Mauxiyas 2
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

Tshooj 2

Vaj ntxwv Npeyamis hais rau nws cov neeg—Nws hais txog txoj kev txim lij, txoj kev ncaj, thiab txoj kev sab ntsuj plig ntawm nws txoj kev kav teb kav chaw—Nws ntuas kom lawv ua hauj lwm rau lawv tus Vaj Ntxwv saum ntuj ceeb tsheej—Cov uas ntxeev siab tawm tsam Vajtswv yuav tau raug kev txom nyem ib yam li lub qhov cub uas tua tsis paub tuag li. Kwv yees li 124 xyoo ua ntej yug Yexus.

1 Thiab tau muaj tias tom qab uas Mauxiyas tau ua tiav li nws txiv tau txib nws ua lawm, thiab tau tshaj tawm thoob plaws rau hauv thaj av, xwv kom cov neeg thoob plaws hauv thaj av sib sau tuaj ua ke, kom lawv yuav mus lawm pem lub tuam tsev mus mloog tej lus uas vaj ntxwv Npeyamis yuav hais rau lawv.

2 Thiab tau muaj ib pab neeg coob heev, twb coob heev li ces lawv txawm tsis suav lawv; vim lawv tau huaj vam heev kawg li thiab tau muaj coob heev nyob rau hauv thaj av.

3 Thiab lawv kuj tau coj lawv tej tsiaj txhu thawj cov me nyuam, xwv kom lawv yuav coj tuaj ua tau kev cai txi thiab hlawv tej khoom txi raws li Mauxes txoj kev cai;

4 Thiab xwv kom lawv yuav tau ua tsaug rau tus Tswv lawv tus Vajtswv, tus uas tau coj lawv tawm ntawm thaj av Yeluxalees, thiab tus uas tau cawm lawv tawm ntawm lawv tej yeeb ncuab tes, thiab tau tsa tej neeg ncaj ncees los ua lawv tej xib hwb, thiab ib tug neeg ncaj ncees los ua lawv tus vaj ntxwv thiab, tus uas tau tsim kev thaj yeeb nyob rau hauv thaj av Xalahelas, thiab tus uas tau qhia lawv coj Vajtswv tej lus txib, xwv kom lawv yuav zoo siab thiab muaj kev hlub puv npo rau Vajtswv thiab tib neeg sawv daws.

5 Thiab tau muaj tias thaum lawv tau tuaj txog ntawm lub tuam tsev lawm, lawv tau rub lawv tej tsev pheeb suab ntaub rau ib puag ncig, txhua tus txiv neej raws li nws tsev neeg, uas muaj nws tus poj niam, thiab nws tej tub, thiab nws tej ntxhais, thiab lawv tej tub, thiab lawv tej ntxhais, txij li tus hlob nqis mus rau tus yau, txhua tsev neeg nyob nrug lwm tsev neeg.

6 Thiab lawv tau rub lawv tej tsev pheeb suab ntaub ncig lub tuam tsev, txhua tus txiv neej muab nws lub qhov rooj tsev pheeb suab ntaub tig rau lub tuam tsev, xwv kom los ntawm qhov ntawd lawv yuav nyob hauv lawv tej tsev pheeb suab ntaub thiab hnov tej lus uas vaj ntxwv Npeyamis yuav hais rau lawv;

7 Vim cov neeg coob heev li uas vaj ntxwv Npeyamis tsis muaj cuab kav tuaj tau saum lub tuam tsev tej ntsa loog qhia lawv, yog li ntawd nws thiaj tau kom tsa ib tug pej thuam, xwv kom los ntawm qhov ntawd nws cov neeg yuav hnov tej lus uas nws yuav hais rau lawv.

8 Thiab tau muaj tias nws tau tuaj saum tus pej thuam pib hais lus rau nws cov neeg; thiab lawv ib txhia tsis tau hnov nws cov lus vim yog qhov coob heev ntawm cov neeg; yog li ntawd nws thiaj tau kom muab cov lus uas nws tau hais lawm sau thiab xa mus rau cov uas tsis hnov nws lub suab, xwv kom lawv yuav tau txais nws cov lus thiab.

