Písma
Mojžiš 6
predchádzajúce ďalej

Kapitola 6

(November – december 1830)

Adamovo semeno vedie knihu pamätí – Jeho spravodlivé potomstvo káže pokánie – Boh sa zjavuje Enochovi – Enoch káže evanjelium – Adamovi bol zjavený plán spásy – Prijal krst a kňazstvo.

1 aAdam počúval hlas Boží a volal k synom svojim, aby činili pokánie.

2 A Adam znova poznal manželku svoju, a ona porodila syna, a on nazval meno jeho aŠét. A Adam oslavoval meno Božie; lebo povedal: Boh mi určil ďalšie semeno namiesto Ábela, ktorého Kain zabil.

3 A Boh sa zjavil Šétovi, a on sa nebúril, ale prinášal prijateľnú aobeť ako brat jeho Ábel. A jemu sa tiež narodil syn a nazval meno jeho Enóš.

4 A potom začali títo ľudia avzývať meno Pánovo a Pán im žehnal;

5 A bola vedená akniha pamätí, do ktorej bolo zaznamenávané v jazyku Adamovom, lebo bolo dané toľkým, koľko ich vzývalo Boha, písať duchom bvnuknutia;

6 A oni učili svoje deti čítať a písať, majúc jazyk, ktorý bol čistý a nepoškvrnený.

7 Teraz, to isté akňazstvo, ktoré bolo na počiatku, bude tiež na konci sveta.

8 Teraz, toto proroctvo Adam hovoril, keď bol pohnutý aDuchom Svätým, a o bdeťoch Božích bol vedený crodokmeň. A bola to dkniha pokolení Adamových, hovoriaca: Oného dňa, kedy Boh stvoril človeka, k podobe Božej ho učinil;

9 aobrazu svojho vlastného tela, muža a ženu, stvoril bich a požehnal im, a nazval ich cmenom Adam, oného dňa, kedy boli stvorení a stali sa ddušami živými na zemi na epodnoží Božom.

10 aAdam žil sto a tridsať rokov a splodil syna na svoju vlastnú podobu, podľa svojho vlastného bobrazu, a nazval meno jeho Šét.

11 A dní Adamových potom, čo splodil Šéta, bolo osemsto rokov, a splodil mnoho synov a dcér;

12 A všetkých dní, v ktorých Adam žil, bolo deväťsto a tridsať rokov, a zomrel.

13 Šét žil sto a päť rokov a počal Enóša, a prorokoval po všetky dni svoje, a učil syna svojho Enóša ohľadom ciest Božích, a preto Enóš tiež prorokoval.

14 A Šét potom, čo splodil Enóša, žil osemsto a sedem rokov a splodil mnoho synov a dcér.

15 A deti ľudské boli početné na celej tvári zeme. A v oných dňoch mal Satan veľké apanstvo medzi ľuďmi, a zúril v ich srdciach; a od tej doby naďalej prichádzali vojny a krviprelievanie; a ruka človeka bola proti jeho vlastnému bratovi, aby spôsobila smrť, pre btajné diela, usilujúc o moc.

16 Všetkých dní Šétových bolo deväťsto a dvanásť rokov, a zomrel.

17 A Enóš žil deväťdesiat rokov a splodil aKénána. A Enóš a zvyšok ľudu Božieho vyšiel zo zeme, ktorá sa nazývala Šulon, a prebývali v krajine zasľúbenia, ktorú nazval podľa svojho vlastného syna, ktorého pomenoval Kénán.

18 A Enóš žil potom, čo splodil Kénána, osemsto a pätnásť rokov a splodil mnoho synov a dcér. A všetkých dní Enóšových bolo deväťsto a päť rokov, a zomrel.

19 A Kénán žil sedemdesiat rokov a splodil Mahalaléla; A Kénán žil potom, čo splodil Mahalaléla, osemsto a štyridsať rokov a plodil synov a dcéry. A všetkých dní Kénánových bolo deväťsto a desať rokov, a zomrel.

20 A Mahalalél žil šesťdesiatpäť rokov a splodil Jereda; a Mahalalél žil potom, čo splodil Jereda, osemsto a tridsať rokov a plodil synov a dcéry. A všetkých dní Mahalalélových bolo osemsto a deväťdesiatpäť rokov, a zomrel.

21 A Jered žil sto a šesťdesiatdva rokov a splodil aEnocha; a Jered žil potom, čo splodil Enocha, osemsto rokov a plodil synov a dcéry. A Jered učil Enocha ohľadom všetkých ciest Božích.

22 A toto je rodokmeň synov Adamových, ktorý bol asynom Božím, s ktorým Boh sám hovoril.

23 A boli akazateľmi spravodlivosti, a hovorili, a bprorokovali, a volali ku všetkým ľuďom, všade, aby cčinili pokánie, a deti ľudské boli učené dviere.

