2016
Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Բարձրագույն Իշխանությունները
նախորդ հաջորդ

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Բարձրագույն Իշխանությունները և Բարձրագույն Պաշտոնյաները

Ապրիլ 2016

Առաջին Նախագահություն

Monson, Thomas S.

Թոմաս Ս. Մոնսոն
Նախագահ

Eyring, Henry B.

Հենրի Բ. Այրինգ
Առաջին Խորհրդական

Uchtdorf, Dieter F.

Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ
Երկրորդ Խորհրդական

Տասներկու Առաքյալների Քվորում

Nelson, Russell M.

Ռասսել Մ. Նելսոն

Oaks, Dallin H.

Դալլին Հ. Օուքս

Ballard, M. Russell

Մ. Ռասսել Բալլարդ

Hales, Robert D.

Ռոբերտ Դ. Հեյլս

Holland, Jeffrey R.

Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ

Bednar, David A.

Դեյվիդ Ա. Բեդնար

Cook, Quentin L.

Քվենթին Լ. Քուք

Christofferson, D. Todd

Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոն

Andersen, Neil L.

Նիլ Լ. Անդերսեն

Rasband, Ronald A.

Ռոնալդ Ա. Ռասբենդ

Stevenson, Gary E.

Գարի Ի. Սթիվենսոն

Renlund, Dale G.

Դեյլ Գ. Ռենլանդ

Յոթանասունի Նախագահություն

Clayton, L. Whitney

Լ. Ուիթնի Քլեյթոն

Hallstrom, Donald L.

Դոնալդ Լ. Հոլսթրոմ

Maynes, Richard J.

Ռիչարդ Ջ. Մեյնզ

Christensen, Craig C.

Քրեյգ Ս. Քրիսչենսեն

Soares, Ulisses

Ուլիսես Սոարես

Robbins, Lynn G.

Լին Գ. Ռոբինս

Gong, Gerrit W.

Ջերիթ Վ . Գոնգ

Բարձրագույն Իշխանավոր Յոթանասունականներ

Aidukaitis, Marcos A.

Մարկոս Ա. Այդուկայտիս

Alonso, Jose L.

Հոսե Լ. Ալոնսո

Andersen, WIlford W.

Վիլֆորդ Վ. Անդերսեն

Ardern, Ian S.

Յան Ս. Արդերն

Arnold, Mervyn B.

Մերվին Բ. Առնոլդ

Bassett, W. Mark

Վ. Մարկ Բասեթ

Baxter, David S.

Դեյվիդ Ս. Բաքստեր

Bennett, Randall K.

Ռանդալ Կ. Բենեթ

Bowen, Shayne M.

Շեյն Մ. Բոուեն

Bragg, Mark A.

Մարկ Ա. Բրեգ

Cardon, Craig A.

Քրեյգ Ա. Քարդոն

Choi, Yoon Hwan

Յուն Հվան Չոյի

Clark, Kim B.

Քիմ Բ. Քլարկ

Clayton, Weatherford T.

Վեթերֆորդ Թ․ Քլեյթոն

Cook, Carl B.

Քարլ Բ. Քուք

Corbridge, Lawrence E.

Լորենս Ե. Քորբրիջ

Cordon Valeri B.

Վալերի Վ․ Կորդոն

Cornish, J. Devn

Ջ. Դեվն Քորնիշ

Costa, Claudio R. M.

Կլաուդիո Ռ. Մ. Կոստա

Costa, Joaquin E.

Յոաքին Ի․ Կոստա

Curtis, LeGrand R., Jr.

Լեգռան Ռ. Քըրտիզ Կրտս.

De Feo, Massimo

Մասիմո Դե Ֆեո

De Hoyos, Benjamin

Բենջամին դե Հոյոս

Dube, Edward

Էդվարդ Դյուբ

Duncan, Kevin R.

Քեվին Ռ. Դանքան

Dyches, Timothy J.

Տիմոթի Ջ. Դայքես

Echo Hawk, Larry

Լարի Ջ. Էքո Հոք

Ellis, Stanley G.

Սթենլի Գ. Էլիս

Evans, David F.

Դեյվիդ Ֆ. Էվանս

Falabella, Enrique R.

Էնրիկե Ռ. Ֆալաբելլա

Foster, Bradley D.

Բրեդլի Դ. Ֆոսթեր

Funk, Randy D.

Ռենդի Դ. Ֆանկ

Gavarret, Eduardo

Էդուարդո Գավարետ

Gay, Robert C.

Ռոբերտ Ս. Գայ

Godoy, Carlos A.

Կառլոս Ա. Գոդոյ

Golden Jr., Christoffel

Քրիստոֆել Գոլդեն

Gonzalez, Walter F.

Վոլթեր Ֆ. Գոնզալես

Grow, C. Scott

Ս. Սքոթ Գրոու

Haleck, O. Vincent

Օ. Վինսենթ Հալեք

Hamilton, Kevin S.

Քեվին Ս. Համիլտոն

Hamula, James J.

Ջեյմս Ջ. Համուլա

Haynie, Allen D.

Ալլեն Դ. Հեյնի

Johnson, Daniel L.

Դենիել Լ. Ջոնսոն

Johnson, Paul V.

Փոլ Վ. Ջոնսոն

Kacher, Larry S.

