2 Nefio knyga 9

9 Skyrius

Žydai bus surinkti visose jų pažado žemėse. Apmokėjimas išperka žmogų iš nuopuolio. Mirusiųjų kūnai išeis iš kapo, o jų dvasios iš pragaro ir rojaus. Jie bus teisiami. Apmokėjimas išgelbsti nuo mirties, pragaro, velnio ir nesibaigiančios kankynės. Teisieji bus išgelbėti Dievo karalystėje. Bausmės už nuodėmes yra nustatytos. Vartų sargas yra Izraelio Šventasis. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

1 Ir dabar, mano mylimi broliai, aš perskaičiau visa tai, kad žinotumėte apie Viešpaties asandoras, kurias jis sudarė su visais Izraelio namais;

2 kad jis kalbėjo žydams savo šventųjų pranašų burna, netgi nuo pat pradžios, iš kartos į kartą, kol ateis laikas, kai jie bus asugrąžinti į tikrąją Dievo bažnyčią ir kaimenę; kada jie bus bsurinkti namo į savo paveldo cžemes ir įtvirtinti visose savo pažado žemėse.

3 Štai, mano mylimi broliai, kalbu jums tai, kad galėtumėte džiaugtis ir amžiams apakelti savo galvas dėl palaiminimų, kuriuos Viešpats Dievas suteiks jūsų vaikams.

4 Nes žinau, kad daugelis iš jūsų esate daug tyrinėję, kad sužinotumėte tai, kas bus; todėl žinau, kad žinote, jog mūsų kūnas turi sunykti ir mirti; nepaisant to, savo akūnuose mes matysime Dievą.

5 Taip, žinau, kad jūs žinote, jog kūne jis pasirodys tiems Jeruzalės žemėje, iš kur mes atėjome; nes būtina, kad tai įvyktų tarp jų; nes tai pridera didžiajam aKūrėjui, kad jis leidžia sau tapti kūne pajungtu žmogui ir numirti už bvisus žmones, idant visi žmonės taptų pajungti jam.

6 Nes, kadangi visiems žmonėms perėjo mirtis, tam, kad būtų įvykdytas didžiojo Kūrėjo gailestingasis aplanas, būtina bprikėlimo galia, o prikėlimas žmogui būtinas dėl cnuopuolio; o nuopuolis atėjo per prasižengimą; ir kadangi žmogus nupuolė, jie buvo diškirsti iš Viešpaties akivaizdos.

7 Todėl būtinai turi būti aberibis bapmokėjimas – jei nebūtų beribio apmokėjimo, šis gendamumas negalėtų apsirengti negendamumu. Todėl cpirmasis teismas, kuris ištiko žmogų, neišvengiamai dpasiliktų amžinai. O jei taip – šis kūnas turėtų būti paguldytas į savo motiną žemę pūti ir irti, kad daugiau nebeprisikeltų.

8 O Dievo aišmintis, jo bgailestingumas ir cmalonė! Nes štai, jei dkūnas daugiau nebeprisikeltų, mūsų dvasios taptų pajungtos tam angelui, kuris enupuolė iš Amžinojo Dievo akivaizdos ir tapo fvelniu, kad daugiau nebepakiltų.

9 Ir mūsų dvasios turėtų tapti kaip jis, ir mes taptume velniais, velnio aangelais, kad būtume batskirti nuo mūsų Dievo akivaizdos ir pasiliktume su cmelų tėvu, nelaimingi kaip jis pats; taip, tos esybės, kuri dapgavo mūsų pirmuosius gimdytojus, kuri epasiverčia panašia į šviesos fangelą ir sukursto žmonių vaikus gslaptoms žmogžudysčių sąjungoms ir visokiems slaptiems tamsos darbams.

10 O koks didis gerumas mūsų Dievo, kuris paruošia kelią mums išgelbėti iš šios baisios pabaisos gniaužtų; taip, tos pabaisos – amirties ir bpragaro, kuriuos aš vadinu kūno mirtimi ir taip pat dvasios mirtimi.

11 Ir dėl mūsų Dievo, Izraelio Šventojo, aišgelbėjimo kelio ši bmirtis, apie kurią kalbėjau, kuri yra laikinoji, paleis savo mirusiuosius; šita mirtis yra kapas.