9 Thiab cov no yog tej lus uas nws tau hais thiab tau kom muab sau cia, hais tias: Kuv cov mi kwv tij, tag nrho nej cov uas tau sib sau tuaj ua ke, nej cov uas hnov tau kuv tej lus uas kuv yuav hais rau nej hnub no; vim kuv tsis tau txib nej tuaj ntawm no tuaj ua li tsis muaj nuj nqis rau tej lus uas kuv yuav hais, tiam sis kom nej yuav cuab pob ntseg rau kuv, thiab cuab nej tej pob ntseg xwv kom nej yuav hnov, thiab qhib nej tej siab tej ntsws xwv kom nej yuav to taub, thiab qhib nej tej hlwb xwv kom Vajtswv tej txuj ci uas neeg paub tsis txog yuav qhib los rau nej pom.

10 Kuv tsis tau txib kom nej tuaj ntawm no xwv kom nej yuav ntshai kuv, los sis xwv kom nej yuav xav tias kuv tus kheej yog ib tug uas zoo dua li ib tug neeg uas txawj ploj txawj tuag.

11 Tiam sis kuv zoo tib yam li nej, uas raug ywj rau tag nrho tej kev tsis muaj peev xwm nyob hauv lub cev thiab nruab siab; tiam sis kuv tau raug cov neeg no xaiv, thiab tau raug kuv txiv tsa, thiab raug tus Tswv txhais tes kam tias kuv yuav tsum ua tus uas kav thiab ua ib tug vaj ntxwv rau saum cov neeg no; thiab tau raug ceev thiab tsom kwm los ntawm nws lub hwj chim uas tsis muaj dab tsi piv tau, los pab nej kom tag nrho lub siab lub ntsws, lub plab lub plawv thiab lub dag lub zog uas tus Tswv tau muab rau kuv.

12 Kuv hais rau nej tias ib yam li kuv tau kam muab kuv lub neej ua hauj lwm rau nej, twb los txog lub sij hawm no, thiab tsis tau nrhiav kub los sis nyiaj los sis ib yam dab tsi uas yog nyiaj txiag los ntawm nej li.

13 Thiab kuv tsis tau cia kom nej raug muab kaw rau hauv tsev raug txim uas tsaus ntuj nti, los sis cia kom nej ib leeg ua ib leeg qhev, los sis cia kom nej tua neeg, los sis ua lim hiam, los sis ua tub sab tub nyiag, los sis deev luag poj luag txiv; thiab kuv twb tsis tau cia kom nej ua txhaum ib yam kev phem dab tsi li, thiab tau qhia kom nej yuav coj tus Tswv tej lus txib, nyob tag nrho ib puas tsav yam uas nws tau txib nej—

14 Thiab, kuv tus kheej kiag, twb tau siv kuv txhais tes kiag los ua hauj lwm xwv kom kuv yuav pab tau nej, thiab xwv kom nej yuav tsis raug sau se hnyav, thiab xwv kom yuav tsis muaj ib yam dab tsi los rau saum nej uas tau ua rau nej tiv tsis taus—thiab tag nrho txhua yam uas kuv tau hais los no, nej sawv daws yog cov ua tim khawv hnub no.

15 Tiam sis, kuv cov kwv tij, kuv tsis tau ua tej yam no xwv kom kuv yuav tau ntsej muag, thiab kuv tsis qhia tej yam no xwv kom los ntawm tej ntawd kuv yuav tau ntxo nej; tiam sis kuv qhia nej tej yam no xwv kom nej yuav paub tias kuv muaj cuab kav teb tau ib qho kev paub tseeb rau Vajtswv hnub no.

16 Saib seb, kuv hais rau nej tias vim kuv tau hais rau nej tias kuv tau siv kuv lub neej ua hauj lwm rau nej, kuv tsis xav tau ntsej muag, vim kuv tsuas tau ua hauj lwm rau Vajtswv xwb.

