2 Nefio knyga 6

6 Skyrius

Jokūbas išdėsto žydų istoriją: Babilonės nelaisvė ir sugrįžimas, Izraelio Šventojo tarnystė ir nukryžiavimas, pagalba iš kitataučių ir žydų sugrąžinimas paskutinėmis dienomis, kada jie įtikės Mesiją. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

1 Žodžiai Jokūbo, Nefio brolio, kuriuos jis kalbėjo Nefio žmonėms:

2 Štai, mano mylimi broliai, aš, Jokūbas, Dievo pašauktas ir paskirtas pagal šventąją jo tvarką ir pašvęstas savo brolio Nefio, į kurį jūs žiūrite kaip į akaralių, arba gynėją, ir nuo kurio priklauso jūsų saugumas, štai jūs žinote, kad aš kalbėjau jums nepaprastai daug dalykų.

3 Nepaisant to, aš vėl kalbu jums; nes trokštu jūsų sielų gerovės. Taip, didis yra mano susirūpinimas dėl jūsų; ir jūs patys žinote, jog taip visada buvo. Nes aš raginau jus su visu stropumu; ir mokiau jus savo tėvo žodžių; ir kalbėjau jums apie visa tai, kas parašyta nuo pasaulio sukūrimo.

4 Ir dabar štai, norėčiau kalbėti jums apie tai, kas yra ir kas įvyks; todėl skaitysiu jums aIzaijo žodžius. Ir tai žodžiai, kuriuos kalbu jums pagal savo brolio norą. Ir aš jums kalbu jūsų labui, kad galėtumėte pasimokyti ir šlovinti savo Dievo vardą.

5 Ir dabar, žodžiai, kuriuos skaitysiu, yra tie, kuriuos Izaijas kalbėjo apie visus Izraelio namus; todėl jie gali būti pritaikyti jums, nes jūs esate Izraelio namų. Ir daug kas, apie ką kalbėjo Izaijas, gali būti pritaikyta jums, kadangi esate Izraelio namų.

6 Ir dabar, štai tie žodžiai: aTaip sako Viešpats Dievas: Štai, aš pakelsiu savo ranką kitataučiams ir iškelsiu savo bvėliavą žmonėms; ir jie atneš tavo sūnus ant savo rankų, ir tavo dukros bus nešamos ant jų pečių.

7 Ir karaliai bus tavo tėvai maitintojai, o jų karalienės – tavo žindančios motinos; jie nusilenks tau veidais iki žemės ir laižys dulkes nuo tavo kojų; ir tu žinosi, kad aš esu Viešpats; nes nebus sugėdinti tie, kurie alaukia manęs.

8 Ir dabar, aš, Jokūbas, norėčiau kalbėti šiek tiek apie šituos žodžius. Nes štai, Viešpats parodė man, kad tie, kas buvo aJeruzalės žemėje, iš kur mes atėjome, yra žudomi ir bvedami nelaisvėn.

9 Tačiau Viešpats man parodė, kad jie avėl sugrįš. Ir jis taip pat man parodė, kad Viešpats Dievas, Izraelio Šventasis, apreikš jiems save kūne; ir po to, kai jis apreikš save, jie nuplaks ir bnukryžiuos jį, sulig man kalbėjusio angelo žodžiais.

10 Ir po to, kai jie užkietins savo širdis ir įtemps savo sprandus prieš Izraelio Šventąjį, štai, juos ištiks Izraelio Šventojo ateismai. Ir ateina diena, kada jie bus mušami ir spaudžiami.

11 Todėl po to, kai jie bus vejami šen ir ten, – nes taip sako angelas, – daugelis bus spaudžiami, kol gyvena kūne, bet dėl ištikimųjų maldų nebus palikti pražūti; jie bus išsklaidyti ir mušami, ir nekenčiami; tačiau Viešpats bus gailestingas jiems, tad akai jie ateis į savo Išpirkėjo bpažinimą, jie bus vėl csurinkti į savo paveldo žemes.

12 Ir palaiminti yra akitataučiai, tie, apie kuriuos pranašas rašė; nes štai, jei bus taip, kad jie atgailaus ir nekovos prieš Sionę, ir neprisijungs prie tos didžiulės ir bpasibjaurėtinos bažnyčios, jie bus išgelbėti; nes Viešpats Dievas įvykdys savo csandoras, kurias jis sudarė savo vaikams; ir dėl to pranašas parašė visa tai.

13 Todėl tie, kas kovoja prieš Sionę ir Viešpaties sandoros žmones, laižys dulkes nuo jų kojų; o Viešpaties žmonės nebus asugėdinti. Nes Viešpaties žmonės yra tie, kas blaukia jo; nes jie vis dar laukia Mesijo atėjimo.

14 Ir štai, sulig pranašo žodžiais, Mesijas vėl imsis aantrą kartą juos susigrąžinti; todėl jis bapreikš save jiems galioje ir didžioje šlovėje, kad csunaikintų jų priešus, kai ateis ta diena, kada jie įtikės jį; ir jis nesunaikins nė vieno, kuris jį tiki.

15 O tie, kas jį netiki, bus asunaikinti bugnimi ir audra, ir žemės drebėjimais, ir kraujo praliejimais, ir cmaru, ir badu. Ir jie žinos, kad Viešpats yra Dievas, Izraelio Šventasis.

16 aNes argi grobis bus atimtas iš galingojo arba bteisėtas belaisvis išvaduotas?

17 Bet taip sako Viešpats: Būtent galingojo abelaisviai bus atimti, ir baisūno grobis bus išvaduotas; nes bGalingasis Dievas cišvaduos savo sandoros žmones. Nes taip sako Viešpats: Aš kovosiu prieš tuos, kurie kovoja prieš tave.

18 Ir aš maitinsiu tuos, kurie engia tave, jų pačių kūnu; ir jie bus girti nuo savo pačių kraujo kaip nuo saldaus vyno; ir visas kūnas sužinos, kad aš, Viešpats, esu tavo Gelbėtojas ir tavo aIšpirkėjas, Jokūbo bGalingasis.