12 Ir ši amirtis, apie kurią kalbėjau, kuri yra dvasinė mirtis, paleis savo mirusiuosius; ši dvasinė mirtis yra bpragaras; todėl mirtis ir pragaras turi paleisti savo mirusiuosius, ir pragaras turi paleisti savo belaisves dvasias, ir kapas turi paleisti savo belaisvius kūnus, ir žmonių kūnai ir cdvasios bus dsugrąžinti vienas kitam; ir tai įvyksta Izraelio Šventojo prisikėlimo galia.

13 O koks didis mūsų Dievo aplanas! Nes antravertus, Dievo brojus turi paleisti teisiųjų dvasias, ir kapas turi paleisti teisiojo kūną; ir dvasia bei kūnas vėl csugrąžinami vienas kitam, ir visi žmonės tampa dnegendą ir nemirtingi, ir jie yra gyvos sielos, turinčios etobulą fpažinimą, panašų kaip mes kūne, išskyrus tai, kad mūsų pažinimas bus tobulas.

14 Todėl mes turėsime tobulą apažinimą apie visą savo bkaltę ir savo nešvarumą, ir savo cnuogumą; ir teisieji turės tobulą pažinimą apie savo džiaugsmą ir savo dteisumą, būdami eaprengti ftyrumu, taip, netgi gteisumo rūbu.

15 Ir bus taip, jog kada visi žmonės pereis iš šios pirmosios mirties į gyvenimą, kadangi bus tapę nemirtingi, jie turės pasirodyti priešais Izraelio Šventojo ateismo krasę; ir tada ateina bteismas, ir tada jie bus teisiami pagal šventąjį Dievo teismą.

16 Ir tikrai, kaip Viešpats gyvas, nes Viešpats Dievas pasakė tai, ir tai yra jo amžinasis ažodis, kuris negali bpraeiti, kad tie, kas teisūs, bus ir toliau teisūs, ir tie, kas cnešvarūs, bus ir toliau dnešvarūs; taigi tie, kas nešvarūs, yra evelnias ir jo angelai; ir jie eis šalin į jiems paruoštą fnesibaigiančiąją ugnį; ir jų kankynė – kaip ugnies ir sieros gežeras, kurio liepsna kyla aukštyn per amžių amžius ir yra nesibaigianti.

17 O didybė ir ateisingumas mūsų Dievo! Nes jis įvykdo visus savo žodžius, ir jie išėjo iš jo burnos, ir jo įstatymas turi būti įvykdytas.

18 Bet štai, teisieji, Izraelio Šventojo ašventieji, tie, kas įtikėjo Izraelio Šventąjį, tie, kas iškentėjo pasaulio bkryžius ir paniekino jo gėdą, tie cpaveldės Dievo dkaralystę, kuri buvo paruošta jiems enuo pasaulio įkūrimo, ir jų džiaugsmas bus pilnas fper amžius.

19 O mūsų Dievo, Izraelio Šventojo gailestingumo didybė! Nes jis aišvaduoja savo šventuosius nuo tos bbaisios pabaisos – velnio ir mirties, ir cpragaro, ir to ugnies ir sieros ežero, kuris yra nesibaigianti kankynė.

20 O koks didis ašventumas mūsų Dievo! Nes jis bžino viską, ir nėra nieko, ko jis nežinotų.

21 Ir jis ateina į pasaulį, kad aišgelbėtų visus žmones, jeigu jie klausys jo balso; nes štai, jis iškenčia visų žmonių skausmus, taip, bskausmus kiekvieno gyvo kūrinio – tiek vyrų, tiek moterų, tiek ir vaikų, kurie priklauso cAdomo šeimai.

22 Ir jis iškenčia tai, kad visiems žmonėms pereitų prisikėlimas, kad visi galėtų stoti prieš jį didžiąją ir teismo dieną.

23 Ir jis įsako visiems žmonėms, kad jie turi aatgailauti ir bpriimti krikštą jo vardu, turėdami tobulą tikėjimą Izraelio Šventuoju, kitaip jie negali būti išgelbėti Dievo karalystėje.

