2010–2019
Õige, ehe ja lihtne Jeesuse Kristuse evangeelium

Õige, ehe ja lihtne Jeesuse Kristuse evangeelium

Jumala ja oma ligimeste armastamine on teenimise, kodukeskse ja Kiriku toetatud õppimise, hingamispäeva vaimse jumalakummardamise ning päästmistöö õpetuslik alus.

Mu kallid vennad ja õed! Mul on raske uskuda, et see oli 71 aastat tagasi, aastal 1948, kui ma olin Inglismaal misjonär, ja 44 aastat tagasi, kui läksime koos minu abikaasa Barbara ja lastega Kanadasse, kus ma olin Toronto misjoni juhataja. 1976. aasta aprillis, kui ma seal teenisin, kutsuti mind Esimesse Seitsmekümne Kvoorumisse ja 1985. aastal kutsuti mind ootamatult Kaheteistkümne Apostli Kvoorumisse. Erinevalt minu varasematest kutsetest, millele järgnes vabastamine, ei oota ma praegu sugugi enda vabastamist Kaheteistkümne kutsest; ma palvetan, et see päev tuleks alles pärast seda, kui olen lõpetanud kõik, mida Issand on mind tegema kutsunud.

Kui mõtlen viimased 43 aastat kestnud teenimisele üldjuhina ja võimalusele, mis mul on olnud, et saan teenida Taevaisa lapsi, olen hakanud üha rohkem mõistma, et Ta soovib, et kõik Tema lapsed leiaksid oma elus rahu, rõõmu ja õnne.

Prohvet Lehhi on õpetanud: „Inimesed on, et nad võiksid tunda rõõmu.”1 On palju põhjuseid, miks rahu, rõõm ja õnn võivad selles elus käest libiseda, nendeks on näiteks vaesus, sõda, loodusõnnetused ning ootamatud tagasilöögid töös, tervises ja peresuhetes.

Aga kuigi me ei saa kontrollida neid väliseid jõude, mis meie elu siin maa peal mõjutavad, siis kui püüame saada Issanda Jeesuse Kristuse ustavateks jüngriteks, võime läbielatud maistest raskustest hoolimata leida rahu, rõõmu ja õnne.

Üks minu lastest ütles kord: „Isa, ma ei tea, kas suudan lõpuni vastu pidada.” Ma vastasin: „Kõik, mida Taevane Isa meilt palub, on anda iga päev endast parim.” Vennad ja õed! Andke päev päeva järel endast parim ja enne kui te arugi saate, hakkate mõistma, et teie Taevane Isa tunneb ja armastab teid. Ja kui te seda teate – kogu südamest teate –, on teie elul tõeline eesmärk ja tähendus ning te täitute rõõmu ja rahuga.

Olles maailma valgus, ütles Päästja: „Ükski, kes usub minusse ei jääks pimedusse.”2

„Jeesus Kristus on nimi, mille andis Isa, ja ei ole ühtki teist nime, mille kaudu [me] võiks[ime] saada päästetud;

mispärast, kõik inimesed peavad võtma endi peale selle nime, mille Isa andis.”3

Pühakirjad õpetavad meile, et Saatan soovib juhtida inimesed pimedusse. Tema kindel püüe on tõkestada Jeesuse Kristuse ja Tema evangeeliumi valgust ja tõde. Nagu Lehhi oma lastele õpetas, püüab kurat „teha kõik inimesed sama õnnetuks, nagu ta ise on.”4 Kui Taevase Isa „töö ja .. hiilgus on .. tuua inimestele surematus ja igavene elu”, siis Lutsiferi „töö” on tuua Jumala lastele kannatust ja lõputut häda.5 Patt ja üleastumine tuhmistab meie elus Kristuse valguse. Just seepärast on meie eesmärk kümmelda Kristuse valguses, mis toob rahu, rõõmu ja õnne.

Viimase pooleteise aasta jooksul on Issand inspireerinud oma prohvetit ja apostleid kasutusele võtma terve rea imelisi muudatusi. Kuid ma tunnen muret, et muudatuste vaimsed eesmärgid võivad nendega kaasnevas elevuses kaduma minna.

