2010 – 2019
Jasnejšie a jasnejšie, až príde dokonalý deň
predchádzajúce ďalej

Jasnejšie a jasnejšie, až príde dokonalý deň

Dokonca i v tých najzložitejších a najtemnejších časoch existuje v našom okolí svetlo a dobrota.

Pavol sa s Korintskými podelil o nádherné posolstvo nádeje:

„Všetkým sme utláčaní, ale nie potlačení; sme tiesnení, ale si nezúfame;

sme prenasledovaní, ale nie opustení; sme zmietaní, ale nehynieme.“1

Čo bolo zdrojom Pavlovej nádeje? Počúvajte jeho vysvetlenie: „Lebo Boh, ktorý povedal: Nech z temnosti zažiari svetlo! – zažiaril v našich srdciach, aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej.“2

Dokonca i v tých najzložitejších a najtemnejších časoch existuje v našom okolí svetlo a dobrota. Minulý rok v októbri nám prezident Dieter F. Uchtdorf pripomenul: „Sme obklopení takým ohromujúcim bohatstvom svetla a pravdy, až premýšľam nad tým, či skutočne vieme oceniť to, čo máme.“3

Avšak protivník by bol radšej, keby sme sa zamerali na „hmly temnoty … ktoré zaslepujú oči … zatvrdzujú srdcia … a zvádzajú“4.

Pán napriek tomu s dokonalým pochopením výziev našej doby sľubuje: To, čo je od Boha je svetlo; a ten kto prijíma svetlo a zostáva v Bohu, prijíma viac svetla; a to svetlo je jasnejšie a jasnejšie, až príde dokonalý deň.5

Sme deti Božie. Obdržať svetlo, pokračovať v Bohu, a obdržať viac svetla je to, čo sme stvorení robiť. Od úplného počiatku sme nasledovali svetlo; nasledovali sme nášho Nebeského Otca a Jeho plán. Vyhľadávanie svetla je v našej duchovnej DNA.

Túto večnú pravdu som počul krásne učiť na neočakávanom mieste. Keď som pracoval pre veľkú banku, bol som pozvaný zúčastniť sa výkonného programu Univerzity v Michigane. Profesor Kim Cameron nás tam učil koncept pozitívneho vodcovstva a jeho heliotropického efektu. Vysvetlil: „Toto sa týka tendencie vo všetkých živých systémoch smerom k pozitívnej energii [svetlo] a preč od negatívnej energie [temnota]. Od jednobunkových organizmov až ku komplexným systémom človeka, všetko živé má vrodenú náchylnosť smerom k pozitívnemu a preč od negatívneho.“6

S podporou množstva štúdií sa tiež zameral na tri kritické súčasti úspešnej pracovnej kultúry: súcit, odpustenie a vďačnosť.7 Dáva to perfektný zmysel, že keď sa ľudia obrátia k pozitívnemu (svetlo), sú tam prítomné vlastnosti dokonale vyjadrené Svetlom sveta, Ježišom Kristom!

Bratia a sestry, majte prosím útechu v tom, že je pre nás dostupné svetlo. Rád by som navrhol tri oblasti, kde vždy nájdeme svetlo:

1. Svetlo Cirkvi

Cirkev je majákom svetla pre temnejúci svet. Toto je úžasná doba, že môžeme byť členmi Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní! Cirkev je silnejšia než kedykoľvek predtým8 a takmer doslovne silnie každý deň, keď sa k nám pridávajú noví členovia, keď vznikajú nové kongregácie, keď sú povolávaní noví misionári a keď sa otvárajú nové územia na hlásanie evanjelia. Vidíme tých, ktorí na nejaký čas odpadli od aktivity v Cirkvi, ako sa vracajú, keď záchrana, ktorú predstavil prezident Thomas S. Monson prináša každodenné zázraky.

Nedávno som navštívil mládež v Paraguaji, Uruguaji, Čile a Argentíne na ich konferenciách Pre posilnenie mládeže. Tisícky a tisícky mladých mužov a žien strávili týždeň tým, že posilňovali svoju lásku k Spasiteľovi, a potom sa vrátili domov ku svojim rodinám a priateľom a vyžarovali svetlo a lásku Kristovu.

Pozrite sa, Cirkev mala vždy svojich kritikov. Bolo to tak od počiatku a bude to pokračovať až do konca. Ale nemôžeme dovoliť takejto kritike, aby zakalila našu citlivosť k onému svetlu, ktoré je pre nás dostupné. Keď rozpoznávame svetlo a vyhľadávame ho, kvalifikujeme sa pre ešte viac svetla.

V temnejúcom svete bude svetlo Cirkvi žiariť jasnejšie a jasnejšie, až príde dokonalý deň.

2. Svetlo evanjelia

Svetlo evanjelia je cestou, ktorá „svieti viac a viac, dokiaľ nestojí deň na výši“9 a žiari najjasnejšie v našich rodinách a v chrámoch po celom svete.

