2010 – 2019
Pritiahnuť silu Ježiša Krista do našich životov
predchádzajúce ďalej

Pritiahnuť silu Ježiša Krista do našich životov

Evanjelium Ježiša Krista je naplnené Jeho mocou, ktorá je dostupná pre každú dcéru alebo syna Božieho, ktorí ju úprimne hľadajú.

Moji drahí bratia a sestry, žijeme v tej najťažšej dispenzácii. Výzvy, výmeny názorov a komplikácie víria okolo nás. Tieto turbulentné časy boli predpovedané Spasiteľom. On varoval, že v našej dobe bude protivník vyvolávať hnev v srdciach ľudí a viesť ich na scestie.1 Avšak Nebeský Otec nikdy nemal v úmysle, aby sme riešili spletitosť osobných problémov a sociálnych otázok sami.

Boh nám poslal Svojho Jednorodeného Syna2, aby nám pomohol.3 A Jeho Syn, Ježiš Kristus, dal za nás Svoj život. Všetko je to tak, aby by sme mohli mať prístup k božskej moci – moci dostatočnej na to, aby sme sa vyrovnali s bremenami, prekážkami a pokušeniami našej doby.4 Dnes by som rád hovoril o tom, ako môžeme do našich životov pritiahnuť silu nášho Pána a Majstra, Ježiša Krista.

Začneme tým, že sa o Ňom budeme učiť.5 Je pre nás nemožné byť spasení v nevedomosti.6 Čím viac vieme o Spasiteľovej službe a poslaní7 – čím viac pochopíme Jeho náuku8 a to, čo pre nás urobil, – tým viac vieme, že nám môže poskytnúť silu, ktorú potrebujeme v našich životoch.

Začiatkom tohto roka som požiadal mladých dospelých Cirkvi, aby každý týždeň zasvätili časť svojho času štúdiu všetkého, čo Ježiš povedal a urobil, ako je to zaznamenané v štandardných dielach.9 Vyzval som ich, aby sa jadrom tohto ich osobného štúdia stali biblické citáty o Ježišovi Kristovi v Sprievodcovi témami (Topical Guide).10

Túto výzvu som dal, pretože ja už som ju prijal. Prečítal a podčiarkol som si každý verš hovoriaci o Ježišovi Kristovi, tak ako sú uvedené v 57 záznamoch v Sprievodcovi témami.11 Keď som skončil túto vzrušujúcu úlohu, moja manželka sa ma opýtala, aký to malo na mňa dopad. Povedal som jej: „Som iný človek!“

Cítil som obnovenú oddanosť voči Nemu, keď som v Knihe Mormonovej znova čítal Spasiteľovo vlastné vyhlásenie o Jeho poslaní v smrteľnosti. Prehlásil:

„Prišiel [som] na svet, aby som vykonal vôľu Otca svojho, pretože Otec môj ma poslal.

A Otec môj ma poslal, aby som mohol byť pozdvihnutý na kríž.“12

Ako Svätí neskorších dní hovoríme o Jeho poslaní ako o uzmierení Ježiša Krista, ktoré učinilo vzkriesenie realitou pre všetkých a umožnilo mať večný život tým, ktorí činia pokánie zo svojich hriechov a prijímajú a dodržiavajú nevyhnutné obrady a zmluvy.

Je náukovo neúplné hovoriť o Pánovej zmiernej obeti v krátkych frázach, ako „uzmierenie“, „uschopňujúca moc uzmierenia“, „uplatňovanie uzmierenia“ alebo „byť posilnený uzmierením“. Tieto výrazy predstavujú reálne nebezpečenstvo zmeny smerovania našej viery a síce tak, že premeníme onú udalosť na čin, ktorý má existenciu a schopnosti nezávislé od nášho Nebeského Otca a Jeho Syna, Ježiša Krista.

