ʻInisititiutí
Pōpoaki mei he Kau Palesitenisī ʻUluakí
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

“Pōpoaki mei he Kau Palesitenisī ʻUluakí,” Kau Māʻoniʻoní: Ko e Talanoa ʻo e Siasi ʻo Sīsū Kalaisí ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní, Voliume 1, Ko e Fuka ʻo e Moʻoní, 1815–1846 (2018)

“Pōpoaki mei he Kau Palesitenisī ʻUluakí,” Kau Māʻoniʻoní, Voliume 1

Pōpoaki mei he Kau Palesitenisī ʻUluakí

ʻOku kole mai ʻe he ʻEikí ʻi hono kotoa ʻo e ngaahi folofolá ke tau manatuʻi. ʻOku ʻomi ʻe heʻetau manatuʻi hotau tukufakaholo ʻo e tuí, mateakí, mo e vilitakí ha fakakaukau mo e mālohi ʻi heʻetau fehangahangai mo e ngaahi faingataʻa ʻo hotau kuongá.

ʻI he holi ko ʻeni ke manatuʻi “hono lahi ʻo e ʻaloʻofa ʻa e ʻEikí ki he fānau ʻa e tangatá” (Molonai 10:3) ʻoku mau ʻoatu ai e Kau Māʻoniʻoní: Ko e Talanoa ʻo e Siasi ʻo Sīsū Kalaisí ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní. Ko e fuofua voliume ʻeni ʻo ha ngaahi voliume hokohoko ʻe fā. Ko ha fakamatala fakahisitōlia ia ʻoku kau ai ha ngaahi talanoa ʻo e Kau Māʻoniʻoni faivelenga ʻo e kuohilí. ʻOku mau poupouʻi e taha kotoa ke nau lau mo fakaʻaongaʻi e ngaahi nāunau tānaki atu ʻoku maʻu ʻi he ʻinitanetí.

Ko ha konga mahuʻinga kimoutolu ʻo e hokohoko atu e hisitōlia ʻo e Siasí ni. ʻOku mau fakamālō atu ʻi he meʻa kotoa pē ʻoku mou fai ke langa ʻi he ngaahi fakavaʻe ʻo e tuí ʻa ia kuo fakatoka ʻe heʻetau ngaahi kuí.

ʻOku mau fakamoʻoni ko Sīsū Kalaisi ʻa hotau Fakamoʻuí pea ko ʻEne ongoongoleleí ʻa e fuka ʻo e moʻoní ʻi he ʻaho ní. Naʻe ui ʻe he ʻEikí ʻa Siosefa Sāmita ke hoko ko ʻEne palōfita, tangata kikite mo e tangata ma‘u fakahā ʻi he ngaahi ʻaho kimui ní, pea ʻoku hokohoko atu ʻEne ui e kau palōfita moʻuí mo e kau ʻaposetoló ke tataki Hono Siasí.

ʻOku mau lotua ʻe fakalahi ʻe he voliumé ni hoʻomou mahino ki he kuohilí, fakamālohia hoʻomou tuí, mo tokoni ke mou fakahoko mo tauhi e ngaahi fuakava ʻoku fakatau ki he hakeakiʻí mo e moʻui taʻengatá.

Fakaʻapaʻapa atu,

Ko e Kau Palesitenisī ʻUluakí