2010 – 2019
Dokonalá láska vyháňa strach

Dokonalá láska vyháňa strach

Odložme svoje obavy a namiesto toho žime s radosťou, pokorou, nádejou a smelou dôverou v to, že Pán je s nami.

Moji milovaní bratia a sestry, drahí priatelia, stretávať sa ako celosvetová Cirkev zjednotení vo viere a láske k Bohu a Jeho deťom je výsada a radosť.

Som obzvlášť vďačný za to, že je tu s nami náš milovaný prorok, Thomas S. Monson. Prezident, vždy si vezmeme k srdcu vaše slová vedenia, rady a múdrosti. Máme vás radi, prezident Monson, a modlíme sa za vás.

Pred rokmi, keď som slúžil ako prezident kolu vo Frankfurte v Nemecku, za mnou na konci jedného zhromaždenia kolu prišla milá, ale nespokojná sestra.

„Nie je to strašné?“ povedala. „Počas vášho príhovoru celkom isto štyria alebo piati ľudia tvrdo spali!“

Na chvíľu som sa zamyslel a odpovedal: „Som si celkom istý, že spánok v cirkvi patrí medzi tie najzdravšie.“

Moja úžasná manželka Harriet túto neformálnu výmenu názorov začula a neskôr mi povedala, že to bola jedna z mojich najkrajších odpovedí.

Veľké prebudenie

Pred niekoľko sto rokmi sa v Severnej Amerike vo vidieckych oblastiach rozšírilo hnutie s názvom „Veľké prebudenie“. Jedným z jeho hlavných cieľov bolo prebudiť tých, ktorí vyzerali že spia, pokiaľ išlo o duchovné záležitosti.

Na mladého Josepha Smitha malo to, čo počul od kazateľov, ktorí boli súčasťou tohto náboženského prebudenia, určitý vplyv. Je to jeden z dôvodov, prečo sa rozhodol v osobnej modlitbe úprimne poznať Pánovu vôľu.

Títo kazatelia využívali dramatický štýl plný emócií, pričom ich kázne boli známe svojím silným dôrazom na ohnivé hrôzy pekla, ktoré čakali na hriešnika.1 Ich príhovory ľudí neuspávali – ale mohli byť príčinou mnohých nočných môr. Ich cieľom a vzorom bolo očividne ľudí vydesiť, aby chodili do kostola.

Strach ako prostriedok manipulácie

V priebehu histórie sa strach často využíval ako prostriedok, ktorý mal ľudí donútiť konať. Rodičia ho používajú pri deťoch, zamestnávatelia pri zamestnancoch a politici pri voličoch.

Odborníci v oblasti marketingu moci strachu rozumejú a často ju využívajú. Asi preto nám niektoré reklamy nepriamo oznamujú, že ak si nekúpime určité cereálie na raňajky alebo si necháme ujsť najnovšiu videohru či mobilný telefón, riskujeme, že náš život nebude stáť za nič a zomrieme osamelí a nešťastní.

Smejeme sa nad tým a myslíme si, že by sme na takú manipuláciu nikdy neskočili, ale niekedy podľahneme. A čo je najhoršie, niekedy používame podobné metódy, aby sme druhých prinútili urobiť, čo chceme.

Moje dnešné posolstvo má dvojaký cieľ: Po prvé, prinútiť nás premýšľať a uvažovať o tom, do akej miery využívame strach k ovplyvňovaniu druhých my – vvrátane seba. A po druhé, navrhnúť lepšie riešenie.

Problém, ktorým je strach

Najskôr sa venujme problému, ktorým je strach. Nakoniec, koho z nás niekedy strach neprinútil lepšie jesť, zapnúť si bezpečnostný pás, viac cvičiť, šetriť či dokonca činiť pokánie z hriechov?

Je pravda, že strach môže mať mocný vplyv na naše skutky a správanie sa. Ale tento vplyv je zvyčajne dočasný a povrchný. Strach má málokedy moc zmeniť naše srdcia a nikdy nás nezmení na niekoho, kto má rád to, čo je správne a kto chce počúvať Nebeského Otca.

Ľudia, ktorí majú strach, možno hovoria a robia to, čo je správne, ale necítia to. Často cítia bezmocnosť, rozhorčenie a dokonca hnev. Tieto pocity časom vedú k nedôvere, vzdoru dokonca k vzbure.

Tento scestný prístup k životu a vedeniu sa nanešťastie neobmedzuje len na sekulárny svet. Zarmucuje ma, keď počujem o členoch Cirkvi, ktorí uplatňujú nespravodlivé panstvo – či už doma, vo svojich cirkevných povolaniach, v zamestnaní alebo pri každodennom jednaní s druhými.

