2010–2019
Ususilmad

Ususilmad

Kui valime ja sorteerime, mida läkitusest omaks võtta, hägustame oma igavikulist vaatenurka, pannes liiga suurt rõhku oma kogemusele siin ja praegu.

Veidi enne ristilöömist viidi Jeesus kohtukotta Pilaatuse ette. „Oled sina juutide kuningas?” küsis Pilaatus halvustavalt. Jeesus vastas: „Minu riik ei ole sellest maailmast. ‥ Ma olen ‥ selleks tulnud maailma, et ma tõe[st] tunnistust annaksin. Kes tõe seest on, see kuuleb minu häält!”

Pilaatus küsis küüniliselt: „Mis on tõde?”1

Nüüdisaja maailmas võib osutuda küsimus „Mis on tõde?” ilmaliku mõistuse jaoks valusalt keerukaks.

Google´i otsing annab küsimusele „Mis on tõde?” üle miljoni vastuse. Oma mobiiltelefonidest leiame rohkem teavet kui kõigist raamatutest, mis asuvad tellistest ja mördist ehitatud raamatukogus. Meie elu on infost ja arvamustest üle ujutatud. Ahvatlevad ja meelitavad hääled jälitavad meid igal sammul.

Keset tänapäevast segadust pole ime, et nii paljud nõustuvad Protagorase sõnadega, mis ta lausus 2500 aastat tagasi noorele Sokratesele. „Sinu tõde,” ütles ta, „on sinu tõde, ja minu tõde on minu tõde.”2

Tõde Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi kaudu

Kuna meid on õnnistatud taastatud Jeesuse Kristuse evangeeliumiga, kuulutame me alandlikult, et mõni asi on täielikult ja kahtlematult tõene. Need igavesed tõed on samad kõigi Jumala laste jaoks.

Pühakirjades õpetatakse: „Tõde on teadmine asjadest, nii nagu need on ja nagu need olid ja nagu need saavad olema.”3 Tõde vaatab minevikku ja tulevikku ning avardab meile pisikesel ajahetkel avanevat vaatenurka.

Jeesus ütles: „Mina olen tee ja tõde ja elu.”4 Tõde näitab meile teed igavesse ellu ja see tuleb vaid meie Päästja, Jeesuse Kristuse kaudu. Muud võimalust ei ole.

Jeesus Kristus õpetab meile, kuidas elada, ning Ta pakub meile oma lepituse ja ülestõusmise kaudu andestust pattudest ja surematust teisel pool eesriiet. See on absoluutne tõde.

Ta õpetab meile, et pole tähtis, kas oleme rikkad või vaesed, tuntud või tundmatud, elutargad või lihtsameelsed. Meie sureliku elu eesmärk on hoopis tugevdada oma usku Issandasse Jeesusesse Kristusesse, valida halva asemel hea ja pidada Tema käske. Kuigi me ülistame teadus- ja meditsiiniuuendusi, ulatuvad Jumala tõed nendest avastustest palju kaugemale.

Igavikutõdedele vastukaaluks on olnud alati võltsinguid, et Jumala lapsi tõest eemale juhtida. Vastase väited jäävad alati samaks. Kuulake, mida öeldi 2000 aastat tagasi:

„Te ei või teada seda, mida te ei näe. … Mida iganes inimene teeb, see ei ole mingi kuritegu.

[Jumal ei õnnista teid, vaid] igat inimest saadab edu vastavalt tema võimetele.”5

„Ei ole mõeldav, et ‥ selline isik nagu Kristus ‥ on Jumala Poeg.”6

„[See, mida te usute, on rumal pärimus ja] teie meeltesegadus.”7 Kõlab nagu tänapäev, kas mitte?

Evangeeliumi taastamisega on Jumal andnud meile võimaluse õppida ja teada olulisi vaimseid tõdesid: õpime neid pühakirjade, isiklike palvete ja oma kogemuste, elavate prohvetite ja apostlite nõuannete ning Püha Vaimu juhatuse kaudu, kes saab aidata meil „teada tõde kõige kohta”8.

Tõde eristatakse vaimselt

Me võime teada Jumala asju, kui otsime neid vaimselt. Paulus on öelnud: „Ei tea ka ükski, mis on Jumalas, kui aga Jumala Vaimu kaudu. ‥ Sellepärast et seda tuleb ära mõista vaimselt.”9

Vaadake seda Michael Murphy kunstiteost. Sellest vaatenurgast võib vaevu uskuda, et see on kunstniku tõlgendus inimese silmast. Kui aga vaadata neid punkte teisest vaatenurgast, võib näha kunstniku loomingu ilu.

