2010–2019
Hoolikas või pealiskaudne

Hoolikas või pealiskaudne

Kui maailma mõjud üha suuremal määral kurja poole pöörduvad, peame meie püüdma kõigest väest püsida kindlalt rajal, mis juhib meid turvaliselt meie Päästja juurde.

Kord nägin ma poeaknal silti „Õnn 15,00 $”. Tahtsin nii väga teada saada, kui palju õnne ma 15 dollari eest osta saan, et astusin poodi sisse. Leidsin sealt palju odavaid nipsasju ja suveniire – ükski neist ei saanud tuua mulle sildil lubatud õnne! Olen aastate jooksul mõelnud palju kordi tollele sildile ja sellele, kui lihtne võib olla otsida õnne esemetest, mis on odavad või ei pea kaua vastu. Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmetena on meid õnnistatud teadmisega, kuidas ja kust tõelist õnne leida. Me leiame selle, kui elame hoolikalt meie Issanda ja Päästja, Jeesuse Kristuse rajatud evangeeliumi järgi ja püüame rohkem Tema-sarnaseks saada.

Meil on hea sõber, kes töötas vedurijuhina. Ühel päeval rongi juhtides märkas ta, et taamal on tema ees rööbastel peatunud üks auto. Ta taipas kiiresti, et auto on seiskunud ega saa ülesõidukohalt minema. Ta tõmbas otsekohe hädapidurit, mis käivitas pidurid kõigil kaubavagunitel, millede kogupikkus oli veduri taga üle kilomeetri ja -mass 6500 tonni. Loodusseaduste järgi polnud võimalik, et rong enne autole otsasõitu peatuks ja nii sõitis see autole otsa. Autos olnud inimesed kuulsid õnneks rongivilet ja põgenesid enne kokkupõrget autost. Kui vedurijuht asja uuriva politseinikuga rääkis, lähenes neile vihane naine. See hüüdis, et nägi õnnetust pealt, ja tunnistas seejärel, et vedurijuht isegi ei püüdnud teelt kõrvale pöörata, et autole otsasõitu vältida!

Kui vedurijuht oleks saanud kõrvale pöörata ja rööbastelt maha sõites õnnetust vältida, oleks ilmselgelt rööbastelt maha jooksnud kogu rong ja inertsist edasiliikuv rong oleks äkiliselt peatunud. Tema õnneks hoidsid rööpad, millel tema rong sõitis, hoolimata teel olevast takistusest rongirattad kindlalt sihtmärgi poole edasi liikumas. Meie õnneks oleme ka meie teel, lepingurajal, millele ristimise kaudu Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmeks saades asusime. Kuigi me võime teel kohata aeg-ajalt takistusi, hoiab see rada, kui sellel kindlalt püsime, meid hinnalise igavikulise sihtkoha poole liikumas.

Nägemus elupuust näitab meile, kuidas pealiskaudsus võib meid lepingurajalt eemale juhtida. Mõelge sellele, et raudkäsipuu ning kitsas ja ahas rada ehk lepingurada viivad otse elupuuni, kus kõik Päästja ja Tema lepituse kaudu meie jaoks tallele pandud õnnistused võivad ustavatele osaks saada. Veejõgi, mis samuti nägemuses esineb, sümboliseerib maailma roojasust. Pühakirjades kirjeldatakse, et raja kõrval olev jõgi „voolas edasi”, kuid ainult möödus puu lähedalt, mitte ei viinud puuni. Maailmas on palju asju, mis tähelepanu kõrvale juhivad ja võivad tüssata isegi äravalituid, nii et nad hakkavad oma lepingute järgi pealiskaudselt elama – see juhib nad puu lähedale, kuid mitte puuni. Kui me ei ela oma lepinguid hoolikalt järgides, võivad pealiskaudsed püüded juhtida meid lõpuks keelatud radadele või ühinema nendega, kes on juba sisenenud suurde ja ruumikasse hoonesse. Kui me ei ole hoolikad, võime isegi uppuda roojase jõe sügavustesse.1

Kõike võib teha kas hoolikalt või pealiskaudselt. Nii on see ka evangeeliumi järgi elamisega. Kui mõtleme lepingutele Päästjaga, kas peame neist kinni hoolikalt või pealiskaudselt? Kas me oma sureliku loomuse tõttu ei õigusta mõnikord oma käitumist, nähes oma tegusid justkui hallis alas, kus hea on segatud vähem heaga? Iga kord, kui kasutame oma prohveti ja juhtide järgimisest või hoolikalt evangeeliumi järgi elamisest rääkides sõnu „aga”, „kuid” või „välja arvatud”, ütleme tegelikult, et „mind see nõuanne ei puuduta”. Me võime õigustada kõike, mida tahame, kuid tegelikult ei ole olemas õiget viisi valede asjade tegemiseks!

2019. aasta noorte teema on võetud pühakirjasalmist Johannese 14:15, kus Issand annab juhise: „Kui te mind armastate, siis pidage minu käsusõnu!” Kui me armastame Teda, nagu me väidame, kas saaksime seda armastust näidata, olles Tema käskude järgi elamisel veidi hoolikamad?

Hoolikamalt evangeeliumi järgi elamine ei tähenda tingimata seda, et ollakse ametlik või kõrk. Mida see aga tähendab on see, et meie mõtted ja teod on sellised, nagu on sünnis Jeesuse Kristuse jüngritele. Mõtiskledes selle üle, mille poolest erineb hoolikalt evangeeliumi järgi elamine pealiskaudsest, siis siin on mõned mõtted, mida kaaluda:

Kas peame igal nädalal hoolikalt hingamispäeva ja valmistume sakramendi võtmiseks?

