2010–2019
Vaimuaarded

Vaimuaarded

Kui te hakkate üha enam rakendama usku Issandasse ja Tema preesterluse väesse, siis suureneb ka teie võime ammutada tuge sellest vaimuaardest, mille Issand on teile andnud teie käsutusse.

Suur tänu teile selle kauni muusika eest. Kui me kõik seisime, et laulda vahelaulu „Tänu, Looja, Sul’ prohvetitest” tabasid mind kaks ülevoolavat mõtet. Üks oli prohvet Joseph Smithi, selle evangeeliumi ajajärgu prohveti kohta. Minu armastus ja imetlus tema vastu kasvavad iga mööduva päevaga. Teine mõte tuli mulle, kui vaatasin oma abikaasat, tütreid, tütretütreid ja tütretütretütreid. Tundsin, et tahaksin igaüht teist oma pere liikmeks.

Mõned kuud tagasi ütlesin ühe templianniistungi lõpus oma naisele Wendyle: „Loodan, et õed mõistavad, milliseid vaimuaardeid nad templis saavad.” Õed, mõtlen teie peale sageli. Mõtlesin teie peale ka kaks kuud tagasi, kui külastasime Wendyga Harmony alevikku Pennsylvania osariigis.

Käisime seal teist korda. Jalutuskäik sel pühal pinnal liigutas meid mõlemal korral sügavalt. Harmony lähistel ilmus Ristija Johannes Joseph Smithile ja taastas Aaroni preesterluse.

Just seal ilmusid apostlid Peetrus, Jaakobus ja Johannes, et taastada Melkisedeki preesterlust.

Just Harmonys teenis Emma Hale Smith oma abikaasa esimese kirjutajana, kui prohvet tõlkis Mormoni Raamatut.

Harmonys sai Joseph ka ilmutuse, millega tehti ilmsiks Issanda tahe seoses Emmaga. Issand juhatas Emmat pühakirju lahti seletama, Kirikut manitsema, saama Püha Vaimu ja kulutama aega „rohkeks õppimiseks”. Lisaks anti Emmale nõu kõrvale heita selle maailma asjad ja otsida seda, mis on paremast maailmast, ning pidada tugevalt kinni Jumalaga sõlmitud lepingutest. Juhiste lõpetuseks lausus Issand need kaalukad sõnad: „See on minu hääl kõikidele.”1

Kõigel selles piirkonnas toimunul on teie elus sügavad tagajärjed. Preesterluse taastamisest ning Issandalt Emmale antud nõuandest võib igaüks teist saada juhatust ja õnnistusi. Kuidas ma küll ihkan, et te mõistaksite, et preesterluse taastamine on teile naistena just niisama tähtis kui ükskõik millisele mehele. Kuna Melkisedeki preesterlus on taastatud, pääsevad nii lepinguid pidavad mehed kui ka naised „kiriku kõikide vaimsete õnnistuste[ni]”2 või nii-öelda kõikide vaimuaareteni, mis Issandal on oma laste tarbeks.

Iga naine ja iga mees, kes sõlmib Jumalaga lepinguid ja peab neist kinni, ning kes osaleb väärilisena preesterluse talitustes, pääseb vahetult ligi Jumala väele. Need, kes on saavad Issanda kojas templianni, saavad lisaks Jumala preesterluse väe annile veel teadmiste anni, et teada, kuidas sellest väest tuge ammutada.

Taevad on sama avatud naistele, kellele on antud Jumala vägi, mis lähtub nende preesterluse lepingutest, kui ka meestele, kes kannavad preesterlust. Palvetan, et see tõde oleks üles tähendatud teie kõigi südames, kuna ma usun, et see muudab teie elu. Õed, teil on õigus ammutada heldelt Päästja väest tuge oma pere ja teiste teile armsate inimeste abistamiseks.

Võib-olla ütlete endamisi: „Kõlab imeliselt, aga kuidas ma seda teen? Kuidas ma ammutan oma ellu Päästja väge?”

Seda protsessi pole tähthaaval kirjas üheski käsiraamatus. Kui püüate mõista, mida Issand tahab, et te teate ja teete, on Püha Vaim teie isiklik juhendaja. See protsess pole ei kiire ega kerge, kuid virgutab vaimselt. Mis võiks olla põnevam koostööst Vaimuga, et mõista Jumala väge – preesterluse väge?

Võin teile öelda, et ligipääs Jumala väele nõuab teie elus sama, mida Issand juhatas Emmat ja igaühte teist tegema.