Ľudia možno často odsudzujú zastrašovanie u druhých, ale u seba si ho nevšímajú. Vyžadujú dodržovanie pravidiel, ktoré si svojvoľne stanovili, ale keď sa druhí týmito pravidlami neriadia, potrestajú ich verbálne, citovo a niekedy aj fyzicky.

Pán povedal, že keď uplatň[ujeme] moc alebo panstvo, alebo donucovanie na dušiach detí ľudských v akejkoľvek miere nespravodlivosti, … nebesia sa stiahnu [a] Duch Pána je zarmútený.2

Môžu byť chvíle, kedy sme pokúšaní ospravedlňovať svoje skutky mysliac si, že účel svätí prostriedky. Môžeme si dokonca myslieť, že byť panovačný, manipulatívny a tvrdý je pre dobro druhých. Nie je to tak, lebo Pán nám jasne povedal, že „ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť [a] zdržanlivosť“3.

Lepšie riešenie

Čím viac svojho Nebeského Otca spoznávam, tým viac vnímam ako inšpiruje a vedie Svoje deti. Nie je nahnevaný, pomstychtivý ani neodpláca.4 Samotným Jeho zámerom – Jeho dielom a Jeho slávou – je nás učiť, povýšiť nás a doviesť nás do Svojej plnosti.5

Boh Mojžišovi sám o sebe povedal, že je „milosrdný a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti“6.

Láska, ktorú náš Otec v nebi prechováva k Svojim deťom zďaleka presahuje naše chápanie.7

Znamená to, že Boh toleruje či prehliada správanie sa, ktoré je v rozpore s Jeho príkazmi? Nie, to celkom určite nie!

Ale praje si zmeniť viac než len naše správanie sa. Praje si zmeniť samotnú našu povahu. Praje si zmeniť naše srdcia.

Praje si, aby sme natiahli ruku a pevne sa chytili železnej tyče, postavili sa svojim obavám a s odvahou vykročili vpred a hore po tesnej a úzkej ceste. Praje si to, pretože nás miluje a pretože je to cesta k šťastiu.

Ako teda v dnešnej dobe Boh motivuje Svoje deti, aby Ho nasledovali?

Poslal Svojho Syna!

Boh poslal Svojho Jednorodeného Syna, Ježiša Krista, aby nám ukázal správnu cestu.

Boh nás motivuje presvedčovaním, zhovievavosťou, jemnosťou, miernosťou a láskou nepredstieranou.8 Boh je na našej strane. Miluje nás a keď zakopneme, praje si, aby sme sa zdvihli, skúsili to znova a boli silnejší.

Je to náš učiteľ.

Je našou veľkou nádejou, ktorú si vážime.

Praje si nás povzbudzovať skrze vieru.

Dôveruje nám, že sa zo svojich prešľapov poučíme a budeme činiť správne rozhodnutia.

Toto je lepšie riešenie!9

A čo zlo tohto sveta?

Satan chce, aby sme druhými manipulovali napríklad tak, že sa budeme zameriavať na zlo vo svete, či ho dokonca zväčšovať.

Náš svet vždy bol a bude aj naďalej nedokonalý. Príliš veľa nevinných ľudí trpí v dôsledku prírodných podmienok, a tiež ľudskej krutosti. Skazenosť a zlovoľnosť v našej dobe dosahujú mimoriadne znepokojivú mieru.

Napriek tomuto všetkému, nevymenil by som túto dobu za žiadne iné obdobie v histórii sveta. Sme nesmierne požehnaní tým, že žijeme v dobe blahobytu, osvietenia a výhod, ktoré nemajú obdobu. Ale hlavne sme požehnaní tým, že máme plnosť evanjelia Ježiša Krista, čo nám dáva jedinečný náhľad na nebezpečenstvá sveta a návod, ako sa tým nebezpečenstvám vyhnúť, alebo sa s nimi vyrovnať.

Kedykoľvek na tieto požehnania pomyslím, chce sa mi padnúť na kolená a velebiť nášho Nebeského Otca za nekonečnú lásku, ktorú má pre všetky Svoje deti.

