2. Nefi 31
predchádzajúce ďalej

Kapitola 31

Nefi hovorí, prečo bol Kristus pokrstený – Ľudia musia nasledovať Krista, byť pokrstení, obdržať Ducha Svätého a vytrvať do konca, aby boli spasení – Pokánie a krst sú bránou k tesnej a úzkej ceste – Večný život dosiahnu tí, ktorí po krste zachovávajú prikázania. Okolo roku 559–545 pred Kr.

1 A teraz ja, Nefi, končím s aprorokovaním svojím k vám, milovaní bratia moji. A môžem napísať len niekoľko vecí, o ktorých viem, že sa celkom isto musia stať; tiež môžem napísať len niekoľko slov brata svojho Jákoba.

2 A preto veci, ktoré som napísal mi postačujú, okrem niekoľkých slov, ktoré musím povedať ohľadom anáuky Kristovej; a preto budem k vám hovoriť jasne, podľa jasnosti prorokovania svojho.

3 Lebo duša moja sa teší z jasnosti; lebo týmto spôsobom Pán Boh pôsobí medzi deťmi ľudskými. Lebo Pán Boh dáva asvetlo k porozumeniu; lebo hovorí k ľuďom ich bjazykom, aby porozumeli.

4 A preto, chcel by som, aby ste si pamätali, že som k vám hovoril o onom aprorokovi, ktorého mi Pán ukázal, ktorý má pokrstiť bBaránka Božieho, ktorý má sňať hriechy sveta.

5 A teraz, ak Baránok Boží, súc svätý, potrebuje, aby bol apokrstený vodou, aby naplnil celú spravodlivosť, ó potom, o čo viac potrebujeme my, súc nesvätí, byť pokrstení, áno, dokonca vodou!

6 A teraz, chcel by som sa vás opýtať, milovaní bratia moji, v čom naplnil Baránok Boží celú spravodlivosť tým, že bol pokrstený vodou?

7 Neviete, že bol svätý? Ale napriek tomu, súc svätý, ukazuje deťom ľudským, že sa podľa tela pokoruje pred Otcom a dosvedčuje Otcovi, že bude jemu aposlušný v zachovávaní prikázaní jeho.

8 A preto potom, čo bol pokrstený vodou, zostúpil na neho Duch Svätý v apodobe bholubice.

9 A opäť to ukazuje deťom ľudským tesnosť cesty a úzkosť abrány, ktorou majú vstúpiť, on dal im príklad.

10 A hovoril deťom ľudským: aNasledujte ma. A preto, milovaní bratia moji, môžeme bnasledovať Ježiša, pokiaľ nebudeme ochotní zachovávať prikázania Otcove?

11 A Otec hovoril: Čiňte pokánie, čiňte pokánie a buďte pokrstení v mene Milovaného Syna môjho.

12 A tiež ku mne prišiel hlas Syna, hovoriac: Ten, kto je pokrstený v mene mojom, tomu a Otec Ducha Svätého ako mne; a preto, bnasledujte ma a čiňte veci, ktoré ste videli činiť mňa.

13 A preto, milovaní bratia moji, ja viem, že ak budete nasledovať Syna s celým úmyslom srdca, jednajúc pred Bohom bez pokrytectva a bez podvodu, ale s naozajstným zámerom, činiac pokánie z hriechov svojich, dosvedčujúc Otcovi, že ste ochotní vziať na seba meno Kristovo akrstom – áno, nasledovaním Pána svojho a Spasiteľa svojho dole do vody podľa slova jeho, hľa, potom obdržíte Ducha Svätého; áno, potom prichádza bkrst ohňom a Duchom Svätým; a potom môžete hovoriť cjazykom anjelov a prevolávať chvály Svätému Izraelskému.

14 Ale hľa, milovaní bratia moji, tak prišiel ku mne hlas Syna, hovoriac: Potom, čo ste činili pokánie z hriechov svojich a dosvedčili ste Otcovi krstom vodou, že ste ochotní prikázania moje zachovávať, a obdržali ste krst ohňom a Duchom Svätým, a môžete hovoriť novým jazykom, áno, dokonca jazykom anjelov, a po tomto keby ste ma azapreli, bolo by pre vás blepšie, keby ste ma nepoznali.

15 A počul som Otcov hlas, hovoriac: Áno, slová Milovaného môjho sú pravdivé a verné. Ten, kto vytrvá do konca, ten bude spasený.

16 A teraz, milovaní bratia moji, preto viem, že ak anevytrvá človek do konca v nasledovaní bpríkladu Syna živého Boha, nemôže byť spasený.

17 A preto čiňte veci, ktoré som vám povedal, že som videl, že ich bude činiť Pán váš a Vykupiteľ váš; lebo preto mi boli ukázané, aby ste mohli poznať bránu, ktorou máte vstúpiť. Lebo brána, ktorou máte vstúpiť je pokánie a akrst vodou; a potom prichádza bodpustenie hriechov vašich ohňom a Duchom Svätým.

18 A potom ste na tejto atesnej a úzkej bceste, ktorá vedie k večnému životu; áno, vy ste na ňu vstúpili onou bránou; učinili ste podľa prikázaní Otca a Syna; a obdržali ste Ducha Svätého, ktorý csvedčí o Otcovi a Synovi, aby sa naplnil sľub, ktorý on dal, že ak vstúpite na onú cestu, máte obdržať.

19 A teraz, milovaní bratia moji, potom, čo ste vstúpili na túto tesnú a úzku cestu, chcem sa vás opýtať, či je už avykonané všetko? Hľa, hovorím vám: Nie; lebo nedošli by ste tak ďaleko, ak by to nebolo slovom Kristovým s neotrasiteľnou bvierou v neho, úplne sa cspoliehajúc na zásluhy toho, ktorý má moc spasiť.

20 A preto, musíte sa atlačiť vpred so stálosťou v Kristovi, majúc dokonalý jas bnádejeclásku k Bohu, a ku všetkým ľuďom. A preto, ak sa budete tlačiť vpred, hodujúc na slove Kristovom, a dvytrváte do konca, hľa, tak hovorí Otec: Budete mať život večný.

21 A teraz hľa, milovaní bratia moji, toto je tá acesta; a niet danej bžiadnej inej cesty ani žiadneho iného cmena pod nebom, ktorými človek môže byť spasený v kráľovstve Božom. A teraz hľa, toto je dnáuka Kristova a jediná a pravá náuka Otca a eSyna, a Ducha Svätého, čo je fjeden Boh bez konca. Amen.