Podľa Otcovho veľkého večného plánu je to Spasiteľ, kto trpel. Je to Spasiteľ, kto prelomil putá smrti. Je to Spasiteľ, kto zaplatil cenu za naše hriechy a priestupky a očistil ich pod podmienkou nášho pokánia. Je to Spasiteľ, kto nás zachránil od fyzickej a duchovnej smrti.

Neexistuje tu žiadny amorfný subjekt, pod názvom „uzmierenie“, na ktorý sa môžeme obrátiť o pomoc, uzdravenie, odpustenie alebo silu. Ježiš Kristus je oným zdrojom. Posvätné výrazy ako sú uzmierenie a vzkriesenie opisujú to, čo Spasiteľ vykonal podľa Otcovho plánu, aby sme my mohli mať nádej v tomto živote, a tiež získať večný život vo svete, ktorý príde. Spasiteľova zmierna obeť – ústredný skutok celej ľudskej histórie – sa dá najlepšie pochopiť a oceniť, keď ju konkrétne a jasne spojíme s Ním.

Dôležitosť Spasiteľovho poslania prízvukoval aj prorok Joseph Smith, ktorý dôrazne vyhlásil, že „základnými zásadami nášho náboženstva sú svedectvá apoštolov a prorokov týkajúce sa Ježiša Krista, toho, že zomrel, bol pochovaný a na tretí deň vstal z mŕtvych a vystúpil na nebesia; a všetky ostatné veci, ktoré prináležia k nášmu náboženstvu, sú toho iba príveskom“13.

Bolo to práve toto vyhlásenie proroka, ktoré bolo podnetom pre 15 prorokov, vidcov a zjavovateľov, aby vydali a podpísali svoje svedectvo pri príležitosti 2 000 výročia Pánovho narodenia. Toto historické svedectvo má názov „Žijúci Kristus“14. Mnohí členovia sa tieto pravdy naučili naspamäť. Iní skoro ani netušia o jeho existencii. Keď sa snažíte naučiť viac o Ježišovi Kristovi, povzbudzujem vás, aby ste študovali svedectvo „Žijúci Kristus“.

Keď takto investujeme čas do učenia sa o Spasiteľovi a Jeho zmiernej obeti, sme pritiahnutí zapojiť sa do niečoho, čo je kľúčové, aby sme mali prístup k Jeho moci: rozhodneme sa mať vieru v Neho a nasledovať Ho.

Praví nasledovníci Ježiša Krista sú ochotní postaviť sa, hovoriť a odlišovať sa od svetských ľudí. Sú nebojácni, oddaní a odvážni. Takýchto nasledovníkov som spoznal počas môjho nedávneho pridelenia v Mexiku, tu som sa stretol s predstaviteľmi vlády a tiež s vedúcimi iných cirkevných denominácií. Každý z nich mi ďakoval za hrdinské a úspešné úsilie našich členov pri ochrane a zachovaní, silných manželstiev a rodín v ich krajine.

Nie je nič ľahké alebo automatické na tom, ako sa stať takými mocnými nasledovníkmi. Naša pozornosť musí byť upriamená na Spasiteľa a Jeho evanjelium. Vyžaduje si to veľa psychickej snahy vzhliadať k Nemu v každej myšlienke.15 Ale keď tak učiníme, naše pochybnosti a strach sa stratia.16

Prednedávnom som sa dozvedel o jednej nebojácnej Vavrínovej deve. Bola pozvaná, aby sa zúčastnila na celoštátnej súťaži jej strednej školy, ale v ten istý večer mala záväzok zapojiť sa do stretnutia Združenia pomoci v kole. Keď si uvedomila tento časový konflikt a vysvetlila porote súťaže, že bude potrebovať opustiť súťaž skôr, aby sa zúčastnila na dôležitej schôdzke, bolo jej povedané, že ak to urobí, bude zo súťaže vylúčená.

