2010–2019
Muudatused noorte tugevdamiseks

Muudatused noorte tugevdamiseks

Kui meie noortele pööratakse nii tugevat tähelepanu, siis saavad noored mehed ja noored naised oma ülesannetes hakkama ja püsivad lepingurajal.

Suur tänu, kallis president Nelson, selle rõõmsa ilmutusliku juhatuse eest seoses tunnistajatega ristimistalitustel, ja juhatusega, mida oled palunud meil jagada selle kohta, kuidas aidata tugevdada noori ja arendada nende püha potentsiaali.

Enne kui ma jagan teiega kõnealuseid muudatusi, soovime väljendada siirast tänu selle erakorralise viisi eest, kuidas liikmed on reageerinud arengutele evangeeliumi jätkuvas taastamises. Paistab, et olete järginud president Nelsoni aastatagust soovitust ja võtnud ära oma vitamiinid.1

Uurite kodus rõõmsalt „Tule, järgne mulle” programmi.2 Olete samuti tulnud vastu kohandustele kirikus. Vanemate kvoorumi liikmed ja Abiühingu õed teevad koos päästmistööd.3

Tunneme teie eest ülevoolavat tänu.4 Oleme eriti tänulikud, et meie noored on jätkuvalt tugevad ja ustavad.

Meie noored elavad toredal, kuid katsumusterohkel ajal. Kunagi pole neile saadaval olevate valikute hulk olnud äärmuslikum. Üks näide: tänapäeva nutitelefon võimaldab juurdepääsu imeliselt tähtsale ja meeliülendavale infole, sealhulgas pereajalugu ja pühakirjad. Teisest küljest sisaldab see rumalusi, ebamoraalsust ja kurja, mis polnud varem niivõrd lihtsalt kättesaadav.

Et aidata teie noortel nendes valikute labürindis orienteeruda, on Kirik ette valmistanud kolm põhjalikku ja igakülgset algatust. Esiteks on tugevdatud õppekava ja laiendatud seda kodudesse. Teiseks esitlesid president Russell M. Nelson, juhataja M. Russell Ballard ja teised juhtivadametikandjad eelmisel pühapäeval laste- ja noorteprogrammi, mis sisaldab toredaid tegevusi ja isiklikku arengut. Kolmas algatus on organisatsioonilised muudatused, et aidata piiskoppidel ja teistel juhtidel rohkem noortele keskenduda. See fookus peab olema vaimselt vägev ja aitama noortel saada selleks noorte väesalgaks, kelleks president Nelson on neil saada palunud.

Omavahel seotud mustrid

Need püüdlused koos eelmiste aastate jooksul välja kuulutatud muudatustega ei ole isoleeritud muudatused. Iga muudatus on oluline osa omavahel seotud mustrist, et õnnistada pühasid ja valmistada neid ette kohtuma Jumalaga.

Üks selle mustri osa on seotud pealekasvava põlvkonnaga. Meie noortel on palutud võtta rohkem isiklikku vastutust nooremas eas – ilma, et vanemad ja juhid teeksid seda, millega noored ise hakkama saavad.5

Teadaanne

Täna teatame organisatsioonilistest muudatustest seoses noortega koguduse ja vaia tasemel. Nagu president Nelson selgitas, räägib õde Bonnie H. Cordon noorte naistega seotud muudatustest naisteistungil. Üks põhjus selleks muudatuseks, millest ma räägin, on tugevdada Aaroni preesterluse hoidjaid, kvoorume ja kvoorumite juhatusi. Need muudatused viivad meie tegevused kooskõlla kirjakohaga Õpetus ja Lepingud 107:15, mis ütleb: „Piiskopkond on selle [Aaroni] preesterluse juhatus ja ta hoiab selle võtmeid ehk volitust.”

Üks piiskopi pühakirjajärgseid kohustusi on juhtida preestreid ja nendega koos nõu pidada, õpetades preestritele nende ametikohustusi.6 Lisaks sellele on esimesel nõuandjal piiskopkonnas eriline kohustus õpetajate ja teisel nõuandjal diakonite üle.

Seepärast, et olla kooskõlas selle ilmutusega Õpetuse ja Lepingute raamatus, kaotatakse Noorte Meeste juhatused koguduse tasemel. Need ustavad vennad on teinud palju head ja me avaldame neile oma tänu.

