Písma
Alma 37


Kapitola 37

Dosky z mosadze a ďalšie písma sú zachovávané, aby priviedli duše k spáse – Járediti boli zničení pre svoju zlovoľnosť – Ich tajné prísahy a zmluvy musia byť pred ľudom utajené – Raďte sa s Pánom vo všetkom svojom konaní – Tak ako Liahona viedla Nefitov, tak slovo Kristovo vedie ľudí k večnému životu. Okolo roku 74 pred Kr.

1 A teraz, syn môj Helaman, prikazujem ti, aby si vzal záznamy, ktoré mi boli zverené;

2 A tiež ti prikazujem, aby si viedol záznam ľudu tohto podľa toho, ako som to činil ja, na doskách Nefiho, a zachovával všetky veci tieto, ktoré som v posvätnosti zachovával ja, dokonca tak, ako som ich zachovával ja; lebo sú zachovávané pre múdry zámer.

3 A tieto dosky z mosadze, ktoré obsahujú rytiny tieto, na ktorých sú záznamy svätých písiem, ktoré majú rodové zoznamy praotcov našich, dokonca od počiatku –

4 Hľa, bolo prorokované otcami našimi, že budú udržiavané a odovzdávané z jedného pokolenia na druhé, a budú udržiavané a zachovávané rukou Pána, pokiaľ nevyjdú ku každému národu, pokoleniu, jazyku a ľudu, aby poznali tajomstvá, ktoré sú v nich obsiahnuté.

5 A teraz hľa, ak sú udržiavané, musia si udržať jas svoj; áno, a oni si udržia jas svoj; áno, a taktiež aj všetky dosky, ktoré obsahujú, ktoré sú písmom svätým.

6 Teraz, ty si môžeš myslieť, že to je pochabosť vo mne; ale hľa, ja ti hovorím, že malými a prostými vecami sa uskutočňujú veci veľké; a malé prostriedky v mnohých prípadoch zahanbujú múdrych.

7 A Pán Boh používa prostriedky, aby uskutočnil svoje veľké a večné zámery; a veľmi malými prostriedkami Pán zahanbuje múdrych a uskutočňuje spásu mnohých duší.

8 A teraz, doposiaľ bolo múdrosťou v Bohu, aby veci tieto boli zachovávané; lebo hľa, rozšírili pamäť ľudu tohto, áno, a presvedčili mnohých o omyloch ich ciest, a priviedli ich k poznaniu ich Boha, k spáse ich duší.

9 Áno, hovorím ti, keby nebolo vecí týchto, ktoré záznamy tieto obsahujú, ktoré sú na doskách týchto, Ammón a bratia jeho by neboli presvedčili toľko tisícok Lámánitov o nesprávnosti tradície ich otcov; áno, záznamy tieto a ich slová ich priviedli k pokániu; to znamená, priviedli ich k poznaniu Pána, ich Boha, a k radosti v Ježišovi Kristovi, ich Vykupiteľovi.

10 A kto vie, či skrze ne ich nebude privedených mnoho tisíc, áno, a tiež mnoho tisíc našich tvrdošijných bratov Nefitov, ktorí teraz zatvrdzujú srdcia svoje v hriechu a v neprávostiach, k poznaniu Vykupiteľa svojho?

11 Teraz, tajomstvá tieto mi ešte neboli úplne oznámené; takže sa zdržím hovoriť o tom.

12 A postačí, ak len poviem, že sú zachovávané pre múdry zámer, zámer, ktorý je známy Bohu; lebo on radí v múdrosti nad všetkými dielami svojimi, chodníky jeho sú priame a cesta jeho je jeden večný kolobeh.

13 Ó, pamätaj, pamätaj, syn môj Helaman, aké prísne sú prikázania Božie. A on hovoril: Ak budete zachovávať prikázania moje, bude sa vám v krajine dariť – ale ak nebudeš zachovávať prikázania jeho, budeš z prítomnosti jeho odrezaný.

14 A teraz, pamätaj, syn môj, že ti Boh zveril veci tieto, ktoré sú posvätné, ktoré udržiaval v posvätnosti a ktoré tiež bude udržiavať a zachovávať pre múdry zámer v ňom, aby mohol ukázať moc svoju budúcim pokoleniam.

15 A teraz hľa, hovorím ti duchom proroctva, že ak budeš prestupovať prikázania Božie, hľa, veci tieto, ktoré sú posvätné, ti budú mocou Božou odňaté a ty budeš vydaný Satanovi, aby ťa mohol preosiať ako plevy vo vetre.