Joseph F. Smith ütles: „Õige, ehe ja lihtne Jeesuse Kristuse evangeelium on taastatud. Meie vastutame selle eest, et see maa peal püsima jääks.”6 Ta lisas, et õige, ehe ja lihtne evangeelium on „Kristuse päästvad õpetused”.7

Usuartiklites õpetas prohvet Joseph Smith, et „Kristuse lepituse läbi võib saada päästetud kogu inimkond, kui nad kuuletuvad evangeeliumi seadustele ja talitustele”.8

Evangeeliumi esimesed põhimõtted on usk Issandasse Jeesusesse Kristusesse, meeleparandus, ristimine, Püha Vaimu and ja lõpuni vastupidamine. Tema vend Hyrum õpetas: „Jutlustage neid üha uuesti ja te avastate, et päev päeva järel ilmutatakse teile nende kohta uusi ideid ja täiendavat valgust. Te võite nende üle pikemalt juurelda, et neid selgemini mõista. Seejärel oskate teha neid arusaadavamaks neile, keda õpetate.”9

Parim viis, kuidas me Kiriku vaimseid eesmärke näeme, on elada õigete, ehedate ja lihtsate Kristuse õpetuste järgi ja rakendada Päästja kahte suurt käsku: „Sa pead armastama Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ‥ Sa pead armastama oma ligimest nagu iseennast.”10

Kuulekus neile kahele käsule võimaldab kogeda suuremat rahu ja rõõmu. Ei ole paremat viisi, kuidas tunda rohkem õnne, kui armastades ja teenides Issandat ning armastades ja teenides oma ligimesi.

Jumala ja oma ligimeste armastamine on õpetuslik alus teenimisele; kodukesksele Kiriku toetatud õppimisele, vaimsele kummardamisele hingamispäeval ja päästmistööle mõlemal pool eesriiet, mida toetatakse Abiühingus ja Vanemate Kvoorumis. Kõik need asjad põhinevad jumalikel käskudel armastada Jumalat ja armastada oma ligimesi. Kas sellest võib olla veel midagi elementaarsemat, põhjapanevamat ja lihtsamat?

Õige, eheda ja lihtsa evangeeliumiplaani järgi elamine annab meile rohkem aega külastada leskesid, orbusid, üksildasi, haigeid ja vaeseid. Kui teenime Issandat ja oma ligimesi, leiame oma elus rahu, rõõmu ja õnne.

Hingamispäevaga seotud muudatused, mis rõhutavad kodukeskset Kiriku toetatud evangeeliumi õppimist ja uurimist, annavad võimaluse uuendada koduseinte vahel oma vaimu ja pühendumist Jumalale. Mis võiks olla veel lihtsamat, elementaarsemat ja põhjapanevamat? Vennad ja õed! Kas näete, et evangeeliumi õppimine ja õpetamine meie peredes on tähtis viis, kuidas leida oma elus rõõmu ja õnne?

Päästja ütles hingamispäevast rääkides: „Sest tõesti see päev on määratud sulle puhkamiseks sinu töödest ja pühendumiseks Kõigekõrgemale.”11 Ta lisas: „Et sinu rõõm oleks täielik ‥ paast[u] ja palve [kaudu] ‥ [peaksite te tegema] neid asju tänulikkusega, rõõmsa südame ja palgega ‥ [ja] rõõmustava südame ja rõõmsa palgega.”12

Palun pöörake tähelepanu mõnele võtmesõnale selles ilmutuses: rõõm, tänulikkus, rõõmus süda, rõõmustav süda ja rõõmus pale. Mulle tundub, nagu peaks hingamispäeva pühitsemine meie näole naeratuse tooma.

Teenides kõrgemal ja pühamal viisil, palun mõtisklege selle üle, kui tähtis on, et me tervitaksime igaüht, kes tuleb Kiriku koosolekutele, eriti uusi liikmeid ja külalisi. Me peaksime kõik nautima avatud südame ja meelega kirikulaulude laulmist ja kuulama hoolega sakramendipalvete sõnu.

