2010–2019
Kiriku auditiosakonna 2018. a aruanne

Kiriku auditiosakonna 2018. a aruanne

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Esimesele Presidentkonnale

Kallid vennad! Nagu Õpetuse ja Lepingute raamatu 120. osas ilmutusega ette on nähtud, volitab Kiriku raha kasutamist Kümnise Jaotamise Nõukogu, kuhu kuuluvad Esimene Presidentkond, Kaheteistkümne Apostli Kvoorum ja Juhtiv Piiskopkond, kes kiidab heaks Kiriku raha kasutamise. Kiriku osakonnad kasutavad raha vastavalt kinnitatud eelarvetele ja kooskõlas Kiriku reeglite ja protseduuridega.

Kiriku auditiosakonnal, mis koosneb kutsetunnistusega spetsialistidest ja on sõltumatu kõigist teistest Kiriku osakondadest, lasub vastutus läbi viia auditeid, et hinnata raha laekumise ja kulutuste juhtimise õiguspärasust ning tagada Kiriku varade kaitstus.

Meie poolt läbi viidud auditite põhjal on Kiriku auditiosakond arvamusel, et kõigis materiaalsetes asjades on 2018. aasta jooksul saadud annetused, tehtud kulutused ning Kiriku varad dokumenteeritud ning neid kasutatud vastavalt kinnitatud Kiriku eelarvetele, reeglitele ja raamatupidamise eeskirjadele. Kirik järgib samu põhimõtteid, mida õpetatakse liikmetele − vastavalt eelarvele elamine, võla vältimine ja tulevikuks raha säästmine.

Austusega esitanud

Kiriku auditiosakond

Kevin R. Jergensen

Osakonna juhataja