2010 – 2019
A to je večný život

A to je večný život

Boh vás pozná a vyzýva vás, aby ste Ho poznali.

Hovorím k vám, nastupujúcej generácii – k mládeži a mladým dospelým, slobodným aj zosobášeným – k vám, ktorí ste budúcimi vedúcimi Pánovej Cirkvi. Napriek všetkej zlovoľnosti, chaosu, obáv a zmätkov dnešného sveta k vám hovorím o vznešenosti a požehnaniach vyplývajúcich z poznania Boha.

Ježiš Kristus učil mnohé pravdy, ktoré vysvetľujú plán šťastia Nebeského Otca a to, aké v ňom máte miesto. Zameriam sa na dve tieto pravdy, ktoré vám pomôžu pochopiť vašu totožnosť dieťaťa Božieho a poznať váš cieľ v živote.

Po prvé: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“1

Po druhé: „A to je večný život, aby poznali Teba, jediného pravého Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista.“2

Majte prosím tieto pravdy na pamäti – učia totiž to, prečo poznať Bohaa ja sa budem snažiť opísať, ako Ho môžete poznať vy a každý z nás.

Spoznajte Ho skrze modlitbu

Moji mladí priatelia, Boha môžeme začať spoznávať skrze modlitbu.

7. apríla 1829 začal 22-ročný Oliver Cowdery pracovať ako pisár pre 23-ročného Josepha Smitha. Boli mladí – práve tak ako vy. Oliver žiadal potvrdenie od Boha ohľadom znovuzriadenia a svojej úlohy v ňom. Ako odpoveď obdržal toto zjavenie:

Hľa, ty vieš, že si sa ma pýtal a ja som osvietil myseľ tvoju. …

Áno, hovorím ti, aby si mohol vedieť, že nie je nikoho iného okrem Boha, kto pozná myšlienky tvoje a zámery srdca tvojho. …

Ak si praješ ďalšie svedectvo, obráť myseľ svoju k onej moci, kedy si volal ku mne v srdci svojom. …

Nevniesol som pokoj do mysle tvojej … ? Aké väčšie svedectvo môžeš mať než od Boha?3

Keď sa modlíte s vierou, pocítite Božiu lásku, keď bude Jeho Duch hovoriť k vašej duši. Bez ohľadu na to, ako osamelo alebo neisto sa môžete niekedy cítiť, na tomto svete nie ste sami. Boh vás pozná osobne. Keď sa modlíte, spoznávate Ho.

Spoznajte Ho skrze štúdium písiem

Skrze svoje štúdium písiem sa nielen dozvedáte o Spasiteľovi, ale v skutočnosti Spasiteľa spoznávate.

V apríli 1985 – iba 13 dní predtým ako zomrel – hovoril Starší Bruce R. McConkie na generálnej konferencii: Zakončil svojím svedectvom:

„Som jedným z Jeho svedkov a v deň, ktorý sa blíži, budem cítiť jazvy od klincov na Jeho rukách a nohách a pokryjem Jeho nohy svojimi slzami.

Ale ani potom nebudem vedieť o nič lepšie ako viem teraz, že On je Božím Všemohúcim Synom a že On je naším Spasiteľom a Vykupiteľom a že spasenie prichádza skrze a cez jeho uzmierujúcu krv a žiadnym iným spôsobom.“4

Tí z nás, ktorí počuli staršieho McConkieho toho dňa hovoriť, nikdy nezabudli na to, ako sa cítili. Keď svoj príhovor začal, prezradil, prečo je jeho svedectvo také mocné. Povedal:

„Keď budem hovoriť o týchto úžasných veciach, budem používať svoje vlastné slová, aj keď si môžete myslieť, že sú to slová z písiem. …

Pravdou je, že ich už predtým hovorili druhí, ale teraz sú moje, lebo Svätý Duch Boží mi dosvedčil, že sú pravdivé a teraz je to tak, ako keby som ja bol tým prvým, komu ich Pán zjavil. Ja som teda počul Jeho hlas a poznám Jeho slová.“5

Keď študujete písma a premýšľate o nich, budete počuť aj vy Boží hlas a spoznáte Jeho slová a spoznáte Jeho. Boh vám osobne zjaví Svoje večné pravdy. Tieto náuky a zásady sa stanú súčasťou toho, kým ste a budú vychádzať zo samého vnútra vašej duše.