16 Ale ak budeš zachovávať prikázania Božie a budeš nakladať s vecami týmito, ktoré sú posvätné, podľa toho, čo ti Pán prikazuje (lebo ty sa musíš obracať k Pánovi ohľadom čohokoľvek, čo s nimi musíš činiť), hľa, žiadna moc na zemi alebo v pekle ti ich nemôže odobrať, lebo Boh je mocný, aby naplnil všetky slová svoje.

17 Lebo on naplní všetky sľuby svoje, ktoré ti dá, lebo on naplnil sľuby svoje, ktoré dal otcom našim.

18 Lebo im sľúbil, že veci tieto zachová pre múdry zámer v ňom, aby mohol ukázať moc svoju budúcim pokoleniam.

19 A teraz hľa, jeden zámer už naplnil, dokonca znovuzriadenie mnohých tisícov Lámánitov k poznaniu pravdy; a ukázal na nich moc svoju, a ešte na nich tiež moc svoju ukáže budúcim pokoleniam; takže budú zachovávané.

20 Takže ti prikazujem, syn môj Helaman, aby si bol usilovný v plnení všetkých slov mojich a aby si bol usilovný v zachovávaní prikázaní Božích, ako sú napísané.

21 A teraz, hovorím k tebe o oných dvadsiatich štyroch doskách, aby si ich udržiaval, aby ľudu tomuto mohli byť ukázané tajomstvá a diela temnoty, a ich tajné diela čiže tajné diela oného ľudu, ktorý bol zničený; áno, všetky ich vraždy a ich lúpeže, a ich plienenia, a všetky ich zlovoľnosti a ohavnosti majú byť ukázané ľudu tomuto; áno, a aby si uchovával týchto prekladateľov.

22 Lebo hľa, Pán videl, že ľud jeho začal pôsobiť v temnote, áno, konať tajné vraždy a ohavnosti; takže Pán povedal, že ak nebudú činiť pokánie, budú vyhladení z tváre zeme.

23 A Pán povedal: Pripravím služobníkovi svojmu Gazelemovi kameň, ktorý bude vyžarovať svetlo v temnote, aby som mohol odkryť ľuďom svojim, ktorí mi slúžia, aby som im mohol odkryť diela ich bratov, áno, ich tajné diela, ich diela temnoty, a ich zlovoľnosť a ohavnosti.

24 A teraz, syn môj, títo prekladatelia boli pripravení, aby sa mohlo naplniť slovo Božie, ktoré on hovoril, hovoriac:

25 Vynesiem z temnoty na svetlo všetky ich tajné diela a ich ohavnosti; a ak nebudú činiť pokánie, vyhladím ich z tváre zeme; a vynesiem na svetlo všetky ich tajnosti a ohavnosti, každému národu, ktorý bude odo dneška naďalej vlastniť krajinu túto.

26 A teraz, syn môj, my vidíme, že nečinili pokánie; takže boli zničení, a potiaľ sa slovo Božie naplnilo; áno, ich tajné ohavnosti boli vynesené z temnoty a boli nám oznámené.

27 A teraz, syn môj, prikazujem ti, aby si zadržal všetky ich prísahy a ich zmluvy, a ich dohody v ich tajných ohavnostiach; áno, a všetky ich znamenia a ich divy budeš pred ľudom týmto tajiť, aby ich nepoznali, aby snáď tiež neupadli do temnoty a neboli zničení.

28 Lebo hľa, na celej krajine tejto leží prekliatie, že na všetkých oných činiteľov temnoty príde zničenie podľa moci Božej, keď budú úplne zrelí; takže si prajem, aby ľud tento nemusel byť zničený.

29 Takže budeš pred ľudom týmto oné tajné plány ich prísah a ich zmlúv tajiť a iba ich zlovoľnosť a ich vraždy, a ich ohavnosti im budeš oznamovať; a budeš ich učiť, aby sa im taká zlovoľnosť a ohavnosti, a vraždy hnusili; a tiež ich budeš učiť, že oný ľud bol zničený pre zlovoľnosť svoju a ohavnosti, a vraždy svoje.

30 Lebo hľa, povraždili všetkých prorokov Pána, ktorí prišli medzi nich, aby im oznamovali ich neprávosti; a krv tých, ktorých zavraždili, volala k Pánovi, ich Bohu, o odplatu na tých, ktorí boli ich vrahmi; a tak súdy Božie prišli na týchto činiteľov temnoty a tajných spolkov.