24 Ir jeigu jie neatgailaus ir netikės jo avardą, ir nebus pakrikštyti jo vardu, ir bneištvers iki galo, jie bus cpasmerkti; nes Viešpats Dievas, Izraelio Šventasis, tai pasakė.

25 Taigi jis davė aįstatymą; o kur nėra bduota įstatymo, ten nėra bausmės; o kur nėra bausmės, ten nėra pasmerkimo; o kur nėra pasmerkimo, Izraelio Šventojo gailestingumai turi teisę į juos dėl apmokėjimo; nes jie išvaduoti jo galia.

26 Nes aapmokėjimas patenkina jo bteisingumo reikalavimus visiems tiems, kas cneturi jiems dduoto įstatymo, tad jie išvaduoti iš tos baisios pabaisos – mirties ir pragaro, ir velnio, ir ugnies ir sieros ežero, kuris yra nesibaigianti kankynė; ir jie sugrąžinti Dievui, davusiam jiems ekvėpavimą, kuris yra Izraelio Šventasis.

27 Bet vargas tam, kuris turi aduotą įstatymą, taip, kuris turi visus Dievo įsakymus kaip mes ir kuris pažeidinėja juos, ir kuris švaisto savo išbandymo dienas, nes baisi yra jo būsena!

28 O tas gudrus piktojo aplanas! O btuštybė ir silpnybės, ir kvailumas žmonių! Kai jie yra cmokyti, mano esą dišmintingi ir nesiklauso Dievo epatarimų, nes nustumia juos šalin, manydami, kad žino patys, todėl jų išmintis yra kvailybė ir jiems nenaudinga. Ir jie pražus.

29 Bet būti mokytiems yra gerai, jei jie aklauso Dievo bpatarimų.

30 Bet vargas aturtingiesiems, kurie yra turtingi pasaulio dalykų. Nes dėl to, kad yra turtingi, jie niekina bvargšus ir persekioja romiuosius, ir jų širdys nukreiptos į jų lobius; todėl jų lobis yra jų dievas. Ir štai, jų lobis taip pat pražus su jais.

31 Ir vargas kurtiesiems, kurie nenori agirdėti; nes jie pražus.

32 Vargas akliesiems, kurie nenori matyti; nes jie taip pat pražus.

33 Vargas neapipjaustytiems širdimi, nes savų nedorybių suvokimas sutriuškins juos paskutiniąją dieną.

34 Vargas amelagiui, nes jis bus numestas į bpragarą.

35 Vargas žmogžudžiui, kuris ažudo tyčia, nes jis bmirs.

36 Vargas tiems, kurie apaleistuvauja, nes jie bus numesti į pragarą.

37 Taip, vargas tiems, kurie agarbina stabus, nes visų velnių velnias gėrisi jais.

38 Ir galiausiai, vargas visiems tiems, kurie miršta savo nuodėmėse; nes jie asugrįš pas Dievą ir pamatys jo veidą, ir pasiliks savo nuodėmėse.

39 O, mano mylimi broliai, atminkite, kaip baisu prasižengti prieš tą šventąjį Dievą ir taip pat kaip baisu pasiduoti to agudriojo vilionėms. Atminkite: bkūniškas mąstymas – cmirtis, o dvasiškas mąstymas – damžinasis egyvenimas.

40 O, mano mylimi broliai, atsukite ausį mano žodžiams. Atminkite Izraelio Šventojo didybę. Nesakykite, kad kalbėjau sunkius dalykus prieš jus; nes jei sakysite, jūs maištausite prieš atiesą; nes aš kalbėjau jūsų Sutvėrėjo žodžius. Žinau, kad tiesos žodžiai yra bsunkūs prieš visokį nešvarumą; bet teisieji jų nebijo, nes jie myli tiesą ir yra nesudrebinami.

41 O tad, mano mylimi broliai, aateikite pas Viešpatį, Šventąjį. Prisiminkite, kad teisūs jo takai. Štai, bkelias žmogui yra csiauras, bet jis driekiasi tiesiai priešais jį, ir dvartų sargas yra Izraelio Šventasis; ir jis nesamdo čia jokio tarno; ir nėra jokio kito kelio, kaip tik per vartus; nes jo neapgausi, kadangi jo vardas – Viešpats Dievas.