Okrem osobného štúdia je tiež dôležité študovať písma ako rodina.

U nás doma sme chceli, aby sa naše deti naučili rozpoznávať hlas Ducha. Veríme, že tak sa stalo vďaka tomu, že sme ako rodina každý deň študovali Knihu Mormonovu. Keď sme sa rozprávali o posvätných pravdách, naše svedectvo sa posilňovalo.

Štúdium písiem sa stáva kanálom pre Ducha, ktorý každému z na prináša na mieru šité ponaučenie. Keď budete každý deň študovať písma, sami aj s rodinou, naučíte sa rozoznávať hlas Ducha a spoznáte Boha.

Spoznajte Ho konaním Jeho vôle

Ďalej je potrebné okrem modlitby a štúdia písiem konať Božiu vôľu.

Spasiteľ je naším dokonalým príkladom. Povedal: „Veď nezostúpil som z neba, aby som konal svoju vôľu, ale vôľu Toho, ktorý ma poslal.“6

Keď sa vzkriesený Spasiteľ zjavil Nefitom, povedal: „Hľa, som svetlo a život sveta; a pil som z oného horkého kalicha, ktorý mi Otec dal, a oslávil som Otca v tom, že som na seba vzal hriechy sveta, v čom som vytrpel vôľu Otca vo všetkých veciach od počiatku.“7

Vy a ja konáme vôľu Otca tým, že ctíme svoje zmluvy, dodržiavame prikázania a slúžime Bohu a blížnym.

Moji rodičia a rodičia mojej manželky Rhondy sú obyčajní ľudia – možno v mnohom podobní tým vašim. Ale jedno mám na našich rodičoch veľmi rád – totiž to, že zasvätili život službe Bohu a učili nás, aby sme činili to isté.

Keď boli Rhondini rodičia zosobášení iba niekoľko rokov, jej 23 ročný otec bol povolaný slúžiť na misii na plný úväzok. Zanechal doma svoju mladú manželku a ich dvojročnú dcéru. Potom bola jeho manželka povolaná slúžiť s ním počas posledných siedmich mesiacov jeho misie, pričom svoju dcéru nechali v starostlivosti príbuzných.

O niekoľko rokov neskôr, vtedy už so štyrmi deťmi, sa presťahovali do Missouly v Montane, aby jej otec mohol študovať na univerzite. Ale boli tam len niekoľko mesiacov, keď prezident Spencer W. Kimball a Starší Mark E. Petersen povolali môjho svokra za prvého prezidenta novovytvoreného kolu Missoula. Mal iba 34 rokov. Myšlienky na univerzitu išli bokom, lebo sa snažil konať vôľu Pána – nie svoju.

Moji rodičia slúžili v chráme viac ako 30 rokov – otec ako pečatiteľ, matka ako chrámová pracovníčka. Tiež slúžili spolu na piatich misiách na plný úväzok – v Riveside v Kalifornii, v Ulanbátare v Mongolsku, v Nairobi v Keni, v chráme v Nauvoo v Illinois a v chráme Monterrey v Mexiku. V Mexiku sa veľmi snažili naučiť nový jazyk, čo bolo pre nich vo veku 80 rokov dosť ťažké. Ale snažili sa skôr konať vôľu Pána, než splniť si vlastné priania v živote.

Im a všetkým oddaným Svätým neskorších dní po celom svete opakujem slová, ktoré povedal Pán prorokovi Nefimu, synovi Helamana: „Požehnaný si, … veci tieto, ktoré si učinil; … s neúnavnosťou … a neusiloval si o vlastný život svoj, ale vyhľadával si vôľu moju a usiloval si sa dodržiavať prikázania moje.“8

Keď sa snažíme konať Božiu vôľu tým, že verne slúžime Bohu a blížnym, cítime Boží súhlas a naozaj Ho spoznávame.

