2010–2019
Tule, järgne mulle – Issanda vastustrateegia ja ennetav tegevusplaan

Tule, järgne mulle – Issanda vastustrateegia ja ennetav tegevusplaan

Issand valmistab oma rahvast vastase rünnakuteks ette. „Tule, järgne mulle” on Issanda vastustrateegia ja ennetav tegevusplaan.

Me rõõmustame, et kohtume sellel Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku suurepärasel üldkonverentsil. On õnnistus saada Tema prohvetite ja apostlite õpetuste kaudu teada Issanda mõtted ja tahe. President Russell M. Nelson on Issanda elav prohvet. Oleme väga tänulikud temalt täna saadud inspireeritud nõuannete ja juhatuse eest.

Lisan oma tunnistuse siin varem jagatutele. Ma tunnistan Jumalast, meie Igavesest Isast. Ta elab ja armastab meid ning vaatab meie üle. Tema õnneplaan paneb aluse selle sureliku elu õnnistusele ja lõpuks ka Tema juurde tagasipöördumisele.

Ma tunnistan samuti Jeesusest Kristusest. Ta on Jumala Ainusündinud Poeg. Ta päästis meid surmast ja Ta lunastab meid patust, kui rakendame Temasse usku ja meelt parandame. Tema lõputu lepitav ohverdus meie eest toob surematuse ja igavese elu õnnistused. „Jumal olgu tänatud oma jumaliku Poja võrreldamatu anni eest.” (Elav Kristus: apostlite tunnistus – ChurchofJesusChrist.org)

Viimse aja pühad kogu maailmas on õnnistatud, et teenida Jeesust Kristust Tema templites. Ühte sellist templit ehitatakse praegu Kanadas Winnipegis. Mu naisel Anne Mariel ja minul oli võimalus selle aasta augustis seda ehitust külastada. See tempel on imekaunilt kavandatud ja valmides kindlasti suurepärane. Kuid ei saa olla suurepärast templit Winnipegis ega kusagil mujal, kui pole püsivat ja kindlat alust.

Winnipegis muutsid vahelduvad miinus- ja plusskraadid ning seetõttu kerkiv maapind templi vundamendi rajamise raskeks. Seepärast otsustati, et selle templi vundamendi betooni pannakse 70 terasvaia. Need vaiad on ligi 20 meetri pikkused ja nende läbimõõt on 30–50 sentimeetrit. Neid taoti maasse, kuni need jõudsid maapinnas 15 meetri sügavusel laiuva aluskivimini. Sel moel moodustavad need 70 vaia Winnipegi kauni templi püsiva ja kindla vundamendi.

Viimse aja pühadena otsime elus samasugust püsivat ja kindlat alust – vaimset alust, mis on vajalik meie teekonnal siin surelikkuses ja taevasesse koju tagasipöördumiseks. See alus rajatakse meie Issandasse Jeesusesse Kristusesse pöördumise aluskivimile.

Meil on meeles Heelamani õpetused Mormoni Raamatus: „Ja nüüd, mu pojad, pidage meeles, pidage meeles, et oma Lunastaja kaljule, kes on Kristus, Jumala Poeg, peate te ehitama oma aluse; et kui kurat saadab välja oma vägevad tuuled, jah, oma nooled keeristuules, ‥ ei ole sel mingit võimu teie üle, et tõmmata teid alla lõputu häda ja viletsuse kuristikku, tänu kaljule, millele te olete ehitanud, mis on kindel alus, alus, millele ehitades inimesed ei saa langeda.” (Hl 5:12)

Õnneks elame ajal, mil prohvetid ja apostlid õpetavad meile Päästjast Jeesusest Kristusest. Nende nõuannete järgimine aitab meil rajada kindla aluse Kristuses.

Aasta tagasi 2018. a sügisesel üldkonverentsil andis president Russell M. Nelson meile järgmise avalduse ja hoiatuse: „Kiriku kauaaegne eesmärk on aidata kõikidel liikmetel suurendada usku meie Issandasse Jeesusesse Kristusesse ja Tema lepitusse, aidata neil teha ja pidada lepinguid Jumalaga ning tugevdada ja pitseerida nende peresid.” Selles tänapäeva keerulises maailmas ei ole see kerge. Vastane suurendab oma rünnakuid usu, meie ja meie perede vastu üha kasvaval määral. Et vaimselt ellu jääda, on meil vaja vastustrateegiaid ja ennetavaid tegevusplaane.”(Avasõnad. – 2018. a sügisene üldkonverents; rõhutus lisatud)

President Nelsoni sõnumi järel tutvustas vanem Quentin L. Cook Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist materjali „Tule, järgne mulle – isiklikuks ja peres kasutamiseks”. Ta ütles oma kõnes:

Selle aasta jaanuarist hakkasid viimse aja pühad üle maailma uurima Uut Testamenti, võttes juhiseks materjali „Tule, järgne mulle”. Materjali „Tule, järgne mulle” iganädalased ajakavad aitavad meil pühakirju, evangeeliumi ning prohvetite ja apostlite õpetusi uurida. See on meie kõigi jaoks imeline materjal.

Mida me näeme pärast üheksa kuu pikkust ülemaailmset pühakirjade uurimise pingutust? Me näeme, et viimse aja pühade usk ja pühendumine Issandale Jeesusele Kristusele on kõikjal kasvamas. Me näeme, kuidas isiklikult ja perena võetakse nädala sees aega, et meie Päästja sõnu uurida. Me näeme, kuidas meie pühapäevastes klassides evangeeliumi õpetamine paraneb, kui uurime pühakirju kodus ja jagame kirikus oma arusaamu. Me näeme perede suurenenud rõõmu ja ühtsust, kuna me pühakirjade pelgalt lugemise asemel nüüd pühakirju põhjalikult uurime.