17 Thiab saib seb, kuv qhia nej tej yam no xwv kom nej yuav kawm tau kev txawj ntse; xwv kom nej yuav kawm tau tias thaum nej ua hauj lwm rau nej tej neeg nruab ze ces nej tsuas ua hauj lwm rau nej tus Vajtswv xwb.

18 Saib seb, nej tau hu kuv ua nej tus vaj ntxwv; thiab yog tias kuv, tus uas nej hu ua nej tus vaj ntxwv, ua hauj lwm pab nej, ces puas tsim nyog nej ib leeg ua hauj lwm pab ib leeg thiab?

19 Thiab kuj saib seb, yog tias kuv, tus uas nej hu ua nej tus vaj ntxwv, uas tau siv nws lub neej ua hauj lwm pab nej, thiab tseem tau ua hauj lwm pab Vajtswv, tau tsim nyog txais kev ua tsaug los ntawm nej, Au nej haj yam tsim nyog nej yuav tsum ua nej tus Vaj Ntxwv saum ntuj ceeb tsheej tsaug!

20 Kuv hais rau nej, kuv cov mi kwv tij, hais tias yog nej yuav los ua tsaug thiab qhuas kom tag nrho tej uas nej tej ntsuj plig muaj hwj chim tuav, rau Vajtswv tus uas tau tsim nej, thiab tau ceev thiab tau tsom kwm nej, thiab tau ua kom nej zoo siab, thiab tau pub kom nej ib leeg yuav nrog ib leeg nyob muaj kev thaj yeeb—

21 Kuv hais rau nej tias yog nej yuav ua hauj lwm rau nws tus uas tau tsim nej txij li thaum chiv keeb los, thiab tsom kwm nej ib hnub dhau ib hnub, qiv txoj pa rau nej, xwv kom nej yuav ciaj sia thiab mus taus ub taus no thiab ua tau raws li nej lub siab xav, thiab twb tau txhawb nqa nej ib ntus dhau ib ntus—kuv hais tias, txawm yog nej yuav ua hauj lwm rau nws kom tag nrho nej tej siab huv tib si los nej tseem tsuas yog cov tub qhe tsis muaj nqis.

22 Thiab saib seb, ib puas tsav yam uas nws xav kom nej ua tsuas yog coj nws tej lus txib xwb; thiab nws tau cog lus rau nej tias yog nej yuav coj nws tej lus txib nej yuav huaj vam nyob rau hauv thaj av; thiab nws tsis hloov tej uas nws tau hais lawm ib zaug li; yog li ntawd, yog nej coj nws tej lus txib nws yeej yuav foom koob hmoov rau nej thiab ua kom nej vam meej.

23 Thiab nim no, ntawm qhov thib ib, nws tau tsim nej, thiab pub nej txoj sia rau nej, es nej thiaj tshuav nws nqi.

24 Thiab thib ob, nws tsuas xav kom nej yuav ua raws li nws tau txib nej; vim yog tias nej ua li ntawd, nws yuav foom koob hmoov kiag rau nej; thiab yog li ntawd nws tau them rau nej lawm. Thiab nej tseem tshuav nws nqi, thiab yeej tshuav, thiab yuav tshuav, mus ib txhiab thiab ib txhis li; yog li ntawd, nej yuav muaj plhus rau yam dab tsi?

25 Thiab nim no kuv nug tias, nej puas hais tau dab tsi ywj siab txog nej tus kheej? Kuv teb nej tias, Tsis tau. Nej twb tsis muaj cuab kav hais tias nej muaj nuj nqis dua li tej hmoov av hauv pem teb; li ntawd los nej tau raug tsim los ntawm tej hmoov av ntawm lub ntiaj teb; tiam sis saib seb, nws kuj yog tus uas tau tsim nej li thiab.

26 Thiab kuv, kuv kiag, tus uas nej hu ua nej tus vaj ntxwv, twb tsis zoo dua nej sawv daws; vim kuv kuj yog los ntawm tej hmoov av los thiab. Thiab nej pom tias kuv los laus lawm, thiab twb yuav tso lub cev uas txawj ploj txawj tuag no rov mus rau nws niam av.