Spoznajte Ho tým, že sa stanete takým, ako je On

Spasiteľ nám hovorí, že najlepšie spoznáme Boha tým, že sa staneme takými, ako je On. Učil: „Takže akými ľuďmi máte byť? Vskutku vám hovorím, dokonca ako Ja som.“9

Spôsobilosť je nevyhnutná k tomu, aby sme sa stali takými, ako je On. Pán prikázal: Posväťte sa, áno očistite srdce svoje a umyte ruky svoje … aby som vás mohol očistiť.10 Keď sa vydáme na cestu v snahe stať sa takými, ako je On, činíme pokánie, získame Jeho odpustenie a On nám očisťuje dušu.

Aby nám Pán pomohol na našej ceste k Otcovi, dal nám toto zasľúbenie: Každá duša, ktorá zanechá hriechy svoje a pôjde ku mne a bude vzývať meno moje, a bude poslúchať hlas môj, a dodržiavať prikázania moje uvidí tvár moju a pozná kto som.11

Spasiteľ nás skrze vieru v Jeho zmiernu obeť očisťuje, uzdravuje a umožňuje nám Ho spoznať tým, že sa staneme takými, ako je On. „Modlite sa k Otcovi z celej sily srdca, … aby ste sa mohli stať synmi a [dcérami] Božími; aby sme, keď sa zjaví, boli ako on.“12 Keď sa snažíme stať sa takými, ako je Boh, môže z nás učiniť niečo viac, ako by sme dokázali my sami.

Spoznajte Ho tým, že budete nasledovať mentorov

Aby nám Boh v našom úsilí pomohol, dáva nám vzory a mentorov. Rád by som sa podeli o svoje dojmy týkajúce sa jedného z nich, Staršieho Neala A. Maxwella. V snahe stať sa takými, ako je Boh, sa neustále snažil podriadiť svoju vôľu vôli Otca.

Pred viac ako 20 rokmi sa so mnou podelil o svoje pocity, krátko potom, čo mu bola diagnostikovaná rakovina. Povedal mi: „Chcem byť v tíme, či už na tejto strane [závoja], alebo na druhej. Nechcem sedieť bokom. Chcem sa zúčastniť hry.“13

V priebehu niekoľkých týždňov odmietal žiadať Boha, aby ho uzdravil; chcel len konať Božiu vôľu. Jeho manželka Colleen poukázala na to, že Ježišovo prvé zvolanie v Getsemanskej záhrade znelo: „Ak je možné, nech ma minie tento kalich.“ A až potom povedal: „Avšak nie ako ja chcem, ale ako Ty“.14 Colleen povzbudzovala Staršieho Maxwella, aby nasledoval Spasiteľov príklad, žiadal o pomoc, a potom podrobil svoju vôľu tej Otcovej, čo tiež učinil.15

Potom čo asi rok trpel kvôli intenzívnej a únavnej liečbe, sa úplne a kompletne vrátil „do hry“. Slúžil ďalších sedem rokov.

Počas týchto rokov som spolu s ním plnil niekoľko cirkevných pridelení. Cítil som jeho láskavosť, súcit a lásku. Bol som svedkom jeho hlbšieho duchovného prečistenia skrze pokračujúce utrpenie a jeho vytrvalú službu, zatiaľ čo sa snažil stať takým, ako je Spasiteľ.

Tým najvyšším vzorom a mentorom, ktorý je nám všetkým k dispozícii je náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus, ktorý povedal: „Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“16 „Príď, … nasleduj ma.“17

Moji mladí bratia a sestry, poznať Boha je celoživotnou úlohou a cieľom. „A to je večný život, aby [sme] poznali Teba, jediného pravého Boha, a ktorého [Otec] poslal, Ježiša Krista.“18

„Nepôjdeme ďalej v takej veľkej veci? … Odvahu, [moji mladí priatelia], a ďalej k víťazstvu!“19

Boh vás pozná a vyzýva vás, aby ste Ho poznali. Modlite sa k Otcovi, študujte písma, snažte sa konať Božiu vôľu, snažte sa stať takými, ako je Spasiteľ a nasledujte spravodlivých mentorov. Keď tak budete činiť, vy sami spoznáte Boha a Ježiša Krista a zdedíte večný život. K tomuto vás vyzývam ako Ich vysvätený zvláštny svedok. Oni žijú. Milujú vás. O tom svedčím v mene Ježiša Krista, amen.