Thánh Thư
Môi Se 5


Chương 5

(Tháng Sáu–Tháng Mười năm 1830)

A Đam và Ê Va sinh con cái—A Đam dâng lễ vật hy sinh và phục vụ Thượng Đế—Ca In và A Bên sinh ra—Ca In phản nghịch, yêu mến Sa Tan hơn Thượng Đế, và trở thành Diệt Vong—Sát nhân và sự tà ác lan tràn—Phúc âm được thuyết giảng từ ban đầu.

1 Và chuyện rằng, sau khi ta, Đức Chúa Trời, đuổi hai người ra khỏi vườn rồi, A Đam bắt đầu cuốc xới đất đai, và cai quản tất cả các loài súc vật ngoài đồng, và làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, như ta là Chúa đã truyền lệnh cho hắn. Và Ê Va, vợ hắn, cũng lao nhọc cùng với hắn.

2 Và A Đam ăn ở với vợ mình; và người sinh cho hắn các con trai và con gái, và họ bắt đầu sinh sản thêm nhiều và làm cho đầy dẫy đất.

3 Và từ đó trở đi, các con trai và con gái của A Đam bắt đầu phân ra thành từng cặp hai người trong xứ, và cuốc xới đất đai cùng chăn nuôi gia súc, và họ cũng sinh nhiều con trai và con gái.

4 Và A Đam cùng Ê Va, vợ mình, cầu gọi danh Chúa, và họ nghe được tiếng nói của Chúa phán cùng họ từ hướng Vườn Ê Đen, nhưng họ không thấy được Ngài; vì họ đã bị loại ra khỏi sự hiện diện của Ngài.

5 Và Ngài ban cho họ những lệnh truyền là họ phải thờ phượng Chúa, Thượng Đế của họ và phải hiến dâng những con vật đầu lòng trong các đàn gia súc của họ, để làm của lễ dâng cho Chúa. Và A Đam đã tuân theo những lệnh truyền của Chúa.

6 Và sau nhiều ngày, một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng A Đam, hỏi rằng: Tại sao ngươi dâng lễ vật hy sinh lên Chúa? Và A Đam thưa với Ngài rằng: Tôi không biết, ngoại trừ Chúa đã truyền lệnh cho tôi.

7 Và vị thiên sứ bèn phán rằng: Việc này là biểu tượng cho sự hy sinh của Con Độc Sinh của Đức Chúa Cha, là Đấng đầy ân điển và lẽ thật.

8 Vậy nên, ngươi phải làm tất cả mọi điều mà ngươi làm trong danh của Vị Nam Tử, và ngươi phải hối cải cùng cầu gọi Thượng Đế trong danh của Vị Nam Tử mãi mãi.

9 Và vào ngày đó Đức Thánh Linh, là Đấng làm chứng cho Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử, đã giáng xuống trên A Đam mà phán rằng: Ta là Con Độc Sinh của Đức Chúa Cha từ lúc khởi thủy, từ đây và mãi mãi về sau, vì ngươi đã sa ngã nên ngươi có thể được cứu chuộc và tất cả loài người, tất cả những ai muốn được cứu chuộc.

10 Và vào ngày đó A Đam chúc phước Thượng Đế và ông được đầy dẫy, và bắt đầu nói tiên tri về tất cả các gia đình trên thế gian, với lời rằng: Phước thay danh của Thượng Đế, vì sự phạm giới của tôi nên mắt tôi được mở ra, và trong đời này tôi sẽ có được niềm vui, và một lần nữa trong xác thịt tôi sẽ trông thấy Thượng Đế.

11 Ê Va, vợ của ông, đã nghe tất cả những lời này, và rất vui sướng mà nói rằng: Nếu không có sự phạm giới của chúng ta thì chúng ta không bao giờ có dòng dõi, và sẽ không bao giờ biết được điều thiện và điều ác, và hưởng niềm vui của sự cứu chuộc của chúng ta cùng cuộc sống vĩnh cửu mà Thượng Đế ban cho tất cả những ai biết vâng lời.