Palun teil seega uurida palvemeelselt Õpetuse ja Lepingute 25. osa ja avastada, mida Püha Vaim teile õpetab. Teie isiklik vaimne pürgimus toob teile rõõmu, kui saate, mõistate ja kasutate seda väge, millega teid on õnnistatud.

Osana sellest pürgimusest tuleb teil lükata kõrvale paljud selle maailma asjad. Mõnikord räägime peaaegu möödaminnes maailmale koos kõigi selle tülide, laialt levinud kiusatuste ja valeõpetustega seljapööramisest. Kuid selleks, et seda tegelikult teha, tuleb teil oma elu hoolikalt ja korrapäraselt uurida. Kui te seda teete, annab Püha Vaim teile teada, mida pole enam vaja, mis pole enam väärt teie aega ega energiat.

Kui te pöörate tähelepanu maistelt segajatelt, langeb osa praegu tähtsana näivaid asju tähtsuse järjekorras tahapoole. Teil on vaja öelda mõnele asjale „ei” ka siis, kui see võib näida kahjutuna. Kui te oma elu Issandale pühendamise elukestva protsessiga algust teete ja edasi lähete, täheldate hämmastusega, kuidas teie vaatenurk, tunded ja vaimne tugevus muutuvad!

Nüüd üks väike hoiatussõna. Leidub neid, kes tahaksid teie Jumala väe appikutsumise võimekust õõnestada. Leidub neid, kes tahaksid panna teid endas kahtlema ja minimeerida teie tähtsat vaimset võimekust õigemeelse naisena.

Kindlasti ei taha vastane, et te mõistaksite ristimisel sõlmitud lepingut ega ka seda suurt teadmiste ja väe andi, mille olete saanud või saate templis – Issanda kojas. Ja loomulikult ei taha Saatan, et te mõistaksite, et iga kord, kui te templis vääriliselt teenite ja kummardate, lahkute te relvastatuna Jumala väega ja nii, et Tema inglitel on „käsk [t]eid hoida”3.

Saatan leiutab oma käsilastega pidevalt teetõkkeid, et te ei mõistaks neid vaimuande, millega teid on õnnistatud ja võidakse õnnistada. Kahjuks võib osa teetõkkeid tekkida kellegi teise halva käitumise tagajärjel. Mul on kurb mõelda, et kedagi teist on tõrjutud, või et mõni preesterluse juht pole teid uskunud, või et abikaasa, isa või näiline sõber on teid halvasti kohelnud või reetnud. Tunnen sügavat kurbust, et kedagi teist on kõrvale jäetud, lugupidamatult koheldud või vääriti hukka mõistetud. Sellistel pahategudel pole Jumala-riigis kohta.

Sellele vastupidiselt kuulan ma põnevusega, kuidas preesterluse juhid ootavad innukalt naiste osalemist koguduse ja vaia nõukogudes. Mind inspireerib iga abielumees, kes näitab välja, et tema tähtsaim preesterluse kohustus on hoolitseda oma naise eest.4 Kiidan meest, kes austab sügavalt oma naise võimet ilmutust saada ja väärtustab teda võrdväärse kaaslasena nende abielus.

Kui mees mõistab õigemeelse, püüdliku ja templianni saanud viimse aja pühast naise ülevust ja väge, kas on siis mingi ime, et ta tahaks naise sisenedes püsti tõusta?

Naisi on õnnistatud aegade algusest peale ainulaadse kõlbelise kompassiga – heal ja halval vahetegemise võimega. See and on rikkalikum nende puhul, kes sõlmivad ja peavad lepinguid. Ja see kahaneb neis, kes ei pööra tahtlikult Jumala käskudele tähelepanu.

Lisan kärmelt, et ma ei vabasta mehi vähimalgi kombel Jumala nõudmisest, et ka nemad hea ja halva vahel vahet teeksid. Kuid mu kallid õed, teie võime teha vahet tõel ja eksitusel, olla ühiskonna kõlbelisuse kaitsjad, on neil viimseil päevil ülioluline. Ja me loodame teile, et te õpetate ka teisi seda tegema. Lubage mul olla selles väga selgesõnaline: kui maailmast kaob naiste sirgjoonelisus, ei toibu maailm sellest kunagi.

Viimse aja pühadena pole me maailmast, me oleme Iisraeli lepingurahvas. Meid on kutsutud rahvast Issanda teiseks tulemiseks ette valmistama.

Lubage mul nüüd selgitada veel mõnda punkti naiste ja preesterluse kohta. Kui teid asetatakse kutsesse kellegi, kes hoiab preesterluse võtmeid juhatusel – nt teie koguduse või ringkonna juhataja –, siis antakse teile preesterluse volitus selles kutses tegutseda.