Լարի Ս. Քաչեր

Kearon, Patrick

Պատրիկ Քիրոն

Keetch, Von G.

Վոն Գ. Քիչ

Klebingat, Jorg

Յորգ Քլեբինգաթ

Kopischke, Erich W.

Էրիկ Վ. Կոպիչկե

Lawrence, Larry R.

Լարի Ռ. Լորենս

Malm, Per G.

Փեր Գ. Մալմ

Martinez, Hugo E.

Հյուգո Ի. Մարտինեզ

Martino, James B.

Ջեյմս Բ. Մարտինո

Mazzagardi, Jairo

Ջաիրո Մազագարդի

Meurs, Peter F

Պիտեր Ֆ․ Մըրս

Montoya, Hugo

Հյուգո Մոնտոյա

Nash, Marcus B.

Մարկուս Բ. Նաշ

Nattress, K. Brett

Կ․ Բրեթ Նաթրես

Nielsen, S. Gifford

Ս. Գիֆորդ Նիլսեն

Nielson, Brent H.

Բրենթ Հ. Նիլսոն

Ochoa, Adrian

Ադրիան Օչոա

Packer, Allan F.

Ալլան Ֆ. Փաքեր

Palmer, S. Mark

Ս. Մարկ Պալմեր

Pearson, Kevin W.

Քեվին Վ. Փիրսոն

Perkins, Anthony D.

Էնթոնի Դ. Փերկինս

Pieper, Paul B.

Փոլ Բ. Փայփեր

Pino, Rafael E.

Ռաֆայել Ի.Փինո

Porter, Bruce D.

Բրուս Պորտեր

Richards, Kent F.

Քենտ Ֆ. Ռիչարդս

Ringwood, Michael T.

Մայքլ Տ. Ռինգվուդ

Sabin, Gary B.

Գարի Բ․ Սաբին

Schmutz, Evan A.

Էվան Ա․ Շմուլց

Schwitzer, Gregory A.

Գրեգորի Ա. Շվիցեր

Sitati, Joseph W.

Ջոզեֆ Վ. Սիտատի

Snow, Steven E.

Սթիվեն Ե. Սնոու

Stanfill, Vern P.

Վերն Փ. Սթենֆիլ

Teh, Michael J.

Մայքլ Ջոն Ու. Թեհ

Teixeira, Jose A.

Հոսե Ա. Թեքսեյրա

Uceda, Juan A.

Խուան Ա. Ուսեդա

Valenzuela, Arnulfo

Առնուլֆո Վալենզուելա

Vinas, Francisco J.

Ֆրանսիսկո Ջ. Վինաս

Vinson, Terence M.

Տերենս Մ. Վինսոն

Whiting, Scott D.

Սքոթ Դ. Վայթինգ

Wilson, Larry Y.

Լարի Յ. Վիլսոն

Wong, Chi Hong (Sam)

Չի Հոնգ (Սեմ) Վոնգ

Yamashita, Kazuhiko

Կազուհիկո Յամաշիտա

Zeballos, Jorge F.

Խորխե Ֆ. Զեբալոս

Zivic, Claudio D.

Կլաուդիո Դ. Զիվիկ

Zwick, W. Craig

Վ. Քրեյգ Ցվիկ

Նախագահող Եպիսկոպոսություն

Causse, Gerald

Ջեռալդ Կոսե
Նախագահող Եպիսկոպոս

Davies, Dean M.

Դին Մ. Դեյվիս
Առաջին Խորհրդական

Waddell, W. Christopher

Վ. Քրիստոֆեր Վադել
Երկրորդ Խորհրդական

Բարձրագույն պաշտոնյաներ

Կիրակնօրյա Դպրոց

Callister, Tad R.

Թեդ Ռ. Քալիսթեր
Նախագահ

Durrant, Devin G.

Դեվին Գ. Դյուրան
Առաջին Խորհրդական

Ashton, Brian K.

Բրայըն Ք․ Էշթոն
Երկրորդ Խորհրդական

Երիտասարդ Կանայք

Oscarson, Bonnie Lee Green

Բոննի Լ. Օսկարսոն
Նախագահ

McConkie, Carol Louise Foley

Քերոլ Ֆ. Մակքոնկի
Առաջին Խորհրդական

Marriott, Neill Foote

Նիլ Ֆ. Մերիոթ
Երկրորդ Խորհրդական

Սփոփող Միություն

Burton, Linda K.

Լինդա Ք. Բըրթըն
Նախագահ

Stephens, Carole M.

Քերոլ Մ. Սթիվենս
Առաջին Խորհրդական

Reeves, Linda S.

Լինդա Շ. Ռիվս
Երկրորդ Խորհրդական

Երեխաների ԽՈՒՄԲ

Jones, Joy D.

Ջոյ Դ․ Ջոնս
Նախագահ

Bingham, Jean B.

Ջին Բինգհեմ
Առաջին Խորհրդական

Cordon, Bonnie H.

Բոննի Գ․ Կորդոն
Երկրորդ Խորհրդական

Երիտասարդ Տղամարդիկ

Owen, Stephen W.

Սթիվեն Վ. Օուեն
Նախագահ

Holmes, Douglas D.

Դուգլաս Դ. Հոլմս
Առաջին Խորհրդական

Brough, M. Joseph

Մ. Ջոզեֆ Բրու
Երկրորդ Խորհրդական