2016
Մեր ժամանակների ուսմունքները
նախորդ հաջորդ

Մեր ժամանակների ուսմունքները

2016թ. մայիսից մինչև 2016թ. հոկտեմբեր ամիսը Մելքիսեդեկյան Քահանայության և Սփոփող Միության չորրորդ կիրակի օրվա դասերը կպատրաստվեն 2016թ. ապրիլի գերագույն համաժողովի ելույթների հիման վրա: 2016թ. հոկտեմբերին ելույթներ կարող են ընտրվել կամ ապրիլի կամ հոկտեմբերի գերագույն համաժողովից: Ցցերի և շրջանների նախագահները կընտրեն այն ելույթները, որոնք կօգտագործվեն իրենց տարածքներում, կամ նրանք կարող են հանձնարարել այդ պարտականությունը եպիսկոպոսներին և ճյուղերի նախագահներին:

Ելույթները տարբեր լեզուներով մատչելի են conference.lds.org կայքում: