2010–2019
Vaadake Jeesuse Kristuse poole

Vaadake Jeesuse Kristuse poole

Kui me vaatame Jeesuse Kristuse poole, siis aitab Ta meil elada lepingute järgi ja suurendada meie kutset vanematena Iisraelis.

Kui Jeesus kõndis Kapernauma lähistel1, suur rahvahulk Teda järgimas, siis üks naine, kes oli kaksteist aastat tõsise haiguse käes kannatanud, sirutas välja oma käe ja puudutas Tema kuue palistust. Ja sai kohe terveks.2

Pühakirjades on kirjutatud, et Jeesus tundis väge endast välja minevat3, „pöördus ümber rahva seas”4 ja „vaatas ‥ , et näha, kes seda oli teinud”.5 „Kui nüüd naine nägi, et ta ei olnud varjule jäänud”,6 siis ta „heitis maha tema ette ja ütles temale kogu tõe”.7

Jeesus ütles naisele: „Tütar, sinu usk on sind aidanud, mine rahuga!”8

Jeesus Kristus päästis selle naise. Ta sai terveks füüsiliselt, kuid kui Jeesus Kristus pöördus, et teda näha, kuulutas naine oma usku Temasse ja Ta tegi terveks naise südame.9 Ta rääkis temaga armastavalt, kinnitas talle, et on asjaga päri, ning õnnistas naist oma rahuga.10

Vennad, püha preesterluse hoidjatena tegeleme päästmistööga. Eelmisel aastal asetas Issand selle töö juhtimise kindlalt Iisraeli vanemate õlgadele.11 Oleme saanud Issandalt inspireeriva ülesande – koos õdedega töötades peame teenima pühamal viisil, kiirendama Iisraeli kokkukogumist mõlemal pool eesriiet, tegema oma kodudest usu ja evangeeliumi õppimise pühamud ning valmistama maailma ette Jeesuse Kristuse teiseks tulemiseks.12

Nagu kõigis asjades, on Päästja meile selles eeskujuks: peame vaatama Jeesuse Kristuse poole ja Teda teenima, nagu Tema vaatas oma Isa poole ja Teda teenis.13 Päästja ütles seda prohvet Josephile järgmisel viisil:

„Vaadake minu poole igas oma mõttes; ärge kahelge, ärge kartke.

Vaadake haavu, mis läbistasid mu külje, ja samuti naelajälgi minu kätel ja jalgadel; olge ustavad, pidage kinni mu käskudest, ja te pärite taevariigi.”14

Surelikkusele eelnevas elus lubas Jeesus oma Isale, et Ta teeb oma Isa tahet ning on meie Päästja ja Lunastaja. Kui Tema Isa küsis: „Kelle ma saadan?”15, Jeesus vastas:

„Siin ma olen, saada mind!”16

„Isa, sinu tahe sündigu ja hiilgus olgu igavesti sinu.”17

Kogu oma sureliku elu elas Jeesus selle lubaduse järgi. Alandlikkuses, tasaduses ja armastuses õpetas Ta oma Isa õpetust ning tegi oma Isa tööd selle väe ja volitusega, mille Isa oli Talle andnud.18

Jeesus andis oma südame Isale. Ta ütles:

„Ma armastan Isa.”19

„Ma teen ikka, mis on tema meelt mööda.”20

„Sest ma olen ‥ tulnud mitte oma tahtmist tegema, vaid [Isa] tahtmist, kes mind on läkitanud.”21

Ketsemanis piineldes palvetas Ta: „Ometi ärgu sündigu minu, vaid sinu tahtmine.”22

Kui Issand kutsub vanemaid Iisraelis „vaa[tama] minu poole igas oma mõttes” ja „vaa[tama] haavu” Tema ülestõusnud kehal, siis on see kutse pöörduda ära patust ja maailmast ning pöörduda Tema poole, Teda armastada ja Talle kuuletuda. See on üleskutse õpetada Tema õpetust ja teha Tema tööd Tema viisil. Seega on see üleskutse Teda täielikult usaldada, allutada meie tahe ja süda Temale ning saada Tema lunastava väe kaudu Tema-sarnaseks.23

Vennad, kui vaatame Jeesuse Kristuse poole, siis õnnistab Ta meid saama Tema vanemateks Iisraelis – alandlikuks, tasaseks, allaheitlikuks, täidetud Tema armastusega.24 Ja me toome Tema evangeeliumi ja Tema kiriku rõõmu oma perele ja meie vendadele ja õdedele mõlemal pool eesriiet.

President Russell M. Nelson on kutsunud meid vaatama Jeesuse Kristuse poole just sellisel viisil: „Selliseks vägevaks jüngriks saamine pole kerge ega tule automaatselt. Meie tähelepanu peab olema kinnitunud Päästjale ja Tema evangeeliumile. Püüd vaadata Tema poole igas oma mõttes on vaimselt päris ränk. Kuid seda tehes meie kahtlused ja hirmud põgenevad.”25

Neetima on hea sõna. See tähendab liidet moodustama, osi kokku liitma.26 Me needime oma fookuse Jeesusele Kristusele ja Tema evangeeliumile oma lepingute järgi elades.