V príručke Kážte Moje evanjelium sa píše: „Prostredníctvom svetla evanjelia môžu rodiny vyriešiť nedorozumenia, nezhody a pochybnosti. Rodiny rozpoltené nezhodami môžu byť uzdravené prostredníctvom pokánia, odpustenia a viery v silu uzmierenia Ježiša Krista.“10 Naše rodiny musia byť dnes viac než kedykoľvek predtým zdrojom veľkého svetla pre každého v našom okolí. Keď rodiny rastú v láske a láskavosti, ich svetlo sa zväčšuje. Keď založíme rodiny na zásadách „viery, … pokánia, odpustenia, úcty, lásky [a] súcitu“11, pocítime väčšiu lásku k Spasiteľovi a k sebe navzájom. Rodina bude silnejšia a svetlo v každom z nás bude jasnejšie.

V Bible Dictionary (Biblický slovník) čítame, že „s chrámom sa môže v posvätnosti porovnať iba domov“12. Momentálne máme 155 chrámov v prevádzke a ďalšie budú čoskoro hotové. Čoraz viac rodín je spečatených na čas a na celú večnosť. Členovia prinášajú do chrámu viac a viac mien svojich predkov, aby za nich vykonali spásne obrady. Na oboch stranách závoja sa naozaj veľmi radujeme a oslavujeme!

V temnejúcom svete bude svetlo evanjelia žiariť jasnejšie a jasnejšie, až príde dokonalý deň.

3. Svetlo Kristovo

Nemôžete hovoriť o svetle vo svete bez toho, aby ste nehovorili o Svetle sveta, o Ježišovi Kristovi. Prejavením milujúceho Nebeského Otca je to, že každý, kto prichádza do tohto života je požehnaný Svetlom Kristovým, aby mu pomohlo vrátiť sa domov. Prezident Boyd K. Packer učil: „Vždy je tam Duch Kristov. … Svetlo Kristovo je také univerzálne ako samotný slnečný svit. Kdekoľvek je ľudský život, tam je Duch Kristov.“13 Svetlo Kristovo „vyzýva a nutká činiť dobro neustále“14 a pripravuje všetkých, ktorí vyhľadávajú dobrotu a pravdu, aby obdržali Ducha Svätého.

Spasiteľ učí, že On je to svetlo, ktoré osvecuje oči naše, obživuje porozumenie naše a dáva živom všetkým veciam.15 Svetlo Kristovo nám pomôže vidieť ostatných Spasiteľovými očami. Budeme ich viac milovať a viac rozumieť ich ťažkostiam. Pomôže nám, aby sme mali viac trpezlivosti s tými, ktorí možno neuctievajú alebo neslúžia tak ako my. Pomôže nám plnšie porozumieť veľkému plánu šťastia a uvidieť, ako všetci zapadáme do oného veľkého plánu lásky. Dáva život, zmysel a účel všetkému, čo robíme. Nuž, všetko to šťastie, ktoré k nám príde, keď plnšie rozumieme Svetlu Kristovmu sa nedá porovnať s radosťou, ktorú cítime, keď vidíme, ako pracuje Svetlo Kristovo v druhých: v rodine, priateľoch a dokonca i v úplných cudzincoch.

Takúto radosť som pocítil, keď som počul o úsilí odvážnej skupiny hasičov, ktorí v roku 2015 bojovali o to, aby zachránili horiace kolové centrum v Južnej Kalifornii. Keď sa oheň rozbesnel, veliteľ jednotky zavolal priateľovi SND, a spýtal sa ho, kde sa nachádzajú posvätné relikvie a poháriky na sviatosť, aby ich mohli zachrániť. Jeho priateľ ho uistil, že tam nie sú žiadne posvätné relikvie a že poháriky na sviatosť sa dajú veľmi ľahko zohnať. Ale oný veliteľ cítil, že by mal urobiť niečo navyše, a tak poslal hasičov späť do horiacej budovy, aby zvesili zo stien každú maľbu Krista, ktorú mohli zachrániť. Dokonca dali jednu do hasičského auta v nádeji, že by mohla strážiť hasičov. Bol som skutočne dotknutý láskavosťou a dobrotou oného veliteľa a jeho citlivosťou k Svetlu v nebezpečných a ťažkých časoch.

V temnejúcom svete bude Svetlo Kristovo žiariť jasnejšie a jasnejšie, až príde dokonalý deň.

Opäť opakujem Pavlove slová: „Oblečme sa do výzbroje svetla.“16 Svedčím o Kristovi, On je Svetlo sveta. Kiež sme posilnení svetlom, ktoré je nám dostupné skrze väčšie zapojenie sa v cirkvi a skrze väčšie používanie zásad evanjelia v našich rodinách. Kiež neustále vidíme v druhých Svetlo Kristovo a kiež im pomáhame, aby ho videli v sebe samých. Keď obdržíme oné svetlo, budeme požehnaní väčším svetlom, až príde dokonalý deň, keď opäť uvidíme „Otca svetiel“17, nášho Nebeského Otca. O tom svedčím v posvätnom mene Svetla sveta, dokonca Ježiša Krista, amen.