2010 – 2019
Ako vám Duch Svätý pomáha?

Ako vám Duch Svätý pomáha?

Duch Svätý varuje, Duch Svätý utešuje a Duch Svätý svedčí.

Nedávno sme sa v pondelok večer s mojou manželkou Lesou zastavili u jednej mladej rodiny v našom susedstve. Keď sme boli u nich, rodičia nás pozvali na rodinný domáci večer s tým, že si lekciu pripravil ich deväťročný syn. Samozrejme sme zostali!

Po úvodnej piesni, modlitbe a prebraní rodinných záležitostí začal ich deväťročný syn tým, že z ručne písaných poznámok k lekcii prečítal túto hlbokú otázku ma zamyslenie: „Ako vám Duch Svätý pomáha?“ Táto otázka vyvolala hodnotnú rodinnú debatu a každý sa podelil o svoje myšlienky a postrehy. Zapôsobila na mňa pripravenosť učiteľa aj jeho veľmi dobrá otázka, ktorá sa mi neustále vracala na um.

Od tej doby sa ďalej sám seba pýtam: „Ako ti Duch Svätý pomáha?“ – čo je otázka obzvlášť vhodná pre deti z Primáriek, ktoré majú osem rokov a pripravujú sa na krst, aj pre tie deti, ktoré už boli pokrstené a obdržali dar Ducha Svätého. Je vhodná aj pre tisíce nedávno obrátených.

Vyzývam nás všetkých, a obzvlášť deti z Primáriek, aby sme sa zamysleli: „Ako vám Duch Svätý pomáha?“ Keď som o tej otázke premýšľal, hneď som si spomenul na zážitok zo svojej mladosti. Je to príbeh, ktorý som rozprával Staršiemu Robertovi D. Halesovi krátko po svojom povolaní do Kvóra dvanástich apoštolov a ktorý potom zahrnul do článku v cirkevnom časopise, ktorý napísal o mojom živote.1 Niektorí z vás tento príbeh možno už počuli, ale mnohí možno nie.

Keď som mal asi 11 rokov, vyrazili sme jedného horúceho dňa s otcom do hôr neďaleko nášho domu. Otec išiel po strmej ceste a ja som pozdĺž cesty skákal z jedného veľkého kameňa na druhý. Chcel som vyliezť na jeden skutočne veľký kameň, a tak som naň začal šplhať. Keď som sa do toho pustil, prekvapilo ma, že ma môj otec chytil za opasok a rýchlo ma stiahol dole so slovami: „Nelez na ten kameň. Držme sa cesty.“

O niekoľko minút neskôr, keď sme sa pozreli dole na cestu, sme s údivom videli veľkého štrkáča, ako sa vyhrieva na vrchu práve toho kameňa, na ktorý som sa chystal vyliezť.

Neskôr, keď sme išli autom domov, som videl, že otec čaká na to, kedy sa ho opýtam: „Ako si vedel, že tam bol had?“ A tak som sa opýtal a moja otázka viedla k diskusii o Duchu Svätom a o tom, ako nám Duch Svätý môže pomáhať. Nikdy nezabudnem na to, čo som sa toho dňa naučil.

Vidíte, ako mi Duch Svätý pomohol? Budem naveky vďačný za to, že môj otec počúval oný tichý a jemný hlas Ducha Svätého, lebo mi to možno zachránilo život.

Čo o Duchu Svätom vieme

Skôr ako sa ďalej zamyslíme nad otázkou: „Ako vám Duch Svätý pomáha?“, zopakujme si, čo Pán o Duchu Svätom zjavil. Mohli by sme sa zamerať na veľa večných právd, ale dnes sa zameriam len na tri.

