Písma
Abrahám 3
predchádzajúce ďalej

Kapitola 3

Abrahám sa prostredníctvom urímu a tummímu učí o slnku, mesiaci a hviezdach – Pán mu zjavuje večnú povahu duchov – Učí sa o predpozemskom živote, predurčení, stvorení, vyvolení Vykupiteľa a druhom stave človeka.

1 A ja, Abrahám, som mal aurím a tummím, ktoré mi Pán, môj Boh, dal v Úre Chaldejských;

2 A videl som ahviezdy, že boli veľmi veľké a že jedna z nich bola najbližšie k trónu Božiemu; a boli mnohé veľké, ktoré boli blízko nej;

3 A Pán mi povedal: Tieto sú vládnuce; a meno tej veľkej je aKolob, pretože je blízko mňa, lebo ja som Pán, tvoj Boh: Umiestnil som ju, aby riadila všetky tie, ktoré prináležia k rovnakému rádu ako tá, na ktorej stojíš.

4 A Pán mi povedal, skrze urím a tummím, že Kolob je po spôsobe Pána, podľa časov svojich a období v rotovaní svojom; že jedna rotácia je pre Pána adeň, podľa jeho spôsobu počítania, a to je jeden tisíc brokov podľa času určeného tej, na ktorej stojíš. Toto je počítanie Pánovho času podľa počítania Kolobu.

5 A Pán mi povedal: Planéta, ktorá je menším svetlom, menším než to, ktoré má panovať dňu, dokonca tým svetlom, ktoré má panovať noci, je vyššia alebo väčšia než tá, na ktorej stojíš, čo sa týka počítania, lebo sa pohybuje v pomalšom ráde; to je v poriadku, pretože stojí nad zemou, na ktorej stojíš, a preto počítanie jej času nie je tak mnohé čo do jej počtu dní a mesiacov, a rokov.

6 A Pán mi povedal: Teraz, Abrahám, tieto adve skutočnosti existujú, hľa, oči tvoje to vidia; je ti dané, aby si poznal časy počítania a určený čas, áno, určený čas zeme, na ktorej stojíš, a určený čas väčšieho svetla, ktoré je umiestnené, aby panovalo dňu, a určený čas menšieho svetla, ktoré je umiestnené, aby panovalo noci.

7 Teraz, určený čas menšieho svetla je dlhším časom čo do počítania jeho než počítanie času zeme, na ktorej stojíš.

8 A kde tieto dve skutočnosti existujú, tam bude ďalšia skutočnosť nad nimi, to je, tam bude ďalšia planéta, ktorej počítanie času bude ešte dlhšie;

9 A tak bude počítanie času jednej planéty nad inou, kým prídeš do blízkosti Kolobu, ktorý to Kolob je podľa počítania Pánovho času; ktorý to Kolob je umiestnený v blízkosti trónu Božieho, aby riadil všetky tie planéty, ktoré prináležia rovnakému arádu ako tá, na ktorej stojíš.

10 A je ti dané, aby si poznal určený čas všetkých hviezd, ktoré sú určené, aby dávali svetlo, kým prídeš blízko k trónu Božiemu.

11 Tak ja, Abrahám som ahovoril s Pánom, tvárou v tvár, ako jeden človek hovorí s druhým; a povedal mi o dielach, ktoré ruky jeho učinili;

12 A povedal mi: Syn môj, syn môj (a ruka jeho bola pozdvihnutá), hľa, ukážem ti tieto všetky. A položil ruku svoju na oči moje a ja som videl oné veci, ktoré jeho ruky učinili, ktorých bolo mnoho; a množili sa pred očami mojimi a nemohol som vidieť ich koniec.

13 A povedal mi: Toto je Šinea, čo je slnko. A povedal mi: Kokob, čo je hviezda. A povedal mi: Olea, čo je mesiac. A povedal mi: Kokabim, čo znamená hviezdy alebo všetky veľké svetlá, ktoré boli na oblohe neba.

