2010–2019
Vastasest võitusaamise vägi

Vastasest võitusaamise vägi

Kuidas me leiame rahu, peame meeles, kes me oleme, ja ületame vastase kolm võtet?

Vennad ja õed! Ma tänan teid kõige eest, mida te teete, et saada ise ja aidata teistel saada Jeesuse Kristuse tõeliseks jüngriks ning püha templi õnnistusi nautida. Tänan, et olete tublid! Te oleme imelised. Te olete kaunid.

Minu palve on, et me võiksime tunda ära Püha Vaimu kinnitavat mõju, kui mõistame täielikult, et oleme Jumala lapsed. Avalduses „Perekond: läkitus maailmale” kuulutatakse: „Kõik inimesed – mehed ja naised – on loodud Jumala näo järgi. Igaüks on taevaste vanemate armastatud vaimupoeg või -tütar ning seega on igaühel jumalik loomus ja saatus.”1 Me oleme „valitud vaimud, kes jäeti varuks, tulemaks välja aegade täiusel, et võtta osa aluse panemisest suurele viimse aja tööle”2. President Russell M. Nelson on kuulutanud: „Teid õpetati vaimumaailmas, et oleksite valmis kõigeks, millega sellel viimsete aegade viimasel lõigul silmitsi seisate (vt ÕL 138:56). Need õpetused elavad teis edasi!”3

Te olete Jumala äravalitud pojad ja tütred. Teil on vägi vastasest võitu saada. Kuid vastane teab, kes te olete. Ta teab teie jumalikku päritolu ja püüab vähendada teie maist ja taevast potentsiaali, kasutades kolme võtet:

  • pettust,

  • kõrvalejuhtimist,

  • heidutatust.

Pettus

Vastane kasutas pettust oma tööriistana Moosese ajal. Issand kuulutas Moosesele:

„Vaata, sina oled minu poeg. ‥

mul on sinu jaoks töö, ‥ ja sina oled minu Ainusündinu sarnane.”4

Varsti pärast seda imelist nägemust püüdis Saatan Moosest petta. Sõnad, mida ta kasutas, on huvitavad: „Mooses, inimese poeg, kummarda mind!”5 Pettus ei olnud mitte üksnes kutse Saatanat teenida, vaid ka viis, kuidas ta kirjeldas Moosest kui inimese poega. Pidage meeles, et Issand oli äsja Moosesele öelnud, et ta on Jumala poeg, loodud Ainusündinu sarnaseks.

Vastane oli järeleandmatu oma püüetes Moosest petta, kuid Mooses seisis nendele vastu, öeldes: „Lahku minu juurest, Saatan, sest ma kummardan ainult seda ühte Jumalat, kes on hiilguse Jumal!”6 Mooses pidas meeles, kes ta oli – Jumala poeg.

Issanda sõnad Moosesele kehtivad ka teie ja minu kohta. Me oleme loodud Jumala enda näo järgi ja Tal on meie jaoks töö. Vastane püüab meid petta, et me unustaksime, kes me tegelikult oleme. Kui me ei mõista, kes me oleme, on raske näha, kelleks me võime saada.

Kõrvalejuhtimine

Samuti püüab vastane meid Kristusest ja Tema lepingurajast kõrvale juhtida. Vanem Ronald A. Rasband rääkis: „Vastase plaan on meie tähelepanu vaimsetelt tunnistajatelt kõrvale juhtida, samas kui Issand soovib meid valgustada ja oma töös kaasata.”7

Tänapäeval on palju tähelepanu kõrvalejuhtijaid, muuhulgas Twitter, Facebook, virtuaalreaalsuse mängud ja nii edasi. Need tehnoloogilised edusammud on imelised, kuid kui kaotame tähelepanu, võivad need meid jumaliku potentsiaali täitmisest kõrvale juhtida. Nende õige kasutamine võib tuua esile taevase väe ja võimaldada meil olla tunnistajaks imedele, kui püüame mõlemal pool eesriiet Iisraeli kokku koguda.

Olgem tehnoloogia kasutamisel hoolikad, mitte pealiskaudsed.8 Otsigem pidevalt viise, kuidas tehnoloogia võib viia meid Päästjale lähemale ja aidata meil teha Tema tööd, kui valmistume Tema teiseks tulemiseks.

Heidutatus

Viimaseks, vastane püüab tekitada meis heidutatust. Me võime tunda heidutatust, kui võrdleme end teistega või tunneme, et ei ela vastavalt ootustele, kaasa arvatud meie endi ootused.

Kui alustasin doktorantuuri, tundsin end heidutatuna. Programmi pääses tol aastal vaid neli üliõpilast ja teised üliõpilased olid üliandekad. Neil olid kõrgemad tulemused ja rohkem töökogemust juhtivatel kohtadel ning neist õhkus enesekindlat võimekust. Pärast kahte nädalat programmis hakkasid heidutatus ja kahtlus minus võimust võtma, see muutus peaaegu talumatuks.

