí a toľko tvojej práce. Chcem Teba.‘“13

Premáhanie sveta znamená, že dodržiavame svoje prísľuby, ktoré sme dali Bohu – svoje krstné a chrámové zmluvy a svoju prísahu vernosti svojmu večnému spoločníkovi. Premáhanie sveta nás každý týždeň pokorne vedie k stolu so sviatosťou, keď prosíme o odpustenie a sľubujeme, že budeme „na neho pamätať“, aby sme mohli „vždy mať jeho Ducha, aby bol s [nami]“14.

Naša láska k sabatu nekončí, keď sa za nami zatvoria dvere kaplnky, ale naopak, otvoria sa dvere nádherného dňa odpočinku od rutiny, dňa štúdia, modlitby a približovania sa k rodine a k ostatným, ktorí potrebujú našu pozornosť. Namiesto toho, aby sme si s úľavou vydýchli, keď je po zhromaždení a o dušu bežali nájsť televízor skôr než začne futbalový zápas, zostaňme upriamení na Spasiteľa a na Jeho svätý deň.

Svet je bez prestávky poháňaný záplavou lákavých a zvodných hlasov.15

Premáhanie sveta znamená veriť tomu jedinému hlasu, ktorý varuje, utešuje, osvecuje a prináša pokoj, „nie ako svet dáva“16.

Nesebeckosť

Premáhanie sveta znamená, že sa prestaneme zaoberať len sami sebou, pamätajúc na druhé prikázanie17: „A kto z vás je najväčší, nech vám je služobníkom.“18 Šťastie nášho partnera je dôležitejšie, než naše vlastné potešenie. Našou primárnou prioritou je pomôcť našim deťom, aby milovali Boha a dodržiavali Jeho prikázania. Ochotne sa delíme o svoje materiálne požehnania prostredníctvom desiatkov, pôstnych obetí a keď dávame tým, ktorí sú v núdzi. A keď sú naše duchovné antény namierené smerom do neba, Pán nás povedie k tým, ktorým môžeme pomôcť.

Svet sa stáva stredom vesmíru a pyšne prehlasuje: „Pozri čo mám v porovnaní so svojím susedom! Pozri, čo je moje! Pozri, aký som dôležitý!“

Svet sa ľahko podráždi, stratí záujem, je náročný, miluje jasot davu, zatiaľ čo premáhanie sveta prináša pokoru, empatiu, trpezlivosť a súcit k tým, ktorí sú iní ako vy.

Bezpečie v prorokoch

Premáhanie sveta bude vždy znamenať, že budeme mať nejaké presvedčenie, ktorému sa svet bude vysmievať. Spasiteľ povedal:

„Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa skôr nenávidel ako vás.

Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho.“19

Prezident Nelson dnes ráno povedal. „Praví nasledovníci Ježiša Krista sú ochotní postaviť sa, hovoriť a odlišovať sa od svetských ľudí.“20

Kristov učeník nie je znepokojený, keď jeho príspevok o jeho viere nezíska 1 000 lajkov alebo dokonca niekoľko priateľských smajlíkov.

Premáhanie sveta sa menej zaujíma o naše online spojenia a viac sa zaujíma o naše nebeské spojenie s Bohom.

Boh nám poskytuje bezpečie, keď dbáme na vedenie od Jeho žijúcich prorokov a apoštolov.

Prezident Thomas S. Monson povedal: „Svet môže byť náročným. … [Keď chodíme do chrámu], … budeme schopní zvládnuť každú skúšku a prekonať každé pokušenie. … Budeme osviežení a posilnení.“21

S narastajúcimi pokušeniami, rozptýleniami a prekrúteniami sa svet bude pokúšať zviesť toho, kto bol kedysi verný až do tej miery, že odmietne bohaté duchovné skúsenosti svojej minulosti a predefinuje ich ako pochabé klamstvá.

Premáhanie sveta znamená, že si dokonca i vtedy, keď sme odradení, spomenieme na dobu, kedy sme cítili Spasiteľovu lásku a svetlo. Starší Neal A. Maxwell vysvetlil jednu z týchto skúseností týmto spôsobom: „Bol som požehnaný a vedel som, že Boh vie, že ja viem, že som požehnaný.“22 Hoci sa môžeme cítiť dočasne Bohom zabudnutí, my na Neho nezabúdame.

Premáhanie sveta neznamená, že žijeme v ústraní, chránení pred nespravodlivosťou a ťažkosťami smrteľnosti. Skôr to otvára šíry pohľad viery, približujúc nás k Spasiteľovi a k Jeho prísľubom.