14 A bolo to v nočnej dobe, kedy Pán hovoril ku mne tieto slová: aRozmnožím teba a bsemeno tvoje po tebe, ako tieto; a ak môžeš spočítať cpočet piesku, taký bude počet semena tvojho.

15 A Pán mi povedal: Abrahám, ukazujem ti tieto veci skôr, než pôjdete do Egypta, aby ste mohli oznamovať všetky tieto slová.

16 Ak existujú dve veci a jedna je nad druhou, budú väčšie veci nad nimi; takže aKolob je najväčší zo všetkých Kokabim, ktoré si videl, pretože je najbližšie pri mne.

17 Teraz, ak sú dve veci, jedna nad druhou, a mesiac nad zemou, potom môže byť, že planéta alebo hviezda môže existovať nad ním; a niet ničoho, čo si Pán, tvoj Boh, uložil do srdca svojho učiniť, okrem toho, čo aučiní.

18 Jednako len on učinil väčšiu hviezdu; takisto, tiež, ak sú dvaja duchovia a jeden by bol inteligentnejší než druhý, predsa títo dvaja duchovia, napriek tomu, že jeden je inteligentnejší než druhý, nemajú žiadny počiatok; existovali skôr, nebudú mať žiadny koniec, budú existovať potom, lebo sú agnolaum čiže veční.

19 A Pán mi povedal: Existujú tieto dve skutočnosti, že sú dvaja duchovia, jeden je inteligentnejší než druhý; bude iný inteligentnejší než oni; ja som Pán, tvoj Boh, ja som ainteligentnejší, než oni všetci.

20 Pán, tvoj Boh, poslal anjela svojho, aby ťa aoslobodil z rúk kňaza Elkenovho.

21 Ja prebývam uprostred nich všetkých; teraz, takže, som zostúpil k tebe, aby som ti oznámil adiela, ktoré ruky moje učinili, v čom bmúdrosť moja prevyšuje ich všetkých, lebo panujem hore v nebesiach a dole na zemi, vo všetkej múdrosti a prezieravosti, nad všetkými inteligenciami, ktoré oči tvoje videli od počiatku; zostúpil som na počiatku do stredu všetkých inteligencií, ktoré si videl.

22 Teraz, Pán ukázal mne, Abrahámovi, ainteligencie, ktoré boli zorganizované bskôr, než bol svet; a medzi všetkými tými boli mnohé z cušľachtilých a veľkých;

23 A Boh videl tieto duše, že boli dobré, a stál uprostred nich a povedal: Tieto učiním vládcami svojimi; lebo stál medzi tými, ktorí boli duchovia a videl, že sú dobrí; a povedal mi: Abrahám, ty si jeden z nich; ty si bol avyvolený skôr, než si sa narodil.

24 A stál medzi nimi ajeden, ktorý bol ako Boh, a povedal tým, ktorí boli s ním: Pôjdeme dole, lebo je tam priestor, a vezmeme z týchto látok a bučiníme czem, na ktorej budú títo môcť prebývať;

25 A budeme ich tým askúšať, aby sme videli, či budú bčiniť všetky veci, ktoré im Pán, ich Boh, prikáže;

26 A tým, ktorí zachovajú svoj aprvý stav, bude pridané; a tí, ktorí svoj prvý stav nezachovajú, nebudú mať slávu v rovnakom kráľovstve s tými, ktorí svoj prvý stav zachovajú; a tí, ktorí, zachovajú svoj bdruhý stav, budú mať cslávu pridanú na hlavu svoju na veky vekov.

27 aPán povedal: Koho pošlem? A jeden, ako bSyn Muža, odpovedal: Tu som, pošli mňa. A ciný odpovedal a povedal: Tu som, pošli mňa. A Pán povedal: Pošlem prvého.

28 adruhý sa nahneval a svoj prvý stav nezachoval; a oného dňa ho nasledovali bmnohí.