2002
Kirkon virkailijoiden hyväksyminen
edellinen seuraava

Kirkon virkailijoiden hyväksyminen

Veljeni ja sisareni, presidentti Hinckley on pyytänyt, että esitän nyt kirkon johtavat auktoriteetit, vyöhykevaltuutettu-seitsenkymmenet ja apujärjestöjen ylimmät johtokunnat hyväksyttäviksenne äänestämällä.

Ehdotetaan, että hyväksymme Gordon Bitner Hinckleyn profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksensaajaksi sekä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentiksi, Thomas Spencer Monsonin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa ja James Esdras Faustin toiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa. Ne, jotka ovat puolesta, voivat osoittaa sen. Ne, jotka ovat vastaan, mikäli heitä on, voivat osoittaa sen.

Ehdotetaan, että hyväksymme Thomas Spencer Monsonin kahdentoista apostolin koorumin presidentiksi; Boyd Kenneth Packerin kahdentoista apostolin koorumin virkaa toimittavaksi presidentiksi ja seuraavat tuon koorumin jäseniksi: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, David B. Haight, Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland ja Henry B. Eyring.

Niitä, jotka ovat puolesta, pyydetään osoittamaan se.

Mahdolliset vastaan olevat.

Ehdotetaan, että hyväksymme neuvonantajat ensimmäisessä presidenttikunnassa ja kaksitoista apostolia profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksensaajiksi. Kaikki, jotka ovat puolesta, voivat osoittaa sen. Vastaan olevat, mikäli heitä on, samoin.

Ehdotetaan, että vapautamme vanhin Ben B. Banksin seitsemänkymmenen koorumien johtokunnan sekä seitsemänkymmenen ensimmäisen koorumin jäsenyydestä ja nimitämme hänet täysin palvelleeksi johtavaksi auktoriteetiksi. Kaikki, jotka haluavat yhtyä tehtyyn esitykseen, voivat osoittaa sen. Kiitos.

Kiitollisina heidän palvelustaan seitsemänkymmenen toisen koorumin jäseninä vapautamme kunniamaininnoin vanhimmat Richard D. Allredin, Athos M. Amorimin, L. Edward Brownin, Earl M. Monsonin ja Jerald L. Taylorin sekä seuraavat vyöhykevaltuutettu-seitsenkymmenet:

Paulo C. Amorim, Carl W. Bacon, Bruce B. Bingham, O. Brent Black, Antonio Cappi, Victor D. Cave, Craig C. Christensen, James M. Dunn, David W. Ferrel, Daryl H. Garn, D. Rex Gerratt, Mario E. Guzmán, Spencer V. Jones, Hitoshi Kashikura, Chong-Youl Kim, Richard K. Klein, John Maxwell, Wolfgang H. Paul, Keith L. Smith, Juan Uceda, Claudio D. Zivic.

Niitä, jotka haluavat yhtyä arvonannon ilmaisemiseen, pyydetään osoittamaan se kohottamalla kätensä. He ovat palvelleet hyvin.

Ehdotetaan, että vapautamme kiitoksin vanhin Richard J. Maynesin toisen neuvonantajan tehtävästä pyhäkoulun ylimmässä johtokunnassa.

Kaikki, jotka ovat puolesta, voivat osoittaa sen.

Ehdotetaan, että hyväksymme vanhin Dieter F. Uchtdorfin seitsemänkymmenen koorumien johtokunnan jäseneksi.

Kaikkia, jotka ovat puolesta, pyydetään osoittamaan se. Jos joku on vastaan, samoin.

Ehdotetaan, että hyväksymme vanhimmat Craig C. Christensenin, James M. Dunnin, Daryl H. Garnin, D. Rex Gerrattin ja Spencer V. Jonesin seitsemänkymmenen toisen koorumin uusiksi jäseniksi. Kaikkia, jotka ovat puolesta, pyydetään osoittamaan se. Jos joku on vastaan, samoin.

Ehdotetaan, että hyväksymme vanhin Val R. Christensenin toiseksi neuvonantajaksi pyhäkoulun ylimpään johtokuntaan. Kaikkia, jotka ovat puolesta, pyydetään osoittamaan se. Jos joku on vastaan, samoin.

Ehdotetaan, että vapautamme kiitoksin ja vilpittömästi arvostaen Nuorten Naisten johtokunnan, sisaret Margaret D. Nadauldin, Carol B. Thomasin ja Sharon G. Larsenin. Vapautamme myös kaikki Nuorten Naisten pääneuvottelukunnan jäsenet. Kaikki, jotka ovat puolesta, voivat osoittaa sen.

Ehdotetaan, että hyväksymme sisar Susan Winder Tannerin uudeksi Nuorten Naisten ylijohtajaksi sekä sisar Julie Bangerter Beckin hänen ensimmäiseksi neuvonantajakseen ja sisar Elaine Schwartz Daltonin hänen toiseksi neuvonantajakseen. Kaikki, jotka ovat puolesta, voivat osoittaa sen. Onko vastustavia?

Ehdotetaan, että hyväksymme muut johtavat auktoriteetit, vyöhykevaltuutettu-seitsenkymmenet ja apujärjestöjen ylimmät johtokunnat nykyisessä kokoonpanossaan.

Niitä, jotka ovat puolesta, pyydetään osoittamaan se.

Vastustavia samoin.

Presidentti Hinckley, näyttää siltä, että esitykset on hyväksytty yksimielisesti.

Kiitos, veljet ja sisaret, uskostanne ja rukouksistanne. Kiitos kaikille tehtävistään vapautetuille heidän väsymättömästä palvelustaan ja omistautumisestaan taivaalliselle Isälleen. Toivotamme tervetulleiksi ne, jotka saivat juuri kutsun tehtävään. Pyydämme nyt uusia seitsemänkymmenen toiseen koorumiin sekä Nuorten Naisten ylimpään johtokuntaan kutsuttuja jäseniä tulemaan paikoilleen tänne korokkeelle. Kiitos.