2 Nefio knyga 28

28 Skyrius

Daug netikrų bažnyčių bus pastatyta paskutinėmis dienomis. Jos mokys klaidingų, tuščių ir kvailų doktrinų. Dėl netikrų mokytojų atsimetimas plis. Velnias siautės žmonių širdyse. Jis mokys visokių klaidingų doktrinų. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

1 Ir dabar štai, mano broliai, aš jums kalbėjau pagal tai, kaip mane vertė Dvasia; todėl žinau, kad visa tai būtinai įvyks.

2 Ir tai, kas bus išrašyta iš aknygos, bus didžiai bvertinga žmonių vaikams ir ypač mūsų sėklai, kuri yra Izraelio namų likutis.

3 Nes ateis ta diena, kada abažnyčios, kurios pastatytos ne Viešpačiui, viena kitai sakys: Štai, aš, aš esu Viešpaties; ir kitos sakys: Aš, aš esu Viešpaties; ir taip sakys kiekvienas, kuris yra pastatęs bažnyčias ne Viešpačiui.

4 Ir jie ginčysis vienas su kitu; ir jų kunigai ginčysis vienas su kitu, ir jie mokys savo amokytumu ir neigs Šventąją Dvasią, kuri duoda, ką kalbėti.

5 Ir jie aneigia Dievo bgalią, Izraelio Šventąjį; ir sako žmonėms: Klausykitės mūsų ir įsiklausykite į mūsų priesakus; nes štai, cnėra jokio Dievo šiandien, nes Viešpats ir Išpirkėjas padarė savo darbą ir atidavė savo galią žmonėms.

6 Štai, įsiklausykite į mano priesaką; jei jie sakys, kad čia yra stebuklas, padarytas Viešpaties ranka, netikėkite tuo; nes šią dieną jis nėra astebuklų Dievas; jis padarė savo darbą.

7 Taip, ir bus daug tokių, kurie sakys: aValgyk, gerk ir linksminkis, nes rytoj mirsime; ir viskas mums bus gerai.

8 Ir taip pat bus daug tokių, kurie sakys: Valgyk, gerk ir linksminkis; tačiau bijok Dievo – jis aišteisins darant tik nedaug nuodėmių; taip, bpameluok truputį, pasinaudok kitu dėl jo žodžių, kask cduobę savo artimui; tame nėra nieko blogo; ir daryk visa tai, nes rytoj mirsime; o jei bus taip, kad būsime kalti, Dievas įkirs mums kelis rėžius ir galiausiai būsime išgelbėti Dievo karalystėje.

9 Taip, ir bus daug tokių, kurie taip mokys klaidingų ir tuščių, ir akvailų bdoktrinų ir bus pasipūtę savo širdyse, ir stengsis giliai paslėpti savo planus nuo Viešpaties; ir jų darbai bus patamsyje.

10 Ir šventųjų akraujas šauks nuo žemės prieš juos.

11 Taip, jie visi nuklydo nuo akelio, bsugedo.

12 Dėl aišdidumo ir dėl netikrų mokytojų, ir klaidingos doktrinos jų bažnyčios sugedo, ir jų bažnyčios pasiaukštino; dėl išdidumo jos išpuiko.

13 Jie aplėšia bvargšus dėl savo puikių šventovių; jie plėšia vargšus dėl savo puikių rūbų; ir persekioja romųjį ir vargšą širdimi, kadangi dėl savo cišdidumo jie išpuiko.

14 Jie vilki akietus sprandus ir pakeltas galvas; taip, ir dėl išdidumo, ir nelabumo, ir bjaurumų, ir paleistuvysčių jie visi bnuklydo, išskyrus nedaugelį, kurie yra nuolankūs Kristaus pasekėjai; tačiau jie vedami taip, kad daugeliu atvejų klysta, nes mokomi pagal žmonių priesakus.

15 O aišmintingieji ir mokytieji, ir turtingieji, kurie pasipūtę dėl savo širdžių bišdidumo, ir visi tie, kas skelbia klaidingas doktrinas, ir visi, kurie paleistuvauja ir iškraipo Viešpaties tiesų kelią, cvargas, vargas, vargas tebūna jiems, sako Viešpats, visagalis Dievas, nes jie bus numesti į pragarą!

