Prohvetlik juhatus
Laske kannatlikkusel teha oma täiuslikku tööd ja pidage seda kõike rõõmuks
Allalaadimised
See lehekülg (MP3)
Joonealused märkused

Hide Footnotes

Teema

Laske kannatlikkusel teha oma täiuslikku tööd ja pidage seda kõike rõõmuks

Kui rakendame kannatlikkust, siis suureneb meie usk. Kui meie usk suureneb, suureneb ka rõõm.

Kaks aastat tagasi astus läbi eesriide mu noorim vend Chad. Tema lahkumine teisele poole jättis augu minu vennanaise Stephanie südamesse; nende kahele väikesele lapsele Bradenile ja Bellale ning samuti ülejäänud perele. Leidsime tröösti vanem Neil L. Anderseni sõnadest, mis ta ütles üldkonverentsil nädal enne Chadi surma: „Maiste katsumuste sulatusanumas astuge kannatlikult edasi ja Päästja tervendav vägi toob teile valgust, mõistmist, rahu ja lootust.”(Haavatud, 2018. a sügisene üldkonverents)

Meil on usk Jeesusesse Kristusesse; me teame, et kohtume Chadiga uuesti, kuid see, et teda füüsiliselt siin pole, on valus. Paljud on kaotanud lähedased. Raske on olla kannatlik ja oodata aega, mil me nendega uuesti kohtume.

Aasta pärast tema surma tundsime, nagu tume pilv varjutaks meid. Otsisime varjupaika pühakirjade uurimisest, tulihingelisemast palvetamisest ja sagedamini templis käimisest. Ühe kirikulaulu read väljendavad meie tollaseid tundeid: „Päev koidab, maailm ärkab, ööpimeduse pilved hajuvad.” (The Day Dawn Is Breaking, Hymns,, nr 52)

Meie pere otsustas, et 2020 tuleb kosutav aasta! Uurisime 2019. aasta novembri lõpus õppetundi Uue Testamendi Jaakobuse raamatu kohta, kui üks teema meie tähelepanu köitis. Salmis Jaakobuse 1:2 loeme: „Pidage lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute paljudesse kannatustesse.” (JST, Jk 1:2) Soovides alustada rõõmuga uut aastat ja uut kümnendit, otsustasime, et aastal 2020 peame kõike rõõmuks. Tundsime seda nii tugevalt, et eelmiste jõulude ajal kinkisime õdedele-vendadele T-särgid, kus oli rasvases kirjas „Pidage kõike rõõmuks”. Aasta 2020 saab kindlasti olema rõõmu ja rõõmustamise aasta.

Siin me nüüd oleme – 2020 tõi hoopis globaalse COVID-19 pandeemia, kodanikurahutused, rohkem loodusõnnetusi ja majandusraskused. Meie Taevane Isa võib anda meile aega mõtiskleda ja kaaluda, mida me mõistame kannatlikkuse all ja kuidas oleme teadlikult otsustanud valida rõõmu.

Jaakobuse raamat on sellest ajast alates saanud meie jaoks uue tähenduse. Salmides Jakoobuse 1:3–4 loeme edasi:

„Teadke, et teie usu katsumine saadab kannatlikkust!

Ent kannatlikkus omagu täiuslikku tegu, et te oleksite täiuslikud ja laitmatud ega oleks teil mingit puudust.”

Püüdes leida katsumuste keskel rõõmu, olime unustanud, et kannatlikkuse omamine on võti, et lasta neil katsumustel meile kasu tuua.