Kui elame oma lepingute järgi, siis mõjutavad need kõike, mida ütleme ja teeme. Me elame lepingujärgset elu27, täis lihtsaid, igapäevaseid usutegusid, mis keskenduvad Jeesusele Kristusele: südamest palvetamine Tema nimel, rõõmuga toitumine Tema sõnast; pöördumine Tema poole, et oma pattudest meelt parandada; Tema käskude pidamine, sakramendi võtmine ja Tema hingamispäeva pühitsemine; samuti kummardame Tema pühades templites nii sageli kui võimalik ja rakendame Tema püha preesterlust, et teenida Jumala lapsi.

Need lepingujärgse pühendumise teod avavad meie südame ja meele Päästja lepitavale väele ning Püha Vaimu pühitsevale mõjule. Rida rea peal muudab Päästja meie loomust, me pöördume sügavamalt Temasse ja lepingud ärkavad ellu meie südames.28

Lubadustest, mida oma Taevasele Isale anname, saavad kivisse raiutud lepingud, meie sügavaimad soovid. Taevane Isa lubab meile, et täidab meid tänulikkuse ja rõõmuga.29 Lepingud ei ole siis enam reeglid, mida järgime, vaid saavad armastatud põhimõteteks, mis meid innustavad ja juhivad ning fookuse Jeesusele Kristusele needivad.30

Need pühendumisteod on kõigi, nii noorte kui ka vanade jaoks. Kõik, mis ma olen täna õhtul öelnud, käib ka teie kohta, te Aaroni preesterlust hoidvad noored mehed. Ma tänan Jumalat teie eest. Teie teete pühad talitused ja lepingud iga nädal võimalikuks miljonitele viimse aja pühadele. Kui te sakramenti ette valmistate, õnnistate või jagate; kui teenite, teete templis ristimisi, kutsute sõbra üritusele või päästate oma kvoorumi liikme, siis teete päästmistööd. Ka teie võite vaadata Jeesuse Kristuse poole ja elada iga päev oma lepingute järgi. Ma luban teile, et kui te seda teete, siis olete praegu Issanda usaldusväärsed teenijad ja tulevasel päeval Iisraeli vägevad vanemad.

Vennad! Ma tean, et see kõlab heidutavana. Kuid palun pidage meeles järgmiseid Päästja sõnu: „Mina ei ole ometi mitte üksi, sest Isa on minuga.”31 Samuti on see meiega. Me pole üksi. Issand Jeesus Kristus ja meie Taevane Isa armastavad meid ja nad on koos meiega.32 Kuna Jeesus vaatas oma Isa poole ja viis lõpuni suure lepitusohvri, võime meie vaadata Jeesuse Kristuse poole kindlusega, et Ta meid aitab.

Keegi meist pole täiuslik. Mõnikord meie vaimne areng peatub. Meie tähelepanu hajub või me heitume. Me komistame. Kuid kui me vaatame Jeesuse Kristuse poole kahetseva südamega, siis tõstab Ta meid üles, puhastab patust, andestab ja teeb terveks meie südame. Ta on pikameelne ja lahke; Tema lunastav armastus ei lõppe iial ega hävi kunagi.33 Ta aitab meil elada lepingute järgi ja suurendada meie kutset vanematena Iisraelis.

Ja Taevane Isa õnnistab meid kõigega, mida nõutakse Tema eesmärkide saavutamiseks: „Asjad nii taevas kui maa peal ‥ , elu ja valgus, Vaim ja vägi, mis on saadetud välja Isa tahtel läbi tema Poja Jeesuse Kristuse.”34

Kui jumalik valgus ja vägi meie ellu voolavad, juhtub kolm imelist asja.

Esiteks – me näeme! Ilmutuse kaudu hakkame nägema, nagu Jeesus nägi seda naist: pealispinnast sügavamale, inimeste südamesse.35 Kui näeme, nagu Jeesus näeb, siis Ta õnnistab meid võimega armastada neid, keda teenime, Tema armastusega. Tema abiga näevad Päästjat inimesed, keda teenime, ja tunnevad Tema armastust.36

Teiseks, meil on preesterluse vägi! Meil on volitus ja vägi tegutseda Jeesuse Kristuse nimel, et „teisi õnnistada, juhatada, kaitsta ja tervendada” ja teha imesid neile, keda [me armastame], ja kaitsta oma abielu ja peret.37

Kolmandaks, Jeesus Kristus on koos meiega! Kuhu meie läheme, läheb ka Tema. Kui meie õpetame, õpetab ka Tema. Kui meie trööstime, trööstib ka Tema. Kui meie õnnistame, õnnistab ka Tema.38

Vennad! Kas meil ei ole põhjust rõõmustada? Meil on! Meil on Jumala püha preesterlus! Kui vaatame Jeesuse Kristuse poole, elame oma lepingute järgi ja needime oma fookuse Temale, siis ühineme oma õdedega ja teenime pühamal viisil, kogume hajutatud Iisraeli mõlemal pool eesriiet, tugevdame ja pitseerime oma pered ja valmistame maailma ette Issanda Jeesuse Kristuse teiseks tulemiseks. See sünnib. Ma tunnistan seda.

Ma lõpetan oma südamepalvega, et me kõik, igaüks, vaataksime igas oma mõttes Jeesuse Kristuse poole. Ärge kahelge. Ärge kartke! Jeesuse Kristuse nimel, aamen.