Po prvé, Duch Svätý je tretím členom Božstva. Túto pravdu sa dozvedáme z prvého článku viery: „Veríme v Boha, Večného Otca, Jeho Syna, Ježiša Krista a v Ducha Svätého.“2

Po druhé, Duch Svätý je bytosťou ducha, ako je to uvedené v novodobých písmach: Otec má telo z mäsa a kostí tak hmatateľné ako ľudské; Syn tiež; ale Duch Svätý nemá telo z mäsa a kostí, ale je bytosťou Ducha. Keby to tak nebolo, Duch Svätý by v nás nemohol prebývať.3 To znamená, že Duch Svätý má duchovné telo, na rozdiel od Boha Otca a Ježiša Krista, ktorí majú telo fyzické. Táto pravda objasňuje ďalšie označenia dané Duchu Svätému, ktoré dobre poznáme a medzi ktoré patria Svätý Duch, Duch Boží, Duch Pána, Svätý duch zasľúbenia a Utešiteľ.4

Po tretie, dar Ducha Svätého prichádza kladením rúk. Tento obrad, ktorý nasleduje po krste, nás činí spôsobilými mať stále spoločenstvo Ducha Svätého.5 Pri vykonávaní tohto obradu spôsobilí držitelia Melchisedekovho kňazstva vložia ruky na hlavu daného jednotlivca6, oslovia ho menom, uvedú kňazskú právomoc a v mene Ježiša Krista ho konfrimujú za člena Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní a prednesú oné dôležité slová: „Prijmi Ducha Svätého.“

Ako vám Duch Svätý pomáha?

Po tomto jednoduchom zopakovaní troch kľúčových právd ohľadom Ducha Svätého sa vráťme k našej prvotnej otázke: „Ako vám Duch Svätý pomáha?“

Duch Svätý varuje

Ako som opisoval vo svojom zážitku z detstva, Duch Svätý vám môže pomáhať tým, že vás dopredu varuje pred fyzickým aj duchovným nebezpečenstvom. Dôležitú varovnú úlohu som si znova uvedomil, keď som slúžil v predsedníctve územia Japonsko.

V tej dobe som úzko spolupracoval s prezidentom Reidom Tateokom z Japonskej misie Sendai. Prezident Tateoka v rámci bežnej prevádzky misie plánoval stretnutie pre vedúcich misionárov v južnej časti misie. Niekoľko dní pred týmto stretnutím mal prezident Tateoka dojem, určitý pocit v srdci, že má na stretnutie vedúcich pozvať všetkých misionárov z onej zóny, namiesto stanoveného malého počtu vedúcich misionárov a misionárok.

Keď svoj zámer oznámil, druhí mu pripomenuli, že toto stretnutie nie je určené pre všetkých misionárov, ale len pre vedúcich misionárov. On však zvyklosti odložil nabok, aby sa mohol riadiť vnuknutím, ktoré obdržal a pozval na stretnutie všetkých misionárov slúžiacich v niekoľkých pobrežných mestách, vrátane mesta Fukušima. V stanovený deň 11. marca 2011, sa misionári zišli na rozšírenom stretnutí misie vnútrozemskom meste Koriyama.

Počas tohto stretnutia zasiahlo oblasť Japonska, kde sa nachádza Japonská misia Sendai, zemetrasenie o sile 9 stupňov a nasledovala vlna tsunami. Stala sa tragédia v mnohých mestách na pobreží – vrátane tých z ktorých boli títo zhromaždení misionári – ktoré boli veľmi zničené a zahynulo v nich veľa ľudí. A Fukušimu vtedy postihla následná jadrová havária.

Aj keď zemetrasenie poškodilo zhromažďovaciu budovu, kde sa misionári toho dňa stretli, vďaka nasledovaniu nabádania od Ducha Svätého boli prezident Tateoka a Sestra Tateoková a aj všetci misionári bezpečne zhromaždení na jednom mieste. Boli mimo nebezpečenstva a veľa kilometrov od ničivého účinku tsunami a rádioaktívneho spádu.

Ak budete nasledovať nabádania Ducha Svätého – vnuknutia, ktoré sú veľmi často tiché a jemné – môžete sa ocitnúť, bez toho aby ste to vôbec vedeli, mimo duchovné alebo časné nebezpečenstvo.

