2010–2019
Pidevalt valvsad palves

Pidevalt valvsad palves (Al 34:39; Mn 6:4; Lk 21:36)

Rahulolu ja pealiskaudsuse vastulöögiks on vaja pidevat valvelolekut.

Palvetan siiralt, et Püha Vaim toetaks nii teid kui ka mind ennast, kui me üheskoos rõõmustame ja kummardame.

1976. aasta aprillis kõneles vanem Boyd K. Packer üldkonverentsil spetsiaalselt noortele. Oma klassikalises sõnumis pealkirjaga „Vaimsed krokodillid” kirjeldas ta seda, kuidas ta oli Aafrikas ülesannet täites jälginud, kuidas end hästi maskeerinud krokodillid ootasid, et pidada jahti pahaaimamatutele ohvritele. Seejärel kõrvutas ta neid krokodille Saatanaga, kes peab jahti ettevaatamatutele noortele, maskeerides patu surmavat olemust.

Olin 23-aastane, kui vanem Packer selle kõne esitas, ja ootasime Susaniga meie esimest last, kes pidi vaid mõne päeva pärast sündima. Meile avaldas muljet tema patu vältimist käsitleva sõnumi sisu ja ta oskuslikkus edastada loomade tavapärase käitumise abil tähtsat vaimset õppetundi.

Ka meie oleme Susaniga paljude ülesannete tõttu Aafrikas käinud. Ja meil on õnnestunud näha neid suurepäraseid loomi, kes sel mandril elavad. Kuna vanem Packeri kõne on jätnud meie ellu jälje, oleme ka meie püüdnud jälgida Aafrika metsloomi ja leida nende käitumisest õppetunde.

Mina tahan kirjeldada kahe gepardi omadusi ja taktikat, kelle jahipidamist me Susaniga jälgisime, ning seostada meie täheldusi igapäevaeluga Jeesuse Kristuse evangeeliumi järgi.

Gepardid ja topi antiloobid

Gepardid on kiireimad maismaaloomad maailmas ja nende jooksmiskiirus ulatub 120 kilomeetrini tunnis. Need ilusad loomad suudavad kiirendada paigalseisust 109 kilomeetrini tunnis vähem kui kolme sekundiga. Gepardid on kiskjad, kes hiilivad saaklooma lähedusse ning siis spurdivad, et looma taga ajada ja rünnata.

Jälgisime Susaniga peaaegu kaks tundi, kuidas kaks gepardit suurt topide ehk Aafrika kõige tavalisemate ja enim levinud antiloopide karja varitsesid. Aafrika savanni kõrge kuivanud rohi oli kuldpruun ja varjas kiskjad peaaegu täielikult, kui need topikarja jälitasid. Gepardid olid teineteisest umbes 90 meetri kaugusel, kuid tegutsesid tandemis.

Kui üks gepard, pea püsti, liikumatult rohus istus, küürutas teine maapinna lähedal ja hiilis vaikselt pahaaimamatutele topidele lähemale. Seejärel kadus püstipäi istunud gepard rohu sisse ja täpselt samal hetkel jäi teine, pea püsti, istuma. Selline vahelduv tegutsemismuster, kus üks gepard madalal küürutas ja edasi hiilis, samal ajal kui teine gepard püstipäi rohus istus, jätkus pikalt. Selle salakavalalt osava strateegia eesmärk oli topide tähelepanuvõimet hajutada ja neid tüssata ning seeläbi tähelepanu lähenevalt ohult eemale juhtida. Kaks gepardit tegid oma järgmise eine hankimise nimel kannatlikult ja järjekindlalt tiimitööd.

Suure topikarja ja lähenevate gepardite vahel seisid valvuritena termiidipesade otsas mõned vanemad ja tugevamad topid. Väikse kuhja otsast avanenud parem vaade rohumaale võimaldas neil valvet pidanud topidel jälgida ohumärke.

Kui gepardid näisid olevat jõudnud ründekaugusele, pööras kogu topikari end äkitselt ümber ja pani jooksu. Ma ei tea, kuidas valvurtopid suurema karjaga suhtlesid, kuid mingil viisil hoiatus edastati ja kõik topid läksid sinna, kus oli turvaline.

Ja mida tegid seejärel gepardid? Need kaks gepardit jätkasid ilma igasuguse viivituseta oma vahelduvat tegutsemismustrit, kus üks gepard madalal küürutades edasi hiilis, samal ajal kui teine püstipäi rohus istus. Jälitamine jätkus. Nad ei lõpetanud. Nad ei puhanud ega pidanud pausi. Nad järgisid visalt oma tähelepanu hajutamise ja eemalejuhtimise strateegiat. Jälgisime Susaniga, kuidas gepardid kogu aeg topikarjale üha lähemale liikudes kaugusse kadusid.

