2002
He puhuivat meille
edellinen seuraava

He puhuivat meille

Raportti kirkon lapsille 172. puolivuotiskonferenssista 5.–6. lokakuuta 2002

Presidentti Gordon B. Hinckley: ”Ajatelkaa sen ihmeellisyyttä.

Tämä on palautettu Jeesuksen Kristuksen kirkko. Me olemme myöhempien aikojen pyhiä. Me todistamme, että taivaat ovat auenneet, että verhot on avattu, että Jumala on puhunut ja että Jeesus Kristus on ilmaissut itsensä, mitä seurasi jumalallisen valtuuden antaminen.

Jeesus Kristus on tämän työn kulmakivi, ja sen ’perustuksena ovat apostolit ja profeetat’ (Ef. 2:20).”

Presidentti Thomas S. Monson, ensimmäinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa: ”Kautta ajan sukupolvien Jeesuksen sanoma on ollut sama. Pietarille ja Andreakselle Hän sanoi kauniin Galileanjärven rannalla: ’Lähtekää minun mukaani.’ Muinoin Filippukselle kuului kutsu: ’Seuraa minua.’ Ja teille ja minulle, jos me vain kuuntelemme, Hän osoittaa saman viittovan kutsun: ’Seuraa minua.’”

Presidentti James E. Faust, toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa: ”Toivon, että me kaikki voisimme olla kuin pieni veturi, ’joka onnistui’. Se ei ollut kovin iso, ja sitä oli käytetty vain vaunujen järjestelyyn, eikä se ollut milloinkaan mennyt vuoren yli, mutta se halusi palvella. Tuo pieni veturi kytkeytyi pysähtyneeseen junaan, puuskutti vuoren laelle ja laskeutui toiselle puolelle ja sanoi: ’Uskoin onnistuvani.’ Meidän jokaisen täytyy kiivetä vuorille, joilla emme ole milloinkaan ennen käyneet.”

Vanhin David B. Haight kahdentoista apostolin koorumista: ”Jumala elää. Hän on Isämme. Todistan teille, että Jeesus on Kristus, elävän Jumalan Poika, ja että profeetta Joseph Smith oli palautuksen profeetta. Presidentti Hinckley on nykyään tämän kirkon innoitettu johtaja kaikkialla maailmassa. Jumala siunatkoon häntä kaikessa, mitä hän tekee, – – kun hän vie työtä eteenpäin.”

Vanhin Neal A. Maxwell kahdentoista apostolin koorumista: ”Veljet ja sisaret, vaikka elämmekin ’levottomuuden’ aikaa, me voimme seistä pyhissä paikoissa horjumatta (ks. OL 45:32). Vaikka elämmekin väkivallan aikaa, meillä voi olla sisäinen rauha, joka ylittää ymmärryksen (ks. Fil. 4:7). Hämmentäviä asioita tulee tapahtumaan vieläkin, mutta Nefin lailla me voimme silti tietää, että Jumala rakastaa meitä – –!

Emme tietenkään voi täysin käsittää tätä kaikkea juuri nyt! Emme tietenkään voi tietää kaiken tarkoitusta juuri nyt. Mutta me voimme tietää juuri nyt, että Jumala tuntee meidät ja rakastaa meitä yksilöinä!”

Vanhin Robert D. Hales kahdentoista apostolin koorumista: ”Kuuliainen kymmenysten maksaminen – – vahvistaa meidänkin uskoamme, ja tämä usko antaa meille voimaa kestää koettelemukset, kärsimykset ja surut elämän matkallamme.”

Vanhin Dieter F. Uchtdorf seitsemänkymmenen koorumien johtokunnasta: ”Minulla ei ole esivanhempia 1800-luvun pioneerien joukossa. Olen kuitenkin jo jäsenyyteni alkuajoista asti tuntenut läheistä yhteyttä noihin varhaisiin pioneereihin, jotka ylittivät tasangot. He ovat minun ja kaikkien kirkon jäsenten hengellisiä esivanhempia, riippumatta kansallisuudesta, kielestä tai kulttuurista. He eivät ole perustaneet ainoastaan turvapaikkaa länteen, vaan myös hengellisen perustuksen Jumalan valtakunnan rakentamiselle kaikkien maailman kansojen keskuudessa.”

Vanhin Robert K. Dellenbach seitsemänkymmenen koorumista: ”Herra pyytää meitä varaamaan yhden sunnuntain kuukaudessa, jolloin paastoamme kahden aterian ajan. Meitä pyydetään antamaan niistä kahdesta ateriasta syntynyt rahasumma kirkolle, jotta se voisi auttaa puutteessa eläviä.”