2010–2019
Kiriku üldjuhtide, piirkonna seitsmekümnete ja kõrgemate ametikandjate toetamine

Kiriku üldjuhtide, piirkonna seitsmekümnete ja kõrgemate ametikandjate toetamine

Vennad ja õed! Tehakse ettepanek, et me toetaksime Russell Marion Nelsonit prohveti, nägija ja ilmutajana ning Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku presidendina, Dallin Harris Oaksi esimese nõuandjana Esimeses Presidentkonnas ning Henry Bennion Eyringit teise nõuandjana Esimeses Presidentkonnas.

Need, kes on poolt, võivad seda näidata.

Kui keegi on vastu, võite seda näidata.

Tehakse ettepanek, et toetaksime Dallin H. Oaksi Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhatajana ja M. Russell Ballardit Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi tegevjuhina.

Kes on poolt, palun näidake.

Kui keegi on vastu, võite seda näidata.

Tehakse ettepanek, et toetaksime Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmetena: M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Andersen, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Gerrit W. Gong ja Ulisses Soares.

Need, kes on poolt, palun näidake seda.

Kui keegi on vastu, võite seda näidata.

Tehakse ettepanek, et me toetaksime nõuandjaid Esimeses Presidentkonnas ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumit prohvetite, nägijate ja ilmutajatena.

Kõik, kes on poolt, palun näidake.

Kui keegi on vastu, näidake samamoodi.

Tehakse ettepanek, et me vabastame tänuavaldusega nende pühendunud teenimise eest järgmised vanemad: Wilford W. Andersen, Kim B. Clark, Lawrence E. Corbridge, Claudio R. M. Costa, Bradley D. Foster, O. Vincent Haleck, Donald L. Hallstrom, Steven E. Snow ning Larry Y. Wilson, kes teenisid üldjuhtidest seitsmekümnetena, ja anda neile emeriitstaatus.

Need, kes soovivad ühineda meiega, et avaldada tänu neile vendadele ja nende peredele suurepärase teenimise eest, palun näidake seda.

Tehakse ettepanek, et me vabastame järgmised piirkonna seitsmekümned: Julio C. Acosta, Blake R. Alder, Alain L. Allard, Omar A. Alvarez, Taiichi Aoba, Carlos F. Arredondo, Aley K. Auna Jr., Grant C. Bennett, Michael H. Bourne, Rómulo V. Cabrera, Wilson B. Calderón, Hernando Camargo, José C. F. Campos, Nicolás Castañeda, Walter Chatora, Zeno Chow, Robert J. Dudfield, J. Kevin Ence, Meliula M. Fata, K. Mark Frost, Claude R. Gamiette, Maurício G. Gonzaga, Leonard D. Greer, Jose L. Isaguirre, Tae Gul Jung, Sergio L. Krasnoselsky, Milan F. Kunz, Bryan R. Larsen, G. Kenneth Lee, Geraldo Lima, W. Jean-Pierre Lono, Khumbulani Mdletshe, Dale H. Munk, Norman R. Nemrow, Yutaka Onda, Wolfgang Pilz, Raimundo Pacheco De Pinho, Gennady N. Podvodov, Abraham E. Quero, Marco A. Rais, Steven K. Randall, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Edwin A. Sexton, Raúl H. Spitale, C. Walter Treviño, ‘Aisake K. Tukuafu, Juan A. Urra, Raul S. Villanueva ja Leonard Woo.

Need, kes soovivad ühineda meiega, et avaldada tänu neile suurepärase teenimise eest, palun näidake seda.

Tehakse ettepanek, et me toetaksime järgmisi vendi uute piirkonna seitsmekümnetena: Michel J. Carter, Alfred Kyungu, R. Pepper Murray, Ryan K. Olsen ja Iotua Tune.

Need, kes on poolt, võivad seda näidata.

Kui keegi on vastu, võite seda näidata.

Tehakse ettepanek, et me toetame teisi Kiriku üldjuhte, piirkonna seitsmekümneid ja kõrgemaid ametikandjaid kutsetes, mis neil hetkel on.

Kõik, kes on poolt, palun näidake.

Kui keegi on vastu, näidake samamoodi.

Kõik, kes on mingile ettepanekule vastu, peaksid võtma ühendust oma vaiajuhatajaga.

Vennad ja õed! Me täname teid jätkuva usu ja palvete eest Kiriku juhtide eest.