Me loodame, et piiskopkonnad panevad suurt rõhku ja keskenduvad noorte meeste preesterluse kohustustele ja aitavad neid nende kvoorumi ülesannetes. Võimekad täiskasvanud Noorte Meeste nõustajad kutsutakse Aaroni preesterluse kvoorumi juhatusi ja piiskopkonda nende ülesannetes abistama.7 Oleme kindlad, et kui meie noortele pööratakse nii tugevat tähelepanu, siis saavad noored mehed ja noored naised oma ülesannetes hakkama ja püsivad lepingurajal.

Issanda inspireeritud plaanis vastutab piiskop kõigi koguduse liikmete eest. Ta õnnistab nii noorte vanemaid kui ka noori. Üks piiskop leidis, et suutis aidata ühel noorel mehel, kellel oli probleeme pornograafiaga, meelt parandada ainult seeläbi, et aitas tema vanematel reageerida poja probleemile armastuse ja mõistmisega. Noore mehe terveks saamine oli tervendav kogu tema pere jaoks ja võimalik tänu piiskopi tööle kogu pere nimel. Nüüd on sellest noorest mehest saanud vääriline Melkisedeki preesterluse hoidja ja põhimisjonär.

Nagu sellest loost selgub, võimaldavad need muudatused:

  • aidata piiskoppidel ja nende nõuandjatel keskenduda nende põhikohustustele noorte ja Algühingu laste jaoks;

  • asetada Aaroni preesterluse väe ja kohustused iga noore mehe isikliku elu ja eesmärkide keskmesse.

Samuti aitavad need muudatused:

  • rõhutada Aaroni preesterluse kvoorumijuhatuste kohustusi ja nende otsest aruandlust piiskopkonnale;

  • motiveerida täiskasvanud juhte abistama ja olema mentoriks Aaroni preesterluse kvoorumijuhatustele nende ametiväe ja volituse suurendamisel.

Nagu varem mainitud, ei vähenda need muudatused piiskopkonna kohustusi noorte naiste ees. Nagu president Nelson just õpetas, on „[piiskopi] esmane ja kõige tähtsam ülesanne hoolitseda oma koguduse noorte meeste ja noorte naiste eest”8.

Kuidas meie armastatud ja töökad piiskopid seda kohustust täidavad? Nagu te mäletate, mugavdati 2018. aastal Melkisedeki preesterluse kvoorumeid, et nad töötaksid veelgi tihedamalt koos Abiühingutega, et vanemate kvoorumid ja Abiühingud võiksid piiskopi juhatusel aidata toetada neid tähtsaid kohustusi, mis varem nõudsid suure osa piiskopi ajast. Nende kohustuste hulka kuulus koguduse misjonitöö ning templi- ja pereajalootöö9 – ning samuti suur osa koguduse liikmete teenimisest.

Piiskop ei või delegeerida teatud kohustusi, nagu noorte tugevdamine, kohtumõistjaks olemine, abivajajate eest hoolitsemine ning finantsasjade ja ajalike asjade eest hoolitsemine. Neid on aga vähem, kui me varem oleme arvanud. Nagu vanem Holland selgitas eelmisel aastal, kui teatati muudatustest Melkisedeki preesterluse kvoorumites: „Piiskop jääb muidugi koguduse juhtivaks ülempreestriks. Kuid see uus vastutuse jaotus [vanemate kvoorumi ja Abiühinguga] peaks võimaldama tal juhtida Melkisedeki preesterluse ja Abiühingu tööd ilma, et ta peaks ise kummagi organisatsiooni tööd tegema.10

Näiteks võivad Abiühingu juhataja ja vanemate kvoorumi juhataja seda ülesannet saades võtta suurema rolli täiskasvanutega nõu pidamisel – nagu ka Noorte Naiste juhataja noorte naistega vestlemisel. Kuigi ainult piiskop võib teenida kohtumõistjana, on ka neil teistel juhtidel õigus saada ilmutust taevast, et aidata katsumustega, mis ei nõua kohtumõistjat ega käsitle mingisugust väärkohtlemise teemat.11

See ei tähenda, et noor naine ei võiks või ei tohiks rääkida piiskopi või oma vanematega. Nemad keskenduvad just noortele! Kuid see tähendab, et Noorte Naiste juht võib kõige paremini aidata iga noore naise vajadusi rahuldada. Piiskopkond hoolitseb noorte naiste eest samavõrd kui noorte meeste eest, kuid me mõistame väge, mis tuleb tugevatelt, pühendunud ja keskendunud Noorte Naiste juhtidelt, kes noori armastavad ja on neile mentoriks, mitte ei võta üle klassijuhatajate rolli, vaid aitavad noortel oma rollides edukad olla.

