2010–2019
Lõppsõna


Lõppsõna

Isiklik väärilisus nõuab täielikku meele ja südame pöördumist, et oleksime rohkem Issanda sarnased.

Mu kallid vennad ja õed! Selle ajaloolise konverentsi lõppedes täname Issandat nende inspireerivate sõnumite ja meeliülendava muusika eest. Oleme tõepoolest saanud osa vaimsest pidusöömingust.

Me teame, et Jeesuse Kristuse taastatud evangeelium toob lootust ja rõõmu neile, kes Tema õpetust kuulavad ja sellele kuuletuvad. Samuti teame, et igast kodust võib saada tõeline usupühamu, kus võib olla rahu, armastus ja Issanda Vaim.

Muidugi on taastamise kroon püha tempel. Selle pühad talitused ja lepingud on pöördelise tähtsusega, et valmistada ette inimesi, kes on valmis Päästjat Tema teise tulemise ajal vastu võtma. Praegu on meil 166 töötavat templit ja neid tuleb veel.

Enne iga uue ja renoveeritud templi pühitsemist toimuvad avatud uste päevad. Paljud sõbrad, kes pole meie usku, osalevad nende templite ekskursioonidel ja õpivad templiõnnistuste kohta. Ja mõnes külastajas tärkab soov rohkem teada saada. Mõni küsib siiralt, kuidas ta võiks saada templiõnnistuste vääriliseks.

Kiriku liikmetena peame olema valmis nende küsimustele vastama. Võime selgitada, et templiõnnistused on saadaval kõikidele inimestele, kes end selleks ette valmistavad. Kuid enne seda, kui nad võivad pühitsetud templisse siseneda, peavad nad selle vääriliseks saama. Issand soovib, et kõik Tema lapsed saaksid osa Tema templites saadaval olevatest igavestest õnnistustest. Ta on andnud teada, mida iga inimene peab tegema, et olla vääriline sisenema Tema pühasse kotta.

Hea õpetusvõimalus on pöörata tähelepanu templi välisseinale raiutud sõnadele „Issandale pühitsetud: Issanda koda”. President Henry B. Eyringi tänane sõnum ja paljude teiste sõnumid on innustanud meid pühamaks saama. Iga tempel on püha paik, iga templikülastaja püüab saada pühamaks.

Kõik nõuded templisse sisenemiseks on seotud isikliku pühadusega. Et seda valmisolekut hinnata, peab iga inimene, kes soovib saada osa templiõnnistustest, käima kahel vestlusel: esiteks oma piiskopiga, nõuandjaga piiskopkonnas või koguduse juhatajaga; teiseks vaia- või misjonijuhatajaga või ühe tema nõuandjaga. Nendel vestlustel küsitakse mitmesuguseid küsimusi.

Mõnda nendest küsimustest on hiljuti selguse mõttes redigeeritud. Sooviksin need nüüd teiega koos üle vaadata.

 1. Kas sa usud Jumalasse, Igavesse Isasse, Tema Poega Jeesusesse Kristusesse ja Pühasse Vaimu ning kas sul on nende kohta tunnistus?

 2. Kas sul on tunnistus Jeesuse Kristuse lepitusest ning Tema rollist sinu Päästja ja Lunastajana?

 3. Kas sul on tunnistus Jeesuse Kristuse evangeeliumi taastamisest?

 4. Kas sa toetad Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku presidenti kui prohvetit, nägijat ja ilmutajat ning kui ainukest isikut maa peal, kes on volitatud kasutama kõiki preesterluse võtmeid?

  Kas Sa toetad Esimese Presidentkonna ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmeid kui prohveteid, nägijaid ja ilmutajaid?

  Kas sa toetad teisi Kiriku üldjuhte ja kohalikke juhte?

 5. Issand on öelnud, et kõik asjad „olgu tehtud [Tema] ees puhtuses” (ÕL 42:41).

  Kas sa püüad olla oma mõtetes ja käitumises moraalselt puhas?

  Kas sa kuuletud kõlbelise puhtuse seadusele?

 6. Kas sa käitud oma pereliikmete ja teistega eraviisiliselt ja avalikult Jeesuse Kristuse õpetuste järgi?

 7. Kas sa toetad või propageerid mingeid põhimõtteid, tegevusi või õpetust, mis on vastuolus Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku põhimõtetega?

 8. Kas sa püüad pidada hingamispäeva pühana nii kodus kui kirikus, osaled koosolekutel, valmistud vääriliselt sakramenti võtma ja elad kooskõlas evangeeliumiseaduste ja käskudega?

 9. Kas sa püüad olla aus kõigis oma tegemistes?

 10. Kas Sa maksad täiskümnist?

 11. Kas sa mõistad Tarkuse Sõna ja pead sellest kinni?

 12. Kas sul on rahalisi või muid kohustusi endise abikaasa või laste ees?

  Kui jah, siis kas Sa täidad neid kohustusi?

 13. Kas sa pead kinni lepingutest, mis sa templis sõlmisid, ja kannad templipesu templianni ajal saadud juhiste järgi?

 14. Kas Sinu elus on tõsiseid patte, mida tuleks Sinu meeleparanduse osana lahendada koos preesterluse juhtidega?

 15. Kas Sa ise pead ennast vääriliseks sisenema Issanda kotta ja võtma osa templitalitustest?

Homme saadetakse need muudetud küsimused Kiriku juhtidele kogu maailmas.

