2010 – 2019
„Pokoj vám zanechávam“
predchádzajúce ďalej

„Pokoj vám zanechávam“

Pán prisľúbil pokoj k Svojím učeníkom, keď sa chystal od nich odísť. Rovnaký sľub dal aj nám.

Drahé sestry, dnes večer sme boli požehnaní Duchom Božím. Inšpirované posolstvá od silných vedúcich sestier a hudba upevnili našu vieru a zvýšili našu túžbu dodržiavať posvätné zmluvy, ktoré sme uzatvorili s naším milovaným Nebeským Otcom. Pocítili sme nárast našej lásky k Pánovi Ježišovi Kristovi a vďačnosť za úžasný dar Jeho zmiernej obete.

Moje posolstvo dnes večer je jednoduché. Dnes večer sme všetci cítili pokoj. Každý z nás by chcel mať častejšie taký pocit pokoja vo svojom vnútri, v našich rodinách, a s ľuďmi okolo nás. Pán prisľúbil pokoj k Svojím učeníkom, keď sa chystal od nich odísť. Rovnaký sľub dal aj nám. Ale On povedal, že nám dá takýto pokoj Jeho spôsobom, nie spôsobom sveta. Tento Svoj spôsob poslania pokoja opísal:

„Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril.

Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje!“ (Ján 14:26 – 27.)

Synovia Mosiášovi potrebovali tento dar pokoja, keď sa pustili do svojej misie medzi Lámánitmi. Modlili sa o uistenie, keď si s úzkosťou uvedomili veľkosť svojej úlohy. A „Pán ich navštívil Duchom svojím a povedal im: Buďte upokojení. A oni boli upokojení“ (Alma 17:10; pozri tiež Alma 26:27).

Občas môžete túžiť po pokoji v dobe, kedy čelíte neistote a niečomu, čo vyzerá ako rysujúce sa problémy. Synovia Mosiášovi sa naučili lekciu, ktorú Pán učil Moroniho. A platí to aj pre nás všetkých: Ak ľudia prídu ku mne, ukážem im ich slabosti. „Ak ľudia prídu ku mne, ukážem im ich slabosť. Dávam ľuďom slabosť, aby mohli byť pokorní; a milosť moja postačuje pre všetkých, ktorí sa pokoria predo mnou; lebo ak sa pokoria predo mnou a budú mať vieru vo mňa, potom učiním, že slabé veci sa pre nich stanú silnými“ (Eter 12:27).

Moroni povedal, že „vypočujúc si slová tieto“, bol utešený (Eter 12:29). Môžu byť útechou pre nás všetkých. Tí, ktorí nevidia svoje slabosti, nenapredujú. Uvedomenie si vašich slabostí je požehnaním, pomáhajú vám zostať pokornými a udržujú vás obrátených k Spasiteľovi. Duch vás nielen utešuje, ale je tiež prostriedkom, ktorým uzmierenie činí zmenu vo vašej prirodzenosti. Potom sa slabé veci stávajú silnými.

Satan bude z času načas skúšať vašu vieru; stáva sa to všetkým nasledovníkom Ježiša Krista. Vašou ochranou proti takýmto útokom je udržať si Ducha Svätého ako svojho spoločníka. Duch bude k vašej duši hovoriť pokojne. Popoženie vás vpred vo viere. A prinesie spať spomienky na tie časy, keď ste cítili svetlo a lásku Ježiša Krista.

To že si pamätáme je možno jeden z najvzácnejších darov, ktoré vám Duch môže dať. On vám „pripomenie … všetko, čo … vám [Pán] hovoril“ (Ján 14:26). Spomienkou môže byť odpoveď na modlitbu, kňazský obrad, ktorý ste obdržali, potvrdenie vášho svedectva alebo chvíľa, kedy ste videli Božiu ruku vo svojom živote. Možnože v budúcnosti, keď budete potrebovať posilnenie, Duch prinesie spomienku na pocity, ktoré máte počas tohto zasadania. Modlím sa, aby to tak bolo.