Čo táto Vavrínová deva neskorších dní urobila? Dodržala svoj záväzok zapojiť sa do stretnutia Združenia pomoci. A ako jej bolo povedané, bola diskvalifikovaná z celoštátnej súťaže. Keď som sa jej na toto rozhodnutie opýtali, jednoducho odpovedala: „No, Cirkev je dôležitejšia, však?“

Viera v Ježiša Krista nás poháňa urobiť veci, ktoré by sme inak neurobili. Viera, ktorá nás motivuje k skutkom, nám dáva väčší prístup k Jeho moci.

Spasiteľovu moc v našich životoch tiež prehlbuje to, keď činíme posvätné zmluvy a dôsledne ich dodržiavame. Naše zmluvy nás k Nemu viažu a dávajú nám božskú silu. Ako verní nasledovníci, činíme pokánie a nasledujeme Ho do vôd krstu. Kráčame po ceste zmluvy, aby sme obdržali ďalšie dôležité obrady.17 A vďaka za to, že Boží plán umožňuje, aby boli tieto požehnania rozšírené na predkov, ktorí zomreli bez možnosti ich získania počas svojho smrteľného života.18

Muži a ženy, ktorí dodržiavajú zmluvy, hľadajú spôsoby, ako sa udržať nepoškvrnenými od sveta tak, aby nič nebránilo ich prístupu k Spasiteľovej moci. Jedna verná manželka a matka nedávno napísala toto: „Toto sú problémové a nebezpečné časy. Sme nesmierne požehnaní, že máme takú znalosť plánu spásy a inšpirované vedenie od milujúcich prorokov, apoštolov a vedúcich, ktorí nám pomôžu bezpečne sa preplaviť cez tieto búrlivé vody. Prestali sme ráno počúvať rádio. Namiesto toho teraz počúvame príhovor z generálnej konferencie na našom mobilnom telefóne, každé ráno popri tom ako sa pripravujeme na ďalší deň.“

Ďalším spôsobom ako pritiahnuť Spasiteľovu moc do našich životov je prísť k Nemu s vierou. Toto si žiada usilovnú, sústredenú snahu.

Spomínate si na biblický príbeh o žene, ktorá trpela po dobu 12 rokov oslabujúcim problémom?19 Preukázala veľkú vieru v Spasiteľa, keď si povedala: „Ak sa Mu čo aj len rúcha dotknem, ozdraviem!“20

Táto verná, cieľavedomá žena sa potrebovala dostať tak ďaleko, aby mohla získať prístup k Jeho moci. Toto jej fyzické napriahnutie sa bolo symbolom jej duchovného rastu.

Mnohí z nás kričali z hĺbky nášho srdca slová podobné slovám tejto ženy: „Keby som sa mohol duchovne natiahnuť a dostatočne načerpať Spasiteľovu moc do svojho života, vedel by som, ako vyriešiť svoju ťažkú situáciu. Vedel by som čo robiť. A mal by som silu to urobiť.“

Keď sa dostanete k tomu, že sa vo svojom živote budete chytať Pánovej moci s rovnakou intenzitou, ako keď sa topiaci chytá aj stebla trávy, moc od Ježiša Krista bude vaša. Keď Spasiteľ vie, že skutočne chcete dosiahnuť až k nemu – keď bude cítiť, že najväčšou túžbou vášho srdca je pritiahnuť Jeho silu do svojho života – budete vedení Duchom Svätým, aby ste presne vedeli, čo je potrebné urobiť.21

Keď ste sa duchovne posunuli za hranicu všetkého, čo ste kedy urobili, potom bude do vás prúdiť Jeho moc.22 A potom porozumiete hlbokému zmyslu slov, ktoré spievame v piesni: „Pieseň nadšenia“:

Pán dáva svätým porozumenie. …

Poznanie a moc Božia sa šíria;

A závoj nad zemou praskať začína.23

Evanjelium Ježiša Krista je naplnené Jeho mocou, ktorá je dostupná pre každú dcéru alebo syna Božieho, ktorí ju úprimne hľadajú. Je mojím svedectvo, že keď pritiahneme Jeho moc do svojich životov, On aj my sa budeme radovať.24

Ako jeden z Jeho zvláštnych svedkov vyhlasujem, že Boh žije! Ježiš je Kristus! Jeho Cirkev bola znovuzriadená na zemi! Boží prorok je dnes na zemi a je to prezident Thomas S. Monson, ktorého podporujem celým svojím srdcom. O tom svedčím s vyjadrením lásky a požehnania pre každého z vás, v posvätnom mene Ježiša Krista, amen.