Hoci dokonalosť nie je v tomto živote úplná, premáhanie sveta udržuje našu vieru plápolajúcu, že jedného dňa „budem[e] stáť pred [naším Vykupiteľom]; [a] s potešením uvidím[e] tvár jeho“23 a budeme počuť Jeho hlas: „Poďte, požehnaní môjho Otca, prijmite ako dedičstvo kráľovstvo, ktoré vám je pripravené.“24

Príklad Staršieho Brucea D. Portera

28. decembra minulého roka ukončil svoju cestu v smrteľnosti náš drahý priateľ a milovaná generálna autorita, Starší Bruce D. Porter. Mal 64 rokov.

Prvýkrát som stretol Brucea, keď sme boli študentmi na Univerzite Brighama Younga. Bol to jeden z najlepších a najmúdrejších študentov. Keď získal na Harvarde doktorát z politológie, so zameraním na ruskú politiku a históriu, Bruceovo myslenie a to, čo napísal mu prinieslo prominentné postavenie, čo ho mohlo vyviesť z miery, ale bohatstvo a chvála sveta nikdy nezastreli jeho videnie.25 Bol lojálny k svojmu Spasiteľovi, Ježišovi Kristovi; k svojej večnej spoločníčke, Susan; k svojim deťom a vnúčatám.

Bruce sa narodil s poruchou obličiek. Absolvoval operáciu, ale časom jeho obličky prestávali pracovať.

Krátko potom, ako bol Bruce v roku 1995 povolaný za generálnu autoritu, slúžili sme spolu so svojimi rodinami vo Frankfurte v Nemecku, kde sa jeho práca sústredila na Rusko a Východnú Európu.

Život Staršieho Portera sa dramaticky zmenil v roku 1997, kedy sa jeho zdravie zhoršilo a jeho oblička prestala pracovať. Porterovci sa vrátili do Salt Lake City.

Počas 22 rokov svojej služby v sedemdesiatnikoch bol Bruce veľakrát hospitalizovaný a podstúpil 10 operácií. Lekári Susan dvakrát povedali, že Bruce neprežije noc, ale on prežil.

Bruce bol viac ako 12 rokov svojej služby ako generálna autorita na dialýze, ktorá čistila jeho krv. Po väčšinu tohto času chodil na štvorhodinovú dialýzu večer päťkrát do týždňa, aby tak cez deň mohol slúžiť vo svojom povolaní a aby mohol prijať pridelenia na konferencie počas víkendov. Keď sa ani po niekoľkých kňazských požehnaniach jeho zdravie nezlepšilo, Bruce bol zmätený, ale vedel, komu dôveroval.26

V roku 2010 dostal Bruce obličku od svojho syna. Tentoraz ju jeho telo neodmietlo. Bol to zázrak, ktorý priniesol obnovené zdravie, a dokonca mu aj so Susan umožnil, aby sa vrátil do svojho milovaného Ruska ako člen územného predsedníctva.

26. decembra 2016, po boji s neustálymi infekciami v nemocnici v Salt Lake City, požiadal lekárov, aby opustili izbu. Bruce povedal Susan, „že vie, prostredníctvom Ducha, že už nie je nič, čo by mohli lekári robiť, čo by mu zachránilo život. Vedel, … že ho Nebeský Otec vezme domov. Bol naplnený pokojom.“27

28. decembra sa Bruce vrátil domov k rodine. O niekoľko hodín neskôr sa obklopený svojimi blízkymi vrátil do svojho nebeského domova.

Pred rokmi napísal Bruce Porter tieto slová pre svoje deti:

„Svedectvo, ktoré mám o skutočnosti a láske Ježiša Krista, bolo kompasom v mojom živote. … Je to čisté, horiace svedectvo Ducha, že On žije, že je môj Vykupiteľ a Priateľ v každom čase núdze.“28

„Našou výzvou je … spoznať [Spasiteľa] a skrze vieru v Neho premôcť skúšky a pokušenia tohto sveta.“29

„Kiež sme verní a pravdiví, kiež Mu dôverujeme.“30

Bruce Douglas Porter premohol svet.

Kiež sa každý z nás usiluje trochu viac v našom snažení sa premôcť svet, bez toho, aby sme ospravedlňovali vážne urážky, ale mali trpezlivosť s menšími pošmyknutiami a pádmi, dychtivo zvyšovali svoju rýchlosť a štedro pomáhali ostatným. Keď budete plnšie dôverovať Spasiteľovi, sľubujem vám požehnania väčšieho pokoja v tomto živote a väčšie uistenie vášho večného osudu, v mene Ježiša Krista, amen.