Samamoodi näeme me vaimseid Jumala tõdesid ususilmade vaatenurgast. Paulus on öelnud: „Maine inimene ei võta seda vastu, mis on Jumala Vaimust; sest see on temale jõledus ja ta ei või sellest aru saada, sellepärast et seda tuleb ära mõista vaimselt.”10

Pühakirjad, meie palved, omad kogemused, nüüdisaja prohvetid ja Püha Vaimu and näitavad meile vajalikku tõde meie maapealse rännaku kohta vaimsest vaatenurgast.

Läkitus ususilmade läbi vaadatuna

Vaatleme perekonnaläkitust ususilmadega.

President Gordon B. Hinckley esitles pöördumist „Perekond: läkitus maailmale” järgmiste sõnadega: „Seoses kõigi nende tõena edastatud pettejäreldustega, kogu pettusega käitumisnormide ja väärtuste osas, kõigi meelituste ja ahvatlustega lasta end maailmal pikkamisi määrida, oleme pidanud vajalikuks [teid] hoiatada.”11

Läkitus algab sõnadega: „Kõik inimesed – mehed ja naised – on loodud Jumala näo järgi. Igaüks on taevaste vanemate armas vaimupoeg või -tütar, ning seega on igaühel jumalik iseloom ja saatus.”

Need tõed on igavesed. Meie teiega pole looduse juhused.

Mulle meeldivad sõnad: „Surelikkusele eelnevas maailmas tundsid ja teenisid vaimupojad ja -tütred Jumalat kui oma Igavest Isa ning võtsid vastu Tema plaani.”12

Me elasime enne oma sündi. Igaühe identiteet on vermitud temasse igaveseks. Me ei suuda täiel määral mõista, kuidas meie vaimne kasv surelikkusele eelnevas maailmas mõjutab seda, kes me oleme siin.13 Me nõustusime Jumala plaaniga. Teadsime, et kogeme maa peal raskusi, valu ja kurbust.14 Teadsime ka, et Päästja tuleb, ja kui tõestame, et oleme väärilised, tõuseme ülestõusmise ajal üles ning meile „lisatakse hiilgust [meie] peade peale ikka ja igavesti”15.

Läkituses öeldakse keerutamata: „Me kuulutame, et viis, kuidas surelik elu luuakse, on jumalikult määratud. Me kinnitame, et elu on Jumala igaveses plaanis püha ja tähtis.”

Meie Isa plaan innustab meest ja naist tooma abikaasadena lapsi maailma ja kohustab meid võtma sõna veel sündimata laste kaitseks.

Läkituse põhimõtted on kaunilt seotud

Kui valime ja sorteerime, mida läkitusest omaks võtta, hägustame oma igavikulist vaatenurka, pannes liiga suurt rõhku oma kogemusele siin ja praegu. Kui mõtiskleme läkituse üle palvemeelselt ususilmadega, mõistame paremini, kuidas põhimõtted on kaunilt sidusad, üksteist toetavad ja teevad meie Isa plaani ilmsiks Tema lastele.16

Kas peaksime tõesti olema üllatunud, kui Issanda prohvetid kuulutavad Tema tahet, kuid inimestel on ikka veel küsimusi? Muidugi hülgavad mõned inimesed kohe prohvetite hääle,17 kuid teised mõtisklevad palvemeelselt oma ausate küsimuste üle – küsimuste, mis saavad vastuse kannatlikkuse ja ususilma kaudu. Kui läkitus oleks ilmutatud mõnel teisel sajandil, siis oleks see ikka küsimusi tekitanud, lihtsalt teisi küsimusi kui need, mis on inimestel tänapäeval. Üks prohveti eesmärkidest on aidata meil lahendada lihtsaid küsimusi.18

Enne, kui president Russell M. Nelsonist sai Kiriku president, ütles ta: „Prohvetid näevad tulevikku. Nad näevad varitsevaid ohte, mida vastane on meie teele pannud või panemas. Prohvetid näevad ka seda, millised võimalused ja au ootab neid, kes kuulavad kavatsusega kuuletuda.19

Tunnistan Esimese Presidentkonna ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi ühise hääle õigsusest ja vaimsest väest.