Kuningas Benjamin õpetas meid jätma maha loomupärast inimest ja saama „pühaks Issanda Kristuse lepituse kaudu ning [saama] lapse sarnaseks – alistuvaks, tasaseks, alandlikuks, kannatlikuks, täis armastust, tahtlikuks alluda kõigile asjadele.” (Mo 3:19)

6. peatükis õpetatakse Kristuse tähtsamatest omadustest, mida saame matkida: „Kannatlikkus on võime välja kannatada viivitust, vastutöötamist või kannatusi, muutumata vihaseks, heidutatuks või rahutuks. See on võime täita Jumala tahet ning nõustuda Tema ajastusega. Kui sa oled kannatlik, seisad sa pinge all sirgena ja oled võimeline kohtama hädasid rahumeelselt ja lootusrikkalt.” (Jutlusta minu evangeeliumi: Misjonitöö juhend, 2019, lk 120)

Kannatlikkuse täiuslikku tööd võib illustreerida ka Kristuse ühe varase jüngri, kaananlase Siimoni elu. Seloodid oli rühm juudi rahvuslasi, kes seisid kindlalt vastu Rooma võimule. Selootide liikumine propageeris vägivalda roomlaste, nende juudi kaastöötajate ja saduseride vastu, rüüstades tagavarasid ja viies ellu muid tegevusi, mis aitaksid nende eesmärke saavutada (vt Encyclopedia Britannica, märksõna „Zealot”, britannica.com). Kaananlane Siimon oli seloot (vt Lk 6:15). Kujutage ette, kuidas Siimon üritab Päästjat meelitada relva haarama, juhtima sõjakat rühma või tekitama Jeruusalemmas kaost. Jeesus õpetas:

„Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa.

Õndsad on armulised, sest nemad saavad armu.

Õndsad on rahunõudjad, sest neid hüütakse Jumala lasteks.” (Mt 5:5, 7, 9)

Siimon võis oma filosoofiat innukalt ja kirega omaks võtta ja seda propageerida, kuid pühakirjad vihjavad sellele, et Päästja mõju ja eeskuju kaudu tema fookus muutus. Kristuse jüngriks olemisest sai tema elu kese.

Jumalaga lepinguid sõlmides ja neid pidades võib Päästja meil aidata olla „uuesti sündinud; jah, Jumalast sündinud, muudetud nende lihalikust ja langenud seisundist õigemeelsuse seisundisse, olles Jumala poolt lunastatud ja saades tema poegadeks ja tütardeks.” (Mo 27:25)

Kõigist tänapäevastest innukatest ühiskondlikest, usulistest ja poliitilistest ettevõtmistest olgu Jeesuse Kristuse jüngriks olemine meie kõige markantsem ja siduvam kuuluvus. „Sest kus su varandus on, seal on ka su süda.” (Mt 6:21) Ärgem unustagem, et isegi pärast seda, kui ustavad jüngrid olid täitnud Jumala tahet, läks neil vaja kannatlikkust (vt Hb 10:36).

Nii nagu meie usu proovilepanek arendab meis kannatlikkust, suureneb ka meie usk, kui kannatlikkust rakendame. Kui meie usk suureneb, suureneb ka rõõm.

Möödunud märtsis sattus meie teine tütar, Emma, nagu paljud Kiriku misjonärid, kohustuslikku eneseisolatsiooni. Paljud misjonärid tulid koju. Paljud misjonärid ootasid üleviimist. Paljud ei saanud oma templiõnnistusi enne misjonitööle minekut. Tänan teid, vanemad ja õed! Me armastame teid!

Emma ja tema kaaslane Hollandis olid nende esimeste nädalate jooksul emotsionaalselt kurnatud, paljudel juhtudel kuni pisarateni välja. Kuna tal oli võimalik inimestega isiklikult vaid põgusalt lävida ja olla vaid piiratud aja oma kodust väljaspool, pani Emma senisest suurema lootuse Jumalale. Palvetasime temaga koos internetis ja küsisime, kuidas saaksime aidata. Ta palus meil ühendust võtta sõpradega, keda ta interneti kaudu õpetas.

