2010–2019
Kiriku ametnike toetamine

Kiriku ametnike toetamine

Nüüd esitan Kiriku üldjuhid, piirkonna seitsmekümned ja abiorganisatsioonide üldjuhatused toetavaks hääletuseks.

Tehakse ettepanek, et me toetaksime Russell Marion Nelsonit prohveti, nägija ja ilmutajana ning Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku presidendina, Dallin Harris Oaksi esimese nõuandjana Esimeses Presidentkonnas ning Henry Bennion Eyringit teise nõuandjana Esimeses Presidentkonnas.

Need, kes on poolt, võivad seda näidata.

Kui keegi on vastu, võite seda näidata.

Tehakse ettepanek, et toetaksime Dallin H. Oaksi Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhatajana ja M. Russell Ballardit Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi tegevjuhina.

Kes on poolt, palun näidake.

Kui keegi on vastu, võite seda näidata.

Tehakse ettepanek, et toetaksime Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmetena: M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Andersen, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Gerrit W. Gong ja Ulisses Soares.

Need, kes on poolt, palun näidake seda.

Kui keegi on vastu, võite seda näidata.

Tehakse ettepanek, et me toetaksime nõuandjaid Esimeses Presidentkonnas ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumit prohvetite, nägijate ja ilmutajatena.

Kõik, kes on poolt, palun näidake.

Kui keegi on vastu, näidake samamoodi.

Tehakse ettepanek, et me vabastame järgmised piirkonna seitsmekümned: vanemad Victorino A. Babida, L. Todd Budge, Peter M. Johnson, John A. McCune, Mark L. Pace, James R. Rasband ja Benjamin M. Z. Tai.

Need, kes soovivad ühineda meiega, et avaldada tänu neile vendadele pühendunud teenimise eest, palun näidake seda ülestõstetud käega.

Tehakse ettepanek, et me vabastame siira tänuavaldusega vennad Tad R. Callisteri, Devin G. Durranti ja Brian K. Ashtoni Pühapäevakooli üldjuhatusest.

Kõik, kes soovivad ühineda meiega, et avaldada tänu nendele vendadele imetlusväärse teenimise eest, palun näidake seda.

Tehakse ettepanek, et me toetaksime järgmisi vendi üldjuhist seitsmekümnetena: Rubén V. Alliaud, Jorge M. Alvarado, Hans T. Boom, L. Todd Budge, Ricardo P. Giménez, Peter M. Johnson, John A. McCune, James R. Rasband, Benjamin M. Z. Tai ja Alan R. Walker.

Kõik, kes on poolt, palun näidake.

Kui keegi on vastu, võite seda nüüd näidata.

Tehakse ettepanek, et me toetaksime järgmisi vendi piirkonna seitsmekümnetena: Solomon I. Aliche, Guillermo A. Alvarez, Daren R. Barney, Julius F. Barrientos, James H. Bekker, Kevin G. Brown, Mark S. Bryce, A. Marcos Cabral, Dunstan G. B. T. Chadambuka, Alan C. K. Cheung, Christian C. Chigbundu, Paul N. Clayton, Karim Del Valle, Hiroyuki Domon, Mernard P. Donato, Mark D. Eddy, Zachary F. Evans, Henry J. Eyring, Sapele Fa’alogo Jr., David L. Frischknecht, John J. Gallego, Efraín R. García, Robert Gordon, Mark A. Gottfredson, Thomas Hänni, Michael J. Hess, Glenn M. Holmes, Richard S. Hutchins, Tito Ibañez, Akinori Ito, Jeremy R. Jaggi, Kelly R. Johnson, Christopher Hyunsu Kim, H. Moroni Klein, ’Inoke F. Kupu, Stephen Chee Kong Lai, Victor D. Lattaro, Tarmo Lepp, Itzcoatl Lozano, Kevin J. Lythgoe, Edgar P. Montes, S. Ephraim Msane, Luiz C. D. Queiroz, Ifanomezana Rasolondraibe, Eduardo D. Resek, Tomás G. Román, Ramon E. Sarmiento, Jonathan S. Schmitt, Vai Sikahema, Denelson Silva, Luis Spina, Carlos G. Süffert, Voi R. Taeoalii, Sergio R. Vargas ja Markus Zarse.

Kõik, kes on poolt, palun näidake.

Need, kes on vastu.

Tehakse ettepanek, et me toetaksime Mar L. Pacei Noorte Meeste üldjuhatajana, Milton da Rocha Camargot tema esimese nõuandjana ja Jan Eric Newmanni teise nõuandjana.

Need, kes on poolt, võivad seda näidata.

Kui keegi on vastu, võite seda näidata.

Tehakse ettepanek, et me toetame teisi üldjuhte, piirkonna seitsmekümneid ja abiorganisatsioonide üldjuhte kutsetes, mis neil hetkel on.

Kõik, kes on poolt, palun näidake.

Need, kes on vastu.

President Nelson, toetamine on üles märgitud. Me kutsume inimesi, kes mingile ettepanekule vastu olid, võtma ühendust oma vaiajuhatajaga.

Vennad ja õed! Me täname teid teie jätkuva usu ja palvete eest Kiriku juhtide eest.

Me palume vastkutsutud üldjuhtidel ja Pühapäevakooli üldjuhatusel tulla ning võtta sisse oma koht poodiumil.