Boh si podľa mňa nepraje, aby Jeho deti mali strach alebo sa stále zapodievali zlom vo svete. „Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládania.“10

Dáva nám to veľa dôvodov na radosť. Len si ich musíme nájsť a rozoznať ich. Pán nám často pripomína, aby sme nemali obavy a nestrachovali sa11 a hovorí: „Neboj sa, malé stádočko.“12

Pán bude bojovať v našich bojoch

Bratia a sestry, my sme Pánovo „malé stádočko“. Sme Svätí neskorších dní. S naším menom je neoddeliteľne spätý záväzok očakávať návrat Spasiteľa a pripravovať seba a svet na to, aby Ho prijal. A preto poďme slúžiť Bohu a milovať našich blížnych. Poďme to robiť s prirodzenou dôverou, ľudskosťou, nepozerajúc zvrchu na žiadne iné náboženstvo či skupinu ľudí. Bratia a sestry, máme zodpovednosť študovať slovo Božie a dbať na hlas Ducha, aby sme mohli poznať znamenia časov a znamenia príchodu Syna Muža.13

Nie sú nám preto neznáme výzvy sveta a uvedomujeme si problémy späté s našou dobou. Ale to neznamená, že by sme mali zaťažovať seba či druhých bremenom neustáleho strachu. Než sa zameriavať na svoje nesmierne problémy, nebolo by možno lepšie sústrediť sa na nekonečnú veľkosť, dobrotu a zvrchovanú moc nášho Boha, vložiť do Neho dôveru a s radostným srdcom sa pripravovať na návrat Ježiša Krista?

Ako ľud Jeho zmluvy sa nemusíme nechať ochromiť strachom, pretože by sa mohlo stať niečo zlé. Namiesto toho môžeme vo chvíli, kedy sa budú blížiť výzvy a príležitosti, ktoré ležia pred nami, vykročiť s vierou, odvahou, odhodlaním a dôverou v Boha.14

Po ceste učeníctva nekráčame sami. „Hospodin, tvoj Boh, kráča s tebou; nenechá a neopustí ťa!“15

„Hospodin bude bojovať za vás, vy buďte len ticho.“16

Vezmime tvárou v tvár odvahu, nájdime vieru a majme dôveru v zasľúbenie, že „nijaká zbraň, zhotovená proti tebe, nebude úspešná“17.

Žijeme v nebezpečnej a nepokojnej dobe? Samozrejme, že áno.

Sám Boh hovorí: „Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.“18

Dokážeme uplatňovať vieru, aby sme verili a v súlade s tým aj jednali? Dokážeme žiť v súlade s našimi záväzkami a posvätnými zmluvami? Dokážeme dodržiavať Božie prikázania aj v náročných situáciách? Samozrejme, že to dokážeme!

Dokážeme to, pretože Boh sľúbil: Všetky tieto veci budú pôsobiť spoločne pre [vaše] dobro, ak budete kráčať vzpriamene.19 Preto, odložme svoje obavy a namiesto toho žime s radosťou, pokorou, nádejou a smelou dôverou v to, že Pán je s nami.

Dokonalá láska vyháňa strach

Moji milovaní priatelia, drahí bratia a sestry v Kristovi, ak niekedy zistíme, že žijeme v strachu či úzkosti alebo že naše vlastné slová, postoje či skutky naháňajú strach druhým, modlím sa s celou silou svojej duše, aby sme sa mohli oslobodiť od tohto strachu božsky určeným protiliekom na strach: čistou láskou Kristovou, lebo „ dokonalá láska vyháňa strach“20.

Kristova dokonalá láska premáha pokušenie ubližovať, nútiť, šikanovať a utláčať.

Kristova dokonalá láska nám dovoľuje kráčať s pokorou, dôstojnosťou a smelou sebadôverou ako nasledovníci nášho milovaného Spasiteľa. Kristova dokonalá láska nám dáva sebadôveru, aby sme dokázali prekonávať obavy a vkladať celú svoju dôveru v moc a dobrotu Nebeského Otca a Jeho Syna, Ježiša Krista.

Nahraďme doma, v zamestnaní, vo svojom cirkevnom povolaní aj vo svojom vlastnom srdci strach dokonalou láskou Kristovou. Kristova láska nahradí strach vierou!

Jeho láska nám umožní oceniť láskavosť nášho Nebeského Otca, Jeho božský plán, evanjelium a prikázania, dôverovať im a mať v ne vieru.21 Ak budeme milovať Boha a svojich blížnych, premení sa naša poslušnosť Božích prikázaní v požehnanie, a nie bremeno. Kristova láska nám pomôže byť trochu láskavejšími, viac odpúšťajúcimi, starostlivejšími a zasvätenejšími Jeho dielu.

Keď naplníme svoje srdcia láskou Kristovou, prebudíme sa s obnovenou duchovnou sviežosťou a budeme radostne s dôverou a plní života kráčať vo svetle a sláve nášho milovaného Spasiteľa, Ježiša Krista.