Meie pere hakkas veebis ükshaaval ühendust looma Emma sõpradega Hollandis. Kutsusime neid liituma meie pere iganädalase veebis toimuva õppetunniga. Floor, Laura, Renske, Freek, Benjamin, Stal ja Muhammad on kõik saanud meie sõpradeks. Mõned meie sõbrad Hollandist on sisenenud „kitsast väravast” (3Ne 14:13). Teistele on näidatud, „kui kitsas on tee ja ahtake värav, mille kaudu nad peavad sisenema” (2Ne 31:9). Nad on meie vennad ja õed Kristuses. Igal nädalal tunneme kõigest rõõmu, kui tegutseme koos, et teha lepingurajal edusamme.

Me võime lasta kannatlikkusel kasvada (vt Jk 1: 4), kuna me ei saa teatud aja koguduseperedena isiklikult kohtuda. Kuid me tunneme rõõmu, et meie perekondade usk kasvab uute tehnoloogiliste ühenduste kaudu ja „Tule, järgne mulle” programmis Mormoni Raamatut uurides.

President Russell M. Nelson lubas: „Teie järjepidevad püüdlused selles – isegi aegadel, mil tunnete, et need pole eriti edukad – muudavad teie elu, teie pere elu ja maailma” (Minge usus edasi. – 2020. a kevadine üldkonverents).

Koht, kus me sõlmime pühasid lepinguid Jumalaga – tempel –, on ajutiselt suletud. Koht, kus peame kinni Jumalaga sõlmitud lepingutest – kodu –, on avatud! Meil on kodus võimalus õppida ja mõtiskleda templilepingute erakordse ilu üle. Isegi kui me ei saa siseneda sellesse pühasse füüsilisse ruumi, meie „südamed saavad suuresti rõõmustama nende õnnistuste tagajärjel, mis valatakse välja”(ÕL 110:9).

Paljud on kaotanud töökoha; teised on kaotanud võimalusi. Meie aga tunneme rõõmu koos president Nelsoniga, kes hiljuti märkis: „Nii meie liikmete vabatahtlikud paastuannetused kui ka vabatahtlikud annetused meie humanitaarfondidesse on tegelikult kasvanud. ‥ Üheskoos saame sellest raskest ajast üle. Issand õnnistab teid, kui jätkate teiste õnnistamist.” (Russell M. Nelsoni Facebooki lehekülg, 16. aug 2020 postitus, facebook.com/russell.m.nelson)

„Olge julged” on Issanda käsk, mitte ärge kartke (Mt 14:27).

Mõnikord muutume kannatamatuks, kui arvame, et teeme kõik õigesti ja me ei saa ikkagi soovitud õnnistusi. Eenok kõndis koos Jumalaga 365 aastat, enne kui tema ja ta rahvas taevasse võeti. Kolmsada kuuskümmend viis aastat püüdlust teha kõike õigesti, ja siis see juhtus! (Vt ÕL 107:49.)

Minu venna Chadi lahkumine saabus vaid mõni kuu pärast seda, kui meid vabastati Utah Ogdeni misjoni juhtimisest. See oli ime, et ajal, kui elasime Lõuna-Californias, määrati meid kõigi 417 misjoni seast, kuhu meid oleks võidud määrata, 2015. aastal teenima Utah’ osariigi põhjaossa. Misjonikodu asus Chadi kodust 30-minutilise autosõidu kaugusel. Chadi vähk diagnoositi pärast meie misjonikutse saamist. Isegi kõige proovilepanevamates oludes teadsime, et meie Taevane Isa on meie suhtes tähelepanelik ja aitab meil rõõmu leida.

Tunnistan Päästja Jeesuse Kristuse lunastavast, pühitsevast, alandlikuks tegevast ja rõõmsast väest. Tunnistan, et kui me Jeesuse nimel palvetame oma Taevase Isa poole, vastab Ta meile. Tunnistan, et kui kuulame, võtame kuulda ja paneme tähele Issanda ja Tema elava prohveti, president Russell M. Nelsoni häält, võime lasta kannatlikkusel teha oma täiuslikku tööd ja pidada seda kõike rõõmuks. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.