2 Nefio knyga 19

19 Skyrius

Izaijas kalba mesijiškai. Žmonės tamsoje išvys didžią šviesą. Mums gimė vaikelis. Jis bus Ramybės Kunigaikštis ir valdys Dovydo soste. Palyginkite su Izaijo 9. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

1 Tačiau aptemimas nebus toks, koks buvo per jos suspaudimą, kai pirmąkart jis lengvai spustelėjo Zebulūno ažemę ir Neftalio žemę, ir po to stipriau suspaudė palei Raudonąją Jūrą, anapus Jordano, tautų Galilėjoje.

2 Žmonės, kurie vaikščiojo atamsoje, išvydo didžią šviesą; tiems, kas gyveno mirties šešėlio žemėje, nušvito šviesa.

3 Tu padauginai tautą ir apadidinai džiaugsmą – jie džiūgauja tavo akivaizdoje, kaip džiaugiamasi per pjūtį ir kaip džiūgauja vyrai, dalindamiesi grobį.

4 Nes tu sulaužei jo naštos jungą ir jo peties naštį, jo engėjo lazdą.

5 Nes kiekviename kario mūšyje būna mišrus triukšmas ir kraujyje išvolioti apdarai; tačiau šitame bus deginimas ir ugnies kuras.

6 Nes mums gimė avaikelis, mums duotas sūnus; ir bvaldžia bus ant jo peties; ir jo vardas bus Nuostabusis, Patarėjas, cGalingasis Dievas, dNesibaigiantis Tėvas, eRamybės Kunigaikštis.

7 aNebus galo bvaldžios ir ramybės didėjimui Dovydo soste ir jo karalystėje, kad nuo šiol ir per amžius ją tvarkytų ir tvirtintų su teisybe ir teisingumu. Pulkų Viešpaties uolumas tai įvykdys.

8 Viešpats siuntė Jokūbui savo žodį, ir šis švietė aIzraeliui.

9 Ir visi žmonės žinos, netgi Efraimas ir Samarijos gyventojai, kurie su puikybe ir pasipūtusia širdimi sako:

10 Plytos sugriuvo, bet mes pastatysim iš tašytų akmenų; figmedžiai nukirsti, bet mes pakeisime juos kedrais.

11 Todėl Viešpats prieš jį sukels aRecino priešininkus ir sujungs jo priešus;

12 sirus iš priekio ir filistinus iš užnugario; ir jie aris Izraelį išžiotais nasrais. Dėl viso to jo bpyktis nenugręžtas, bet jo ranka vis dar ištiesta.

13 Nes žmonės aneatsigręžia į tą, kuris plaka juos, ir neieško Pulkų Viešpaties.

14 Todėl Viešpats per vieną dieną nukirs Izraeliui galvą ir uodegą, šaką ir vikšrį.

15 Vyresnysis yra galva; o pranašas, kuris moko melo – uodega.

16 Nes šitos liaudies vadovai klaidina juos; ir tie, kuriuos jie veda, yra naikinami.

17 Todėl Viešpats nesidžiaugs jų jaunuoliais ir anepasigailės jų našlaičių bei našlių; nes kiekvienas iš jų yra veidmainis ir piktadarys, ir kiekviena burna kalba bkvailystę. Dėl viso to jo pyktis nenugręžtas, bet jo cranka vis dar ištiesta.

18 Nes nelabumas dega kaip ugnis; ji praris usnis ir erškėčius ir užsidegs miškų tankumynuose, ir jie kils aukštyn kaip dūmų srautas.

19 Per Pulkų Viešpaties rūstybę žemė aptemdyta, ir žmonės bus kaip ugnies kuras; nė vienas žmogus anesigailės savo brolio.

20 Ir jis stvers iš dešinės ir bus alkanas; ir valgys iš kairės ir nepasisotins; kiekvienas žmogus avalgys savo paties rankos kūną –

21 aManasas bEfraimą; ir Efraimas Manasą; jie kartu bus prieš cJudą. Dėl viso to jo pyktis nenugręžtas, bet jo ranka vis dar ištiesta.