2010–2019
Ette valmistatud iga vajaliku asja omandamiseks

Ette valmistatud iga vajaliku asja omandamiseks

Õnnistused tulevad, kui püüame kanda omaenda vastutust õppida ja armastada Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi.

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku programmid ja tegevused muutuvad üha kodukesksemaks ja Kiriku toetatuks, nagu nähtub hulgast viimastel üldkonverentsidel teavitatud kohandustest. President Russell M. Nelson on andnud meile nõu: „Tulemas on veel palju. ‥ Võtke vitamiine. Puhake end välja. Saab olema põnev.”1

Palvetan ja palun Püha Vaimu abi, kui mõtiskleme üheskoos nende Issanda taastatud Kirikus toimuvate kohanduste põhitulemuste üle.

Kodukeskne ja Kiriku toetatud evangeeliumiõpe

Vanem Craig C. Christensen oli ühel hiljutisel preesterluse juhtkonna konverentsil minu kaaslane ning rõhutas kodukesksuse ja kirikupoolse toe põhimõtet kahe lihtsa küsimuse abil. Selle asemel, et pühapäeval pärast Kiriku koosolekuid koju naasta ja küsida: „Mida sa õppisid täna Kirikus Päästja ja Tema evangeeliumi kohta?”, soovitas ta meil küsida Kiriku koosolekutel: „Mida õppisid sa sel nädalal kodus Päästja ja Tema evangeeliumi kohta?” Õige hingamispäeva pidamine, uus õppekava ja kohandatud koosolekute ajakava aitavad meil õppida evangeeliumi nii oma kodus kui ka kirikus.

Igal Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmel on isiklik vastutus õppida Issanda õpetusi, elada nende järgi ning saada õige volituse kaudu päästvad ja ülenduseks vajalikud talitused. Me ei peaks ootama, et Kirik kui organisatsioon õpetaks või ütleks meile kõik, mida peame teadma ja tegema, et saada pühendunud jüngriks ja pidada vapralt vastu lõpuni.2 Hoopis meil endal on vastutus õppida, mida peaksime õppima; elada nii, nagu oma teadmiste põhjal peaksime elama; ja saada just selleks, keda Õpetaja meist ootab. Ja meie kodu on peamine õpi-, elu- ja kasvukeskkond.

Lapsena õppis Joseph Smith Jumala kohta oma perelt. Püüd avastada, mida Jumal temalt tahab, pani Josephi otsima tõde paljude erinevate kristlike usundite seast, mõtisklema hoolega pühakirjade üle ja palvetama siiralt Jumala poole. Kui nooruke Joseph Smith kohe pärast Isa ja Poja ilmumist pühast metsasalust koju naasis, rääkis ta esmalt oma emaga. Kui ta „toetu[s] kaminale, küsis ema, et milles asi. [Joseph] vasta[s]: „Pole midagi, kõik on hästi – minuga on kõik korras.” Siis [ütles ta] oma emale: „Ma olen enda jaoks teada saanud.””3 Josephi kogemus on meile õppimisel vägevaks eeskujuks, mida igaüks meist peaks jäljendama. Ka meie peame enda jaoks teada saama.

Taevase Isa plaani üldeesmärk on see, et Ta lapsed saaksid rohkem Tema-sarnaseks. Seetõttu annab Ta meile olulisi kasvu- ja arenguvõimalusi. Õpi- ja tõe järgi elamise kohustus on üha tähtsam maailmas, mis on „ärevuses”4 ning kus on üha enam segadust ja pahelisust. Me ei saa oodata, et pelk Kiriku koosolekutel käimine ja programmides osalemine annab meile kogu vaimse hariduse ja kaitse, mis võimaldab meil „vastu panna kurjal päeval”5.

„Vanematel on püha kohustus kasvatada oma lapsi armastuses ja õigsuses.”6 Inspireeritud Kiriku juhid, õpetajad ja tegevused aitavad üksikinimesi ja peresid nende püüdlustes vaimselt kasvada. Ja kuigi igaüks meist vajab abi, et lepingurajal edasi pürgida, lasub ülim vastutus vaimse jõu ja vastupidavuse arendamisel meil endil.

Tuletage meelde, kuidas prohvet Lehhi poeg Nefi soovis Püha Vaimu väel ise näha, kuulda ja teada seda, mida ta isa oli saanud teada elupuu nägemuses. Nefi vajas lapsepõlves selgelt oma heade vanemate7 eeskuju ja õpetusi ning teda õnnistati nendega. Kuid ometi igatses ta Joseph Smithi sarnaselt ise õppida ja enda jaoks teada saada.