Jedna spomienka, ktorú Duch často prinesie do mojej mysle je na večerné zhromaždenie sviatosti, ktoré sa konalo pred mnohými rokmi v kovovom prístrešku v Insbruku v Rakúsku. Nachádzal sa pod železnicou. Bolo tam asi len tucet ľudí sediacich na drevených stoličkách. Väčšina z nich boli ženy, niekoľko mladších a niekoľko starších. Počas roznášania sviatosti som videl slzy vďaky v tejto malej kongregácii. Cítil som Spasiteľovu lásku k oným Svätým a cítili ju aj oni. Ale zázrak, ktorý si pamätám najlepšie, bolo svetlo, ktoré ako keby naplnilo ten kovový prístrešok a prinieslo pocit pokoja. Bol večer a neboli tam okná, ale aj tak bola miestnosť zaliata svetlom, ako keby bolo poludnie.

Bolo to svetlo Ducha Svätého, bolo jasné a bolo tam ten večer v hojnosti. A onými oknami, ktoré dovolili tomu svetlu vojsť dnu, boli pokorné srdcia tých Svätých, ktorí prišli pred Pána hľadajúc odpustenie svojich hriechov a ktorí sa zaviazali, že budú na Neho vždy pamätať. Nebolo ťažké pamätať na Neho vtedy a spomienka na túto posvätnú skúsenosť mi uľahčila pamätať na Neho a Jeho uzmierenie v rokoch, ktoré nasledovali. Toho dňa bol sľub v modlitbe sviatosti, že budeme mať jeho Ducha s nami naplnený, a tiež priniesol svetlo a pocit pokoja.

Tak ako vy, aj ja som bol vďačný za mnohé spôsoby, akými ma Pán navštívil s Utešiteľom, keď som potreboval pokoj. Ale náš Otec v nebi nemá starosť iba o našu útechu, ale oveľa viac o naše napredovanie. „Utešiteľ“ je iba jedným spôsobom, akým je v písmach opísaný Duch Svätý. Tu je ďalší: A teraz, veru, veru hovorím ti, vlož dôveru svoju v toho Ducha, ktorý podnecuje činiť dobro (pozri NaZ 11:12). Veľmi často vás povedie k takému dobru, aby ste pomohli niekomu inému získať onú útechu Ducha.

Vo Svojej múdrosti vás Pán umiestnil do organizácií a tried, ktoré nás spájajú v Jeho Cirkvi. Učinil tak, aby zvýšil vašu moc činiť dobro. V týchto organizáciách máte konkrétne povinnosti slúžiť druhým pre Neho. Napríklad ak ste mladá žena, môžete byť požiadaná svojím biskupom alebo svojou vedúcou Mladých žien, či by ste sa nespriatelili s Vavrínovou devou, ktorá sa stala, ako občas hovoríme, „menej aktívnou“. Môžete ju poznať lepšie ako biskup alebo vedúca Mladých žien. Môžete vedieť, či ju trápia nejaké problémy doma alebo v škole alebo možno všetko naraz. Vaši vedúci nemusia vedieť, prečo mali pocit, aby požiadali práve vás, aby ste jej boli bližšie, ale Pán vie a On povedie toto dielo skrze inšpiráciu od Jeho Ducha.

Úspech vášho snaženia učiní zázračnú zmenu vo vašom srdci a aj v srdci tejto mladej ženy, ktorú ste boli poslané zachrániť – a to si vyžaduje spoločenstvo Ducha Svätého. Duch vám umožní vidieť túto menej aktívnu Vavrínovú devu tak, ako ju vidí Pán. Pán pozná jej srdce a pozná aj to vaše a vie, že je možné, aby sa srdcia zmenili. Môže vás obe navštíviť Svojím Duchom a inšpirovať k pokore, odpusteniu a láske.

Tento Duch môže inšpirovať slovami, v skutkoch a v trpezlivosti nevyhnutnej pre vás, aby ste pozvali ovečku späť do stáda. A môže sa dotknúť sŕdc toho stáda v triede Vavrínových diev, aby milovali a privítali stratenú ovečku, aby tak, keď sa vráti, cítila, že sa vrátila domov.

Vaša moc činiť dobro ako skupina Božích dcér závisí od veľkého stupňa jednoty a lásky, ktorá existuje medzi vami. Toto je dar pokoja, ktorý prichádza skrze Ducha Svätého.

Alma tomu rozumel. Preto hovoril svojim ľuďom, „že medzi nimi nemá byť svár, ale že majú pozerať dopredu ako jeden, majúc jednu vieru a jeden krst, a majúc srdcia svoje spojené v jednote a vo vzájomnej láske“ (Mosiáš 18:21).