Maailm eemaldumas

Oleme näinud minu eluajal, kuidas maailma tõekspidamised on seoses paljude läkituses õpetatud põhimõtetega dramaatiliselt muutunud. Minu teismeeas ja abielu algusaastatel pöördusid paljud eemale Issanda käitumisnormist, mida kutsume kõlbelise puhtuse seaduseks ja mis määratleb, et seksuaalsuhtes võivad olla vaid mees ja naine, kes on omavahel seaduslikus abielus. Minu 20. ja 30. eluaastatel ei pidanud paljud pühaks veel sündimata laste kaitsmist, kuna üha enam hakati aborti heaks kiitma. Hilisematel aastatel on paljud pöördunud eemale Jumala seadusest, et abielu on püha liit mehe ja naise vahel.20

Nähes, kuidas paljud pöörduvad eemale Issanda seatud piiridest, meenub meile päev Kapernaumas, kui Päästja kuulutas oma jumalikkust ja kahjuks „paljud tema jüngrid [läksid ära]”.

Päästja küsis seejärel kaheteistkümnelt: „Kas ka teie tahate ära minna?”

Peetrus vastas:

„Issand, kelle juurde me läheme? Sinul on igavese elu sõnad.

Ja me oleme uskunud ja tundnud, et sina oled Jumala püha!”21

Mitte kõik ei sobitu kenasti läkituse raamidesse

Nii paljud noored ja vanad on truud ja ustavad Jeesuse Kristuse evangeeliumile ka siis, kui nende enda praegune elu ei sobitu kenasti perekonnaläkituse raamidesse: lapsed, kelle elu on lahutusest vapustatud; noored, kelle sõbrad pilkavad kõlbelise puhtuse seadust; lahutatud naised ja mehed, keda on tõsiselt haavanud abikaasa truudusetus; abikaasad, kes ei saa lapsi; naised ja mehed, kelle abikaasa ei jaga nende usku taastatud evangeeliumisse; vallalised naised ja mehed, kel pole olnud võimalik erinevatel põhjustel abielluda.

Üks mu sõber, keda tunnen ligi 20 aastat ja väga imetlen, pole abiellunud omasooveetluse pärast. Ta on jäänud truuks oma templilepingutele, arendanud oma loomingulisi ja kutsealaseid andeid ning teeninud üllalt nii Kirikus kui ka kogukonnas. Hiljuti ütles ta mulle: „Ma tunnen kaasa minu olukorras olijatele, kes on otsustanud, et ei pea maailmas, kus me elame, kõlbelise puhtuse seadust. Kuid kas Kristus ei palunud, et me „poleks sellest maailmast”? On selge, et Jumala käitumisnormid erinevad maailma omadest.”

Inimeste seadused liiguvad sageli väljaspoole Jumala seaduste poolt seatud piiridest. Kuid inimesed, kes soovivad olla Jumalale meelepärased, vajavad usku, pikameelsust ja usinust.22

Oleme oma naise Kathyga olnud tuttavad ühe vallalise, nüüdseks neljakümnendates eluaastates oleva õega, kes on oma töös andekas ja teenib vapralt oma koguduses. Ka tema on pidanud kinni Jumala seadustest. Naine kirjutas:

„Unistasin päevast, mil mind õnnistatakse abikaasa ja lastega. Olen ikka veel ootel. Aeg-ajalt tunnen end oma olukorras unustatu ja üksildasena, kuid selle asemel, et keskenduda sellele, mida mul pole, püüan keskenduda sellele, mis mul on ja kuidas saan aidata teisi.

Mind on aidanud sugulaste teenimine ning koguduses ja templis teenimine. Mind pole unustatud ega üksi jäetud, kuna kuulun – ja me kõik kuulume – ühte suuremasse perekonda.”

On keegi, kes mõistab

Mõni ütleb: „Sa ei mõista mu olukorda.” Mina ei pruugi mõista, kuid tunnistan, et on keegi, kes mõistab.23 On Üks, kes teab teie koormaid tänu aias ja ristil tehtud ohverdusele. Luban teile, et kui otsite Teda ja peate Ta käske, õnnistab Ta teid ja kergendab koormaid, mida on liiga raske kanda üksinda. Ta annab teile igavesi sõpru ja teenimisvõimalusi. Ja mis veelgi tähtsam, Ta täidab teid vägeva Püha Vaimuga ja laseb teile särada oma taevasel heakskiidul. Ükski valik, ükski alternatiiv, mis eitab Püha Vaimu kaaslust või igaviku õnnistusi, pole kaalumist väärt.

Ma tean, et Päästja elab. Tunnistan, et Ta on kogu tõeliselt tähtsa tõe allikas ja täidab kõik õnnistused, mida on lubanud neile, kes peavad Ta käske. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.