12 Và A Đam và Ê Va chúc phước danh của Thượng Đế, và họ bày tỏ tất cả mọi điều cho các con trai và các con gái của họ biết.

13 Sa Tan đến giữa họ, nói rằng: Ta đây cũng là con trai của Thượng Đế; và nó truyền lệnh cho họ, nói rằng: Chớ có tin điều đó; và họ không tin điều đó, và họ yêu mến Sa Tan nhiều hơn Thượng Đế. Và từ lúc đó, loài người bắt đầu sống theo xác thịt, nhục dục và quỷ quái.

14 Và Đức Chúa Trời kêu gọi loài người khắp nơi qua Đức Thánh Linh, và truyền lệnh cho họ rằng họ phải hối cải;

15 Và tất cả những ai tin Vị Nam Tử, và hối cải tội lỗi của mình, sẽ được cứu rỗi; còn tất cả những ai không tin và không hối cải sẽ bị đoán phạt; và những lời phát xuất ra từ miệng của Thượng Đế thành một sắc lệnh nghiêm khắc; vậy nên những lời ấy phải được ứng nghiệm.

16 Và A Đam cùng Ê Va, vợ mình, không ngớt kêu cầu Thượng Đế. Và A Đam ăn ở với Ê Va, vợ mình, và nàng thọ thai và sinh ra Ca In, và nói rằng: Nhờ Chúa tôi mới sinh ra được một người; vậy nên nó không thể chối bỏ lời của Ngài. Nhưng này, Ca In không nghe lời, còn hỏi rằng: Chúa là ai mà tôi phải biết đến?

17 Và Ê Va lại thọ thai và sinh ra em của nó là A Bên. Và A Bên biết nghe theo tiếng nói của Chúa. Và A Bên làm nghề chăn chiên, còn Ca In thì làm nghề cày ruộng.

18 Và Ca In yêu mến Sa Tan hơn Thượng Đế. Và Sa Tan truyền lệnh cho hắn nói rằng: Hãy dâng của lễ lên Chúa.

19 Và ít lâu sau chuyện rằng, Ca In dùng thổ sản làm của lễ dâng lên Chúa.

20 Và A Bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Và Chúa đoái xem A Bên và lễ vật của người;

21 Nhưng chẳng đoái xem Ca In và lễ vật của hắn. Giờ đây, Sa Tan biết việc này và nó lấy làm thích thú. Và Ca In rất tức giận và gằm nét mặt.

22 Và Chúa phán hỏi Ca In: Tại sao ngươi tức giận? Tại sao nét mặt ngươi gằm xuống?

23 Nếu ngươi làm lành thì ngươi sẽ được thu nhận. Còn nếu ngươi chẳng làm lành thì tội lỗi rình đợi ở cửa, và Sa Tan muốn chiếm ngươi; và trừ phi ngươi nghe theo các giáo lệnh của ta, ta sẽ nộp ngươi và ngươi sẽ làm theo ý muốn của nó. Và ngươi phải cai trị nó;

24 Vì từ rày về sau, ngươi sẽ là cha của những sự dối trá của nó; ngươi sẽ bị gọi là Diệt Vong; vì ngươi cũng đã có mặt trước khi có thế gian.

25 Và sau này người ta sẽ nói rằng—Những điều khả ố này đều do Ca In mà có; vì hắn đã chối bỏ những lời khuyên răn lớn lao từ Thượng Đế; và đây là một sự rủa sả mà ta sẽ giáng lên ngươi, trừ phi ngươi hối cải.

26 Và Ca In tức giận, và không lắng nghe tiếng nói của Chúa nữa, và cũng không nghe em mình là A Bên, là người bước đi trong sự thánh thiện trước mặt Chúa.

