2 Nefio knyga 31

31 Skyrius

Nefis pasako, kodėl Kristus buvo pakrikštytas. Kad būtų išgelbėti, žmonės turi sekti Kristumi, priimti krikštą, gauti Šventąją Dvasią ir ištverti iki galo. Atgaila ir krikštas yra vartai į ankštą ir siaurą kelią. Amžinasis gyvenimas ateina tiems, kas laikosi įsakymų po krikšto. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

1 Ir dabar aš, Nefis, baigiu savo apranašavimą jums, mano mylimi broliai. Ir galiu užrašyti tik keletą dalykų, kurie, aš žinau, tikrai turi įvykti; ir galiu užrašyti tik keletą savo brolio Jokūbo žodžių.

2 Todėl man pakanka to, ką užrašiau, nebent turiu pasakyti keletą žodžių, kuriuos turiu pasakyti apie Kristaus adoktriną; todėl kalbėsiu jums aiškiai, pagal mano pranašavimo aiškumą.

3 Nes mano siela gėrisi aiškumu; nes taip Viešpats Dievas dirba tarp žmonių vaikų. Nes Viešpats Dievas duoda ašviesą supratimui; nes jis kalba žmonėms pagal jų bkalbą, kad jie suprastų.

4 Todėl norėčiau, jog prisimintumėte, kad esu jums kalbėjęs apie tą Viešpaties man parodytą apranašą, kuris pakrikštys Dievo bAvinėlį, paimsiantį pasaulio nuodėmes.

5 Ir dabar, jei Dievo Avinėlis, būdamas šventas, turi apasikrikštyti vandeniu, kad įvykdytų visą teisumą, juo labiau reikia mums, nešventiems, pasikrikštyti, taip, būtent vandeniu!

6 Ir dabar, aš norėčiau paklausti jūsų, mano mylimi broliai, kaip Dievo Avinėlis įvykdė visą teisumą, pasikrikštydamas vandeniu?

7 Argi nežinote, kad jis buvo šventas? Bet nepaisant to, kad buvo šventas, jis parodo žmonių vaikams, kad pagal kūną jis nusižemina prieš Tėvą ir paliudija Tėvui, kad bus jam apaklusnus, vykdydamas jo įsakymus.

8 Todėl po to, kai jis buvo pakrikštytas vandeniu, Šventoji Dvasia nusileido ant jo abalandžio bpavidalu.

9 Ir dar, tai rodo žmonių vaikams ankštumą kelio ir siaurumą avartų, per kuriuos jie turėtų įeiti, ir jis davė jiems pavyzdį.

10 Ir jis pasakė žmonių vaikams: aSek paskui mane. Todėl, mano mylimi broliai, argi galėsime bsekti paskui Jėzų, jei nebūsime pasiryžę vykdyti Tėvo įsakymus?

11 O Tėvas pasakė: Atgailaukite, atgailaukite ir priimkite krikštą mano Mylimojo Sūnaus vardu.

12 Ir taip pat man atėjo Sūnaus balsas, sakantis: Kuris priims krikštą mano vardu, tam Tėvas aduos Šventąją Dvasią kaip man, todėl bsekite paskui mane ir darykite, ką matėte mane darant.

13 Todėl, mano mylimi broliai, aš žinau, kad jei visa širdimi seksite Sūnumi, nedarydami jokios veidmainystės ir jokios apgaulės priešais Dievą, bet su tikru ketinimu, atgailaudami dėl savo nuodėmių, akrikštu paliudydami savo Tėvui, kad esate pasiryžę priimti Kristaus vardą – taip, sekdami paskui savo Viešpatį ir savo Gelbėtoją į vandenį pagal jo žodį, štai, tada jūs gausite Šventąją Dvasią; taip, po to eina ugnies ir Šventosios Dvasios bkrikštas; ir tada galite kalbėti angelų cliežuviu ir šaukti gyrius Izraelio Šventajam.

14 Bet štai, mano mylimi broliai, man atėjo Sūnaus balsas, sakantis taip: Jeigu po to, kai atgailavote dėl savo nuodėmių ir vandens krikštu paliudijote Tėvui, kad esate pasiryžę vykdyti mano įsakymus ir gavote ugnies ir Šventosios Dvasios krikštą, ir galite kalbėti nauju liežuviu, taip, būtent angelų liežuviu, aišsižadėsite manęs, tai jums būtų bgeriau, kad nebūtumėte manęs pažinę.

15 Ir girdėjau Tėvo balsą, sakantį: Taip, mano Mylimojo žodžiai yra tikri ir patikimi. Tas, kas ištveria iki galo, bus išgelbėtas.

16 Ir dabar, mano mylimi broliai, dėl to žinau, kad jei žmogus aneištvers iki galo, sekdamas gyvojo Dievo Sūnaus bpavyzdžiu, jis negali būti išgelbėtas.

17 Todėl darykite tai, ką mačiau, kaip jums sakiau, kad jūsų Viešpats ir jūsų Išpirkėjas darys; nes tai man parodyta tam, kad galėtumėte žinoti vartus, pro kuriuos turite įeiti. Nes vartai, pro kuriuos turite įeiti, yra atgaila ir akrikštas vandeniu; ir tada ateina jūsų nuodėmių batleidimas ugnimi ir Šventąja Dvasia.

18 Ir tada esate šitame aankštame ir siaurame bkelyje, kuris veda į amžinąjį gyvenimą; taip, jūs įėjote pro vartus; pasielgėte pagal Tėvo ir Sūnaus įsakymus; ir gavote Šventąją Dvasią, kuri cliudija apie Tėvą ir Sūnų, kad išsipildytų jo duotas pažadas, jog gausite ją, jei įeisite būtent taip.

19 Ir dabar, mano mylimi broliai, po to, kai įžengėte į šį ankštą ir siaurą kelią, norėčiau paklausti, ar viskas apadaryta? Štai, sakau jums: ne; nes jūs nebūtumėte nuėję taip toli, jei ne pagal Kristaus žodį, nepajudinamai btikėdami jį, visiškai cpasikliaudami nuopelnais to, kuris yra galingas išgelbėti.

20 Todėl turite averžtis pirmyn, būdami nepajudinami dėl Kristaus, turėdami tobulą bvilties skaistumą ir cmeilę Dievui bei visiems žmonėms. Todėl, jei veršitės pirmyn, sotindamiesi Kristaus žodžiu, ir dištversite iki galo, štai, taip sako Tėvas: Jūs turėsite amžinąjį gyvenimą.

21 Ir dabar štai, mano mylimi broliai, tai yra akelias; ir nėra bjokio kito kelio nė cvardo, duoto po dangumi, kuriuo žmogus galėtų būti išgelbėtas Dievo karalystėje. Ir dabar štai, tai yra Kristaus ddoktrina, vienintelė ir tikra doktrina eTėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, kas yra fvienas Dievas, be pabaigos. Amen.