2010–2019
Kaks suurt käsku

Kaks suurt käsku

Me peame püüdma pidada mõlemat suurt käsku. Selleks peame käima seaduse ja armastuse vahelisel joonel.

Mu kallid õed Jeesuse Kristuse evangeeliumis! Ma tervitan teid kui igavese perekonna jumalikult määratud kaitsjaid. President Russell M. Nelson on meile õpetanud, et „Kirik taastati selleks, et perekonnad saaksid moodustatud, kokku pitseeritud ja igaveseks ülendatud”1. Sellel õpetusel on olulised tagajärjed inimestele, kes identifitseerivad end lesbide, geide, biseksuaalide või transseksuaalidena ehk kellele tavaliselt viidatakse lühendiga LGBT.2 President Nelson on meile ka meenutanud, et me „ei pea olema alati üksmeelsed, et üksteist armastada”.3 Need prohvetlikud õpetused on olulised perearutelu teemad, et vastata laste ja noorte küsimustele. Olen otsinud palvemeelselt inspiratsiooni sellele kuulajaskonnale kõnelemiseks, sest need küsimused mõjutavad teid ainuomasel viisil, mis mõjutab otseselt või kaudselt igat perekonda Kirikus.

I.

Ma alustan sellest, mida Jeesus õpetas kui kahte suurt käsku.

„Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest.

See on suur ja esimene käsk.

Aga teine on selle sarnane: armasta oma ligimest nagu iseennast.”4

See tähendab, et meil kästakse armastada kõiki, kuna Jeesuse tähendamissõna halastaja samaarlasest õpetab, et kõik on meie ligimesed.5 Kuid meie agarus selle teise käsu pidamisel ei tohi panna meid unustama esimest käsku armastada Jumalat kõigest oma südamest, hingest ja meelest. Me peaksime näitama seda armastust „pida[des] [Tema] käsusõnu”.6 Jumal nõuab meilt, et peaksime Tema käske, kuna ainult selle kuulekuse ja meeleparanduse kaudu võime naasta elama Tema juurde ja saada täiuslikuks nagu Tema.

Oma hiljutises kõnes Kiriku noortele täiskasvanutele kõneles president Russell M. Nelson sellest, mida nimetas „tugevaks seoseks Jumala armastuse ja Tema seaduste vahel”.7 Seadused, mis seostuvad kõige märkimisväärsemalt LGBT-na identifitseerimise küsimustega, on Jumala abieluseadus ja sellega kaasas käiv kõlbelise puhtuse seadus. Mõlemad on olulised meie Taevase Isa päästmisplaanis Tema lastele. Nagu president Nelson õpetas: „Jumala seadused on motiveeritud täielikult Tema lõputust armastusest meie vastu ja Tema soovist, et võiksime saavutada oma täieliku potentsiaali.”8

President Nelson õpetas: „Mitmed riigid on seadustanud samasooliste abielu. Kiriku liikmetena austame me riigi seadusi ‥ , nende seas ka tsiviilabielu. Kuid tõde on, et alguses … pühitses abielu Jumal! Ja tänase päevani defineerib Tema seda kui mehe ja naise vahelist liitu. Jumal ei ole muutnud Tema definitsiooni abielust.”

President Nelson jätkas: „Jumal ei ole muutnud Tema kõlbelise puhtuse seadust. Nõuded templisse minekuks ei ole muutunud.”9

President Nelson tuletas meile kõigile meelde, et „meie ülesanne apostlitena on õpetada ainult tõde. See ülesanne ei anna [apostlitele] volitust muuta jumalikku seadust”10. Seega, minu õed, peavad Kiriku juhid alati õpetama mehe ja naise vahelise abielu ja sellega seotud kõlbelise puhtuse seaduse ainulaadset olulisust.

II.

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku töö peamine eesmärk on Jumala laste ettevalmistamine selestiliseks kuningriigiks, ja eriti selle kõrgemaks hiilguseks ja ülenduseks ehk igaveseks eluks. See kõrgem saatus on võimalik ainult igavese abielu kaudu.11 Igavene elu kaasab loomisvägesid, on mis omased mehe ja naise vahelisele liidule12 – mida tänapäeva ilmutus kirjeldab kui „seemne ‥ jätkumine igavesest ajast igavesti”.13

Oma kõnes noortele täiskasvanutele õpetas president Nelson: „Jumala käskudest kinnipidamine tagab teie turvalisuse teie edenemisel lõpliku ülenduse poole”14 – milleks on saada Jumalaks, meie taevaste vanemate ülendatud elu ja jumaliku potentsiaaliga. Seda saatust soovime kõigile, keda armastame. Selle armastuse tõttu ei tohi me lubada oma armastusel asuda kõrgemale Jumala käskudest, plaanist ja tööst, sest nagu me teame, toob see neile, keda armastame, kõige suuremat õnne.

Kuid on palju neid, keda armastame, nende seas ka mõned, kellel on taastatud evangeelium ning kes ei usu või otsustavad mitte järgida Jumala käske, mis puudutavad abielu ja kõlbelise puhtuse seadust. Kuidas on lood nendega?

