2010–2019
Olge usklikud, mitte uskmatud

Olge usklikud, mitte uskmatud

Peame iga päev sihilikult aega võtma, et ennast maalimast lahti ühendada ja võtta ühendust taevaga.

Mõni aeg tagasi ärkasin ma üles ja valmistusin pühakirju uurima. Võtsin kätte nutitelefoni ja istusin voodi kõrvale toolile, plaanides avada evangeeliumi raamatukogu rakendust. Avasin telefoni ja olin juba uurimist alustamas, kui nägin poole tosina jagu teateid öösel saabunud tekstisõnumite ja e-kirjade kohta. Mõtlesin: „Vaatan need sõnumid kiiresti üle ja asun siis kohe pühakirju uurima.” Kuid kaks tundi hiljem lugesin ma ikka veel tekstisõnumeid, e-kirju, uudiste lühikokkuvõtteid ja sotsiaalmeediapostitusi. Mõistes, mis kell on, tormasin meeletuna end päevaks valmis seadma. Sel hommikul jäi mul pühakirjauurimine vahele ja seetõttu ei saanud ma vaimset kosutust, mida olin lootnud.

Vaimne kosutus

Olen kindel, et paljud teist teavad, millest ma räägin. Nüüdisaja tehnika õnnistab meid mitmeti. Me hoiame seeläbi ühendust sõprade ja perega, leiame infot ja saame uudiseid kogu maailma hetkesündmuste kohta. Samal ajal võib see ka juhtida meid eemale tähtsaimast ühendusest: meie ühendusest taevaga.

Kordan seda, mida on öelnud meie prohvet, president Russell M. Nelson: „Elame keerukas ja üha riiakamas maailmas. Pidev ligipääs sotsiaalmeediale ja 24-tunnine uudistetsükkel pommitavad meid lakkamatu sõnumivooluga. Kui meil peaks olema mingigi lootus need tõde ründavad arvukad hääled ja inimfilosoofiad läbi sõeluda, peame õppima saama ilmutust.”

President Russell M. Nelson jätkas hoiatusega, et „eesootavatel päevadel pole võimalik vaimselt ellu jääda ilma Püha Vaimu juhatava, suunava, trööstiva ja pideva mõjuta.”1

Aastaid tagasi jutustas juhataja Boyd K. Packer hirvekarjast, kes jäi tugeva lumesaju tõttu oma looduslikust elupaigast väljapoole lõksu ja oleks võinud nälga surra. Püüdes hirvi päästa, kallasid mõned heasoovlikud inimesed seal piirkonnas laiali autokoormate jagu heina. See polnud see, mida hirved tavaliselt söövad, kuid nad lootsid, et see aitab hirvedel vähemalt talve üle elada. Kahjuks leiti enamik hirvi hiljem surnuna. Nad olid söönud heina, kuid ei saanud sellest kosutust ja nälgisid täis kõhuga surnuks.2

Paljud sõnumid, millega meid infoajastul pommitatakse, on vaimselt väärt sama kui hein hirvedele. Me võime seda päev otsa süüa, kuid ei saa sellest kosutust.

Kust leida tõelist vaimset kosutust? See pole just eriti sageli sotsiaalmeedia suunitlus. Leiame seda, kui „pürgi[me] edasi oma teel” lepingurajal, „kogu aeg raudkäsipuust tugevalt kinni hoides”, ja sööme elupuu vilja.3 See tähendab, et peame iga päev sihilikult aega võtma, et ennast maalimast lahti ühendada ja võtta ühendust taevaga.

Lehhi nägi oma unenäos inimesi, kes maitsesid vilja, kuid siis hülgasid selle suure ja ruumika hoone ehk maailma uhkuse mõjul.4 Noortel on täiesti võimalik kasvada üles viimse aja pühade kodus, käia Kirikus kõikidel õigetel koosolekutel ja tundides, saada koguni osa templitalitustest ning kõndida siis eemale „keelatud radadele ning jä[äda] kadunuks”.5 Miks nii juhtub? Paljuski juhtub see seetõttu, et teinud küll kaasa vaimsusele omaseid liigutusi, polnud nad tõeliselt usule pöördunud. Neid toideti, kuid nad ei saanud kosutust.

Seevastu olen ma kohanud paljusid teist, noored viimse aja pühad, kes on terased, tugevad ja ustavad. Te teate, et olete Jumala pojad ja tütred ning et Tal on teie jaoks töö. Te armastate Jumalat „kõigest oma südamest, väest, meelest ja jõust”.6 Te peate kinni lepingutest ja teenite teisi, alustades kodust. Te rakendate usku, parandate meelt ja muutute iga päevaga paremaks ning see toob teile üha jätkuvat rõõmu. Te valmistute templiõnnistusteks ja muudeks võimalusteks, mis teil Päästja tõeliste järgijatena avanevad. Te aitate valmistada maailma teiseks tulemiseks, kutsudes kõiki tulema Kristuse juurde ja saama Tema lepituse õnnistusi. Te olete ühenduses taevaga.

Jah, teil on raskusi, kuid nii on igas põlvkonnas. See on meie aeg ja meil on vaja olla usklikud, mitte uskmatud. Tunnistan, et Issand teab meie raskusi ja valmistab president Nelsoni juhtimisel meid nendega toime tulema. Usun, et prohveti hiljutine üleskutse luua kodukeskne kirik, mis saab tuge sellest, mida teeme oma kogudusehoonetes,7 on mõeldud selleks, et aidata meil jääda vaimse alatoitumuse ajastu ellu ja lausa edeneda.

