Generácia odolná voči hriechu
  Footnotes

  Generácia odolná voči hriechu

  Keď budete deti učiť, viesť a milovať, môžete obdržať osobné zjavenie, ktoré vám pomôže vychovávať a vyzbrojovať statočné a voči hriechu odolné deti.

  Pred rokom a pol hovoril prezident Russell M. Nelson o tom, že je potrebné „učiť a pomáhať vychovávať generáciu odolnú voči hriechu“1. Výraz „generácia odolná voči hriechu“ zasiahol duchovnú strunu hlboko v mojom vnútri.

  Vážime si deti, ktoré sa snažia viesť čistý a poslušný život. Bola som svedkom sily mnohých detí po celom svete. Sú odolné, stále a neochvejné2 v rôznych problémových situáciách a prostrediach. Tieto deti rozumejú svojej božskej podstate, cítia lásku Nebeského Otca k nim a snažia sa poslúchať Jeho vôľu.

  Avšak existujú aj deti, ktoré bojujú s tým, aby boli stále a neochvejné a ktorých citlivá psychika je zraňovaná.3 Zo všetkých strán na ne útočia „ohnivé šípy protivníka“4 a potrebujú posilnenie a povzbudenie. Sú pre nás veľmi veľkou motiváciou, aby sme v snahe privádzať naše deti ku Kristovi vystúpili z rady a viedli vojnu proti hriechu.

  Vypočujte si slová Staršieho Brucea R. McConkieho spred skoro 43 rokov:

  „Ako členovia Cirkvi sme zapojení do veľkého konfliktu. Sme vo vojne. Narukovali sme vo veci Kristovej, aby sme bojovali proti Luciferovi.

  Táto veľká vojna, ktorá zúri na všetkých stranách a ktorá má nanešťastie veľa obetí, niektoré smrteľné, nie je ničím novým. …

  V tejto vojne nie je a ani nemôže byť nikto neutrálny.“5

  Táto vojna dnes pokračuje s ešte väčšou intenzitou. Tento boj sa dotýka každého z nás a naše deti sú v prednej línii a čelia nepriateľským silám. Je preto treba viac posilniť našu duchovnú stratégiu.

  Posilňovanie detí, aby sa stlali odolné voči hriechu, je úlohou a požehnaním pre rodičov, prarodičov, členov rodiny, učiteľov aj vedúcich. Každý máme zodpovednosť pomáhať. Avšak, Pán nariadil konkrétne rodičom, aby učili svoje deti porozumieť náuke o pokání, viere v Krista, Syna živého Boha, a o krste a dare Ducha Svätého a aby sa modlili a kráčali vzpriamene pred Pánom.6

  Ako vychovávať svoje deti vo svetle a pravde7 môže byť ťažká otázka, pretože pri každej rodine a každom dieťati je to individuálne, ale Nebeský Otec nám dal všeobecne platné návody, ktoré nám pomôžu. Duch nás bude inšpirovať ako môžeme svoje deti čo najefektívnejšie duchovne očkovať.

  Na začiatku je úplne zásadné mať víziu toho, aká je táto zodpovednosť dôležitá. Než budeme môcť pomáhať svojim deťom chápať, kto sú a prečo sú tu, musíme rozumieť svojej – a ich – božskej totožnosti a účelu. Musíme im pomôcť bez akýchkoľvek pochybností poznať, že sú synovia a dcéry Nebeského Otca a že od nich má božské očakávania.

