2010 – 2019
Láskavosť, pravá láska a láska
predchádzajúce ďalej

Láskavosť, pravá láska a láska

Preskúmajme svoje životy a rozhodnime sa nasledovať Spasiteľov príklad tým, že budeme láskaví, milujúci a dobročinní.

Moji drahí bratia, som poctený touto výsadou, že sa vám môžem prihovárať na tomto celosvetovom zhromaždení verných držiteľov kňazstva Božieho. Tento večer budem hovoriť o téme, o ktorej som už hovoril predtým.

Prorok Mormon definoval jednu z kľúčových vlastností Spasiteľa a ako by mala byť napodobnená Jeho učeníkmi. Povedal:

„A ak je človek mierny a pokorného srdca a ak vyzná mocou Ducha Svätého, že Ježiš je Kristus, musí nevyhnutne mať pravú lásku; lebo ak nemá pravú lásku, nie je ničím; a preto musí nevyhnutne mať pravú lásku.

A pravá láska je trpezlivá a je dobrotivá, a nezávidí, a nie je nadutá, nehľadá svoje, nedá sa ľahko vydráždiť. …

A preto, milovaní bratia moji, ak nemáte pravú lásku, nie ste ničím, lebo pravá láska nikdy nepominie. A preto, priľnite k pravej láske, ktorá je najväčšia zo všetkého, lebo všetky veci musia pominúť –

Ale pravá láska je čistá láska Kristova a vytrvá naveky; a ktokoľvek bude posledného dňa nájdený, že ju má, s tým bude dobre.“1

Bratia, ak nie sme k ostatným láskaví, nectíme kňazstvo Božie.

Môj drahý priateľ a spoločník Starší Joseph B. Wirthlin bol naozaj láskavý muž. Povedal:

„Láskavosť je esenciou celestiálneho života. Láskavosť je spôsob, ako kresťan jedná s ostatnými. Láskavosť by mala prenikať všetkými našimi slovami a skutkami v práci, v škole, v cirkvi a najmä v našom domove.

Ježiš, náš Spasiteľ, bol stelesnením láskavosti a súcitu.“2

Písma nás učia, že spravodlivé používanie kňazstva je závislé od toho, či žijeme podľa zásad láskavosti, pravej lásky a lásky. V Náuke a zmluvách čítame:

Žiadna moc alebo vplyv nemôžu alebo nemajú byť udržiavané pôsobením kňazstva, iba presvedčovaním, … jemnosťou a miernosťou, a nepredstieranou láskou;

Láskavosťou a rýdzim poznaním, ktoré budú veľmi rozširovať dušu bez pokrytectva a bez ľstivosti.3

Bratia, preskúmajme svoje životy a rozhodnime sa nasledovať Spasiteľov príklad tým, že budeme láskaví, milujúci a dobročinní. A keď tak budeme činiť, budeme v lepšej pozícii, aby sme povolali moci nebies pre seba, pre naše rodiny a pre naši súputníkov na tejto niekedy zložitej púti späť do nášho nebeského domova. O to sa modlím v mene Pána Ježiša Krista, amen.