2 Nefio knyga 33

33 Skyrius

Nefio žodžiai yra teisingi. Jie liudija apie Kristų. Tie, kas tiki Kristų, tikės Nefio žodžiais, kurie stovės kaip liudijimas prieš teismo pertvarą. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

1 Ir dabar, aš, Nefis, negaliu parašyti viso to, ko buvo mokoma tarp mano žmonių; aš nesu toks astiprus rašyti, kaip kalbėti; nes kai žmogus bkalba Šventosios Dvasios galia, Šventosios Dvasios galia neša tai į žmonių vaikų širdis.

2 Bet štai, yra daug tokių, kurie aužkietina savo širdis prieš Šventąją Dvasią, tad jai nebėra vietos juose; todėl jie išmetė daug to, kas parašyta, ir laiko tai nieko vertu.

3 Bet aš, Nefis, parašiau tai, ką parašiau, ir laikau tai esant didžiai avertinga, ypač mano žmonėms. Nes aš bmeldžiuosi už juos dieną, ir dėl jų mano akys vilgo pagalvę naktį; ir aš šaukiuosi savo Dievo tikėdamas ir žinau, kad jis išgirs mano šauksmą.

4 Ir žinau, kad Viešpats Dievas pašvęs mano maldas mano žmonių labui. Ir žodžiai, kuriuos parašiau silpnume, jiems bus padaryti astiprūs; nes tai bįtikinėja juos daryti gera; tai duoda jiems žinojimą apie jų tėvus; ir tai kalba apie Jėzų ir įtikinėja juos tikėti jį ir ištverti iki galo, kas ir yra camžinasis gyvenimas.

5 Ir tai agriežtai kalba prieš nuodėmę, sulig tiesos btiesumu; todėl joks žmogus nesipiktins tais žodžiais, kuriuos aš parašiau, nebent jis bus velnio dvasios.

6 Aš džiūgauju aiškumu; aš džiūgauju tiesa; aš džiūgauju mano Jėzumi, nes jis aišpirko mano sielą iš pragaro.

7 Aš turiu atikrosios meilės savo žmonėms ir turiu didį tikėjimą Kristumi, kad sutiksiu daug sielų be dėmės prie jo teismo krasės.

8 Aš turiu tikrosios meilės ažydams – sakau žydams, nes turiu galvoje tuos, iš kur atėjau.

9 Taip pat turiu tikrosios meilės akitataučiams. Bet štai, nė dėl vieno iš šių aš negaliu viltis, nebent jie bus bsutaikyti su Kristumi ir įeis pro siaurus cvartus, ir dvaikščios eankštu keliu, kuris veda į gyvenimą, ir išliks kelyje iki išbandymo dienos galo.

10 Ir dabar, mano mylimi broliai, ir taip pat žydai, ir visi jūs, žemės pakraščiai, įsiklausykite į šituos žodžius ir atikėkite Kristų; ir jei netikite šitais žodžiais, tikėkite Kristų. Ir jei tikėsite Kristų, jūs tikėsite šitais bžodžiais, nes tai yra Kristaus cžodžiai, ir jis juos man davė; ir jie dmoko visus žmones daryti gera.

11 Ir ar tai nėra Kristaus žodžiai, spręskite patys – nes paskutiniąją dieną Kristus parodys jums su agalia ir didele šlove, kad tai jo žodžiai; ir jūs ir aš stovėsime veidas į veidą priešais jo teismo bpertvarą; ir žinosite, kad jis man įsakė užrašyti šiuos žodžius, nepaisant mano silpnumo.

12 Ir aš meldžiu Tėvą Kristaus vardu, kad daugelis mūsų, jeigu ne visi, būtų išgelbėti jo akaralystėje tą didžiąją ir paskutiniąją dieną.

13 Ir dabar, mano mylimi broliai, visi tie, kas yra Izraelio namų, ir visi jūs, žemės pakraščiai, aš kalbu jums kaip balsas ašaukiančiojo iš dulkių: sudie, iki ta didi diena ateis.

14 O jums, kurie neragausite Dievo gerumo ir nepaisysite žydų ažodžių, ir taip pat mano bžodžių, ir žodžių, kurie išeis iš Dievo Avinėlio burnos, štai, aš tariu jums amžinąjį sudie, nes šitie žodžiai cpasmerks jus paskutiniąją dieną.

15 Nes ką aš užantspauduoju žemėje, bus atnešta prieš jus prie ateismo pertvaros; nes taip Viešpats įsakė man, ir aš turiu paklusti. Amen.