  Po druhé, ak sa chceme stať odolnými voči hriechu, je nutné rozumieť náuke o pokání. Byť odolný voči hriechu neznamená byť bezhriešny, ale znamená to, že činíme neustále pokánie, sme ostražití a statoční. Odolnosť voči hriechu možno prichádza ako požehnanie vyplývajúce z opakovaného odolávaniu hriechu. Ako povedal Jakub: „Vzoprite sa diablovi a on od vás utečie.“8

  Mladí bojovníci „boli nesmierne udatní odvahou svojou,… ale hľa, to nebolo všetko – boli … verní vo všetkých dobách v akejkoľvek veci, ktorá im bola zverená. Áno, … boli poučovaní, aby zachovávali prikázania Božie a kráčali pred ním vzpriamene.“9 Títo mladí muži išli do vojny a niesli si kresťanské cnosti ako zbrane proti svojim nepriateľom. Prezident Thomas S. Monson nám pripomenul, že „výzva k odvahe neustále prichádza ku každému z nás. Každý deň nášho života potrebujeme odvahu – nielen pri významných udalostiach, ale častejšie keď činíme rozhodnutia alebo reagujeme na okolnosti okolo nás.“10

  Naše deti si na seba obliekajú brnenie tým, že si osvojujú zvyky osobného každodenného učeníctva. Možno podceňujeme schopnosti detí chápať myšlienku každodenného učeníctva. Prezident Henry B. Eyring nám radil, aby sme „začali včas a boli vytrvalí“11. Tretím kľúčom ako pomôcť deťom stať sa odolnými voči hriechu je teda začať im už v útlom veku s láskou vštepovať základné náuky a zásady evanjelia – z písiem, z Článkov viery, z brožúry For the Strength of Youth (Pre posilnenie mládeže), z piesní z Primáriek, z náboženských piesní a aj z našich svedectiev – ktoré ich povedú k Spasiteľovi.

  Vytvorenie dôsledného zvyku modlitby, štúdia písiem, rodinného domáceho večera a uctievania Boha v sabatný deň vedie k celistvosti, vnútornej zásadovosti a silným mravným hodnotám – alebo inými slovami, k duchovnej bezúhonnosti. V dnešnom svete, kde bezúhonnosť takmer zmizla, si naše deti zaslúžia chápať, čo skutočná bezúhonnosť je a prečo je dôležitá – obzvlášť keď sa pripravujeme uzatvoriť a dodržiavať posvätné zmluvy pri krste a v chráme. V príručke Kážte Moje evanjelium sa píše: „Dodržiavanie záväzkov pripravuje ľudí [aj tých veľmi mladých] k tomu, aby prijali a dodržiavali posvätné zmluvy.“12

  Starší Jeffery R. Holland učil: „Keď hovoríme o dodržiavaní zmlúv, hovoríme o srdci a duši nášho cieľa v smrteľnosti.“13 V uzatváraní a dodržiavaní zmlúv s naším Nebeským Otcom sa skrýva neobyčajná moc. Protivník toto vie, a tak myšlienku uzatvárania zmlúv zahmlieva.14 Pomáhať deťom chápať, uzatvárať a dodržiavať posvätné zmluvy je ďalším kľúčom k vytvoreniu generácie odolnej voči hriechu.

  Ako pripravovať deti na uzatváranie a dodržiavanie posvätných zmlúv, keď vstupujú na cestu zmluvy a kráčajú po nej? Ak deti učíme v detstve dodržiavať jednoduché sľuby, budú neskôr v živote schopné dodržiavať sväté zmluvy.

  Chcela by som sa podeliť o jednoduchý príklad: Na rodinnom domácom večere sa otec spýtal: „Ako spolu vychádzame ako rodina?“ Päťročná Lizzie sa posťažovala, že si ju starší brat Kevin až príliš doberá a ju to zraňuje. Kevin neochotne pripustil, že Lizzie má pravdu. Matka sa Kevina opýtala, čo môže urobiť, aby so sestrou vychádzal lepšie. Kevin sa zamyslel a rozhodol sa Lizzie sľúbiť, že si ju jeden celý deň nebude doberať.

  Keď sa na konci druhého dňa všetci zišli k rodinnej modlitbe, otec sa Kevina opýtal, ako to zvládol. Kevin odpovedal: „Tati, sľub som dodržal!“ Lizze nadšene prikývla a rodina Kevinovi zablahoželala.