27 Yog li ntawd, ib yam li kuv tau hais rau nej tias kuv tau pab nej, ua lub neej nrog ib txoj kev paub tseeb rau Vajtswv, yog li ntawd lub sij hawm no kuv tau kom nej sib sau tuaj ua ke, xwv kom kuv yuav tsis raug liam, thiab kom nej cov ntshav yuav tsis los rau saum kuv, thaum kuv yuav los sawv raug txiav txim ntawm Vajtswv rau tej uas nws tau txib kuv ntsig txog nej.

28 Kuv hais rau nej tias kuv tau kom nej tuaj sib sau ua ke xwv kom kuv yuav tau ntxuav kuv tej ris tsho tawm ntawm nej cov ntshav, nyob rau lub caij no thaum kuv twb yuav nqis mus rau hauv kuv lub qhov ntxa, xwv kom kuv yuav nqis mus ntawm kev thaj yeeb, thiab kom kuv tus ntsuj plig uas tsis txawj ploj tsis txawj tuag yuav tau koom nrog pab hu nkauj uas nyob saum ub hu nkauj qhuas txog Vajtswv tus uas ncaj ncees.

29 Thiab tsis tas li ntawd, kuv hais rau nej tias kuv tau kom nej sib sau tuaj ua ib ke, xwv kom kuv yuav tau tshaj tawm rau nej tias kuv ua tsis taus nej tus xib hwb thiab tus vaj ntxwv ntxiv lawm;

30 Vim lub sij hawm no los, kuv lub cev twb tshee hnyo heev kawg li rau thaum uas kuv sim hais lus rau nej; tiam sis tus Tswv Vajtswv tau txhawb nqa kuv, thiab tau cia kuv hais lus rau nej, thiab tau txib kom kuv yuav tsum tshaj tawm rau nej hnub no, tias kuv tus tub Mauxiyas yog ib tug vaj ntxwv thiab ib tug saib xyuas kav nej.

31 Thiab nim no, kuv cov mi kwv tij, kuv xav kom nej yuav tsum ua li nej tau ua los txog nim no. Ib yam li nej tau coj kuv tej lus txib, thiab kuj coj kuv txiv tej lus txib, thiab tau huaj vam, thiab tau raug ceev tsis tau poob mus rau nej tej yeeb ncuab tes, twb ib yam nkaus yog tias nej yuav coj kuv tus tub tej lus txib, los sis Vajtswv tej lus txib uas yuav muab rau nej los ntawm nws, nej yuav huaj vam nyob hauv thaj av, thiab nej tej yeeb ncuab yuav tsis muaj hwj chim dab tsi rau saum nej hlo li.

32 Tiam sis, Au kuv cov neeg es, xyuam xim mog ntshai tsam ho muaj kev sib cav sib ceg nyob hauv nej, thiab nej ho xaiv mus mloog tus ntsuj plig phem lus, tus uas kuv txiv Mauxiyas tau hais txog.

33 Vim saib seb, muaj ib qho kev txom nyem uas tau muab foom rau nws tus uas xaiv mus mloog tus ntsuj plig ntawd lus; vim yog nws xaiv mus mloog nws lus, thiab nyob thiab tuag hauv nws tej kev txhaum, tib yam li nws rov haus kev puas tsuaj rau nws tus kheej; vim nws yuav tau txais txoj kev rau txim uas nyob mus ib txhis los ua nws nqi zog, tau ua txhaum Vajtswv txoj kev cai tsis raws li nws txoj kev paub.

