2 Nefio knyga 26

26 Skyrius

Kristus tarnaus nefitams. Nefis numato savo žmonių sunaikinimą. Jie kalbės iš dulkių. Kitataučiai kurs netikras bažnyčias ir slaptas sąjungas. Viešpats draudžia žmonėms piktnaudžiauti kunigavimu. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

1 Ir po to, kai Kristus aprisikels iš mirusiųjų, jis bparodys save jums, mano vaikai ir mano mylimi broliai; ir žodžiai, kuriuos jis pasakys jums, bus cįstatymas, kurio laikysitės.

2 Nes štai, sakau jums, kad aš mačiau, jog daug kartų praeis ir bus dideli karai ir kovos tarp mano žmonių.

3 Ir po to, kai Mesijas ateis, mano žmonėms bus duoti jo agimimo ir taip pat jo mirties ir prisikėlimo bženklai; ir didi ir baisi ta diena bus nelabiems, nes jie pražus; ir jie pražus dėl to, kad išmeta lauk pranašus ir šventuosius ir muša juos akmenimis, ir žudo juos; todėl šventųjų ckraujo šauksmas kils nuo žemės pas Dievą prieš juos.

4 Todėl visus tuos, kas išdidūs ir elgiasi nedorai, diena, kuri ateina, asudegins, – sako Pulkų Viešpats, – nes jie bus kaip ražiena.

5 Ir tie, kas žudo pranašus ir šventuosius, – žemės gelmės apraris juos, – sako Pulkų Viešpats. – Ir bkalnai užgrius juos, ir viesulai nuneš juos, ir pastatai kris ant jų ir sutraiškys juos į gabalus, ir sumals juos į miltus.

6 Ir aplankys juos griaustiniai ir žaibai, ir žemės drebėjimai, ir visokie sunaikinimai, nes Viešpaties pykčio ugnis užsidegs prieš juos, ir jie bus kaip ražiena, ir diena, kuri ateina, suris juos, – sako Pulkų Viešpats.

7 O mano sielos skausmas ir gėla dėl nužudytųjų iš mano žmonių netekties! Nes aš, Nefis, mačiau tai, ir tai baigia suryti mane Viešpaties akivaizdoje; bet aš turiu šaukti savo Dievui: aTeisingi tavo keliai!

8 Bet štai teisieji, kurie klauso pranašų žodžių ir jų nežudo, bet, nepaisydami visų apersekiojimų, tvirtai žiūri ateitin į Kristų, laukdami nurodytų ženklų – štai, jie yra tie, kurie bnepražus.

9 Bet Teisumo Sūnus apasirodys jiems; ir jis bišgydys juos, ir jie turės cramybę su juo, kol dtrys kartos praeis, ir daugelis iš eketvirtosios kartos bus praėję teisume.

10 Ir kai tai įvyks, greitas asunaikinimas ateis mano žmonėms; nes nepaisant mano sielos skausmų, aš tai mačiau; todėl žinau, kad tai įvyks; ir jie parduoda save už nieką; nes kaip atpildą už savo išdidumą ir savo kvailumą jie pjaus sunaikinimą; kadangi pasidavė velniui ir pasirinko tamsos darbus vietoj šviesos, todėl jie turi eiti į bpragarą.

11 Nes Viešpaties Dvasia ne visuomet aplūksis su žmogumi. Ir kai Dvasia nustoja plūktis su žmogumi, tada ateina greitas sunaikinimas, ir tai liūdina mano sielą.

12 Ir kaip aš kalbėjau apie ažydų bįtikinimą, kad Jėzus yra cpats Kristus, būtina ir kitataučius įtikinti, kad Jėzus yra Kristus, Amžinasis Dievas;

13 ir kad jis apreiškia save visiems tiems, kas juo tiki, aŠventosios Dvasios galia; taip, kiekvienai tautai, giminei, liežuviui ir liaudžiai, darydamas galingus stebuklus, ženklus ir nuostabius darbus tarp žmonių vaikų sulig jų tikėjimu.

14 Bet štai, aš pranašauju jums apie apaskutines dienas; apie dienas, kada Viešpats Dievas bišneš tai žmonių vaikams.

15 Po to, kai mano sėkla ir mano brolių sėkla nusiris į netikėjimą ir bus sutriuškinta kitataučių; taip, po to, kai Viešpats Dievas apguls juos aplinkui ir apsiaus juos pylimu, ir iškels fortus prieš juos; ir po to, kai jie bus nuversti žemyn į dulkes, netgi kad jų nebebus, vis tiek teisiųjų žodžiai bus užrašyti, ir ištikimųjų maldos bus išgirstos, ir visi, kas nusirito į netikėjimą, nebus užmiršti.