Mul on olnud au rääkida paljude viimse aja pühadega ja kuulda nende endi käest nende kogemusi seoses materjaliga „Tule, järgne mulle” . Nende usukogemused rõõmustavad mu südant. Siin on vaid mõned kommentaarid, mida olen kuulnud Kiriku liikmetelt erinevates maailma paikades:

  • Üks isa rääkis: „Mulle meeldib materjal „Tule, järgne mulle”, kuna see pakub võimalusi oma lastele Päästjast tunnistada.”

  • Teises kodus ütles üks laps: „See on võimalus kuulda oma vanemaid tunnistusi jagamas.”

  • Üks ema rääkis: „Oleme saanud inspiratsiooni, kuidas Jumal esikohale seada. Aeg, mida arvasime, et meil pole, on täidetud lootuse, rõõmu, rahu ja kordaminekutega viisil, mida me ette ei kujutanud.”

  • Abielupaar täheldas: „Loeme pühakirju teistmoodi kui eales varem. Õpime palju rohkem, kui eales varem õppinud oleme. Issand tahab, et näeksime asju teistmoodi. Issand valmistab meid ette.”

  • Üks ema ütles: „Mulle meeldib, et õpime koos samu asju. Enne me lihtsalt lugesime. Nüüd me õpime.”

  • Üks õde jagas selget väljavaadet: „Varem oli õppetund ja pühakirjad täiendasid seda. Nüüd on pühakirjad ja õppetund täiendab neid.”

  • Teine õde kommenteeris: „Tunnen erinevust, kui ma seda teen, võrreldes sellega, kui ma seda ei tee. Leian, et mul on teistele Jeesusest Kristusest ja meie usust lihtsam rääkida.”

  • Üks vanaema ütles: „Helistan pühapäeviti oma lastele ja lastelastele ning me jagame omavahel mõtteid seoses materjaliga „Tule, järgne mulle”.”

  • Üks õde tähendas: „Materjaliga „Tule, järgne mulle” on tunne, nagu oleks Päästja isiklikult mind teenimas. See on taevane inspiratsioon.”

  • Üks isa rääkis: „Kui kasutame materjali „Tule, järgne mulle”, oleme nagu Iisraeli lapsed, märgistades oma uksepiidad ja kaitstes oma peret hävitaja mõju eest.”

Vennad ja õed! On rõõm teiega rääkida ja kuulda, kuidas teie püüdlused seoses materjaliga „Tule, järgne mulle” on teie elu õnnistanud. Suur tänu teie pühendumise eest!

Uurides pühakirju ja juhindudes materjalist „Tule, järgne mulle”, tugevdab see meie pöördumist Jeesusesse Kristusesse ja Tema evangeeliumisse. Me mitte lihtsalt ei asenda pühapäeviti ühte tundi kirikus lisatunniga pühakirjade uurimiseks kodus. Evangeeliumi õppimine on kogu nädala jooksul tehtav pidev töö. Nagu üks õde mulle tabavalt ütles: „Eesmärk ei ole muuta Kirik tunni võrra lühemaks, vaid muuta Kirik kuus päeva pikemaks!”

Mõelgem nüüd taas meie prohveti, president Nelsoni hoiatusele, mille ta 2018. a sügisest üldkonverentsi avades meile andis:

„Vastane suurendab oma rünnakuid usu, meie ja meie perede vastu üha kasvaval määral. Et vaimselt ellu jääda, on meil vaja vastustrateegiaid ja ennetavaid tegevusplaane.” (Avasõnad)

Seejärel (umbes 29 tundi hiljem) pühapäeva pärastlõunal kuulutas ta konverentsi lõppenuks sõnadega: „Kui te töötate usinalt, et kujundada oma kodu evangeeliumi õppimise keskmeks, siis ‥ vastase mõju teie elus ja teie kodus väheneb.” (Eeskujulikuks viimse aja pühaks saamine. – 2018. a sügisene üldkonverents)

Kuidas saavad vastase rünnakud üha suureneda, kui samal ajal vastase mõju tegelikult väheneb? Nii võib juhtuda, ja see juhtub kogu Kirikus, kuna Issand valmistab oma rahvast vastase rünnakuteks ette. „Tule, järgne mulle” on Issanda vastustrateegia ja ennetav tegevusplaan. Nagu president Nelson õpetas: „Uuel kodukesksel ja Kiriku toetataval lõimitud õppekaval on potentsiaal vallandada perekondade vägi.” Kuid see nõuab meilt suurimaid pingutusi. Me peame „seda kohusetundlikult ja hoolikalt järgima, et muuta oma kodu usupühamuks” (Eeskujulikuks viimse aja pühaks saamine).

Lõppude lõpuks ütles president Nelson ka seda, et „me vastutame ise oma isikliku vaimse kasvu eest”. (Avasõnad)

Issand valmistab meid materjali „Tule, järgne mulle” abil ette „rasketeks aegadeks, millega me nüüd silmitsi seisame” (Quentin L. Cook. Sügav ja kestev pöördumine). Ta aitab meil rajada seda kindlat alust, alust, millele ehitades inimesed ei saa langeda (vt Hl 5:12) – alust, kus tunnistus on ankurdatud kindlalt meie Issandasse Jeesusesse Kristusesse pöördumise aluskivimisse.

Tugevdagu meid igapäevased pühakirjade uurimise püüded ja tõestagu, et oleme lubatud õnnistuste väärilised. Ma palvetan selle eest Jeesuse Kristuse nimel, aamen.