27 Và A Đam cùng vợ mình than khóc trước mặt Chúa, vì Ca In và các anh em hắn.

28 Và chuyện rằng Ca In lấy một người con gái của anh em mình làm vợ, và hai người yêu mến Sa Tan hơn Thượng Đế.

29 Và Sa Tan nói với Ca In: Hãy liếm lưỡi mà thề với ta rằng, nếu ngươi nói điều đó ra thì ngươi sẽ chết; và các anh em ngươi phải đem đầu chúng, và chỉ danh Thượng Đế hằng sống, mà thề rằng chúng không được nói điều đó; vì nếu chúng nói ra thì chắc chắn chúng sẽ phải chết; và làm như vậy để cha ngươi không biết được; và ngày hôm nay ta sẽ trao A Bên, em của ngươi, vào tay ngươi.

30 Và Sa Tan thề với Ca In rằng nó sẽ làm theo lệnh của hắn. Và tất cả những chuyện này đều được thực hiện trong bí mật.

31 Và Ca In nói rằng: Quả thật ta là Ma Hân, thầy của sự bí mật lớn lao này, để ta có thể sát nhân và kiếm lợi. Vậy nên Ca In được gọi là Thầy Ma Hân, và hắn lấy làm hãnh diện về sự tà ác của mình.

32 Và Ca In đi ra đồng, và Ca In nói chuyện với A Bên, em mình. Và chuyện xảy ra rằng khi hai người đang ở ngoài đồng thì Ca In xông đến A Bên, em mình, và giết đi.

33 Và Ca In lấy làm hãnh diện về việc mình đã làm, nói rằng: Ta tự do; chắc chắn các đàn gia súc của em ta sẽ rơi vào tay ta.

34 Và Chúa hỏi Ca In: A Bên, em ngươi ở đâu? Và hắn thưa: Tôi không biết. Tôi là người canh giữ em tôi sao?

35 Chúa lại phán: Ngươi đã làm gì? Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất kêu thấu đến ta.

36 Và giờ đây ngươi sẽ bị đất rủa sả, là đất đã hả miệng hút máu của em ngươi từ bàn tay ngươi.

37 Khi ngươi cày cấy đất đai, đất sẽ không sinh hoa lợi cho ngươi nữa. Ngươi sẽ là một kẻ chạy trốn và lưu lạc trên thế gian.

38 Và Ca In thưa với Chúa: Sa Tan đã cám dỗ tôi vì các đàn gia súc của em tôi. Và tôi cũng tức giận nữa; vì Ngài đã chấp nhận lễ vật của nó, mà không chấp nhận lễ vật của tôi; sự trừng phạt tôi quá nặng, tôi không thể mang nổi.

39 Này, ngày hôm nay Ngài đã đuổi tôi ra khỏi mặt Chúa, và tôi phải lánh mặt Ngài; và tôi sẽ là kẻ chạy trốn và lưu lạc trên thế gian; và chuyện sẽ xảy ra rằng kẻ nào bắt gặp tôi sẽ giết tôi, vì những hành vi bất chính của tôi, vì những hành vi này không che giấu khỏi Chúa được.

40 Và ta là Chúa phán bảo hắn: Bất cứ ai giết ngươi sẽ bị báo thù bảy lần. Và ta là Chúa đánh dấu trên người Ca In, kẻo có ai gặp hắn sẽ giết hắn.

41 Và Ca In bị loại ra khỏi sự hiện diện của Chúa, và hắn cùng với vợ và một số đông anh em của hắn cư ngụ trong xứ Nốt, về hướng đông của Ê Đen.

42 Và Ca In ăn ở với vợ mình, và nàng thọ thai và sinh ra Hê Nóc, và hắn còn sinh thêm nhiều con trai và con gái nữa. Và hắn dựng lên một thành phố, và gọi tên thành phố ấy theo tên của con mình là Hê Nóc.

43 Và Hê Nóc sinh Y Rát và các con trai và con gái khác. Và Y Rát sinh Ma Hu Gia Ên và các con trai và con gái khác. Và Ma Hu Gia Ên sinh Mê Tu Sa Ên và các con trai và con gái khác. Và Mê Tu Sa Ên sinh Lê Méc.

