2 Nefio knyga 15

15 Skyrius

Viešpaties vynuogynas (Izraelis) bus nuniokotas, o jo žmonės išsklaidyti. Kai jie bus atsimetę ir išsklaidyti, juos ištiks vargai. Viešpats iškels vėliavą ir surinks Izraelį. Palyginkite su Izaijo 5. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

1 Ir tada aš giedosiu savo mylimajam savo mylimojo agiesmę apie jo vynuogyną. Mano mylimasis turi vynuogyną labai derlingoje kalvoje.

2 Ir jis aptvėrė jį ir išrinko jo akmenis, ir apsodino jį geriausiais avynmedžiais, ir jo viduryje pastatė bokštą, ir taip pat jame padarė vyno spaustuvą; ir tikėjosi, kad jis ves vynuoges, o jis vedė laukines vynuoges.

3 Ir dabar, o Jeruzalės gyventojai ir Judo vyrai, meldžiu, išspręskite bylą tarp manęs ir mano vynuogyno.

4 Kas dar galėjo būti padaryta mano vynuogynui, ko nepadariau jame? Taigi, kada tikėjausi, kad ves vynuoges, jis vedė laukines vynuoges.

5 Ir dabar štai; aš pasakysiu, ką padarysiu savo vynuogynui – aš anugriausiu jo gyvatvorę ir jis bus nuganytas; ir nugriausiu jo sieną ir jis bus sutryptas.

6 Ir aš apleisiu jį; jis nebus nei genimas, nei apkasamas; bet užžels ausnys ir erškėčiai; taip pat įsakysiu debesims, kad bnelytų ant jo.

7 Nes Pulkų Viešpaties avynuogynas yra Izraelio namai, ir Judo žmonės – jo pasigėrėtinas sodinukas; jis ieškojo bteisybės, ir štai engimas; teisumo – bet štai verksmas.

8 Vargas tiems, kas jungia anamą prie namo, kol nebelieka vietos, kad jie bvieni būtų patalpinti žemės vidury!

9 Mano ausims pasakė Pulkų Viešpats: Iš tiesų daug namų bus tušti, ir galingi bei gražūs miestai bus be gyventojų.

10 Taip, dešimt akrų vynuogyno teduos vieną abatą, ir homeras sėklos teduos efą.

11 Vargas tiems, kas pakyla anksti ryte, kad aieškotų stipraus gėrimo, kas tęsia iki nakties, ir kuriuos uždega bvynas!

12 Ir arfa ir liutnia, tamburinas ir fleita, ir vynas jų puotose; bet jie anepaiso Viešpaties darbo ir neapmąsto jo rankų darbų.

13 Todėl mano žmonės išėjo vergijon, kadangi jie neturi apažinimo; ir jų kilmingi vyrai išbadėję, ir jų liaudis išdžiovinta troškulio.

14 Todėl pragaras prasiplėtė ir be galo plačiai atvėrė savo nasrus; ir jų šlovė, ir jų daugybė, ir jų iškilmingumas, ir tas, kuris džiaugiasi, nugarmės į jį.

15 Ir prastas žmogus bus pargriautas, ir galingas žmogus bus pažemintas, ir išpuikėlių akys bus pažemintos.

16 Bet Pulkų Viešpats ateisingumu bus išaukštintas, ir Dievas, kuris yra šventas, teisumu bus pašventintas.

17 Tada ėriukai maitinsis kaip įprasta, o ištuštėjusiose penimų rubuilių vietose ganysis svetimi.

18 Vargas tiems, kas traukia nedorybę atuštybės virvėmis ir nuodėmę blyg vežimo lynu.

19 Kurie sako: Tegu jis apaskuba, paspartina savo darbą, kad mes galėtume tai bmatyti; ir tegul Izraelio Šventojo patarimas priartėja ir ateina, kad galėtume tai pažinti.

20 Vargas tiems, kas avadina blogį gėriu ir gėrį blogiu, kas pateikia btamsą kaip šviesą ir šviesą kaip tamsą, kas pateikia kartumą kaip saldumą ir saldumą kaip kartumą!

21 Vargas aišmintingiems savo pačių akyse ir protingiesiems savo pačių manymu!

22 Vargas galingiems gerti vyną ir vyrams, drūtiems maišyti stiprų gėrimą;

23 kurie išteisina nedorėlį už atlyginimą ir aatima iš teisiojo teisumą!

24 Todėl kaip augnis praryja bražieną ir liepsna suryja cšiaudus, taip jų šaknis bus puvena, ir jų žiedai pakils kaip dulkės; kadangi jie atmetė Pulkų Viešpaties įsakymą ir dpaniekino Izraelio Šventojo žodį.

25 Todėl Viešpaties apyktis užsidegė prieš jo žmones, ir jis ištiesė savo ranką prieš juos ir juos sutriuškino; ir kalvos drebėjo, ir jų lavonai buvo suplėšyti vidury gatvių. Dėl viso to jo pyktis nenugręžtas, bet jo ranka vis dar ištiesta.

26 Ir jis iškels avėliavą tautoms tolybėse, ir bsušnypš tiems žemės pakraščiuose; ir štai, jie catskubės greitai; nė vienas iš jų nepavargs ir nesuklups.

27 Niekas nesnaus ir nemiegos; nei jų strėnų diržas neatsileis, nei jų batų dirželis nenutrūks;

28 jų strėlės bus aštrios ir visi jų lankai įtempti, ir jų arklių kanopos bus laikomos kaip titnagas, ir jų ratai kaip viesulas, jų riaumojimas kaip liūto.

29 Jie riaumos kaip jauni aliūtai; taip, jie riaumos ir nutvers grobį, ir nusineš saugūs, ir niekas negelbės.

30 Ir tą dieną jie riaumos prieš juos kaip riaumojimas jūros; ir pažvelgę į žemę išvys tamsą ir sielvartą, ir užtemusią šviesą jos danguose.