2010 – 2019
Neochvejne sa spoliehajte na Boha
predchádzajúce ďalej

Neochvejne sa spoliehajte na Boha

Ak sme stáli a neváhame vo svojej viere, Pán zvýši našu schopnosť pozdvihnúť sa nad výzvy života.

Milí bratia a sestry, chcem dnes začať svoje posolstvo tým, že svedčím o tom, že viem, že prezident Thomas S. Monson je prorokom Božím v našej dobe. Jeho radcovia v Prvom predsedníctve a Dvanásti apoštoli sú tiež v skutočnosti proroci, vidcovia a zjavovatelia. Zastupujú Pána Ježiša Krista a majú právo hlásať Jeho myseľ a vôľu, tak ako im je zjavená. Svedčím o tom, že keď nasledujete ich radu, ste v bezpečí. Pán ich inšpiruje, aby prízvukovali posilnenie našej viery v Nebeského Otca a v Jeho Syna, Ježiša Krista, a v Jeho uzmierenie, aby sme neustupovali, keď čelíme výzvam našej doby.

V Knihe Mormonovej čítame o mužovi, ktorý sa volal Ammón a bol poslaný z krajiny Zarahemla do krajiny Lechí-Nefi, aby hľadal svojich bratov. Tam našiel kráľa Limhiho a jeho ľud, ktorí boli v porobe Lámánitov. Kráľ Limhi bol povzbudený tými vecami, ktoré mu Ammón hovoril o svojom ľude v Zarahemle. Jeho srdce bolo naplnené takou veľkou nádejou a radosťou, že zhromaždil svoj ľud ku chrámu a povedal:

„Takže pozdvihnite hlavy svoje a radujte sa, a vložte dôveru svoju v Boha. …

…Ak sa obrátite k Pánovi s celým úmyslom srdca … a budete mu slúžiť s celou usilovnosťou mysle, … on vás podľa svojej vlastnej vôle a potešenia vyslobodí z poroby.“1

Viera ľudu kráľa Limhiho bola tak veľmi ovplyvnená slovami Ammónovými, že uzatvorili s Bohom zmluvu, že Mu budú slúžiť a zachovávať Jeho prikázania, bez ohľadu na svoje zložité okolnosti. Vďaka ich viere boli schopní pripraviť plán a uniknúť z rúk Lámánitov.2

Bratia a sestry, zvážte prosím dôležitosť výzvy, ktorú kráľ Limhi dal svojmu ľudu, a jej význam pre nás. Povedal: „Pozdvihnite hlavy svoje a radujte sa, a vložte dôveru svoju v Boha.“ Týmito slovami Limhi vyzval svoj ľud, aby sa dívali na budúcnosť očami viery; aby nahradili svoj strach optimizmom nádeje zrodenej z viery; a aby neváhali vložiť svoju dôveru v Boha bez ohľadu na okolnosti.

Smrteľný život je dobou skúšky, kde budeme skúšaní, aby sa videlo, či budeme robiť všetky veci, ktoré nám Pán náš Boh prikáže.3 Toto si bude vyžadovať neochvejnú vieru v Krista, dokonca i v časoch veľkých ťažkostí. Bude si to vyžadovať, aby sme sa tlačili vpred so stálou vierou v Krista, súc vedení Duchom a dôverujúc tomu, že Boh zabezpečí všetko, čo potrebujeme.4

Spasiteľ na záver Svojej pozemskej služby, tesne predtým, ako bol uväznený, učil Svojich učeníkov: „Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.“5

Zamyslite sa so mnou na okamih – Ježiš Kristus, Jednorodený Syn Otcov, žil bezhriešnym životom a prekonal všetky pokušenia, bolesti, výzvy a strasti sveta. Prelial krv v Getsemane; vytrpel neopísateľnú, strašnú bolesť. Vzal na Seba všetky naše bolesti a choroby. Stojí pripravený pomôcť – pomôcť každému z nás – s každým bremenom. Počas Svojho života, utrpenia, smrti a vzkriesenia odstránil každú prekážku k tomu, aby sme sa radovali a našli na tejto zemi pokoj. Výhody Jeho zmiernej obete siahajú ku všetkým tým, ktorí Ho prijímajú a zapierajú samých seba a k tým, ktorí berú Jeho kríž a nasledujú Ho ako Jeho praví učeníci.6 Takže keď uplatňujeme vieru v Ježiša Krista a v Jeho uzmierenie, budeme posilnení, naše bremená budú ľahké a skrze Neho prekonáme svet.