16 Nes tie, kas bus sunaikinti, akalbės jiems iš žemės, ir jų kalba bus žemai iš dulkių, ir jų balsas bus kaip to, kuris turi pažįstamą dvasią; nes Viešpats Dievas duos jam galią šnibždėti apie juos, lyg tai būtų iš žemės; ir jų kalba šnibždės iš dulkių.

17 Nes taip sako Viešpats Dievas: Jie aužrašys tai, kas bus padaryta tarp jų, ir tai bus užrašyta ir užantspauduota knygoje, ir tie, kas nusirito į netikėjimą, to neturės, nes jie bsiekia sunaikinti Dievo dalykus.

18 Todėl jie bus sunaikinti lygiai taip pat greitai, kaip buvo sunaikinti anie; ir jų siaubūnų minia bus kaip apelai, kurie išnyksta, – taip sako Viešpats Dievas, – taip, tai įvyks akimirksniu, ūmai.

19 Ir bus taip, kad tie, kurie nusirito į netikėjimą, bus asutriuškinti kitataučių ranka.

20 Ir kitataučiai aukštinasi dėl savo akių aišdidumo ir jie bsuklupo dėl jų csuklupimo kliūties didumo, todėl jie pasistatė daug dbažnyčių; nepaisant to, jie niekina Dievo galią ir stebuklus ir skelbia sau savo pačių išmintį ir savo pačių emokslą, kad galėtų gauti pelną ir fgrūsti ant vargšų veido.

21 Ir pastatyta daug bažnyčių, kurios kelia apavydus, vaidus ir piktumus.

22 Ir taip pat yra aslaptos sąjungos, lygiai kaip senovės laikais, kaip velnio sąjungos, nes jis yra viso to kūrėjas; taip, žmogžudystės ir tamsos darbų įkūrėjas; taip, ir jis veda juos už kaklo linine virvele, kol suriša juos amžiams savo stipriomis virvėmis.

23 Nes štai, mano mylimi broliai, aš sakau jums, kad Viešpats Dievas nesidarbuoja tamsoje.

24 Jis nedaro nieko, kas nebūtų naudinga pasauliui; nes jis amyli pasaulį, netgi tiek, kad guldo savo paties gyvybę, kad galėtų traukti bvisus žmones pas save. Todėl jis niekam neįsako neragauti jo išgelbėjimo.

25 Štai, ar jis šaukia kuriam nors, sakydamas: Eikite nuo manęs? Štai, sakau jums: ne; bet jis sako: aAteikite pas mane visi jūs, žemės pakraščiai, bpirkite pieną ir medų be pinigų ir be kainos.

26 Štai, argi jis įsakė kam nors išeiti iš sinagogų, arba iš garbinimo namų? Štai, sakau jums: ne.

27 Ar jis įsakė kam nors neragauti jo aišgelbėjimo? Štai sakau jums: ne; bet davė tai bnemokamai visiems žmonėms; ir savo žmonėms įsakė įtikinti visus žmones catgailauti.

28 Štai, ar Viešpats įsakė kuriam nors neragauti jo gerumo? Štai, sakau jums: ne; bet avisi žmonės yra privilegijuoti, kaip vienas, taip ir kitas, ir niekam neuždrausta.

29 Jis įsako, kad nebūtų jokio apiktnaudžiavimo kunigavimu; nes štai, piktnaudžiavimas kunigavimu yra tai, kad žmonės pamokslauja ir iškelia save šviesa pasauliui, kad gautų pasaulio bgyrių ir pelną; bet jie nesiekia Sionės gerovės.

30 Štai, Viešpats tai uždraudė; todėl Viešpats Dievas davė įsakymą, kad visi žmonės turėtų atikrosios meilės, kuri yra btyra meilė. Ir jeigu jie neturės tikrosios meilės, jie bus niekas. Todėl, jeigu jie turės tikrosios meilės, jie neleis darbininkui Sionėje pražūti.

31 Bet darbininkas aSionėje dirbs dėl Sionės; nes jeigu dirbs dėl bpinigų, jie pražus.

32 Ir dar Viešpats Dievas aįsakė žmonėms nežudyti žmonių; nemeluoti; nevogti; nevartoti Viešpaties, savo Dievo, vardo btuščiai; nepavydėti, nerodyti piktumo; nesiginčyti vienas su kitu; nepaleistuvauti; ir nieko panašaus nedaryti; nes kas tai daro, pražus.

33 Nes nė viena iš šių nedorybių neateina iš Viešpaties; nes jis daro tai, kas yra gera visiems žmonių vaikams; ir jis nedaro nieko, kas yra neaišku žmonių vaikams; ir jis kviečia juos visus ateiti pas jį ir ragauti jo gerumo; ir aneatstumia nė vieno, kas ateina pas jį: juodo ar balto, vergo ar laisvojo, vyro ar moters; ir prisimena bpagonį; ir Dievui cvisi yra vienodi, tiek žydas, tiek ir kitatautis.