2010–2019
Armastatud tütred

Armastatud tütred

Kõige keskmes, mida me Noortes Naistes teeme, on soov aidata teil arendada kõigutamatut usku Issandasse Jeesusesse Kristusesse.

Mu kallid õed! On rõõm olla koos teiega! Me oleme tunnistajaks ilmutuse väljavalamisele, mis on nii hinge avardav kui ka virgutav.

Alustuseks sooviksin tutvustada teid mõnele sõbrale; need on noored naised, kellel on ainulaadsed anded, tavad, isiklikud olud ja pereolud. Igaüks neist, nagu ka teie, on leidnud koha minu südames.

Esiteks saage tuttavaks Bellaga. Tema seisab tugevana kui ainuke noor naine tema koguduses Islandil.

Saage tuttavaks pühendunud Josephine’iga Aafrikast, kes on uuesti pühendunud iga päev Mormoni Raamatut uurima. Ta avastab, milline vägi ja õnnistused tulevad sellest lihtsast, ustavast teost.

Ja lõpuks saage tuttavaks minu kalli sõbra Ashtyniga, erakordse noore naisega, kes lahkus siitilmast pärast kuueaastast võitlust vähiga. Tema tugev tunnistus Jeesuse Kristuse lepitusest kajab ikka veel mu südames.

T olete kõik märkimisväärsed noored naised. Te olete ainulaadsed, igaühel teist on oma annid ja kogemused, kuid siiski sarnanete üksteisega tähtsal ja igavikulisel moel.

Te olete otseses mõttes Taevaste Vanemate tütred ja miski ei või eraldada teid nende ja teie Päästja armastusest.1 Kui te Temale lähenete, isegi kõige väiksema lapsesammu haaval, siis avastate kestvat rahu, mis laskub teie kui Päästja Jeesuse Kristuse ustava jüngri hingele.

President Russell M. Nelson, meie armastatud prohvet, palus, et ma jagaksin mõnda inspireeritud muudatust, mis aitavad „arendada [teie] isiklikku püha potentsiaali”2 ja suurendada teie õigemeelset mõju. Ma räägin täna neljast kohandusest.

Noorte Naiste juhtmõte

Esiteks, kõige keskmes, mida me Noortes Naistes teeme, on soov aidata teil arendada kõigutamatut usku Issandasse Jeesusesse Kristusesse3 ja kindlat teadmist teie jumalikust identiteedist Jumala tütrena.

Täna sooviksin teatada muudatusest Noorte Naiste juhtmõttes. Minu palve on, et te tunneksite, kuidas Püha Vaim tunnistab nende sõnade tõesust, kui ma uue juhtmõtte ette loen.

Mina olen taevaste vanemate armastatud tütar4, kellel on jumalik loomus ja igavikuline saatus.5

Jeesuse Kristuse jüngrina6 püüan ma saada rohkem Tema-sarnaseks.7 Ma otsin isiklikku ilmutust ja tegutsen selle ajel8 ning teenin teisi Tema pühal nimel.9

Ma seisan kui Jumala tunnistaja igal ajal ja kõiges ja kõikjal.10

Püüdlustes saada ülenduse vääriliseks,11 hindan ma meeleparanduse andi12 ja püüan iga päev paremaks saada.13 Usuga14 tugevdan ma oma kodu ja peret,15 teen pühasid lepinguid ja pean neist kinni16 ning võtan vastu püha templi17 talitused18 ja õnnistused.

Pange tähele, et „meie” on muutunud „minaks”. Need tõed käivad teie kohta individuaalselt. Sina oled kallihinnaline Taevaste Vanemate tütar. Sina oled meie Päästja Jeesuse Kristuse lepingujärgne jünger. Ma kutsun teid neid sõnu uurima ja nende üle mõtisklema. Ma tean, et kui te seda teete, siis saate tunnistuse nende tõesusest. Nende sõnade mõistmine muudab seda, kuidas te katsumustega toime tulete. Oma identiteedi ja eesmärgi teadmine aitab teil joondada oma tahet Päästja tahtega.

Jeesust Kristust järgides võite saada rahu ja juhatust.

Noorte Naiste klassid

Teine muudatus mõjutab Noorte Naiste klasse. Vanem Neal A. Maxwell ütles: „See, mida inimesed sageli vajavad, on kuuluvuse pelgupaiga kaitse elu tormide eest.”19 Meie klassid peavad olema pelgupaigad tormide eest, kindlad armastuse ja kuuluvuse kohad. Püüdes kujundada suuremat ühtsust, tugevdada sõprussidemeid ja suurendada kuuluvustunnet Noorte Naiste ühingus, teeme mõningaid muudatusi klassistruktuuris.

Üle saja aasta on noori naisi jagatud kolme klassi. Praegusest hetkest alates kutsume üles Noorte Naiste juhte ja piiskoppe kaaluma palvemeelselt iga noore naise vajadusi ning organiseerima neid vastavalt koguduse oludele. Siin on mõned näited, kuidas see võiks välja näha.

  • Kui teil on vähe noori naisi, võite pidada Noorte Naiste tundi üheskoos.

  • Võib-olla on teil suur rühm 12-aastaseid noori naisi ja väike rühm noori naisi, kes on vanemad. Võite otsustada teha kaks klassi: Noored Naised 12 ja Noored Naised 13–18.

  • Või kui teil on suur kogudus, kus käib 60 noort naist, siis võite teha kuus klassi, üks igale vanuserühmale, mis organiseeritakse aastanumbri järgi.