16 Vargas tiems, kas apavaro teisųjį kaip niekam tinkamą ir burnoja prieš tai, kas gera, ir sako, kad tai nieko verta! Nes ateis diena, kada Viešpats Dievas greitai aplankys žemės gyventojus; ir tą dieną, kada jie bus bvisiškai pribrendę nedorybe, jie pražus.

17 Bet štai, jei žemės gyventojai atgailaus dėl savo nelabumo ir bjaurumų, jie nebus sunaikinti, – sako Pulkų Viešpats.

18 Bet štai, ta didžiulė ir pasibjaurėtina bažnyčia, visos žemės apaleistuvė, turi bgriūti žemėn, ir smarkus bus jos griuvimas.

19 Nes velnio karalystė turi būti asudrebinta, ir tie, kas jai priklauso, būtinai turi būti paakinti atgailauti, arba bvelnias sugriebs juos savo amžinosiomis cgrandinėmis, jie bus sukurstyti pykčiui ir pražus;

20 Nes štai, tą dieną jis asiautės žmonių vaikų širdyse ir kurstys juos pykčiui prieš tai, kas gera.

21 O kitus jis anuramins ir nuliūliuos juos į kūnišką saugumą, kad jie sakys: Viskas gerai Sionėje; taip, Sionė klesti, viskas gerai, – ir taip bvelnias apgauna jų sielas ir atsargiai nusiveda juos į pragarą.

22 O štai kitus jis nusiveda meilikaudamas ir sako jiems, kad apragaro nėra; ir sako: Aš ne velnias, nes tokio nėra, – ir taip jis kužda į jų ausis, kol sugriebia juos savo baisiomis bgrandinėmis, iš kurių nėra išsivadavimo.

23 Taip, jie sugriebiami mirties ir pragaro; ir mirtis, ir pragaras, ir velnias, ir visi, kuriuos jie sučiupo, turi stoti priešais Dievo sostą ir būti ateisiami pagal savo darbus; iš ten jie turi eiti į jiems paruoštą vietą, būtent ugnies ir sieros bežerą, kuris yra begalinė kankynė.

24 Todėl vargas tam, kuris atsipalaidavęs Sionėje!

25 Vargas tam, kuris šaukia: Viskas gerai!

26 Taip, vargas tam, kas aklausosi žmonių priesakų ir neigia Dievo galią ir Šventosios Dvasios dovaną!

27 Taip, vargas tam, kas sako: Mes gavome ir mums adaugiau nereikia!

28 Ir galiausiai, vargas visiems tiems, kas dreba ir apyksta dėl Dievo tiesos! Nes štai, tas, kas pastatytas ant buolos, priima ją su džiaugsmu; o tas, kas pastatytas ant smėlio pagrindo, dreba, kad tik negriūtų.

29 Vargas bus tam, kuris sakys: Mes esame gavę Dievo žodį, ir mums anereikia bdaugiau Dievo žodžio, nes turime pakankamai!

30 Nes štai, taip sako Viešpats Dievas: Aš duosiu žmonių vaikams eilutę po eilutės, priesaką po apriesako, čia truputį ir ten truputį; ir palaiminti tie, kas įsiklauso į mano priesakus ir atsuka ausį mano patarimui, nes jie išmoks bišminties; nes tam, kas cpriima, aš duosiu ddaugiau; o iš tų, kas sakys: Mes turime pakankamai, – iš jų bus atimta netgi tai, ką jie turi.

31 Prakeiktas tas, kas apasitiki žmogumi, arba pasikliauna kūnu, arba klauso žmonių priesakų, nebent jų priesakai būtų duoti Šventosios Dvasios galia.

32 aVargas bus kitataučiams! – sako Pulkų Viešpats Dievas. – Nes nors aš tiesiu savo ranką į juos diena iš dienos, jie išsižadės manęs; tačiau aš būsiu jiems gailestingas, – sako Viešpats Dievas, – jei jie atgailaus ir ateis pas mane; nes mano branka ištiesta ištisą dieną, – sako Pulkų Viešpats Dievas.