Seda õhtut on jäänud meenutama meie ühine jutuajamine sellest, mida olime täheldanud ja õppinud. Rääkisime sellest kogemusest ka oma laste ja lastelastega ning leidsime palju väärt õppetunde. Selgitan nüüd neist õppetundidest kolme.

Õppetund number 1: pange tähele kurjuse veetlevaid maskeeringuid

Minu arvates on gepardid meeldiva välimusega, võluvad ja kütkestavad isendid. Gepardite kollakaspruun kuni hallikasvalge mustade täppidega kasukas on kui kena maskeering, mis muudab need loomad peaaegu nähtamatuks, kui nad Aafrika rohumaadel oma saaki jahivad.

Sarnaselt võivad ka vaimselt ohtlikud mõtted ja teod näida vahel ligitõmbavate, ihaldusväärsete või meeldivatena. Seega peab igaüks meist panema nüüdisaja maailmas tähele seda veetlevat halba, mis teeskleb olevat hea. Nagu hoiatas Jesaja: „Häda neile, kes hüüavad kurja heaks ja head kurjaks, kes teevad pimeduse valguseks ja valguse pimeduseks, kes teevad kibeda magusaks ja magusa kibedaks!”1

Paradoksaalsel ajaperioodil, mil inimelu pühaduse rüvetamist kuulutatakse õigusena ja kaost kirjeldatakse vabadusena, on tõeline õnnistus elada sel viimse aja evangeeliumiajajärgul, mil taastatud evangeeliumi valgus saab meie elus eredalt särada ning aidata märgata, kui vastane püüab meid süngelt petta ja tähelepanu eemale juhtida.

„Sest need, kes on targad ja on tõe vastu võtnud ja on võtnud Püha Vaimu enesele teejuhiks ning keda ei ole petetud – tõesti ma ütlen teile, et neid ei raiuta maha ja ei visata tulle, vaid nad jäävad sel päeval püsima.”2

Õppetund number 2: püsige ärkvel ja olge valvsad

Topi puhul võib hetkeline hoolimatus või tähelepanematus anda põhjuse kärmeks gepardirünnakuks. Sarnaselt võib vaimne rahulolu ja pealiskaudsus muuta meid kaitsetuks vastase lähenemise eest. Vaimne mõtlematus kutsub meie ellu suurt ohtu.

iStock.com/Angelika

Nefi on kirjeldanud, kuidas Saatan püüab viimsel ajal rahustada ja suigutada Jumala lapsi petlikusse „lihalikku turvatundesse, nii et nad ütlevad: Siionis on kõik hästi; jah, Siionit saadab edu, kõik on hästi – ja nõnda petab kurat nende hingi ning juhib neid ettevaatlikult ära alla põrgusse”3.

Rahulolu ja pealiskaudsuse vastulöögiks on vaja pidevat valvelolekut. Valvelolek on selline seisund või tegutsemine, kus peetakse hoolikalt valvet võimalike ohtude või raskuste üle. Ja valvepidamine tähendab ärkvelolekut selleks, et valvata ja kaitsta. Vaimses mõttes tuleb meil püsida ärkvel ja olla valvas Püha Vaimu õhutustele ning tornis olevate Issanda vahimeeste märguannetele.4

„Jah, ja ma õhutan teid ka, ‥ et te oleksite pidevalt valvsad palves, et teid ei juhitaks eemale kuradi kiusatustega, ‥ sest vaata, ta ei tasu teile millegi heaga.”5

Kui me keskendume oma elus Päästjale ja Tema evangeeliumile, võimaldab see meil saada jagu loomupärase inimese kalduvusest olla vaimselt uinunud ja laisk. Kuna meid on õnnistatud silmadega, et näha, ja kõrvadega, et kuulda,6 saab Püha Vaim suurendada meie vaatamis- ja kuulamisvõimet siis, kui me ei pruugi tavaliselt pidada vaatamist või kuulamist vajalikuks, või ei pruugi mõelda, et midagi võib olla näha või kuulda.

„Seepärast, valvake, et te võiksite olla valmis.”7

Õppetund number 3: mõistke vaenlase kavatsust

Gepard on kiskja, kellele on loomuomane loomadele jahti pidada. Gepard on kiskja päev läbi, päevast päeva.

Saatan „on õigemeelsuse ja nende vaenlane, kes püüavad täita Jumala tahet”8. Tema üksainus kavatsus ja ainueesmärk on teha kõik inimesed sama õnnetuks, nagu ta ise on.9

Isa õnneplaan on mõeldud selleks, et anda Tema lastele juhatust, aidata neil tunda kestvat rõõmu ja tuua nad turvaliselt koju Tema juurde ülestõusnud, ülendatud kehaga. Kurat näeb vaeva, et ajada Jumala poegi ja tütreid segadusse, teha neid õnnetuks ja takistada nende igavest arengut. Vastane teeb visalt tööd, et rünnata neid Isa plaani osasid, mida ta kõige enam vihkab.