44 Và Lê Méc lấy hai vợ; một người tên là A Đa và người kia tên là Si La.

45 Và A Đa sinh Gia Banh; người là tổ phụ các dân ở trại, và họ là những người chăn nuôi súc vật; và em người tên là Giu Banh, tổ phụ của tất cả những kẻ đánh đờn và thổi sáo.

46 Và Si La, nàng cũng sinh ra Tu Banh Ca In, là người rèn đủ thứ vật bằng đồng và bằng sắt. Và em gái của Tu Banh Ca In được gọi là Na A Ma.

47 Và Lê Méc nói với hai vợ mình, là A Đa và Si La, rằng: Hãy nghe tiếng nói của ta, hỡi các ngươi những người vợ của Lê Méc hãy lắng tai nghe lời của ta; vì ta đã giết chết một người mà đã làm ta thương tích, và một người trẻ tuổi mà đã làm tổn thương ta.

48 Nếu Ca In được bảy lần báo thù, thì quả thật Lê Méc sẽ được bảy mươi bảy lần báo oán;

49 Vì Lê Méc đã lập giao ước với Sa Tan, theo kiểu của Ca In, nhờ đó mà hắn đã trở thành Thầy Ma Hân, là thầy của sự bí mật lớn lao mà đã được Sa Tan đem áp dụng cho Ca In; và Y Rát con trai của Hê Nóc, vì biết được sự bí mật ấy của chúng, bắt đầu tiết lộ cho các con trai của A Đam hay;

50 Vậy nên Lê Méc nổi giận giết chết Y Rát, không giống như Ca In giết chết em mình là A Bên, để kiếm lợi, mà hắn giết em mình vì lời thề.

51 Vì từ thời của Ca In, có một tập đoàn bí mật, mà những việc làm của chúng đều ở trong bóng tối, và chúng đều hiểu rõ mỗi người anh em của mình.

52 Vậy nên Chúa rủa sả Lê Méc và nhà của hắn, cùng tất cả những ai có lập giao ước với Sa Tan; vì họ không tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế, và việc ấy làm cho Thượng Đế không hài lòng, và Ngài không phục sự họ nữa, và những việc làm của họ là những điều khả ố, và bắt đầu lan rộng giữa tất cả các con trai loài người. Và việc ấy ở giữa các con trai của loài người.

53 Và những điều này không được nói ra ở giữa các con gái của loài người, vì Lê Méc đã nói điều bí mật này cho các vợ của mình biết, và họ đã nổi lên chống đối hắn, và khai hết những chuyện này mà không có thương hại;

54 Vậy nên Lê Méc bị khinh miệt và bị xua đuổi, và không dám đến giữa các con trai của loài người, vì hắn sợ phải chết.

55 Và cứ thế những việc làm trong bóng tối bắt đầu lan tràn giữa tất cả các con trai của loài người.

56 Và Thượng Đế rủa sả đất bằng một lời rủa sả nặng nề, và tức giận những kẻ tà ác, với tất cả các con trai của loài người là những người Ngài đã làm ra;

57 Vì họ không nghe theo tiếng nói của Ngài và cũng không tin nơi Con Độc Sinh của Ngài, là Đấng mà Ngài đã tuyên phán sẽ đến vào thời trung thế, là Đấng đã được chuẩn bị sẵn trước khi thế gian được tạo dựng.

58 Và vì thế Phúc Âm bắt đầu được giảng dạy từ lúc mới khởi thủy, được rao truyền bởi các thiên sứ thánh được phái đi từ chốn hiện diện của Thượng Đế, và bởi chính tiếng nói của Ngài, và bởi ân tứ Đức Thánh Linh.

59 Và vì thế mà tất cả mọi việc đều được xác nhận cho A Đam, bằng một giáo lễ thánh, và Phúc Âm được thuyết giảng, và một sắc lệnh được ban ra, rằng Phúc Âm sẽ được tồn tại trên thế gian cho đến ngày tận thế; và việc đó đã có như vậy. A Men.