Õde Cordon jagab naisteistungil teisi muudatusi seoses noorte naistega. Kuid mina teatan, et nüüdsest annavad koguduse Noorte Naiste juhatajad aru koguduse piiskopile ja peavad ka nõu otse piiskopiga. Varem võis selle ülesande nõuandjale delegeerida, kuid edaspidi lasub otsene vastutus noorte naiste eest inimesel, kes hoiab koguduses juhtimisvõtmeid. Abiühingu juhataja annab jätkuvalt aru otse piiskopile.12

Üldisel ja vaia tasemel on meil jätkuvalt Noorte Meeste juhatused. Vaia tasemel on Noorte Meeste juhatajaks kõrgema nõukogu liige13, kes kuulub koos Noorte Naiste ja Algühingu eest vastutava kõrgema nõukogu liikmetega vaia Aaroni preesterluse ja Noorte Naiste komiteesse. Need vennad töötavad selles komitees koos vaia Noorte Naiste juhatusega. Nõuandja vaia juhatuses juhib seda komiteed, millel on nüüd suurem tähtsus, sest paljud uue laste- ja noorteprogrammi tegevused toimuvad vaia tasemel.

Need kõrgema nõukogu liikmed võivad teenida vaia juhatuse all, aitamaks piiskoppe ja Aaroni preesterluse kvoorumeid sarnasel viisil, nagu kõrgema nõukogu liikmed teenivad koguduse vanemate kvoorumeid.

Samal teemal jätkates – üks teine kõrgema nõukogu liige teenib vaia pühapäevakooli juhatajana ja võib vajadusel teenida ka vaia Aaroni preesterluse ja Noorte Naiste komitees.14

Teisi organisatsioonilisi muudatusi selgitatakse lähemalt juhtidele saadetud infos. Nende seas on järgmised muudatused:

  • Piiskopkonna noortekomitee koosoleku vahetab välja koguduse noortenõukogu.

  • Enam ei kasutata sõna „ühisüritus”, vaid selle asemel „Noorte Naiste üritused”, „Aaroni preesterluse kvoorumi üritused” või „noorteüritused”, ning kus võimalik, toimuvad need iga nädal.

  • Koguduse eelarve noorteüritusteks jagatakse noorte meeste ja noorte naiste vahel kumbagi organisatsiooni kuuluvate noorte arvu järgi. Piisava summa peaks eraldama Algühingu üritusteks.

  • Kõikidel tasemetel – koguduse, vaia ja üldisel – kasutame terminit „organisatsioon”, mitte terminit „abiorganisatsioon”. Inimesed, kes juhivad Abiühingu, Noorte Naiste, Noorte Meeste, Algühingu ja Pühapäevakooli üldorganisatsioone, kutsutakse „juhtivateks ametikandjateks”. Inimesi, kes juhivad neid organisatsioone koguduse ja vaia tasemel, kutsutakse „koguduse ametikandjateks” ja „vaia ametikandjateks”.15

Täna välja kuulutatud muudatusi peaks ellu rakendama nii pea, kui kogudused, ringkonnad ja vaiad selleks valmis on, kuid hiljemalt 1. jaanuaril 2020. Need muudatused, kui neid kombineerida ja lõimida varasemate kohandustega, esindavad vaimset ja organisatsioonilist püüdlust, mis on kooskõlas õpetusega, et õnnistada ja tugevdada igat meest, naist, noort ja last, aidates igaühel järgida meie Päästja Jeesuse Kristuse eeskuju, kui me lepingurajal edeneme.

Kallid vennad ja õed! Ma luban ja tunnistan, et need laiaulatuslikud kohandused, mis on tehtud inspireeritud presidendi ja prohveti Russell M. Nelsoni juhatusel, annavad igale Kiriku liikmele innustust ja jõudu. Meie noored arendavad suuremat usku Päästjasse, neid kaitstakse vastase kiusatuste eest ja nad on valmis seisma silmitsi elu proovilepanekutega. Jeesuse Kristuse pühal nimel, aamen.