Otsustasin, et kui ma tahan nelja-aastase programmi lõpuni teha, pean igal semestril Mormoni Raamatu läbi lugema. Kui lugesin iga päev, märkasin Päästja sõnu, et Püha Vaim õpetab mulle kõik ja tuletab mulle kõik asjad meelde.9 See kinnitas taas seda, kes ma Jumala pojana olen, tuletas meelde ennast teistega mitte võrrelda ja andis mulle kindlust oma jumalikus rollis edu saavutada.10

Mu kallid sõbrad! Palun ärge laske kellelgi oma õnne röövida. Ärge võrrelge ennast teistega! Palun pidage meeles Päästja armastavaid sõnu: „Rahu ma jätan teile; oma rahu ma annan teile; mina ei anna teile nõnda nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ja ärgu mingu araks!”11

Kuidas me seda teeme? Kuidas me selle rahu leiame, peame meeles, kes me oleme, ja ületame vastase kolm võtet?

Esiteks pidage meeles, et esimene suur käsk on armastada Jumalat kogu südamest, väest, meelest ja jõust.12 Kõik, mida teeme, peaks olema motiveeritud meie armastusest Tema ja Ta Poja vastu. Kui arendame oma armastust nende vastu nende käske pidades, suureneb meie võime armastada iseennast ja teisi. Me hakkame teenima peret, sõpru ja naabreid, kuna näeme neid, nagu Päästja neid näeb – Jumala poegade ja tütardena.13

Teiseks palvetage Isa poole Jeesuse Kristuse nimel iga päev, iga päev, iga päev. 14 Just palve kaudu võime tunda Jumala armastust ja näidata Talle oma armastust. Palve kaudu väljendame tänu ning palume jõudu ja julgust alistada oma tahe Jumala tahtele ning olla kõigis asjades juhitud.

Ma õhutan teid, „paluge Isa kogu südame jõuga, et te võiksite täituda selle armastusega, ‥ et te võiksite saada Jumala poegadeks [ja tütardeks]; et kui ta ilmub, oleme tema sarnased.”15

Kolmandaks lugege ja uurige Mormoni Raamatut iga päev, iga päev, iga päev.16 Minu Mormoni Raamatu uurimine läheb paremini, kui loen, mõeldes mõne küsimuse peale. Lugedes küsimusele mõeldes võime saada ilmutust ja tunda, et prohvet Joseph Smith rääkis tõtt, kui ta kuulutas: „Mormoni Raamat on korrektsem igast raamatust maa peal ‥ ning et inimene saab selle õpetuste järgi elades Jumalale ligemale kui ühegi teise raamatu abil.”17 Mormoni Raamat sisaldab Kristuse sõnu ja aitab meil meeles pidada, kes me oleme.

Viimaseks võtke palvemeelselt sakramenti iga nädal, iga nädal, iga nädal. Lepingute ja preesterluse talituste, muuhulgas sakramendi kaudu avaldub meie elus jumalikkuse vägi.18 Vanem David A. Bednar on õpetanud: „Sakramenditalitus on püha ja korduv kutse siiralt meelt parandada ja saada vaimselt uuendatud. Sakramendist osavõtmine ise ei vabasta pattudest. Kuid kui me end selleks pühaks talituseks teadlikult ette valmistame ning selles pühas talituses murtud südame ja kahetseva vaimuga osaleme, saab meile osaks lubadus, et Issanda Vaim on alati meiega.”19

Võttes alandlikult sakramenti, peame meeles Jeesuse kannatusi pühas Ketsemani aias ja Tema ohverdust ristil. Me avaldame Isale tänu, et Ta saatis oma Ainusündinud Poja, meie Lunastaja, ja näitame valmisolekut pidada kinni Tema käskudest ning Teda alati meeles pidada.20 Sakramendiga kaasneb vaimne valgustatus. See on isiklik, vägev ja vajalik.

Mu sõbrad! Ma luban, et kui me püüame armastada Jumalat kõigest oma südamest, palvetame Jeesuse Kristuse nimel, loeme Mormoni Raamatut ja võtame palvemeelselt osa sakramendist, on meil Issanda väel võime saada võitu vastase pettusest, vähendada kõrvalejuhtimist, mis piirab meie jumalikku potentsiaali, ning seista vastu heidutatusele, mis vähendab meie võimet Taevase Isa ja Tema Poja armastust tunda. Me hakkame täielikult mõistma, kes me Jumala poegade ja tütardena oleme.

Vennad ja õed! Ma jagan teiega oma armastust ja kuulutan oma tunnistust, et tean, et Taevane Isa elab ning Jeesus on Kristus. Ma armastan neid. Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on Jumala kuningriik maa peal. Me oleme jumalikult määratud koguma kokku Iisraeli ja seda maad Messia teiseks tulemiseks ette valmistama. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.