2002
Opetuksia aikaamme varten vuodelle 2003
edellinen seuraava

Opetuksia aikaamme varten vuodelle 2003

Kuukauden neljännen sunnuntain Melkisedekin pappeuden ja Apuyhdistyksen kokouksissa on tarkoitus käsitellä ”Opetuksia aikaamme varten”. Joka vuosi ensimmäinen presidenttikunta päättää kymmenestä aiheesta niihin sopivine lähdeaineistoineen, joita käytetään näissä kokouksissa. Jäljempänä ovat aiheet ja niiden lähdeaineisto vuodelle 2003. Vaarnojen tai piirien johtokuntien on määrä valita kaksi lisäaihetta.

Kuukauden neljännen sunnuntain kokouksissa keskustelun pitäisi perustua yhteen tai ehkä kahteen annetuista lähteistä, sellaiseen, jossa käsitellään parhaiten koorumin tai ryhmän jäsenten tarpeita ja tilannetta; opettajien ei tarvitse käyttää kaikkea lähdeaineistoa. Johtajia ja opettajia kehotetaan luomaan näistä kokouksista keskustelutilaisuuksia, ei luentoja eikä esityksiä. Heidän tulee miettiä keinoja, joilla he voivat innostaa koorumin ja ryhmän jäseniä soveltamaan keskustelussa käsiteltyjä periaatteita elämäänsä. Ehdotuksia, kuinka valmistella ja johtaa koorumin tai ryhmän keskusteluja, on julkaisuissa Opettaminen, kutsumuksista suurin ja Opettamisen opas.

1. Toivoa Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta

Matt. 27:11–61; Luuk. 22:39–46; Joh. 20:1–22; Alma 34:8–18; 42; OL 19:1–20.

James E. Faust, ”Sovitus – suurin toivomme”, Liahona, tammikuu 2002, s. 19–22.

Dallin H. Oaks, ”Evankeliumi elämässämme”, Liahona, heinäkuu 2002, s. 36–39.

Joseph B. Wirthlin, ”’Lähtekää minun mukaani’”, Liahona, heinäkuu 2002, s. 15–18.

”Sovitus”, luku 12, julkaisussa Evankeliumin periaatteet, 2001 (31110 130).

2. Kymmenysten ja lahjoitusten tarkoitus

Mal. 3:8–12; OL 64:23; 119:1–4; 120:1.

Gordon B. Hinckley, ”Me vaellamme uskossa”, Liahona, heinäkuu 2002, s. 80–82.

Jeffrey R. Holland, ”’Kuin vehmas puutarha’”, Liahona, tammikuu 2002, s. 37–39.

”Kymmenykset ja lahjoitukset”, luku 32, julkaisussa Evankeliumin periaatteet.

3. Rukous

Matt. 6:9–13; 7:7; Alma 7:23; OL 93:49.

Thomas S. Monson, ”He rukoilevat ja he menevät”, Liahona, heinäkuu 2002, s. 54–57.

James E. Faust, ”Rukouksen pelastusköysi”, Liahona, heinäkuu 2002, s. 62–69.

Henry B. Eyring, ”Rukous”, Liahona, tammikuu 2002, s. 16–19.

”Henkilökohtainen rukous ja perherukous”, oppiaihe 34, julkaisussa Nainen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa, osa B, 1979 (31114 130).

4. Ole hyvillä mielin

Joh. 14:27; 16:33; 2. Nefi 4:16–35; 10:23; OL 78:17–22.

Gordon B. Hinckley, ”Me katsomme Kristukseen”, Liahona, heinäkuu 2002, s. 101–102.

Thomas S. Monson, ”Nyt on aika”, Liahona, tammikuu 2002, s. 68–71.

M. Russell Ballard, ”Valtakunnan rauha”, Liahona, heinäkuu 2002, s. 98–101.

”Usko Jeesukseen Kristukseen”, luku 18, julkaisussa Evankeliumin periaatteet.

5. Lähimmäistemme rakastaminen ja vahvistaminen

Matt. 22:35–40; Luuk. 22:31–32; Moosia 23:15; OL 88:123–125; 108:7.

Gordon B. Hinckley, ”Ojentakaamme auttava käsi ja kohottakaamme”, Liahona, tammikuu 2002, s. 60–67.

Boyd K. Packer, ”Lapset”, Liahona, heinäkuu 2002, s. 7–10.

M. Russell Ballard, ”Mukaan ottamisen oppi”, Liahona, tammikuu 2002, s. 40–43.

”Rakkaus, laupeus ja palvelu”, oppiaihe 8, julkaisussa Nainen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa, osa A, 1998 (31113 130).

6. Uskossa vaeltaminen

Hepr. 11; Alma 32:16–23; Et. 12:4–22, 27.

Gordon B. Hinckley, ”Me vaellamme uskossa”, Liahona, heinäkuu 2002, s. 80–82.

David B. Haight, ”Profeettojemme usko”, Liahona, tammikuu 2002, s. 24–27.

Russell M. Nelson, ”Niin varma on perustuksemme”, Liahona, heinäkuu 2002, s. 83–86.

”Usko Jeesukseen Kristukseen”, oppiaihe 1, julkaisussa Nainen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa, osa A.

7. Parhaamme tekeminen Herran vuoksi

Matt. 25:14–30; Moosia 3:19; 5:12–13; OL 76:50–70.

James E. Faust, ”’Jotakin suurta’”, Liahona, tammikuu 2002, s. 53–56.

Neal A. Maxwell, ”Pyhittämään sinulle sinun työsi”, Liahona, heinäkuu 2002, s. 39–42.

Joseph B. Wirthlin, ”Askel kerrallaan”, Liahona, tammikuu 2002, s. 27–30.

”Jumalan valtakunnan rakentaminen”, oppiaihe 35, julkaisussa Pappeuden velvollisuudet ja siunaukset, osa B, 2000 (31112 130).

8. Älkää loukkaantuko helposti

Luuk. 15:11–32; 1. Kor. 12:1–27; 2. Nefi 26:24–28; 3. Nefi 11:28–30.

Thomas S. Monson, ”Kätketyt kiilat”, Liahona, heinäkuu 2002, s. 19–22.

Jeffrey R. Holland, ”Toinen tuhlaajapoika”, Liahona, heinäkuu 2002, s. 69–72.

”Anteeksi antaminen ja saaminen”, oppiaihe 33, julkaisussa Pappeuden velvollisuudet ja siunaukset, osa B.

9. Uusien käännynnäisten vahvistaminen

Matt. 25:31–46; Luuk. 15; Moosia 2:17.

Richard G. Scott, ”Täydellinen kääntyminen tuo onnen”, Liahona, heinäkuu 2002, s. 26–28.

Henry B. Eyring, ”Tosi ystävät”, Liahona, heinäkuu 2002, s. 29–32.

”Perehdyttäminen – pappeusvelvollisuus”, oppiaihe 10, julkaisussa Pappeuden velvollisuudet ja siunaukset, osa B.

10. Eläminen Hengen ohjauksen mukaan

1. Moos. 37; 39–45.

L. Tom Perry, ”Miehiä, joissa asuu Jumalan Henki”, Liahona, heinäkuu 2002, s. 42–45.

Robert D. Hales, ”Pimeydestä Hänen ihmeelliseen valoonsa”, Liahona, heinäkuu 2002, s. 77–80.

”Pyhän Hengen lahja”, oppiaihe 4, julkaisussa Nainen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa, osa A.