Kodukesksus

Mida tähendab kodukeskne kirik? Kodud võivad paista kõikjal maailmas väga erinevad. Võib-olla kuulute perekonda, mis on olnud Kirikus mitu põlvkonda. Või olete oma peres ainuke Kiriku liige. Võite olla abielus või vallalised, lastega või lasteta peres.

Olukorrast hoolimata saate teha oma kodust evangeeliumi õppimise ja selle järgi elamise keskpunkti. See tähendab lihtsalt seda, et võtate endale vastutuse oma pöördumise ja vaimse kasvu eest. See tähendab järgida president Nelsoni nõuannet „[ümber ehitada] oma kodu usu pühamuks”.8

Vastane püüab teid veenda, et vaimne kosutus pole vajalik, või veidi kavalamalt, et sellega võib oodata. Ta on tähelepanu kõrvalejuhtimise meister ja edasilükkamise autor. Ta juhib teie tähelepanu asjadele, mis näivad pakilised, kuid tegelikkuses pole kuigi tähtsad. Ta tahaks, et teeksite „enesele tüli paljude asjadega”, nii et see, mida on „tarvis”,9 jääks tähelepanuta.

Olen nii tänulik oma „head[e] vanemate”10 eest, kes kasvatasid oma perekonda kodus, kus sai pidevalt vaimset kosutust, valitsesid armastavad suhted ja vaba aja tegevused olid tervislikud. Noorena neilt saadud õpetused on hoidnud mind heal jalgealusel. Lapsevanemad, palun looge oma lastega tugev suhe. Neil on vaja, et veedaksite nendega rohkem aega, mitte vähem.

Kiriku tugi

Seda tehes on Kirik teile toeks. Meie kirikukogemused saavad kodust vaimset kosutust tugevdada. Sel aastal oleme sellist Kiriku tuge näinud Pühapäevakoolis ja Algühingus. Lisaks näeme seda Aaroni preesterluse ja Noorte Naiste koosolekutel. Jaanuarist alates nende koosolekute õppekava veidi korrigeeritakse. Õppekava keskendub endiselt evangeeliumiteemadele, kuid need teemad ühitatakse õpikuga „Tule, järgne mulle – isiklikuks ja peres kasutamiseks”. Muudatus on väike, kuid võib avaldada suurt mõju noorte vaimsele kosutusele.

Millist muud tuge Kirik pakub? Me võtame Kirikus sakramenti, mis aitab meil igal nädalal üha uuesti Päästjale pühenduda. Ja Kirikus koguneme teiste usklikega, kes on teinud samu lepinguid. Meie ja teiste Jeesuse Kristuse jüngrite vahel kujunevad armastavad suhted võivad olla meie kodukesksele jüngripõlvele vägevaks toeks.

Kui ma olin 14-aastane, kolis mu pere uude naabruskonda. Võib-olla ei tundu see teile kohutava tragöödiana, kuid minu arvates rikkus see tookord kõik ära. See tähendas, et minu ümber on inimesed, keda ma ei tunne. See tähendas, et kõik teised mu koguduse noored mehed käisid teises koolis. Mõtlesin oma 14-aastase mõistusega: „Kuidas mu vanemad mulle nii teha saavad?” Tundsin, et mu elu on rikutud.

Kuid Noorte Meeste ürituste kaudu tutvusin teiste oma kvoorumi liikmetega ja neist said minu sõbrad. Lisaks hakkasid piiskopkonna liikmed ja Aaroni preesterluse nõustajad minu elust tavalisest enam huvituma. Nad tulid mu spordiüritustele. Nad kirjutasid mulle innustussõnumeid, mida olen siiani alles hoidnud. Nad jätkasid ühenduse pidamist, kui läksin kõrgkooli ja misjonile. Üks neist oli koguni lennujaamas, kui ma koju tulin. Olen nende tublide vendade ning nende armastusega põimunud kõrgete ootuste eest igavesti tänulik. Nad suunasid mind taeva poole ning elu sai helge, õnnelik ja rõõmus.

Kuidas aitame vanemate ja juhtidena oma noortel teada, et nad ei kõnni lepingurajal üksinda? Lisaks omavaheliste suhete tugevdamisele kutsume neid suurtele ja väikestele kogunemistele – alates noortekonverentsidest ja -laagritest kuni iganädalaste kvoorumi- ja klassiüritusteni välja. Ärge iial alahinnake jõudu, mida annab teiste inimestega kogunemine, kes püüavad samuti tugevad olla. Piiskopid ja teised juhid! Palun pöörake oma koguduses tähelepanu laste ja noorte kosutamisele. Neil on vaja, et veedaksite nendega rohkem aega, mitte vähem.

Pole vahet, kas olete juht, naaber, kvoorumi liige või lihtsalt mõni teine püha, kui teil on võimalus puudutada mõne noore elu, siis aidake tal saada ühendust taevaga. Teie mõju võib olla täpselt selline kiriklik tugi, mida see noor vajab.

Vennad ja õed! Tunnistan, et Jeesus Kristus on selle Kiriku eesotsas. Ta inspireerib meie juhte ja juhatab meid vaimse kosutuse juurde, mida viimsel ajal ellujäämiseks ja edenemiseks vajame. See vaimne kosutus aitab meil olla usklikud, mitte uskmatud. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.