34 Kuv hais rau nej, tias tsis muaj ib tug twg uas nyob hauv nej, tsuas yog tshuav nej tej me nyuam me uas tsis tau qhia txog tej yam no xwb, leej twg tsis tau paub tias nej tshuav Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej nqis dab tsi mus ib txhis li, muab tag nrho tej uas nej muaj thiab nej yog huv tib si rau nws; thiab kuj raug qhia txog cov ceev xwm txheej uas muaj tej kev qhia tej uas yuav muaj los yav tom ntej uas cov yaj saub dawb huv tau hais lawm, twb nqis los txog lub sij hawm uas peb txiv, Lihais, tau ncaim Yeluxalees;

35 Thiab, tag nrho ib puas tsav yam uas peb tej yawg koob tau hais los txog niaj hnub nim no thiab. Thiab saib seb, lawv kuj tau hais tej uas tus Tswv tau txib kom lawv hais; yog li ntawd, lawv thiaj yog tej uas ncaj thiab tseeb.

36 Thiab nim no, kuv hais rau nej, kuv cov mi kwv tij, tias tom qab uas nej tau paub thiab tau raug qhia tej yam no huv tib si lawm, yog tias nej yuav ua txhaum thiab ua tsis raws li tej uas tau hais lawm, ces nej rho nej tus kheej tawm ntawm tus Tswv tus Ntsuj Plig, kom nws yuav tsis muaj chaw nyob hauv nej los coj nej nyob hauv tej kev txawj ntse xwv kom nej yuav tau koob hmoov, vam meej, thiab raug tsom kwm—

37 Kuv hais rau nej, tias tus neeg uas ua li no, tib yam nkaus li tab meeg sawv tawm tsam Vajtswv; yog li ntawd nws xaiv mloog tus ntsuj plig phem lus, thiab rais los mus ua ib tug yeeb ncuab rau tag nrho tej uas ncaj ncees huv tib si; yog li ntawd, tus Tswv tsis muaj chaw nyob hauv nws, vim nws tsis nyob hauv tej tuam tsev uas tsis dawb huv.

38 Yog li ntawd yog tus neeg ntawd tsis hloov siab lees txim, thiab nyob thiab tuag li ib tug yeeb ncuab rau Vajtswv, ces txoj kev tu plaub ntug ncaj ncees saum ntuj yuav tsa kom nws tus ntsuj plig uas tsis txawj tuag los paub tseeb txog nws txoj kev txhaum, uas ua kom nws txav tawm ntawm tus Tswv lub xub ntiag, thiab ua nws lub hauv siab muaj kev txhaum puv npo, thiab kev mob kev nkeeg, thiab kev nyuaj siab ntxhov plawv, uas zoo li ib lub cub tawg ua tsis txawj tuag, uas muaj nplaim sawv mus ib txhiab thiab ib txhis li.

39 Thiab nim no kuv hais rau nej, tias kev zam txim tsis muaj rau tus neeg ntawd; yog li ntawd nws qhov txim kawg yog tiv txoj kev tsim txom uas tsis muaj qhov kawg ib zaug li.

40 Au, tag nrho nej cov neeg laus huv tib si es, thiab nej cov neeg hluas, thiab nej cov me nyuam me uas to taub kuv tej lus, vim kuv tau hais yooj yim heev rau nej xwv kom nej yuav to taub, kuv thov Vajtswv kom nej tsim los rau txoj kev nco txog qhov txaus ntshai heev ntawm cov uas tau poob mus rau hauv txoj kev txhaum.

41 Thiab tsis tas li ntawd, kuv xav kom nej yuav xav txog qhov tau koob hmoov thiab zoo siab ntawm cov uas coj Vajtswv tej lus txib. Vim saib seb, lawv tau koob hmoov rau txhua txhia yam, tsis hais sab cev nqaij daim tawv los sis sab ntsuj plig; thiab yog lawv yuav tuav rawv kev ntseeg mus kom txog thaum kawg lawv yuav raug txais mus rau hauv ntuj ceeb tsheej, xwv kom los ntawm qhov ntawd lawv yuav nrog Vajtswv nyob hauv qhov chaw uas muaj kev zoo siab uas tsis muaj qhov kawg li. Au nco ntsoov mog, nco ntsoov tias tej no yeej muaj tseeb tiag; vim tus Tswv Vajtswv tau hais li.