2010 – 2019
Vyjadrenie podpory úradníkom Cirkvi
predchádzajúce ďalej

Vyjadrenie podpory úradníkom Cirkvi

Moji drahí bratia a sestry, prezident Monson ma požiadal, aby som vám teraz predstavil generálne autority, územných sedemdesiatnikov a generálne predsedníctva pomocných organizácií Cirkvi na vyjadrenie podpory.

Navrhujeme vyjadriť podporu Thomasovi Spencerovi Monsonovi ako prorokovi, vidcovi a zjavovateľovi a prezidentovi Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, Henrymu Bennionovi Eyringovi ako prvému radcovi v Prvom predsedníctve a Dieterovi Friedrichovi Uchtdorfovi ako druhému radcovi v Prvom predsedníctve.

Tí, ktorí sú za, zdvihnite ruku.

Tí, ktorí sú proti, ak sú nejakí, zdvihnite ruku.

Navrhujeme vyjadriť podporu Russellovi M. Nelsonovi ako prezidentovi Kvóra dvanástich apoštolov a nasledovným členom tohto kvóra, ktorými sú: Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Andersen, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson a Dale G. Renlund.

Tí, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku.

Ak je niekto proti, zdvihnite ruku.

Navrhujeme vyjadriť podporu radcom v Prvom predsedníctve a Kvóru dvanástich apoštolov ako prorokom, vidcom a zjavovateľom.

Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku.

Ak je niekto proti, prejavte to rovnakým spôsobom.

S vďačnosťou ďakujeme za službu Staršieho Brucea D. Portera, nášho priateľa, ktorý nás opustil 28. decembra 2016. Vyjadrujeme našu lásku a úprimnú sústrasť sestre Susan Porterovej a ich deťom a vnúčatám. Sme vďační za to, že sme mohli slúžiť s týmto dobrým človekom.

Navrhujeme uvoľniť Taylora G. Godoya a Johna C. Pingreeho ml. ako územných sedemdesiatnikov. Všetci, ktorí sa k nám chcete pripojiť a poďakovať týmto bratom za ich službu, prosím, zdvihnite ruku.

Navrhujeme s vďačnosťou uvoľniť sestry Lindu K. Burtonovú, Carole M. Stephensovú a Lindu S. Reevesovú ako generálne predsedníctvo Združenia pomoci. Tiež uvoľňujeme všetky členky Generálnej rady Združenia pomoci.

Všetci, ktorí sa k nám chcete pripojiť a poďakovať týmto sestrám za ich príkladnú službu a zasvätenie, prosím, zdvihnite ruku.

Navrhujeme uvoľniť sestru Jean B. Binghamovú ako prvú radkyňu v generálnom predsedníctve Primáriek a sestru Bonnie H. Cordonovú ako druhú radkyňu v generálnom predsedníctve Primáriek.

Tí, ktorí si želajú vyjadriť svoju vďaku za tieto sestry tak môžu učiniť zdvihnutím ruky.

Navrhujeme vyjadriť podporu nasledujúcim bratom ako novým generálnym autoritám sedemdesiatnikom. Sú to: Taylor G. Godoy, Joni L. Koch, Adilson de Paula Parrella, John C. Pingree Jr., Brian K. Taylor a Taniela B. Wakolo.

Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku.

Tí, ktorí sú proti, prejavte to rovnakým spôsobom.

Navrhujeme vyjadriť podporu Jean B. Binghamovej ako generálnej prezidentke Združenia pomoci so Sharon L. Eubankovou ako prvou radkyňou a Raynou I. Aburtovou ako druhou radkyňou.

Navrhujeme ďalej vyjadriť podpporu Bonnie H. Cordonovej ako prvej radkyni v generálnom predsedníctve Primáriek a Cristine B. Francovej ako druhej radkyni v generálnom predsedníctve Primáriek.

Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku.

Ak je niekto proti, zdvihnite ruku.

Navrhujeme vyjadriť podporu nasledujúcim bratom ako novým územným sedemdesiatnikom. Sú to: Luis R. Arbizú, David A. Benalcázar, Berne S. Broadbent, David L. Buckner, L. Todd Budge, Luciano Cascardi, Ting Tsung Chang, Pablo H. Chavez, Raymond A. Cutler, Fernando P. Del Carpio, José Luiz Del Guerso, Aleksandr A. Drachyov, I. Raymond Egbo, Carlos R. Fusco Jr., Jorge A. García, Gary F. Gessel, Guillermo I. Guardia, Marcel Guei, José Hernández, Karl D. Hirst, Ren S. Johnson, Jay B. Jones, Anthony M. Kaku, Paul N. Lekias, John A. McCune, Tomas S. Merdegia, Artur J. Miranda, Elie K. Monga, Juan C. Pozo, Anthony Quaisie, James R. Rasband, Carlos G. Revillo Jr., Martin C. Rios, Johnny F. Ruiz, K. Roy Tunnicliffe a Moisés Villanueva.

Tí, ktorí sú za, zdvihnite ruku.

Ak je niekto proti, zdvihnite ruku.

Navrhujeme vyjadriť podporu ostatným generálnym autoritám, územným sedemdesiatnikom a generálnym predsedníctvam pomocných organizácií, tak ako sú k dnešnému dňu povolaní.

Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku.

Je niekto proti?

Hlasovanie je zaznamenané. Tí, ktorí boli proti akémukoľvek návrhu na vyjadrenie podpory by mali kontaktovať svojich prezidentov kolov.

Moji drahí bratia a sestry, ďakujeme vám za vašu neustálu vieru a modlitby za vedúcich Cirkvi.

Pozývame teraz nové generálne autority sedemdesiatnikov a členky nového generálneho predsedníctva Združenia pomoci, aby si sadli na svoje miesta na pódiu. Prezident Monson vždy hovorí: „Je to dlhá cesta.“ Ďakujem, sestry. Ďakujem, bratia. Pre vašu informáciu, sestra Francová momentálne slúži so svojím manželom na misii v Argentíne. Teraz jej bola len vyjadrená podpora a oficiálne začne svoju službu po svojom návrate v júli.