31 Áno, a prekliata buď krajina táto na veky vekov pre oných činiteľov temnoty a tajné spolky, až k zničeniu, iba ak by činili pokánie, predtým ako úplne dozrejú.

32 A teraz, syn môj, pamätaj na slová, ktoré som ti hovoril; nezveruj oné tajné plány ľudu tomuto, ale uč ich večnej nenávisti k hriechu a k neprávosti.

33 Káž im pokánie a vieru v Pána Ježiša Krista; uč ich, aby sa pokorili a aby boli mierni a pokorní v srdci; uč ich, aby odolávali každému pokušeniu diablovmu vierou svojou v Pána Ježiša Krista.

34 Uč ich, aby nikdy neboli unavení konaním dobra, ale aby boli mierni a pokorní v srdci; lebo takí nájdu odpočinutie duší svojich.

35 Ó, pamätaj, syn môj, a uč sa múdrosti v mladosti svojej; áno, nauč sa v mladosti svojej zachovávať prikázania Božie.

36 Áno, a volaj k Bohu pre všetku podporu svoju; áno, nech všetky konania tvoje sú pre Pána, a kdekoľvek ideš, nech je to v Pánovi; áno, nech všetky myšlienky tvoje smerujú k Pánovi; áno, nech náklonnosť srdca tvojho leží na Pánovi naveky.

37 Raď sa s Pánom vo všetkom konaní svojom a on ťa povedie k dobrému; áno, keď si večer líhaš, líhaj v Pánovi, aby nad tebou bdel v spánku tvojom; a keď ráno vstávaš, nech je srdce tvoje naplnené poďakovaním Bohu; a ak toto budeš činiť, budeš pozdvihnutý posledného dňa.

38 A teraz, syn môj, mám niečo, čo by som ti chcel povedať o onej veci, ktorú otcovia naši nazývali guľou či ukazovateľom – alebo ju otcovia naši nazývali Liahonou, čo preložené je kompas; a pripravil ju Pán.

39 A hľa, žiadny človek nemôže vypracovať tak nezvyčajné vypracovanie. A hľa, bola pripravená, aby otcom našim ukazovala smer, ktorým majú putovať v pustatine.

40 A pracovala pre nich podľa ich viery v Boha; takže ak mali vieru, aby verili, že Boh môže spôsobiť, že oné vretená budú ukazovať cestu, ktorou majú ísť, hľa, stalo sa tak; takže tento zázrak, a tiež mnohé iné zázraky, bol pre nich spôsobený mocou Božou, deň za dňom.

41 A predsa, pretože oné zázraky boli konané malými prostriedkami, ukázala im podivuhodné diela. Boli nedbalí a zabudli uplatňovať vieru svoju a usilovnosť, a potom oné podivuhodné diela ustali a oni nepostupovali v putovaní svojom;

42 Takže zotrvávali v pustatine alebo nepostupovali priamym smerom, a boli pre priestupky svoje sužovaní hladom a smädom.

43 A teraz, syn môj, chcel by som, aby si pochopil, že veci tieto nie sú bez náznaku; lebo keď boli otcovia naši nedbalí dbať na oný kompas (teraz, veci tieto boli časné), nedarilo sa im; práve tak je tomu s vecami, ktoré sú duchovné.

44 Lebo hľa, je rovnako ľahké dbať na slovo Kristovo, ktoré ti bude ukazovať priamy smer k večnej blaženosti, ako bolo ľahké pre otcov našich dbať na oný kompas, ktorý im ukazoval priamy smer do zasľúbenej krajiny.

45 A teraz, ja hovorím, nie je vo veci tejto predobraz? Lebo práve tak s istotou, ako ukazovateľ tento priviedol otcov našich tým, že nasledovali jeho smer, do zasľúbenej krajiny, tak nás prenesú slová Kristove, ak budeme nasledovať ich smer, cez toto údolie smútku do ďaleko lepšej krajiny zasľúbenia.

46 Ó syn môj, nebuďme nedbalými preto, že cesta je jednoduchá; lebo tak tomu bolo s otcami našimi; lebo tak to pre nich bolo pripravené, že keby pohliadli, mohli žiť; práve tak je tomu s nami. Cesta je pripravená, a ak budeme na ňu hľadieť, môžeme žiť naveky.

47 A teraz, syn môj, hľaď, aby si sa staral o posvätné veci tieto, áno, hľaď, aby si vzhliadal k Bohu a žil. Choď k ľudu tomuto a oznamuj slovo, a buď rozvážny. Syn môj, zbohom.