Saatanal pole keha ja tema igavene areng on peetunud. Nii nagu tamm peatab jõesängis veevoolu, nõnda on vastase igavene areng takistatud, kuna tal pole füüsilist keha. Vastuhaku tõttu keelas Lutsifer endale kõik surelikud õnnistused ja kogemused, mida on võimalik saada luust ja lihast elamu kaudu. Sõna neetud ühte võimalikku pühakirjatähendust selgitab see, et ta ei suuda edasi areneda ega saada meie Taevase Isa sarnaseks.

Kuna füüsilisel kehal on Isa õnneplaanis ja meie vaimses arengus nii keskne koht, püüab Lutsifer meie arengut nurjata, ahvatledes meid oma keha sündsusetult kohtlema. President Russell M. Nelson on õpetanud, et vaimne turvatunne on lõppude lõpuks selles, et „tuleb jätta astumata see esimene ahvatlev samm sinnapoole, kuhu te ei peaks minema, ja tegemata, mida te ei peaks tegema. ‥ Inimolenditena tunneme kõik ellujäämiseks vajalikke [füüsilisi] himusid. Need himud on elu jätkumiseks täiesti vajalikud. Ja mida teeb vastane? ‥ Ta ründab meid himude kaudu. Ta ahvatleb meid sööma seda, mida me ei peaks sööma, jooma seda, mida me ei peaks jooma, ja armastama nii, nagu me ei peaks armastama!”.10

Üks suurimaid igaviku irooniaid on see, et vastane, kes on õnnetu just seetõttu, et tal pole füüsilist keha, kutsub ja meelitab meid olema sama õnnetu kui tema, koheldes oma keha sündsusetult. Seesama vahend, mida tal endal pole ja mida ta ei saa kasutada, on seega peamine sihtmärk, miks ta püüab peibutada meid füüsilisse ja vaimsesse hävingusse.

Vaenlase kavatsuste mõistmine on oluline, et tõhusalt võimalikeks rünnakuteks valmistuda.11 Just seepärast, et ülemjuhataja Moroni teadis laamanlaste kavatsusi, oli ta valmis nende tuleku hetkel nendega kohtuma ning oli võidukas.12 Ja seesama põhimõte ja lubadus kehtib meile kõigile.

„Kui te olete ettevalmistunud, siis te ei karda.

Ja et te võiksite pääseda vaenlase võimusest.”13

Üleskutse, lubadus ja tunnistus

Nii nagu gepardite ja topi antiloopide käitumist jälgides võib saada tähtsaid õppetunde, nõnda peaks igaüks meist otsima õppetunde ja hoiatusi igapäevaelu lihtsündmustest. Kui soovime, et meie meel ja süda oleksid avatud, et saada Püha Vaimu väel taevast juhatust, lähtub osa suurimaid juhiseid, mida meil on võimalik saada, ja palju vägevaid hoiatusi, mis saavad meid kaitsta, meie enda lihtsatest kogemustest. Vägevaid tähendamissõnu leiab nii pühakirjast kui ka igapäevaelust.

Ma tõin välja vaid kolm õppetundi paljudest, mida võib Susani ja minu Aafrika-seiklusest leida. Kutsun ja innustan teid selle gepardite ja topi antiloopide loo üle mõtisklema ning leidma endale ja oma perele veel õppetunde. Pidage palun alati meeles, et teie kodu on tõeline keskus, kus evangeeliumi õppida ja selle järgi elada.

Kui vastate sellele üleskutsele usuga, tekivad teil inspireeritud mõtted, teie südames paisuvad vaimsed tunded ja te märkate tegevusi, mida ette võtta või jätkata, et saaksite „pan[na] selga kogu [Jumala] sõjavarustus[e], et te võiksite vastu pidada kurjal päeval, olles teinud kõik, et te suudaksite püsida”14.

Luban teile, et kui te olete pidevalt ja ärksalt valvsas palves, voogab teie ellu tõhusa ettevalmistuse ja vaimse kaitse õnnistusi.

Tunnistan, et lepingurajal edasipürgimine tagab vaimse turvalisuse ja kutsub teie ellu kestvat rõõmu. Ja tunnistan, et ülestõusnud ja elav Päästja toetab ja tugevdab meid nii headel kui ka halbadel aegadel. Tunnistan nendest tõdedest Issanda Jeesuse Kristuse pühal nimel, aamen.