Bratia a sestry, Duch Svätý vám bude pomáhať tým, že vás bude varovať, podobne ako môjho otca či prezidenta Tateoku.

Duch Svätý utešuje

Aby sme ďalej odpovedali na otázku „Ako vám Duch Svätý pomáha?“, pozrime sa teraz na Jeho úlohu Utešiteľa. Nečakané udalosti prinášajú do nášho života smútok, bolesť a sklamanie. A predsa, uprostred týchto skúšok nám Duch Svätý slúži v jednej dôležitej úlohe – ako Utešiteľ, čo je v skutočnosti jedno z Jeho mien. Túto posvätnú úlohu opisujú tieto pokoj a útechu prinášajúce slová Ježiša Krista: „A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky.“7

Aby som to viac opísal, podelím sa o pravdivý príbeh o rodine s piatimi synmi, ktorí sa pred rokmi presťahovali z Los Angeles v Kalifornii v USA do jednej malej komunity. Dvaja najstarší synovia začali hať v športových tímoch na strednej škole a stretávali sa s priateľmi, vedúcimi a trénermi, z ktorých mnohí boli vernými členmi Cirkvi. Vďaka týmto vzťahom boli Fernando, najstarší syn, a jeho brat, druhý najstarší, pokrstení.

Fernando sa neskôr odsťahoval, pokračoval v štúdiu a hral na univerzite americký futbal. Oženil sa v chráme s Bayley, svojou láskou zo strednej školy. Keď Fernando a Bayley doštudovali, nadšene očakávali narodenie svojho prvého dieťaťa – dcérky. Keď ale ich rodiny pomáhali Fernandovi a Bayley presťahovať sa naspäť domov, Bayley a jej sestra išli po diaľnici a stali sa účastníčkami tragickej nehody mnohých vozidiel. Bayley a jej nenarodená dcérka prišli o život.

Avšak akokoľvek hlboká bol Fernandova bolesť a bolesť Bayleyiných rodičov a súrodencov, rovnako hlboký bol aj pocit pokoja a útechy, ktorý sa na neho takmer okamžite preniesol. Duch Svätý vo Svojej úlohe Utešiteľa Fernanda počas tohto nepredstaviteľného utrpenia vskutku podopieral. Duch Fernandovi priniesol trvalý pocit pokoja, ktorý mu pomohol zaujať postoj odpustenia a lásky voči všetkým, ktorí boli do tejto tragickej nehody zapojení.

Bayleyini rodičia volali jej bratovi, ktorý bol v dobe nehody na misii. V liste opísal svoje pocity, ktoré mal potom, čo si vypočul onú smutnú správu o svojej milovanej sestre: „Bolo to úžasné počuť vaše hlasy také pokojné uprostred búrky. Nevedel som čo povedať. … Dokázal som myslieť len na to, že keď sa vrátim domov, moja sestra tam nebude. … Vaše neomylné svedectvá o Spasiteľovi a Jeho pláne mi priniesli útechu. Srdce mi naplnil rovnaký nádherný duch, ktorý mi vháňa slzy do očí, keď študujem a učím druhých. Prinieslo mi to útechu a pripomenulo to, čo už viem.“8

Duch Svätý vám bude pomáhať tým, že vás bude utešovať tak, ako utešoval Fernanda a Bayleyinu rodinu.

Duch Svätý svedčí

Duch Svätý tiež svedčí a prináša dôkazy o Otcovi a Synovi a o všetkej pravde.9 Pán povedal Svojim učeníkom: „Keď však príde Radca, ktorého vám ja pošlem od Otca, bude svedčiť o mne.“10

Aby som opísal cennú úlohu Ducha Svätého ako svedka, budem pokračovať v príbehu o Fernandovi a Bayley. Pokiaľ si spomínate, povedal som, že Fernando a jeho brat sa dali pokrstiť, ale jeho rodičia a traja mladší bratia sa pokrstiť nedali. A napriek nespočetným výzvam v priebehu rokov, aby sa streli s misionármi, to ich rodina vždy odmietla.