Svedčím spolu s apoštolom Jánom, že „[Kristova] láska vyháňa strach“22. Bratia a sestry, drahí priatelia, Boh vás dokonale pozná. Dokonale vás miluje. Vie, čo vám chystá budúcnosť. Praje si, aby ste sa nebáli, iba verili23 a zostávali v Jeho dokonalej láske24. To je mojou modlitbou a požehnaním, v mene Ježiša Krista, amen.

Poznámky:

 1. Dvoma významnými príkladmi takýchto kazateľov sú George Whitefield a Jonathan Edwards.

 2. Pozri NaZ 121:37.

 3. Galatským 5:22 – 23.

 4. Pri jednej príležitosti chcel Spasiteľ vojsť do samaritánskej dediny, ale ľudia Ježiša odmietli a neprijali Ho do svojej dediny. Dvaja z Jeho učeníkov boli týmto veľmi nahnevaní a žiadali: „Chceš, aby sme povedali: Nech zostúpi oheň z neba a zničí ich ako urobil Eliáš?“ Ježiš odpovedal s pokarhaním: „Neviete, čieho ste ducha. Lebo Syn človeka neprišiel zatratiť ľudské duše, ale zachrániť“ (Lukáš 9:51 – 56).

 5. Pozri Mojžiš 1:39; pozri tiež Efezským 3:19.

 6. Exodus 34:6.

 7. Pozri Efezským 3:19.

 8. Pozri NaZ 121:41. Pokiaľ Boh od nás, Svojich smrteľných detí, očakáva, že sa takto budeme k sebe navzájom správať, potom určite On – dokonalá bytosť obdarená všetkými cnosťami – bude vzorom takého správania sa.

 9. Predsmrteľná rada na nebesiach je úžasným príkladom, ktorý dokladá charakter Boha. Na tejto rade náš Nebeský Otec predstavil Svoj plán pre náš večný pokrok. Medzi kľúčové prvky tohto plánu patrila sloboda jednania, poslušnosť a spása prostredníctvom Kristovho uzmierenia. Lucifer ale navrhol iný prístup. Zaručil sa, že všetci budú poslušní – nikto nebude zatratený. Jediná možnosť, ako toto dosiahnuť, je skrze tyraniu a násilie. Ale náš milujúci Nebeský Otec nechcel taký plán pripustiť. Vážil si slobodu jednania Svojich detí. Vedel, že pokiaľ sa máme naozaj učiť, musíme sa pri tom dopúšťať chýb. A preto nám poskytol Spasiteľa, ktorého večná obeť nás môže očistiť od hriechu a dovoliť nám vstúpiť späť do kráľovstva Božieho.

  Keď bol náš Otec v nebi svedkom toho, že Lucifer zviedol mnohé Jeho milované deti, donútil ich, aby sa riadili Božím plánom? Zastrašoval tých, ktorí činili oné strašné rozhodnutie alebo sa im vyhrážal? Nie. Náš Všemocný Boh bol celkom určite schopný túto vzburu potlačiť. Mohol by odporcom vnútiť Svoju vôľu a donútiť ich, aby sa podriadili. On ale namiesto toho dovolil Svojim deťom, aby sa rozhodli sami za seba.

 10. 2. Timoteovi 1:7.

 11. Pozri napríklad Józua 1:9; Izaiáš 41:13; Lukáš 12:32; Ján 16:33; 1. Petra 3:14; NaZ 6:36; 50:41; 61:36; 78:18.

 12. Lukáš 12:32.

 13. Pozri NaZ 68:11.

 14. Mojžišova rada jeho ľudu platí doteraz: „Nebojte sa! … uvidíte záchranu Hospodinovu, ktorú vám dnes spôsobí“ (Exodus 14:13).

 15. Deuteronomium 31:6.

 16. Exodus 14:14.

 17. Izaiáš 54:17.

 18. Pozri Ján 16:33.

 19. Pozri NaZ 90:24; pozri tiež 2. Korintským 2:14; NaZ 105:14.

 20. 1. Jána 4:18.

 21. Pamätajme si, že Spasiteľ neprišiel „na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil“ (Ján 3:17). V skutočnosti, On „nečiní nič, okrem toho, čo je pre osoh sveta; lebo on miluje svet, dokonca tak, že položí vlastný život svoj, aby mohol pritiahnuť všetkých ľudí k sebe“ (2. Nefi 26:24).

 22. 1. Jána 4:18; pozri tiež 1. Jána 4:16.

 23. Pozri Marek 5:36.

 24. Pozri Ján 15:10.