24 A stalo sa, že všetkých dní Jeredových bolo deväťsto a šesťdesiatdva rokov, a zomrel.

25 A Enoch žil šesťdesiatpäť rokov a splodil aMetúšelacha.

26 A stalo sa, že Enoch putoval v krajine medzi ľuďmi; a ako putoval, z neba zostúpil Duch Boží a spočinul na ňom.

27 A počul hlas z neba, hovoriaci: Enoch, syn môj, prorokuj tomuto ľudu a povedz im – Čiňte pokánie, lebo tak hovorí Pán: Som anahnevaný na ľud tento a môj prudký hnev vzplanul proti nim; lebo ich srdcia sa začali zatvrdzovať a ich buši sú otupené, aby nepočuli, a ich oči cnemôžu vidieť ďaleko;

28 A počas týchto mnohých pokolení, odo dňa, kedy som ich stvoril, aschádzali z cesty a zapierali ma, a v tme usilovali o svoje vlastné rady; a vo svojich vlastných ohavnostiach vymysleli vraždu a nezachovávali prikázania, ktoré som dal ich otcovi, Adamovi.

29 A preto, krivo prisahali, a skrze aprísahy svoje priviedli na seba smrť; a pripravil som bpeklo pre nich, ak nebudú činiť pokánie;

30 A toto je nariadenie, ktoré som poslal na počiatku sveta, zo svojich vlastných úst, od založenia jeho, a ústami služobníkov svojich, otcov tvojich, som to nariadil, dokonca ako to bude poslané do sveta, do končín jeho.

31 A keď Enoch počul tieto slová, sklonil sa k zemi, pred Pánom, a hovoril pred Pánom, hovoriac: Prečo som našiel priazeň v očiach tvojich, a som iba chlapec, a všetci ľudia ma nenávidia; lebo som apomalý v reči; prečo som služobníkom tvojím?

32 A Pán povedal Enochovi: Choď a čiň, ako som ti prikázal, a žiadny človek ťa neprebodne. Otváraj aústa svoje a budú naplnené, a dám ti hovoriť, lebo všetko telo je v rukách mojich, a ja učiním, ako sa mi zdá dobré.

33 Povedz tomuto ľudu: aVyvoľte si dnes slúžiť Pánu Bohu, ktorý vás učinil.

34 Hľa, Duch môj je na tebe, a preto všetky slová tvoje ospravedlním; a ahory budú pred tebou utekať a brieky sa obrátia v toku svojom; a ty zostaneš vo mne a ja v tebe; takže, ckráčaj so mnou.

35 A Pán hovoril k Enochovi a povedal mu: Pomaž oči svoje blatom a umy si ich, a budeš vidieť. A on tak učinil.

36 A on uzrel aduchov, ktorých Boh stvoril; a uzrel tiež veci, ktoré nie sú viditeľné pre bprirodzené oko; a od tej doby naďalej sa v zemi šírila správa: cVidca Pán vzbudil svojmu ľudu.

37 A stalo sa, že Enoch vyšiel do krajiny medzi ľud a stával na pahorkoch a vysokých miestach, a volal hlasným hlasom, svedčiac proti ich dielam; a všetci ľudia boli kvôli nemu aurazení.

38 A vyšli na vysoké miesta, aby ho počuli, hovoriac strážnikom stanov: Zostaňte tu a strážte stany, zatiaľ čo my tam pôjdeme, aby sme uzreli vidcu, lebo on prorokuje, a v krajine je podivná vec; divý muž prišiel medzi nás.

39 A stalo sa, keď ho počuli, že žiadny človek na neho nevztiahol ruku; lebo strach prišiel na všetkých tých, ktorí ho počuli; lebo on kráčal s Bohom.

40 A prišiel k nemu muž, ktorého meno bolo Machiáš, a povedal mu: Povedz nám jasne, kto si a odkiaľ prichádzaš?

41 A on im povedal: Prišiel som z krajiny Kénán, krajiny otcov svojich, krajiny spravodlivosti až do tohto dňa. A otec môj ma učil ohľadom všetkých ciest Božích.

42 A stalo sa, keď som putoval z krajiny Kénán, pri východnom mori, uzrel som videnie; a hľa, nebesia som videl a Pán hovoril so mnou a dal mi prikázanie; a preto, z tohto dôvodu, aby som zachoval prikázanie, hovorím tieto slová.

43 A Enoch pokračoval v reči svojej, hovoriac: Pán, ktorý so mnou hovoril, je Boh neba a on je môj Boh a váš Boh, a vy ste bratia moji, a prečo si aradíte sami a zapierate Boha neba?

44 Nebesia on učinil; azem je bpodnožím jeho; a základ jej je jeho. Hľa, on ho položil, zástup ľudí priviedol na jej tvár.

45 A smrť prišla na otcov našich; a predsa, my ich poznáme a nemôžeme to zaprieť, a dokonca prvého zo všetkých poznáme, dokonca Adama.

46 Lebo knihu apamätí sme písali medzi sebou, podľa vzoru daného prstom Božím; a je podaná v našom vlastnom jazyku.

47 A keď Enoch hovoril slová Božie, ľudia sa chveli, a nemohli stáť v prítomnosti jeho.

48 A on im povedal: Pretože Adam apadol, my sme; a skrze jeho pád prišla bsmrť; a my sme učinení podielnikmi biedy a bedy.