Jumala õpetus näitab, et me oleme kõik Tema lapsed ja Ta on loonud meid, et me võiksime tunda rõõmu.15 Tänapäeva ilmutus õpetab, et Jumal on andnud plaani sureliku kogemuse jaoks, mille kohaselt kõik võivad valida kuulekuse, et otsida tema kõrgemaid õnnistusi või teha valikuid, mis viivad vähema hiilgusega kuningriikidesse.16 Tänu Jumala suurele armastusele kõikide Tema laste vastu on need vähesema hiilguse kuningriigid samuti imelisemad kui surelikud oskavad ette kujutada.17 Selle kõige teeb võimalikuks lepitus, mille tegi Jeesus Kristus, „kes tõstab Isa ausse ja päästab kogu tema kätetöö”.18

III.

Olen rääkinud esimesest käsust, aga kuidas on lood teise käsuga? Kuidas me peame käsku armastada oma ligimest? Me püüame veenda oma liikmeid, et inimesi, kes järgivad lesbide, geide, biseksuaalide või transseksuaalide õpetusi ja teguviise, tuleks kohelda sellise armastusega, mida Päästja käsib meil näidata kõikide ligimeste vastu. Seega kui samasooliste abielu kuulutati seaduslikuks Ameerika Ühendriikides, ütlesid Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorum järgmist: „Jeesuse Kristuse evangeelium õpetab meid kohtlema kõiki inimesi lahkelt ja viisakalt – isegi kui me oleme nendega lahkarvamusel. Kinnitame, et inimesi, kes kasutavad ära seaduseid või kohtumäärusi, mis volitavad samasooliste abielu, ei tohiks kohelda ebaviisakalt.”19

Lisaks sellele ei tohi me kunagi taga kiusata neid, kes ei jaga meie uskumusi ja tõekspidamisi.20 Kahjuks tunneb osa inimesi, kes nende küsimustega silmitsi seisab, jätkuvalt meie liikmetelt ja juhtidelt tõrjumist ning hülgamist meie kodudes, kogudustes ja vaiades. Me kõik peame püüdma olla lahkemad ja viisakamad.

IV.

Meile mõistetamatutel põhjustel kogeme surelikkuses erinevaid katsumusi. Kuid teame, et Jumal aitab igaühel meist need katsumused ületada, kui me siiralt Tema abi otsime. Meile on õpetatud, et kui oleme seadustest üleastumiste pärast kannatanud ja neist meelt parandanud, läheme kõik hiilguse kuningriiki. Suurim ja lõplik kohtumõistmine kuulub Issandale, kel on ainsana kõik vajalik teadmine, tarkus ja arm, et meist igaühe üle kohut mõista.

Senikaua peame püüdma pidada mõlemat suurt käsku. Selleks peame käima seaduse ja armastuse vahelisel joonel – pidama käske ja käima lepingurajal ning samal ajal armastama oma teele jäävaid ligimesi. See nõuab, et otsiksime jumalikku inspiratsiooni selle kohta, mida toetada ja millele vastu olla ning kuidas armastada ja kuulata austavalt ning selle käigus õpetada. Meie rada nõuab, et me ei kompromiteeriks käske, kuid näitaksime üles täies mõõdus mõistmist ja armastust. Meie rada peab arvestama ka lastega, kes pole kindlad oma seksuaalses orientatsioonis, ilma neid enneaegselt sildistamata, sest enamiku laste seas väheneb selline ebakindlus aja jooksul.21 Meie rada seisab vastu lepingurajalt eemale värbamisele ega toeta kedagi, kes inimesi Issandast eemale juhib. Selles kõiges peame meeles, et Jumal lubab lootust ning lõpuks ka rõõmu ja õnnistusi kõigile, kes Tema käskudest kinni peavad.

V.

Emad ja isad ning kõik meie hulgas vastutavad mõlema suure käsu õpetamise eest. Kiriku naistele kirjeldas president Spencer W. Kimball seda kohustust järgmises suures prohvetlikus kuulutuses: „Suur osa kasvust, mis viimastel aegadel Kirikus toimub, juhtub, kuna arvukalt maailma häid naisi ‥ liitub Kirikuga. See juhtub sel määral, kuidas Kiriku naised peegeldavad oma elus õigemeelsust ja kõneosavust, ja sel määral, kuidas naisi Kirikus nähakse maailma naistest ‥ erinevatena. ‥ Seepärast, viimastel päevadel kasvab Kirik nii suuruselt kui vaimult tänu Kiriku naiste eeskuju märkimisväärsele jõule.”22

Sellest prohvetlikust kuulutusest rääkides kuulutas president Russell M. Nelson, et „päev, mida president Kimball ette nägi, on käes. Teie olete need naised, kellest ta ette kuulutas!”23 Meie, kes me seda prohvetlikku kuulutust 40 aastat tagasi kuulsime, ei mõistnud, et nende seas, keda selle Kiriku naised päästa võivad, on nende enda kallid sõbrad ja pereliikmed, keda mõjutavad praegu ilmalikud eesmärgid ja kuratlikud moonutused. Minu palve ja õnnistus on, et te õpetaksite ja tegutseksite, et seda prohvetlikku kuulutust täide viia. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.