Usutunnistusi meie paastukoosolekutel ja tunnistuste koosolekutel juhib piiskopkonna liige, kes jagab lühikest tunnistust, mis keskendub päästmisplaanile ning Kristuse õigele, ehedale ja lihtsale evangeeliumile. Kõik teised peaksid seda eeskuju järgima. Peame meeles pidama, et on teisi sobivaid kohti, kus pajatada lugusid või jutustada reisiseiklusi. Kui hoiame oma tunnistused lihtsad ja keskendume Kristuse evangeeliumile, toob Tema meile vaimse uuenemise, kui me üksteisega oma tunnistusi jagame.

Tõhusat teenimist on kõige parem mõista Jumala ja meie ligimeste armastamisele keskendudes. Lihtsalt öeldes me teenime, kuna armastame oma Taevast Isa ja Tema lapsi. Meie teenimispüüded kannavad rohkem vilja, kui meie teenimine on lihtne. Elus toovad kõige rohkem rõõmu lihtsad asjad, seepärast peame olema hoolikad, et me ei mõtleks, et peaksime veel midagi lisama juba saadud muudatustele, et Jumala laste südames usk suureneks ja tunnistused tugevneks.

Ärgem muutkem asju keeruliseks, lisades koosolekuid, ootusi või nõudeid. Tehke asju lihtsalt! Just sellises lihtsuses leiate rahu, rõõmu ja õnne, millest ma olen rääkinud.

Aastaid on Kiriku juhtimise eesmärgid, nagu on kirjas raamatus „Handbook 2”, olnud selgus ja lihtsus.

„Juhid innustavad igat liiget saama kõik olulised preesterluse talitused, täitma nendega seotud lepinguid ning olema ülenduse ja igavese elu väärilised. ‥

Täiskasvanud: innustage igat täiskasvanut olema templitalituste saamise vääriline. Õpetage kõiki täiskasvanuid tegema kindlaks oma esivanemaid ja teostama nende jaoks asendavaid templitalitusi.

Noored: aidake igal noorel mehel valmistuda saama Melkisedeki preesterlust, võtma vastu templitalitusi ja olema põhimisjonil teenimise vääriline. Aidake igal noorel naisel valmistuda olema vääriline pühade lepingute tegemiseks ja pidamiseks ning templitalituste vastuvõtmiseks. Tugevdage noori tähendusrikastel üritustel osalemise kaudu.

Kõik liikmed: aidake preesterluse ja abiorganisatsioonide juhtidel, koguduse nõukogul, koguduse misjonäridel, põhimisjonäridel ja liikmetel omavahel koostööd tehes tuua inimestele päästet, tugevdada perekondi ja Kiriku üksusi, suurendada preesterluse aktiivsust ja koguda Iisrael pöördumise, aktiivsena hoidmise ja aktiveerimise kaudu. Õpetage liikmeid hoolitsema Issanda viisil iseendi, oma perede ja vähekindlustatute ning puudusekannatajate eest.”13

Kirikus teenimine on õnnistanud mind paljude imeliste ja eriliste vaimsete kogemustega. Ma tunnistan, et Issand juhib oma Kirikut, et viia täide oma eesmärgid. Olen saanud jumalikku juhatust, mis ületab kaugelt minu võimekuse. Minu jaoks on evangeeliumi järgi elamise rõõm keskendunud Jeesuse Kristuse õigele, ehedale ja lihtsale õpetusele ja evangeeliumile.

Ma olen teeninud kuue prohveti ja Kiriku presidendi võtmete ja juhatuse all, alates Spencer W. Kimballist kuni Russell M. Nelsonini. Ma tunnistan, et igaüks neist on olnud ja on Jumala valitud prohvet. Nad on õpetanud meile olulisi põhimõtteid Kirikust, evangeeliumist ja Kristuse õpetusest. President Nelson viib Issanda tööd edasi hingetuks võtva kiirusega. Ma ütlen „hingetuks võtva”, kuna ta on apostlite seas ainus, kes on minust vanem, ja mul on raske temaga sammu pidada! Ma tunnistan, et temal on preesterluse võtmed ja ta on Jumala prohveti mantlipärija. President Nelson õpetab õiget, ehedat ja lihtsat Jeesuse Kristuse evangeeliumi. Ma jagan oma tunnistust, et Jeesus on Kristus ja see on Tema Kirik, ma tunnistan sellest alandlikult Jeesuse Kristuse nimel, aamen.