Bratia a sestry, keď premýšľame nad silou a nádejou, ktoré môžeme získať od Spasiteľa, máme skutočne dôvod pozdvihnúť naše hlavy a radovať sa, vložiť svoju dôveru v Boha a tlačiť sa vpred bez pochybností, „lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, ktorú vietor unáša a zmieta. … muž (to) rozpoltený, vo všetkom počínaní nestály.“7

Kráľ Limhi rovnako nabádal: „[Obráťte sa] k Pánovi s celým úmyslom srdca … a [slúžte] mu s celou usilovnosťou mysle, ak budete toto činiť, on vás podľa svojej vlastnej vôle a potešenia vyslobodí z poroby.“8

Počúvajte Spasiteľove vlastné slová, ktorými nás naliehavo prosí:

„Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte vo mňa. …

Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie. …

Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje, a kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec, aj ja ho budem milovať a vyjavím mu seba samého.“9

Boh nás žehná podľa našej viery.10 Viera je zdrojom života s božským zámerom a večnou perspektívou. Viera je praktická zásada, ktorá inšpiruje usilovnosť. Je to vitálna, živá sila, ktorá sa prejavuje naším pozitívnym postojom a prianím ochotne urobiť všetko, o čo nás žiadajú Boh a Ježiš Kristus. Vrhá nás na kolená, aby sme žiadali Pána o vedenie a aby sme vstali a konali s dôverou, aby sme dosiahli veci, ktoré sú v súlade s Jeho vôľou.

Pred rokmi, keď som slúžil ako misijný prezident, zavolali mi rodičia jedného z našich milovaných misionárov, že jeho sestra zomrela. Spomínam si, že v tomto bolestivom okamihu sme spolu s oným misionárom diskutovali o Božom úžasnom pláne spásy pre Jeho deti a o tom, ako by ho toto poznanie mohlo utešiť.

Hoci bol zarazený a smutný týmto protivenstvom, tento misionár – skrze slzy a s vierou v Boha – sa tešil zo života svojej sestry. Prejavil neochvejnú dôveru v láskyplné milosrdenstvá Pána. Odhodlane mi povedal, že bude pokračovať v službe na misii s celou vierou a usilovnosťou, aby bol hodný oných prísľubov, ktoré má Boh pre neho a pre jeho rodinu. V tomto čase núdze obrátil tento misionár svoje srdce k Bohu, vložil v Neho svoju dôveru a obnovil svoj záväzok slúžiť Pánovi s vierou a absolútnou usilovnosťou.

Bratia a sestry, ak nemáme pevne zapustené korene stálej dôvery v Boha a prianie slúžiť Mu, bolestné skúsenosti smrteľnosti nás môžu viesť k tomu, že sa budeme cítiť, ako keby sme boli obťažkaní ťažkým jarmom; a môžeme stratiť motiváciu plne žiť podľa evanjelia. Bez viery skončíme tak, že stratíme schopnosť byť vďační za oný plán nášho Boha týkajúci sa vecí, ktoré sa stanú neskôr v našom živote.11

V týchto okamihoch skúšky nás protivník – ktorý je vždy na dohľad – pokúša, aby sme proti sebe použili svoju logiku a zdôvodňovanie. Pokúša sa presvedčiť nás, že je zbytočné žiť podľa zásad evanjelia. Pamätajte prosím, že logika prirodzeného človeka „neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom“12. Pamätajte na to, že Satan „je nepriateľom Boha a bojuje proti nemu neustále, a vyzýva a zvádza [nás] hrešiť a činiť to, čo je zlé, neustále“13. Nesmieme mu dovoliť, aby nás oklamal; lebo keď to urobíme, budeme vo svojej viere kolísať a stratíme moc získať Božie požehnania a moc.

Ak sme stáli a neváhame vo svojej viere, Pán zvýši našu schopnosť pozdvihnúť sa nad výzvy života. Budeme uschopnení potlačiť negatívne impulzy a rozvinieme onú schopnosť prekonať dokonca i to, čo vyzerá ako zdrvujúce prekážky. Toto uschopnilo ľud kráľa Limhiho k dramatickému úteku z lámánitského zajatia.

Bratia a sestry, vyzývam vás, aby ste vložili všetku svoju dôveru v Boha a v učenia Jeho prorokov. Vyzývam vás, aby ste si obnovili svoje zmluvy s Bohom, aby ste Mu slúžili z celého srdca, nezáležiac na komplikovaných situáciách v živote. Vydávam svedectvo, že mocou svojej neochvejnej viery budete oslobodení zo zajatia hriechu, pochybností, neviery, nešťastia, utrpenia; a obdržíte prisľúbené požehnania nášho milujúceho Nebeského Otca.

Svedčím o tom, že Boh je skutočný. On žije. Miluje nás. Počúva naše modlitby, keď sme šťastní a i keď pochybujeme, sme smutní a zúfalí. Svedčím o tom, že Ježiš Kristus je Spasiteľ sveta. Je Vykupiteľ.

Ukončím svoje postrehy slovami piesne „Not Now but in the Coming Years“ (Nie teraz, ale v prichádzajúcich rokoch), ktorá sa nachádza v portugalskom spevníku:

Ak namiesto slnka mraky zakrývajú srdce naše,

ak nás sužuje bolesť, to nevadí; čoskoro spoznáme, kto si.

Ježiš nás vedie Svojou rukou a povie nám prečo;

ak počúvame Jeho hlas, onedlho nám to povie.

Neochvejne sa spoliehajte na Boha a nechajte Ho, aby nás podporoval;

spievajte bez prestania na Jeho slávu, a On to neskôr vysvetlí.14

Tieto veci hovorím v posvätnom mene Ježiša Krista, amen.