Kuidas teie klasse ka ei organiseerita, lasub teil, noored naised, oluline roll ühtsuse loomisel. Olge valgus teistele enda ümber. Olge sellise armastuse ja hoole allikas, mida sooviksite teistelt saada. Palvega südames sirutage teistele jätkuvalt abikätt ja tehke häid tegusid. Seda tehes täitub teie elu lahkusega. Teil on paremad tunded teiste vastu ja hakkate seeläbi nägema ka nende headust.

Noorte Naiste klasside nimed

Kolmandaks, seoses selle uue klasside organiseerimisviisiga kutsutakse kõiki klasse ühtse nimega „Noored Naised”.20 Me jätame hüvasti nimedega, nagu Mesipuud, Vestaneiud ja Loorberid.

Tugevdage klasside juhatusi

Viimane muudatus, millest sooviksin rääkida, on klasside juhatuste tähtsus. Vaatamata sellele, kuidas Noorte Naiste klasse organiseeritakse, peab igal klassil olema klassi juhatus!21 Noori naisi kutsutakse juhtima juba noores vanuses jumaliku plaani järgi.

Klassi juhatuse rolli ja eesmärki on tugevdatud ja selgemini defineeritud. Päästmistöö on üks nendest olulistest kohustustest, eriti teenimise, misjonitöö, aktiveerimise ning templi- ja pereajalootöö valdkondades.22 Jah, just nii kogume me kokku lisraeli23 – imeline töö kõigile noortele naistele, kes on Issanda noorte väesalga liikmed.

Nagu te teate, kutsub Issand Kiriku igal tasemel juhatusi oma rahvast juhtima. Noored naised, klassi juhatusse kuulumine võib olla teie esimene võimalus osaleda selles inspireeritud juhtimise mustris. Täiskasvanud juhid võtavad klasside juhatuste kutsumise endale prioriteediks ja juhivad seejärel koos nendega külg külje kõrval, olles neile mentoriks ja neid juhatades, et nad võiksid olla edukad.24 Olenemata sellest, mis tasemel juhikogemus klassi juhatusel on, alustage sealt, kus nad on, ja aidake neil arendada neid oskusi ja enesekindlust, mis neid kui juhti õnnistaks. Aidake neil juhtida, kuid ärge tehke seda nende eest ära. Vaim juhatab teid, kui te neid juhendate.

Et illustreerida vanemate ja juhtide olulist rolli mentoritena, lubage mul jutustada ühte lugu. Chloe kutsuti teenima klassi juhatajana. Tema tark preesterluse juht innustas teda otsima Issanda abi juhatusse nõuandjate kutsumisel. Chloe palvetas ja sai päris ruttu inspiratsiooni, keda oma nõuandjateks soovitada. Kui ta jätkas mõtisklemist ja palvetamist, et sekretäri valida, juhtis Vaim korduvalt tema tähelepanu noorele naisele, kes tuli tema jaoks üllatusena – keegi, kes harva kirikus või üritustel käis.

Tundes end õhutuse suhtes veidi ebakindlana, rääkis Chloe oma emaga, kes selgitas, et üks viis ilmutust saada on korduvate mõtete kaudu. Värske enesekindlusega tundis Chloe, et võiks soovitada seda noort naist. Piiskop edastas kutse ja see noor naine võttis selle vastu. Kui teda oli ametisse asetatud, ütles see armas sekretär: „Tead, ma pole kunagi tundnud, et mul oli oma koht või et mind oli kuskil vaja. Ma ei tundnud, et ma kuskile kuulun. Kuid selle kutsega tunnen, nagu oleks Taevasel Isal minu jaoks eesmärk ja koht.” Kui Chloe ja tema ema koosolekult lahkusid, pöördus Chloe ema poole ja ütles, pisarad silmis: „Ilmutus on tõeline! Ilmutus tõepoolest toimib!”

Klasside juhatused, teid on kutsunud Jumal ja teid usaldatakse juhtima Tema tütarde rühma. Issand tunneb teid. ‥ Ta valis teid.”25 Teid asetati ametisse preesterluse volitusega; see tähendab, et kui te täidate oma kutse kohustusi, siis te rakendate preesterluse volitust. Teil on teha tähtis töö. Olge tundlik Püha Vaimu õhutuste suhtes ja tegutsege nende järgi. Seda tehes võite teenida enesekindlalt, sest te ei teeni üksi.

Klassijuhatajad, me vajame teie tarkust, häält ja energiat uues koguduse noorte nõukogus, mille vanem Quentin L. Cook täna välja kuulutas. Te olete oluline osa lahendusest, et rahuldada oma vendade ja õdede vajadusi.26

Need muudatused klassi organiseerimises ja juhtkonnas võivad alata nii pea, kui kogudused selleks valmis on, kuid hiljemalt 1. jaanuaril 2020.

Mu kallid õed! Ma tunnistan, et need muudatused, millest olen täna rääkinud, on Issanda inspireeritud juhatus. Kui me neid muudatusi usinalt ellu rakendame, siis ärme kaota silmist meie eesmärki: tugevdada meie otsust järgida Jeesust Kristust ja aidata teistel Tema juurde tulla. Ma tunnistan, et see on Tema Kirik. Olen tänulik, et Ta lubab meil olla tähtis osa Tema pühast tööst.

Ma palvetan, et seesama Vaim, mis on juhtinud neid muudatusi, juhib teid, kui te lepingurajal edasi pürgite. Ma tunnistan sellest Jeesuse Kristuse nimel, aamen.