  Matka potom Kevinovi navrhla, že ak dokáže svoj sľub dodržať jeden deň, prečo by to nezvládol dva dni? Kevin súhlasil, že to znova skúsi. Dva dni ubehli, Kevin úspešne dodržal sľub a Lizzie bola dokonca ešte viac vďačnejšia! Keď sa ho otec opýtal, ako to, že sľuby tak dobre dodržiava, Kevin povedal: „Dodržal som sľub, pretože som povedal, že ho dodržím.“

  Séria malých a úspešne dodržaných sľubov vedie k bezúhonnosti. Dôsledné dodržiavanie sľubov je pre deti duchovnou prípravou na prijatie svojej prvej zmluvy krstu a daru Ducha Svätého, pri ktorej sľubujú, že budú slúžiť Bohu a dodržiavať Jeho prikázania.15 Sľuby a zmluvy sú vzájomne neoddeliteľné.

  V knihe Danielovej sa dozvedáme o tom, že Šadrach, Méšach a Abéd-Negó odmietli uctievať modlu kráľa Nebúkadnecara.16Kráľ ich varoval, že pokiaľ sa nepodriadia, budú vhodení do rozpálenej ohnivej pece. Oni odmietli a povedali:

  „Keď to musí byť, náš Boh, ktorého vzývame, nás môže vyslobodiť z rozpálenej ohnivej pece. …

  Ale ak nie, vezmi na vedomie, kráľu, že tvojich bohov nebudeme vzývať.“17

  „Ale ak nie“. Zamyslite sa nad významom týchto troch slov a nad tým, ako sa vťahujú k dodržiavaniu zmlúv. Títo traja mladí muži nezakladali svoju poslušnosť na tom, či budú oslobodení. Dokonca aj keby oslobodení neboli, svoj sľub Pánovi by dodržali, pretože povedali, že ho dodržia. Dodržiavanie zmlúv je vždy nezávislé na našej situácii. Títo traja mladí muži, podobne ako mladí bojovníci, sú pre naše deti úžasnými príkladmi odolnosti voči hriechu.

  Ako sa tieto príklady týkajú nášho domova a našej rodiny? „Riadok za riadkom, predpis za predpisom“18 pomáhame deťom zažívať úspech po malých krôčikoch. Keď svoje sľuby dodržiavajú, cítia v osobnom živote Ducha. Starší Joseph B. Wirthlin učil, že „vrcholnou odmenou za bezúhonnosť je stále spoločenstvo Ducha Svätého“19. Potom bude sebadôvera [našich detí] rásť v prítomnosti Božej.20 A zo studne bezúhonnosti vyviera silná a voči hriechu odolná generácia.

  Bratia a sestry, buďte svojim maličkým nablízku – tak blízko, že uvidia vaše každodenné náboženské správanie sa a to ako dodržiavate svoje sľuby a zmluvy. „Deti skvelo napodobňujú, a tak im dávajte niečo skvelé k tomu napodobňovaniu.“21 Postupne, sľub za sľubom a zmluvu za zmluvou, skutočne pomáhame učiť a pre Pána vychovávať generáciu odolnú voči hriechu.

  Svedčím, že túto Cirkev vedie Ježiš Kristus. Keď budete deti učiť, viesť a milovať ako Spasiteľ, môžete obdržať osobné zjavenie, ktoré vám pomôže vychovávať a vyzbrojovať statočné a voči hriechu odolné deti. Modlím sa, aby naše deti prijímali a opakovali Nefiho slová: „Učiníš ma takým, aby som sa triasol v prítomnosti hriechu?“22 Svedčím o tom, že Spasiteľ uzmieril hriechy sveta23 – pretože povedal, že uzmieri – a že nás miluje viac, ako my smrteľníci dokážeme pochopiť24 – pretože povedal, že nás bude milovať. V mene Ježiša Krista, amen.