42 Ir kas tik beldžiasi, tam jis atidarys; o aišmintingieji ir mokytieji, ir tie, kurie turtingi, kas bpasipūtę dėl savo mokytumo ir savo išminties, ir savo turtų – taip, jie yra tie, kuriuos jis niekina; ir jei jie to neatsikratys ir nelaikys savęs ckvailiais priešais Dievą, ir nenusileis į dnuolankumo gelmes, jis neatidarys jiems.

43 Bet išmintingųjų ir protingųjų dalykai per amžius bus apaslėpti nuo jų – taip, ta laimė, kuri paruošta šventiesiems.

44 O, mano mylimi broliai, prisiminkite mano žodžius. Štai, aš nusirengiu savo apdarus ir kratau juos priešais jus; aš meldžiu savo išgelbėjimo Dievą, kad jis stebėtų mane savo visa atiriančia akimi; todėl paskutiniąją dieną, kai visi žmonės bus teisiami už savo darbus, jūs žinosite, jog Izraelio Dievas matė, kad aš bnusikračiau jūsų nedorybes nuo savo sielos ir kad stoviu priešais jį skaistus, ir esu capsivalęs nuo jūsų kraujo.

45 O, mano mylimi broliai, nusigręžkite nuo savo nuodėmių; nusikratykite agrandines to, kuris netruks jus surišti; ateikite pas tą Dievą, kuris yra jūsų išgelbėjimo buola.

46 Paruoškite savo sielas tai šlovingai dienai, kada ateisingumas bus suteiktas teisiesiems, būtent bteismo dienai, kad nesitrauktumėte su baisia baime; kad neprisimintumėte visu aiškumu savo baisios ckaltės ir nebūtumėte priversti sušukti: Šventi, šventi tavo teismai, o Viešpatie, dvisagali Dieve – bet aš žinau savo kaltę; aš peržengiau tavo įstatymą, ir manieji prasižengimai yra mano; ir velnias įsigijo mane, todėl esu jo baisaus nelaimingumo grobis.

47 Bet štai, ar reikia, mano broliai, jums priminti šių baisių dalykų tikrumą? Argi aš akėčiau jūsų sielas, jei jūsų protai būtų tyri? Argi jums kalbėčiau tiesiai, sulig tiesos tiesumu, jei būtumėte laisvi nuo nuodėmės?

48 Štai, jei būtumėte šventi, kalbėčiau jums apie šventumą; bet kadangi nesate šventi ir žiūrite į mane kaip į mokytoją, būtina, kad jus amokyčiau bnuodėmės pasekmių.

49 Štai, mano siela bjaurisi nuodėme, ir mano širdis gėrisi teisumu; ir aš ašlovinsiu savo Dievo šventą vardą.

50 Ateikite, mano broliai, kiekvienas, kuris trokšta, ateikite prie avandenų; ir tas, kuris neturi pinigų, ateik, pirk ir valgyk; taip, ateik, pirk vyną ir pieną be bpinigų ir be kainos.

51 Todėl neeikvokite pinigų tam, kas neturi vertės, nei savo adarbo tam, kas negali patenkinti. Stropiai klausykitės manęs ir atsiminkite žodžius, kuriuos kalbėjau; ir ateikite pas Izraelio Šventąjį ir bsotinkitės tuo, kas neprapuola ir negali sugesti, ir tegul jūsų siela mėgaujasi riebumu.

52 Štai, mano mylimi broliai, atsiminkite savo Dievo žodžius; nuolat melskitės jam dieną ir reikškite apadėkas jo šventam vardui naktį. Tegul jūsų širdys džiūgauja.

53 Ir štai kokios didžios Viešpaties asandoros ir kaip jis didžiai nuolaidus žmonių vaikams; ir dėl savo didingumo ir savo malonės bei bgailestingumo, jis pažadėjo mums, kad mūsų sėkla nebus visiškai sunaikinta, pagal kūną, bet kad jis išsaugos juos; ir ateinančiose kartose jie taps teisia Izraelio namų cšaka.

54 Ir dabar, mano broliai, norėčiau kalbėti jums daugiau; bet rytoj paskelbsiu jums likusius savo žodžius. Amen.