Kui meie teiega teame Jeesuse Kristuse ja Tema taastatud evangeeliumi kohta vaid seda, mida teised inimesed meile õpetavad või räägivad, oleme rajanud oma tunnistuse Temast ja Ta hiilgavast viimse aja tööst alust pidi liivale.8 Me ei saa loota eranditult teistele inimestele, isegi mitte neile, keda armastame ja usaldame, ega laenata neilt evangeeliumivalgust ja teadmisi.

Prohvet Joseph Smith õpetas tähendusrikkalt, et iga viimse aja püha peab ise mõistma „Jumala plaane ning eesmärke seoses meie tulekuga maailma”9.

„Kui me saaksime lugeda ja mõista kõike, mida Aadama päevadest alates on kirjutatud inimese suhetest Jumala ja inglitega tulevases seisundis, siis teaksime sellest väga vähe. Lugemine teiste kogemusest või neile antud ilmutusest ei saa anda iial meile täit ettekujutust meie seisundist Jumala ees ja tegelikust suhtest Temaga. Teadmist võib neist asjust saada ainult iseenda kogemusega läbi talituste, mis Jumal selleks eesmärgiks seadis.10

Üksikinimestel ja peredel selle üleva vaimse eesmärgi saavutada võimaldamine on üks peamisi põhjusi, miks Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku programmid ja tegevused muutuvad sel konkreetsel ajal, aegade täiuse evangeeliumi ajajärgul kodukesksemateks ja Kiriku toetatuteks.

Kodukeskse ja Kiriku toetatud evangeeliumiõppe tulemused

Lubage mul kokkuvõtlikult rääkida mõnest peamisest tulemusest, kui evangeeliumiõpe muutub üha kodukesksemaks ja Kiriku toetatuks.

Ülim misjonäride koolituskeskus on meie kodus. Teisejärgulised misjonäride koolituskeskused asuvad Provos, Manilas, Méxicos ja teistes paikades. Meie kõige õpetlikumaks pühapäevakoolitunniks peaks olema isiklik ja perekondlik õpe meie elukohas. Abistavaid, kuid teisejärgulisi tunde tehakse meie kogudusehoonetes.

Pereajalookeskused asuvad nüüd meie kodus. Lisaabi pereajaloo uurimiseks saab ka kogudusehoonest.

Olulised templiks valmistumise tunnid toimuvad kodus. Tähtsaid, kuid teisejärgulisi templiks valmistumise tunde võib periooditi läbi viia meie kogudusehoonetes.

Sel viimsel ajal on oluline muuta oma kodu pühamuks, kus saame „seis[ta] pühades paikades”11. Ja olgu kodukeskne ning Kiriku toetatud õpe meie vaimseks tugevuseks ja kaitseks täna kui tahes tähtis, saab see olema tulevikus veelgi olulisem.

Kodukeskne ja Kiriku toetatud õpe ja templiks valmistumine

Palun mõelge selle üle, kuidas kodukesksuse ja Kiriku toe põhimõte on seotud isikliku valmistumise ja väärilisusega pühade talituste ja lepingute saamiseks Issanda kojas.

Kodus on tõepoolest võimalik templiks valmistuda kõige tõhusamalt. Paljud Kiriku liikmed pole aga kindlad, millest on kohane templikogemuse kohta väljaspool templit rääkida ja millest mitte.

President Ezra Taft Benson on kirjeldanud, millest selline ebakindlus tuleb:

„Tempel on pühapaik ja seal läbi viidavad talitused on olemuselt pühad. Selle pühaduse tõttu oleme mõnikord oma laste ja lastelastega templist rääkides kidakeelsed.

Seetõttu ei teki paljudel tõsist soovi templisse minna või kui nad lähevad, teevad nad seda eelnevate teadmisteta, mis neid kohustuste pidamiseks ja lepingute sõlmimiseks ette valmistaksid.

Ma usun, et piisav mõistmine ja taustateave on meie noortele templisse minekuks valmistumisel suureks abiks ‥ [ja] tekitab neis soovi otsida oma preesterluse õnnistusi, nagu otsis Aabraham.”12

President Bensoni rõhutatud piisava mõistmiseni aitavad meil jõuda kaks peamist juhtnööri.

Juhtnöör nr 1. Kuna armastame Issandat, peaksime rääkima Tema pühast hoonest alati aupaklikult. Me ei tohiks avalikustada ega kirjeldada konkreetseid sümboleid, mis on seotud pühade templitseremooniate käigus saadud lepingutega. Samuti ei tohiks me arutada püha informatsiooni, mille kohta anname templis lubaduse, et me seda ei paljasta.