Sarnaselt on teil ka pühas templis volitus teha ja viia läbi preesterluse talitusi iga kord, kui te seal olete. Teie templiand valmistab teid selleks ette.

Kui olete saanud templianni, kuid pole hetkel abielus mehega, kellel on preesterlus, ja keegi ütleb teile: „Küll on kahju, et sul pole kodus preesterlust”, siis palun mõistke, et see väide pole õige. Teil ei pruugi olla kodus preesterluse hoidjat, kuid olete teinud pühasid lepinguid Jumalaga Tema templis. Nendest lepingutest voolab teie peale Tema preesterluse väe and. Ja pidage meeles, et kui teie abikaasa peaks surema, juhite teie oma kodu.

Õigemeelse, templianni saanud viimse aja pühast naisena räägite ja õpetate te Jumalalt saadud väe ja volitusega. Ükskõik kas te manitsete või ajate juttu, meil on vaja, et te edastaksite oma häälega Kristuse õpetust. Meil on vaja teie panust pere, koguduse ja vaia nõukogus. Teie osalus on oluline ja pole iial iluline.

Mu kallid õed! Teie vägi suureneb teisi teenides. Teie palved, paastumine, pühakirjadega veedetud aeg, templis teenimine ning templi- ja pereajalootöö avavad teile taevad.

Palun hardalt, et uuriksite palvemeelselt kõiki tõdesid, mida preesterluse väe kohta leiate. Võiksite alustada Õpetuse ja Lepingute 84. ning 107. osast. Need osad juhatavad teiste lõikudeni. Pühakirjad ning nüüdisaja prohvetite, nägijate ja ilmutajate õpetused pakatavad neist tõdedest. Kui te hakkate üha enam mõistma ja rakendate oma usku Issandasse ja Tema preesterluse väesse, suureneb ka teie võime ammutada tuge sellest vaimuaardest, mille Issand on andnud teie käsutusse. Seda tehes oskate paremini luua igavesi peresid, mis on ühtehoidvad, Issanda templis pitseeritud ning täis armastust oma Taevase Isa ja Jeesuse Kristuse vastu.

Kõik meie püüdlused üksteist teenida, evangeeliumi kuulutada, pühasid täiustada ja surnuid lunastada koonduvad pühas templis ühte. Meil on praegu maailmas 166 templit ja neid tuleb juurde.

Nagu te teate, teevad Soolajärve tempel, Templiväljak ja nendega külgnev plats Kiriku büroohoone läheduses selle aasta lõpus algava projekti käigus läbi uuenduskuuri. Seda püha templit tuleb hoida ja valmis seada, et see inspireeriks tulevasi põlvi samamoodi, nagu see on inspireerinud meid selles põlvkonnas.

Kiriku kasvades ehitatakse ka rohkem templeid, et see ülim õnnistus, igavese elu õnnistus, oleks kättesaadav üha enamatele peredele.5 Meie jaoks on tempel Kiriku kõige püham ehitis. Alati kui teavitatakse uue templi ehitamise plaanist, on sel oluline osa meie ajaloos. Nagu oleme siin täna õhtul arutanud, olete teie, õed, templitöö jaoks olulised, ja tempel on koht, kus te saate oma ülimad vaimuaarded.

Palun kuulake hoolikalt ja aupaklikult, kui ma teatan nüüd plaanidest ehitada kaheksa uut templit. Kui kuulutan välja paiga, mis on teie jaoks eriti tähendusrikas, siis soovitan, et lihtsalt langetaksite pea palvemeelselt ja tänuliku südamega. Meil on rõõm teatada plaanidest ehitada templid järgmistes kohtades: Freetown, Sierra Leone; Orem, Utah’ osariik; Port Moresby, Paapua Uus-Guinea; Bentonville, Arkansase osariik; Bacolod, Filipiinid; McAllen, Texase osariik; Cobán, Guatemala; ja Taylorsville, Utah’ osariik. Suur tänu, kallid õed. Me oleme tänulikud, et need plaanid aupaklikult ära kuulasite.

Lõpetuseks tahaksin jätta teile õnnistuse, et te mõistaksite preesterluse väge, millega teid on õnnistatud, ja et te suurendaksite seda väge, rakendades oma usku Issandasse ja Tema väesse.

Kallid õed! Väljendan teile oma armastust sügava lugupidamise ja tänutundega. Kuulutan alandlikult, et Jumal elab! Jeesus on Kristus. See on Tema Kirik. Tunnistan sellest Jeesuse Kristuse pühal nimel, aamen.