2 Nefio knyga 30


30 Skyrius

Atsivertusieji kitataučiai bus priskaičiuojami prie sandoros žmonių. Daugelis lamanitų ir žydų tikės žodį ir taps pasigėrėtini. Izraelis bus sugrąžintas, o nelabieji sunaikinti. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

1 Ir dabar štai, mano mylimi broliai, norėčiau kalbėti jums; nes aš, Nefis, nenorėčiau leisti, kad manytumėte, jog esate teisesni, negu bus kitataučiai. Nes štai, jei nesilaikysite Dievo įsakymų, jūs visi panašiai pražūsite; ir dėl žodžių, kurie buvo pasakyti, jūs neturite manyti, kad kitataučiai yra visiškai sunaikinti.

2 Nes štai, sakau jums, kad visi kitataučiai, kurie atgailaus, yra Viešpaties asandoros žmonės; ir visi bžydai, kurie neatgailaus, bus atmesti; nes Viešpats su niekuo kitu nesudaro sandoros, kaip tik su tais, kurie catgailauja ir tiki jo Sūnų, kuris yra Izraelio Šventasis.

3 Ir dabar, aš norėčiau šiek tiek daugiau pranašauti apie žydus ir kitataučius. Nes po to, kai knyga, apie kurią kalbėjau, išeis į šviesą ir bus parašyta kitataučiams, ir vėl užantspauduota Viešpačiui, bus daug tokių, kurie atikės parašytais žodžiais; ir bjie neš juos mūsų sėklos likučiui.

4 Ir tada mūsų sėklos likutis žinos apie mus, kad atėjome iš Jeruzalės, ir kad jie yra žydų palikuonys.

5 Ir tarp a bus skelbiama Jėzaus Kristaus evangelija; todėl bjie bus atstatyti į savo tėvų cpažinimą ir taip pat į pažinimą Jėzaus Kristaus, kuris buvo tarp jų tėvų.

6 Ir tada jie džiūgaus; nes žinos, kad tai palaiminimas jiems iš Dievo rankos; ir tamsos žvynai pradės kristi jiems nuo akių; ir nedaug kartų tepraeis, kai jie taps tyra ir apasigėrėtina liaudimi.

7 Ir bus taip, kad ažydai, kurie yra išsklaidyti, taip pat bpradės tikėti Kristų; ir pradės rinktis ant šalies veido; ir visi tie, kurie įtikės Kristų, taip pat taps pasigėrėtina liaudimi.

8 Ir bus taip, kad Viešpats Dievas pradės savo darbą tarp visų tautų, giminių, liežuvių ir žmonių, kad įgyvendintų savo liaudies atstatymą žemėje.

9 Ir teisiai aViešpats Dievas bteis vargšus ir teisingai papeiks dėl žemės cromiųjų. Ir jis ištiks žemę savo burnos lazda; ir savo lūpų kvėptelėjimu nužudys nelabuosius.

10 Nes greitai ateina alaikas, kada Viešpats Dievas padarys didį batskyrimą tarp žmonių ir nelabuosius sunaikins; o savo žmonių jis cpasigailės, taip, net jei turėtų nelabuosius dsunaikinti ugnimi.

11 Ir ateisumas bus jo strėnų diržas, o ištikimybė – jo inkstų diržas.

12 Ir tada vilkas agyvens su avinėliu; ir leopardas atsiguls su ožiuku, ir veršiukas, ir jaunas liūtas, ir nupenėtas jauniklis drauge; ir mažas vaikas vedžios juos.

13 Ir karvė ir lokys ganysis, jų jaunikliai atsiguls drauge; ir liūtas ės šiaudus kaip jautis.

14 Ir žindomas vaikas žais ties angies urvu, ir nujunkytas vaikas padės savo ranką ant gyvatės guolio.

15 Jie nežeis ir nežudys visame mano šventame kalne; nes žemė bus pilna Viešpaties pažinimo, kaip jūra kupina vandenų.

16 Todėl avisų tautų reikalai bus atskleisti; taip, viskas bus batskleista žmonių vaikams.

17 Nėra nieko slapta, kas nebus aapreikšta; nėra jokio tamsos darbo, kuris nebus paskelbtas šviesoje; ir nėra nieko užantspauduoto žemėje, kas nebus atskleista.

18 Todėl tą dieną bus apreikšta viskas, kas buvo apreikšta žmonių vaikams; ir Šėtonas ilgam laikui anebeturės galios žmonių vaikų širdims. Ir dabar, mano mylimi broliai, aš baigiu savo pasisakymą.