Po tragickej smrti Bayley a jej dcérky sa Fernandova rodina cítila bezútešne. Na rozdiel od Fernanda a Bayleyinej rodiny nenachádzali útechu ani pokoj. Nechápali, ako ich syn a Bayleyina rodina dokážu znášať také ťažké bremeno.

Napokon prišli na to, že tým, čo ich syn mal a oni nemali, je znovuzriadené evanjelium Ježiša Krista a že práve to musí byť jeho zdrojom pokoja a útechy. Keď si to uvedomili, pozvali misionárov, aby ich učili o evanjeliu. Vďaka tomu získali vlastné svedectvo o veľkom pláne šťastia, ktoré im prinieslo oný nádherný pokoj a upokojujúcu útechu, ktorú tak zúfalo hľadali.

Dva mesiace po strate Bayley a ich nenarodenej vnučky sa Fernandovi rodičia a aj jeho dvaja mladší bratia dali pokrstiť, boli konfirmovaní a obdržali dar Ducha Svätého. A Fernandov najmladší brat sa teší na krst, keď bude mať osem rokov. Každý z nich dosvedčuje, že Duch, Duch Svätý, im vydal svedectvo o pravdivosti evanjelia a priviedol ich k túžbe dať sa pokrstiť a obdržať dar Ducha Svätého.

Bratia a sestry, Duch Svätý vám bude pomáhať tým, že vám bude svedčiť podobne ako svedčil Fernandovej rodine.

Zhrnutie

Teraz si to zhrňme. Povedali sme si o troch zjavných pravdách, ktorá nás privádzajú k poznaniu Ducha Svätého. Týkajú sa toho, že Duch Svätý je tretím členom Božstva, že Duch Svätý je bytosťou ducha a že dar Ducha Svätého prichádza kladením rúk. Tiež sme spoznali tri odpovede na otázku: „Ako vám Duch Svätý pomáha?“ Duch Svätý varuje, Duch Svätý utešuje a Duch Svätý svedčí.

Spôsobilosť nutná k udržaniu tohto daru

Pokiaľ ide o tých z vás, ktorí sa pripravujete na krst a konfirmáciu, ktorí ste tým prešli nedávno, alebo aj tí z vás, ktorí ste tým prešli pred mnohými rokmi, pre naše fyzické aj duchovné bezpečie je úplne zásadné, aby sme si dar Ducha Svätého udržali. To robíme tak, že sa snažíme dodržiavať prikázania, mať osobné aj rodinné modlitby, čítať písma a snažiť sa o láskyplné a odpúšťajúce vzťahy s rodinou a blízkymi. Naše myšlienky, skutky aj slová majú byť cnostné. Máme uctievať Nebeského Otca doma, na cirkevných zhromaždeniach a kedykoľvek je to možné tiež v chráme. Zostaňte blízko Ducha a Duch zostane blízko vás.

Svedectvo

Zakončím teraz výzvou a svojím pevným svedectvom. Vyzývam vás, aby ste vo väčšej miere žili podľa slov, ktoré tak často spievajú naše deti v Primárkach, podľa slov, ktoré určite spoznávajú: „Počúvaj, počúvaj. Duch Svätý šepkať bude. Počúvaj, počúvaj tichý, jemný hlas.“11

Drahí bratia a sestry, starí aj mladí, vydávam vám svedectvo o vznešenej existencii božských bytostí, ktoré tvoria Božstvo: Boh Otec, Ježiš Kristus a Duch Svätý. Svedčím o tom, že jedným z privilégií, ktoré ako Svätí neskorších dní žijúci v plnosti časov máme, je dar Ducha Svätého. Viem, že Duch Svätý vám pomáha a bude pomáhať. Tiež pripájam svoje zvláštne svedectvo o Ježišovi Kristovi a o Jeho úlohe ako nášho Spasiteľa a Vykupiteľa a o Bohu ako o našom Nebeskom Otcovi. V mene Ježiša Krista, amen.