Juhtnöör nr 2. Tempel on Issanda koda. Kõik suunab templis meid Päästja, Jeesuse Kristuse poole. Me võime vestelda templitalituste ja -lepingute peamistest eesmärkidest ning nendega seotud õpetusest ja põhimõtetest.

President Howard W. Hunter andis nõu: „Jagagem oma lastega neid vaimseid tundeid, mida me templis tunneme. Ja õpetagem neile tõsimeelsemalt ja kindlamalt asju, mida võime neile Issanda koja eesmärkide kohta öelda.”13

Kiriku juhid kõigi põlvkondade jooksul alates prohvet Joseph Smithist kuni president Russell M. Nelsonini on templitalituste ja -lepingute õpetuspõhiseid eesmärke ulatuslikult õpetanud.14 Selleks, et aidata meil õppida eeltalitustest, templiannist, templiabielust ja teistest pitseerimistalitustest, on olemas rikkalik trüki-, audio-, video- ja muude materjalide kogu.15 Infot saab ka selle kohta, kuidas järgida Päästjat lepingute kaudu, mida sõlmime ja peame au sees selleks, et pidada kuulekusseadust, ohverdamisseadust, evangeeliumiseadust, kõlbelise puhtuse seadust ja pühitsemise seadust.16 Kõik Kiriku liikmed peaksid tutvuma oivaliste materjalidega veebilehel temples.ChurchofJesusChrist.org.

President Russell M. Nelson on rõhutanud olulist tasakaalu templitalituste püha olemuse ja selle väärt teabe vahel, millest Kirik on avalikkust templite kohta selgepiiriliselt ja sobival määral teavitanud. Ta selgitas: „Soovitan lugeda pühakirjajuhist läbi sellised templiga seotud sissekanded nagu „Leping”, „Ohverdus”, „Tempel”, „Võidma”. Veel oleks soovitatav lugeda pühakirjakohti 2. Moosese 26–29 ja 3. Moosese 8. Vana Testament ning Moosese ja Aabrahami raamatud Kallihinnalises Pärlis tõmbavad joone alla templitöö põlisusele ja selle talituste igikestvusele.”17

Seega, kujutage ette, et teie poeg või tütar küsib: „Keegi rääkis mulle koolis, et templis kantakse imelikke riideid. Kas tal on õigus?” Veebilehelt temples.ChurchofJesusChrist.org leiab lühivideo pealkirjaga „Sacred Temple Clothing”. See suurepärane materjal selgitab, kuidas mehed ja naised on kasutanud muistsetest aegadest peale püha muusikat, erinevaid palveid, sümboolseid religioosseid riideid, märguandeid ja rituaale, et väljendada oma sisimaid tundeid seoses Jumalale pühendumisega. Seega toetab Kirik kodukeskset valmistumist nendeks hiilgavateks templiõnnistusteks peamiste juhiste ja selliste märkimisväärsete materjalide kaudu nagu see video. Teie jaoks on olemas palju kasulikku informatsiooni.18

Kui püüame kõndida Issanda Vaimu tasaduses19, õnnistatakse meid, et mõistame ja saavutame oma kodus vajalikku tasakaalu selles, mida on ja mida ei ole kohane pühade templitalituste ja -lepingute kohta arutada.

Lubadus ja tunnistus

Mulle tundub, et osa teist mõtiskleb, kas teie evangeeliumiõpe saab tõepoolest muutuda kodukeskseks ja Kiriku toetatuks. Võib-olla olete kodus ainus Kiriku liige või teie abikaasa teid ei toeta, võib-olla olete üksikvanem, elate vallalise või lahutatud viimse aja pühana üksinda ning teil võib olla küsimusi, kuidas need põhimõtted käivad teie kohta. Võib-olla vaatate abikaasadena teineteisele otsa ja kahtlete: „Kas me saame sellega hakkama?”

Jah, saate küll! Luban, et teie ellu voogab ilmselge suutlikuks tegev õnnistus. Uksed avanevad. Valgus paistab. Teie võimekus suureneb, et jätkata usinalt ja kannatlikult.

Tunnistan rõõmsalt kompenseerivatest õnnistustest, mis tulevad, kui püüame kanda omaenda vastutust õppida ja armastada Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi. Me võime tõepoolest „olla ette valmistatud iga vajaliku asja omandamiseks”20. Luban ja tunnistan seda Issanda Jeesuse Kristuse pühal nimel, aamen.