Lisaks ausalt nendele küsimustele vastamisele oodatakse, et iga täiskasvanud templikülastaja kannab oma tavariiete all püha preesterluse pesu. See sümboliseerib sisemist pühendumist, et iga päev rohkem Issanda sarnaseks saada. Samuti meenutab see meile, et oleksime iga päev ustavad tehtud lepingutele ja kõnniksime iga päev lepingurajal kõrgemal ja pühamal viisil.

Nüüd sooviksin rääkida ühe minuti meie noortele. Me innustame teid saama piiratud kasutusõigusega templisoovituse vääriliseks. Teilt küsitakse ainult neid küsimusi, mis on vajalikud teie ettevalmistuseks asendusristimiste ja -kinnitamiste tegemiseks. Oleme väga tänulikud teie väärilisuse ja soovi eest osaleda pühas templitöös. Me täname teid!

Isiklik väärilisus Issanda kotta sisenemiseks nõuab suurt isiklikku vaimset ettevalmistust. Kuid Issanda abiga pole miski võimatu. Mõnes mõttes on kergem ehitada templit kui ehitada inimesi, kes on valmis templisse minema. Isiklik väärilisus nõuab täielikku meele ja südame pöördumist, et oleksime rohkem Issanda sarnased, et oleksime ausad kodanikud, et oleksime paremad eeskujud ja pühamad inimesed.

Ma tunnistan, et selline ettevalmistustöö toob loendamatul hulgal õnnistusi selles elus ja mõistetamatuid õnnistusi tulevases elus, nende seas pereüksuse kestmine läbi terve igaviku „lõputus õnnes”.1

Nüüd sooviksin pöörduda teise teema juurde – eesoleva aasta plaanid. 2020. a kevadel möödub täpselt 200 aastat hetkest, mil Joseph Smith koges teofaaniat, mida meie kutsume esimeseks nägemuseks. Isa Jumal ja Tema armastatud Poeg Jeesus Kristus ilmusid Josephile, 14-aastasele noorukile. See sündmus tähistas Jeesuse Kristuse evangeeliumi taastamist selle täiuses, just nagu seda Piiblis ette kuulutati.2

Seejärel toimusid mitme taevase sõnumitooja külastused, nagu Moroni, Ristija Johannes ning isegi apostlid Peetrus, Jaakobus ja Johannes. Järgnesid veel teised, nende seas Mooses, Eelijas ja Eelija. Igaüks tõi jumaliku volituse, et taas õnnistada Jumala lapsi maa peal.

Imelisel viisil saime ka Mormoni Raamatu: teise tunnistuse Jeesusest Kristusest, pühakirja, mis käib käsikäes Piibliga. Õpetuse ja Lepingute ning Kallihinnalise Pärli raamatutes avaldatud ilmutused on samuti suuresti rikastanud meie arusaamist Jumala käskudest ja igavestest tõdedest.

Taastati preesterluse võtmed ja ametid, nende seas apostli, seitsmekümne, patriarhi, ülempreestri, vanema, piiskopi, preestri, õpetaja ja diakoni ametid. Ja naised, kes armastavad Issandat, teenivad vapralt Abiühingus, Algühingus, Noortes Naistes, Pühapäevakoolis ja teistes Kiriku kutsetes, mis on kõik Jeesuse Kristuse evangeeliumi taastamise täiuse olulised osad.

Seega tähistatakse 2020. aastal kahesajandat aastapäeva. Üldkonverents järgmisel kevadel erineb kõigist varasematest konverentsidest. Ma loodan, et järgmise kuue kuu jooksul valmistub iga liige ja iga pere ainulaadseks konverentsiks, mis mälestab taastatud evangeeliumi alustalasid.

Soovi korral alustage oma ettevalmistusi, lugedes uuesti Joseph Smithi ülestähendust esimesest nägemusest, nagu see on kirjas Kallihinnalises Pärlis. Järgmisel aastal õpime „Tule, järgne mulle” programmis Mormoni Raamatut. Soovi korral mõtisklege tähtsate küsimuste üle, nagu „Mil moel erineks minu elu, kui ühtäkki võetaks minult teadmised, mida olen saanud Mormoni Raamatust?” või „Kuidas on esimesele nägemusele järgnenud sündmused muutnud minu ja minu lähedaste elu?”. Samuti, nüüd kui on hakanud ilmuma Mormoni Raamatu videod, võite neid soovi korral oma isiklikku ja perega õppimisse kaasata.

Valige endale ise küsimused. Kavandage omaenda plaan. Sukelduge taastamise imelisse valgusesse. Seda tehes ei ole üldkonverents järgmisel kevadel mitte ainult meeldejääv, vaid unustamatu.

Nüüd, lõpetuseks, jätan ma teile oma armastuse ja õnnistuse, et igaüks teist võiks iga mööduva päevaga saada õnnelikumaks ja pühamaks. Senikaua kinnitan teile, et Kirik saab jätkuvalt ilmutust ja jätkab tööd Issanda juhatusel, kuni „Jumala eesmärgid on täitunud ja Suur Jehoova ütleb, et töö on tehtud!”.3

Sellega ma õnnistan teid, kinnitades, et armastan teid, ja jagan oma tunnistust, et Jumal elab! Jeesus on Kristus! See on Tema Kirik ja meie oleme Tema rahvas. Jeesuse Kristuse pühal nimel, aamen.