Kas võime olla hoolikamad oma palvetes ja pühakirjade uurimises või olla veelgi usinamad raamatu „Tule, järgne mulle – isiklikuks ja peres kasutamiseks” uurimisel?

Kas oleme hoolikad templis teenijad ning kas elame hoolikalt ja teadlikult lepingute järgi, mis oleme teinud nii ristimisel kui templis? Kas oleme hoolikad oma väljanägemises ja riietume kombekalt, eriti pühades paikades ja olukordades? Kas oleme hoolikad püha templipesu kandmisel? Või kas maailma mood surub meile peale pealiskaudsemat suhtumist?

Kas oleme hoolikad selles, kuidas teenime teisi ja kuidas täidame oma kutseid Kirikus, või oleme kutses teenides ükskõiksed või pealiskaudsed?

Kas oleme hoolikad või pealiskaudsed selles, mida loeme ja mida telerist või mobiiliseadmetest vaatame? Kas oleme hoolikad oma keelekasutuses? Või oleme pealiskaudsed ning võtame omaks õela ja labase kõnepruugi?

Trükises „Sulle, noor” on kirjas käitumisnormid, mis toovad hoolika järgimise korral õnnistusi ja aitavad meil lepingurajal püsida. Kuigi see on kirjutatud noortele, ei kaota need käitumisnormid kehtivust ka siis, kui me Noorte Meeste või Noorte Naiste programmist välja kasvame. Need kehtivad alati ja meie kõigi kohta. Nende käitumisnormide kordamine võib anda inspiratsiooni, kuidas me saame veelgi hoolikamalt evangeeliumi järgi elada.

Me ei langeta oma käitumisnorme, selleks et sobida seltskonda või aidata kellelegi teisele end mugavalt tunda. Me oleme Jeesuse Kristuse jüngrid ja sellistena tiivustame teisi, tõstes neid vaimselt kõrgemasse, pühamasse paika, kus ka neile saavad osaks suuremad õnnistused.

Ma kutsun meid kõiki otsima Püha Vaimu juhatust, et teada, milliseid muudatusi peame oma elus tegema, et veelgi hoolikamalt oma lepingute järgi joonduda. Samuti palun ma, et te ei kritiseeriks teisi, kes on samal teel. „Kohtumõistmine on minu, ütleb Issand.”2 Me kõik oleme kasvamise ja muutumise protsessis.

Minu jaoks on huvitav Mormoni Raamatus räägitud lugu usust taganenud amlisilastest. Selleks, et teised märkaksid, et nad ei ole enam seotud Jeesuse Kristuse ja Tema Kirikuga, märgistasid nad oma otsaesised punasega, et kõik näeksid.3 Kuidas meie vastupidiselt, olles Jeesuse Kristuse jüngrid, end märgistame? Kas teised näevad kerge vaevaga Tema peegelpilti meie näoilmes ja teavad, keda me oma elu hoolikalt elades esindame?

Lepingurahvana ei ole me mõeldud kogu ülejäänud maailmaga segunema. Meid kutsutakse valitud sooks4 – milline kompliment! Kui maailma mõjud üha suuremal määral kurja poole pöörduvad, peame meie püüdma kõigest väest püsida kindlalt rajal, mis juhib meid turvaliselt meie Päästja juurde, kasvatades lõhet lepingu järgi elamise ja maailma mõjutuste vahel.

Kui ma mõtisklen igavese õnne leidmise üle, mõistan, et mõnikord leiamegi ennast hallist tsoonist. Lepingurajal kõndides on pimeduseudu vältimatu. Kiusatus ja pealiskaudsus võivad meid märkamatult kursilt kõrvale maailma pimedusse ja lepingurajalt eemale juhtida. Kui nii peaks juhtuma, on meie armastatud prohvet president Russell M. Nelson ergutanud meid lepingurajale tagasi tulema ja tegema seda kiiresti. Ma olen väga tänulik meeleparanduse anni ja Päästja lepituse väe eest.

Võimatu on elada täiuslikku elu. Ainult üks inimene suutis sellel telestilisel planeedil täiuslikku elu elada. See oli Jeesus Kristus. Vennad ja õed! Kuigi me ei ole täiuslikud, võime olla väärilised: väärilised võtma sakramenti, väärilised saama templiõnnistusi ja väärilised saama isiklikku ilmutust.

Kuningas Benjamin tunnistas õnnistustest ja rõõmust, mis saab osaks kõigile, kes hoolikalt Päästjat järgivad: „Ja pealegi ma soovin, et te mõtleksite nende õnnistatud ja rõõmsa olukorra peale, kes peavad kinni Jumala käskudest. Sest vaata, nad on õnnistatud kõiges, nii ajalikes kui ka vaimsetes asjades, ja kui nad peavad ustavalt vastu kuni lõpuni, võetakse nad vastu taevasse, et nad seeläbi elaksid koos Jumalaga lõputus õnnes.”5

Kas õnne saab osta 15 dollari eest? Ei, ei saa. Sügav ja kestev õnn saabub, kui me tahame hoolikalt Jeesuse Kristuse evangeeliumi järgi elada. Jeesuse Kristuse nimel. aamen.