Pre nás je nevyhnutné mať jednotu, aby sme mali Ducha v našej triede a v našej rodine. Ale viete tak ako ja zo svojej vlastnej skúsenosti, že takáto milujúca jednota sa ťažko udržiava. Vyžaduje si to mať Ducha Svätého ako spoločníka, aby sme otvorili svoje oči a zmenili svoje srdcia.

Pamätám si ako raz môj sedem či osem ročný syn skákal po svojej posteli tak, že som si myslel, že ju zlomí. Pocítil som záblesk frustrácie a rýchlo som sa pobral nastoliť vo svojom dome poriadok. Schytil som syna za jeho drobné pliecka a nadvihol tak, že sme si videli z očí do očí.

Duch vložil do mojej mysle slová. Bol to tichý hlas, ale prebodol moje srdce: „Držíš úžasného človeka.“ S láskou som ho položil späť na posteľ a ospravedlnil sa.

Teraz je tým skvelým mužom, ktorého mi Duch Svätý umožnil vidieť pred štyridsiatimi rokmi. Som naveky vďačný za to, že ma Pán zachránil od mojich neláskavých pocitov tým, že mi poslal Ducha Svätého, aby som mohol vidieť dieťa Bože tak, ako ho vidí On.

Jednota, ktorú vyhľadávame v našich rodinách a v Cirkvi príde, keď dovolíme Duchu Svätému, aby ovplyvnil to, čo vidíme, keď sa pozeráme jeden na druhého a dokonca aj keď myslíme jeden na druhého. Duch vidí s čistou láskou Kristovou. Počúvajte slová, ktoré použil Mormon, aby opísal pravú lásku. Premýšľajte o časoch, kedy ste ju cítili:

„A pravá láska je trpezlivá a je dobrotivá, a nezávidí, a nie je nadutá, nehľadá svoje, nedá sa ľahko vydráždiť, nemyslí na zlé, a neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa v pravde, znáša všetky veci, verí všetkým veciam, dúfa vo všetky veci a vo všetkých veciach vytrvá.

A preto, milovaní bratia moji [a ja pridávam milované sestry moje], ak nemáte pravú lásku, nie ste ničím, lebo pravá láska nikdy nepominie. A preto, priľnite k pravej láske, ktorá je najväčšia zo všetkého, lebo všetky veci musia pominúť –

Ale pravá láska je čistá láska Kristova a vytrvá naveky; a ktokoľvek bude posledného dňa nájdený, že ju má, s tým bude dobre.

A preto, milovaní bratia moji [a sestry moje], modlite sa k Otcovi z celej sily srdca, aby ste mohli byť [naplnené] touto láskou, ktorú dáva všetkým, ktorí sú pravými nasledovníkmi Syna jeho, Ježiša Krista; aby ste sa mohli stať synmi [a dcérami] Božími; aby sme, keď sa zjaví, boli ako on, lebo ho budeme vidieť takého, aký je; aby sme mohli mať túto nádej; aby sme mohli byť očistení tak, ako je čistý on“ (Moroni 7:45 – 48).

Toto je cieľ, ktorý váš Otec v nebi má pre vás, Svoje drahocenné dcéry. Možno sa vám to môže zdať ako vzdialený cieľ, ale z Jeho perspektívy nie ste tak ďaleko. Tak vás navštevuje so Svojím Duchom, aby vás utešil, povzbudil vás a inšpiroval vás, aby ste išli ďalej.

Zanechávam vám svoje svedectvo o tom, že Otec vás pozná –pozná vaše potreby a vaše meno – miluje vás a počuje vaše modlitby. Jeho milovaný Syn vás pozýva, aby ste prišli k Nemu. A Oni posielajú Ducha Svätého, aby bol vaším spoločníkom vo vašej snahe slúžiť druhým v Ich mene.

Vďaka uzmiereniu Ježiša Krista bude mať neustále spoločenstvo Ducha Svätého posväcujúci a prečisťujúci vplyv na vášho ducha. Pocítite potom pokoj, ktorí Spasiteľ prisľúbil zanechať s Jeho učeníkmi. S týmto pokojom príde jasná nádej a pocity svetla a lásky od Otca a Jeho milovaného Syna, ktorí vedú Jeho kráľovstvo na zemi skrze zjavenie Jeho žijúcemu prorokovi. O tom svedčím v mene Ježiša Krista, amen.