49 Hľa, Satan prišiel medzi deti ľudské a apokúša ich, aby ho uctievali; a ľudia sa stali btelesnými, czmyselnými a diabolskými, a sú dvylúčení z prítomnosti Božej.

50 Ale Boh oznámil otcom našim, že všetci ľudia musia činiť pokánie.

51 A volal na nášho otca Adama svojím vlastným hlasom, hovoriac: Ja som Boh; učinil som svet a aľudí bskôr, ako boli v tele.

52 A tiež mu povedal: Ak sa obrátiš ku mne a budeš počúvať hlas môj, a budeš veriť, a činiť pokánie zo všetkých priestupkov svojich, a budeš apokrstený, dokonca vo vode, v mene môjho Jednorodeného Syna, ktorý je plný bmilosti a pravdy, ktorý je cJežiš Kristus, jediné dmeno, ktoré je dané pod nebom, ktorým príde espása k deťom ľudským, obdržíš dar Ducha Svätého, a pros o všetky veci v jeho mene, a o čokoľvek poprosíš, bude ti dané.

53 A náš otec Adam hovoril k Pánovi a povedal: Prečo musia ľudia činiť pokánie a byť pokrstení vo vode? A Pán povedal Adamovi: Hľa, aodpustil som ti priestupok tvoj v záhrade Éden.

54 Odtiaľ sa medzi ľudom rozšírila správa, že aSyn Boží buzmieril pôvodnú vinu, čím hriechy rodičov nemôžu byť zodpovedané na hlavu cdetí, lebo ony sú zdravé od založenia sveta.

55 A Pán prehovoril k Adamovi, hovoriac: Nakoľko deti tvoje sú počaté v hriech, dokonca keď začínajú dorastať, ahriech je počatý v ich srdciach, a ony ochutnávajú bhorké, aby mohli vedieť, ako oceňovať dobré.

56 A je im dané, aby rozoznávali dobro od zla; a preto ajednajú samy za seba, a dal som ti ďalší zákon a prikázanie.

57 A preto, uč deti svoje to, že všetci ľudia, všade, musia ačiniť pokánie, inak nemôžu nijako zdediť kráľovstvo Božie, lebo žiadna bnečistá vec tam nemôže cprebývať, alebo prebývať v prítomnosti jeho; lebo, v jazyku Adamovom, dMuž Svätosti je meno jeho, a meno jeho Jednorodeného je eSyn Muža, dokonca Ježiš Kristus, spravodlivý fSudca, ktorý príde v zenite času.

58 Takže, dávam ti prikázanie, aby si učil tieto veci adeti svoje otvorene, hovoriac:

59 Že kvôli priestupku prichádza pád, ktorý to pád prináša smrť, a nakoľko ste boli zrodení na svet skrze vodu a krv, a aducha, ktorého som učinil, a tak ste sa stali z bprachu dušou živou, dokonca tak musíte byť cznovuzrodení do kráľovstva nebeského z dvody a z Ducha, a byť očistení skrze krv, dokonca krv môjho Jednorodeného; aby ste mohli byť posvätení od všetkého hriechu a etešiť sa zo fslov večného života v tomto svete a z večného života vo svete, ktorý príde, dokonca z nesmrteľnej gslávy;

60 Lebo skrze avodu zachovávate prikázanie; skrze Ducha ste bospravedlnení a skrze ckrv ste dposvätení;

61 Takže je dané, aby vo vás prebývalo: svedectvo neba; aUtešiteľ; pokojné veci nesmrteľnej slávy; pravda všetkých vecí; to, čo obživuje všetky veci, čo činí všetky veci živými; to, čo pozná všetky veci a má všetku moc podľa múdrosti, milosrdenstva, pravdy, spravodlivosti a súdu.

62 A teraz, hľa, hovorím ti: Toto je aplán spásy pre všetkých ľudí, skrze krv môjho bJednorodeného, ktorý príde v zenite času.

63 A hľa, všetky veci majú svoju podobnosť a všetky veci sú stvorené a učinené, aby avydávali svedectvo o mne, ako veci, ktoré sú časné, tak veci, ktoré sú duchovné; veci, ktoré sú v nebesiach hore a veci, ktoré sú na zemi, a veci, ktoré sú v zemi, a veci, ktoré sú pod zemou, ako hore, tak dole: všetky veci vydávajú svedectvo o mne.

64 A stalo sa, keď Pán hovoril s Adamom, naším otcom, že Adam zvolal k Pánovi a bol uchopený a odnesený aDuchom Pána a bol znesený dole do vody, a bol položený pod vodu, a bol vynesený z bvody.

65 A tak bol pokrstený a zostúpil na neho Duch Boží, a tak bol azrodený z Ducha, a stal sa obživeným vo bvnútornom človeku.

66 A počul hlas z neba, hovoriaci: Si apokrstený ohňom a Duchom Svätým. Toto je bsvedectvo Otca a Syna, odteraz naďalej a naveky;

67 A ty si podľa arádu toho, ktorý bol bez počiatku dní alebo konca rokov, od celej večnosti do celej večnosti.

68 Hľa, ty si ajedno vo mne, syn Boží; a tak sa môžu všetci stať bsynmi mojimi. Amen.