Poznámky:

 1. Pozri 2. Nefi 28:19 – 30.

 2. Pozri Ján 3:16.

 3. Ježiš bol Pomazaným – Nebeský Otec Ho pomazal, aby bol Jeho osobným zástupcom vo všetkom, čo sa týka spásy ľudstva. Ježiš bol pomazaný, aby sa stal našim Spasiteľom a Vykupiteľom. Pred stvorením sveta bol Ježiš pomazaný, aby pre všetky Božie deti uskutočnil vzkriesenie a umožnil im získať večný život (pozri Ján 17:24; 1. Peter 1:20). A tak mal Ježiš dva jedinečné tituly: Mesiáš (hebrejský) a Kristus (grécky) – pričom každý z nich znamená „pomazaný“. (Pozri Bible Dictionary, „Anointed One“.)

 4. Chrániť sa môžeme tým, že poznáme slovo Božie a budeme podľa neho žiť (pozri Efezským 6:17 – 18; NaZ 27:18).

 5. Ježiš bol pod vedením svojho Otca Stvoriteľom sveta (pozri Ján 1:2 – 3) a ďalších svetov bez počtu (pozri Mojžiš 1:33). Už dlho pred svojim narodením do smrteľnosti bol veľkým Jehovom – Bohom Starého zákona. Bol oným Jehovom, ktorý hovoril s Mojžišom na hore Sinaj. Bol oným Jehovom, ktorý s Abrahámom uzatvoril zmluvu, že skrze Abrahámovu rodovú líniu budú požehnané všetky národy sveta. A bol tým Jehovom, ktorý uzatvoril zmluvy s rodinami domu Izraela. Ježiš bol tiež tým sľúbeným Immanuelom, ako o tom prorokoval Izaiáš (pozri Izaiáš 7:14).

 6. Pozri NaZ 131:6.

 7. Pozri NaZ 76:40 – 41.

 8. Pozri 2. Nefi 31:2 – 21.

 9. Sú to Biblia, Kniha Mormonova, Náuka a zmluvy a Drahocenná perla.

 10. Pozri Topical Guide, „Jesus Christ.“ Okrem textu pod hlavným heslom o Ňom uvedených 57 dôležitých hesiel. Pokiaľ nemáte anglické vydanie písiem, použite Guide to the Scriptures.

 11. Na oných 18 stránkach tematického sprievodcu Topical Guide je uvedených viac ako 2 200 položiek.

 12. 3. Nefi 27:13 – 14.

 13. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), 49.

 14. Pozri „Žijúci Kristus: Svedectvo apoštolov“, 36299_176 Slovak.

 15. Pozri Helaman 8:15.

 16. Pozri NaZ 6:36.

 17. Ježiš Kristus nás učil o dôležitosti posvätných obradov, ako je napríklad krst (pozri Ján 3:5), sviatosť (pozri NaZ 59:9), či obdarovanie a pečatiace obrady v chráme (pozri NaZ 124:39 – 42).

 18. Pozri NaZ 124:29 – 32.

 19. Pozri Lukáš 8:43 – 44.

 20. Marek 5:28.

 21. Pozri NaZ 88:63.

 22. Keď sa táto verná žena dotkla Spasiteľovho oblečenia, hneď zareagoval: „Lebo som pocítil, že sila [z gréckeho dunamis, znamenajúceho „sila“] vyšla zo mňa“ (Lukáš 8:46; zvýraznenie pridané).

 23. „Duch Boží“ Hymns, č. 2 (anglická verzia).

 24. Pozri 3. Nefi 17:20.